Délamerikai Magyarság, 1934. április-június (6. évfolyam, 659-695. szám)

1934-04-03 / 659. szám

B8MK C3«» UJ “ FRANQUEO A PAGAR CUENTA No. 112 güS« TARIFA REDUCIDA CONCESION No. 409 DELAMERIKAf ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200.000 HUNGARO» QUE VIVEN EN LA AMERI­­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarság’' . , DIRECCION — BS. AIRES LA VALLE 361 CASILLA CORLEO 1483 U. T. 31 - RETIRO 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalie 381 ,U. T. ol. Retiro 2819. levélcím: „MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton Fösaefkesztö FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: l pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 cty. — Bankok ?s hajótársaságok számára Pesó 1.80 Kedd, 1934 április hó 3. VI. évfolyam, 659. sz. AYALA di. paraguayi köztársasági elnök a parlamenthez intézett üzeneté­ben újból kijelentette, hogy Paraguay bármelyik pillanatban hajlandó közvet­lenül is béketárgyal ¡Tokba bocsájtkozni Bolíviával. Ennek előfeltétele az ellensé­geskedés megszüntetése és a kölcsönös meg-nem-támadás biztosítása. A PÁPA ezidén a Vatikán területén kívül álVó helyen, Castelgandolfoban fogja eltölteni a nyarat. Ugyancsak ide helyezik a nyaralás tartamára a pápai állam titkárságát is. A pápai nyaralás május közepén veszi kezdetét. ANGLIA repiilőgyáraiban különböző külföldi országok részére 400.000 font­sterling értékben rendeltek harci repü­lőgépeket. COLOMBIA és Peru között a leticiai határkérdés miatt újabb feszültség ál­lott be. Valószínű, hogy a Népszövetség külön bizottságot küld ki a helyzet meg­vizsgálására. — Kleconda csehszlovák tábornok, akit a colombiai hadsereg uj­­jász'Tvezésére szerződtettek, már útban van. LINDBERGH ezredes, a világhírű re­pülő ellen gyilkos merényletet tervez­tek legutóbbi óceánrepülése alkalmával. Állítólag francia területen akarták a felbérelt gyilkosok lelőnni, hogy' így el­lentétet támasszanak az Unió és Fran­ciaország között, sőt esetleg háborús bo­­nyadalmat idézzenek fel. Németország javaslatot fog ten­ni hitelezőinek, hogy egyrészt mérsékel­jék a jelenlegi kamat-tételeket, másrészt pedig elégedjenek meg az eddigi tör­lesztések felerészével. Amennyiben a hitelezők nem teljesítik a német köve­teléseket. ugy Németország nem (tid a jelenlegieknek eleget tenni. SEVERING volt porosz belügyminisz tor, egykori szocialista-vezér könyvet irt, amelyben bejelenti Hitlerhez való csatlakozását, Severing ezekután meg­kapja elkobzott, illetve megvont nyug­diját. -— A hirt az ex-miniszter fia egy kopiwnhágai újságban a leghatározot­­tabitan megcáfolta és hozzáfűzte, hogy édesapja az elterjedt hírek okozta iz­galom következtében ágy'vin fekvő be­teg lett. URUGUAY egész területén, de külö­nösen a folyópart mentén rendkívül nagy károkat okozott a szélviharral párosult felhőszakadás, amely helyenként 14 li­ternyi vizet zuditott egy négyzetméter területre. A táviró- és tclefonhuzalok megrongálód! Uil»h apróbb vizijárniji Uj magyar ember * típust akar kinevelni Gömbös miniszterelnök! A magyar paraszt és a magyar gróf zseniális gyermekeiből együtt akarja a „positiv magyar ember”-t kitermelni Budapest, március 6 A Nemzeti Egység pártja kedden Sztranyovszky Sándor elnöklésével én* tekerő A ¡t tartott, amelyen Gömbös Gyula miniszterelnök is megjelent. Az értekezleten Hóman Bálint kultusz miniszter ismertette a középiskolai re­formról szóló javaslatot. Beszédében hangsúlyozta,1 hogy a kormánynak a munkatervében van az ifjúság nemzeti nevelése. A középiskolai szelekció kér­désében a kultuszminiszter kifejtette, hogy el kell távolítani a magasabb mű­veltségű pályáktól azokat, akik* a ma­gasabb szellemi képesség hiánya miatt nem odavalók. A magyar tehetségeket minden esz­közzel segiteni kell, azoknak azonban, akiknek nincs képessé-gük a magasabb műveltségű pályákra, olyan téren kell elhelyezkedniük, ahol szintén hasznos munkásai lehetnek a nemzetnek. Ezután Gömbös Gyula miniszterelnök emelkedett szólásra és nagy beszédet mondott. Bevezetőjében hangoztatta a miniszterelnök, hogy a nemzetnevelés kérdését a kultusztárca keretében kí­vánja a kormány megoldani, mert fel­fogása szerint ezzel a “tantárggyal” eddig senki sem foglalkozott, holott a nemzetnevelés mindennél fontosabb problémája Magyarországnak. — A független Magyarországnak csak egy célja lehet: eszközöket nevelni az öncélú magyar nemzet számára. Eszkö­zöket, hangsúlyozom, mert én az em­berben is csak eszközt Iátok a nemzet magasabb céljaink elérésére-Ezután arról szólt a miniszterelnök, hogy felfogása szerint milyen tényezők döntik el a nemzetnevelés sikeres, vagy sikertelen* voltát." — A tanárképzésnek is rendkívül nagy fontossága van. Olyan tanárokra van szükség, a-kik megértik a magyar gye­rek lelkét, beleilleszkednek gondolatvi­lágába. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban igen erősen hangoztatta a tanárnevplés­­nek internátu.si rendszer alapján törté­nő megreformálását, majd arról beszélt, hogy helyesli a tanfelügyelet újabb sza­bályozását és modernizálását, — Nagy hibánk — folytatta Gömbös miniszterelnök — bogy ma sincs egy­séges nemzeti közvéleményünk. Nekünk itt Európa közepén olyan embertípust kell nevelnünk, amely biztos szemmel lát egyformán nyugat és kelet felé; lelkében egységes — és öntudatosan képviseli a magyar világnézetet, a ma­gyar álláspontot a világ négy tája felé. Aztán azt hangoztatta a miniszterel­nök, hogy meg kell menteni a tehetségeket a pusztulástól s a középiskolai nevelésnek arra is súlyt kell helyeznie, hogy le tudjon nyúlni a legmélyebb néprétegekbe és onnan is ki tudja emelni a nemzet számára azokat az értékeket, amelyeket osztály- és tár­sadalmi különbség nélkül osztott szét a Teremtő. 4f — Ezért felvetem egy oly magasabb­­rendü intézmény létesítésének a tervét, amely a kimondottan és elismerten leg­kiválóbb magyar fiatalembereket fog­lalja össze abból a célból, hogy a maguk hajlamának és zsenialitásának megfele­lő kiképzésben részesüljenek, egységes, öntudatos magyar szellemben neveljék fel okét. — Feltétlenül szükség van egy olyan intézetre; amelyben a nemzet számára kinevelik a vezetésre hivatott jövőbeli polgári vezérkart, amely intézetbe az egész országból összpontosítják azokat a tehetségeket, akik tanáraik egyöntetű állásfoglalása szerint a magyar élet valamely vonalán valamikor hagy ered­ményeket érnek el a nemzet számár*. — Az intézetbe való felvételre csak * tehetség, jellem és erkölcs lehet * minő­sítő, kiválasztó tényező. Az intézetben a magyar parasztember' zseniális fia együtt nevelkedve a magyar gróf zs<* niális fiával: olyan uj embertípus nevelődik ki, « mely csak az egyetemes magyar szel­lemet, az egyetemes magyar érdeke­ket tartja szem előtt, hivatva lesz arra, hogy valamikor ennek a nemzetnek az élén álljon — mondotta Gömbös miniszterelnök percekig tartó taps közben, majd igy folytatta: Kedvenc gondolatom ilyen intéz­mény létesítése és mindent elkövetek, hogy ez valóra váljék. A nemzetnevelés problémáját »/. elemi iskolától a legfel sőbb oktatásig egy mondatban foglal­hatnám össze: pozitív magyar ember nevelése. «aj — Pozitív magyar emberekkel, akik­ben magasabb erkölesiség, magasabb ha­zafias szellem él és akiknél a köz ön­zetlen szolgálata irányadó szempont, ilyen pozitív magyarok villain akarom felépíteni az uj Magyarországot! Zajos éljenzéssel és iapssal fogadták a miniszterelnök beszédét. ki uj osztrák alkotmány lehetővé teszi a Habsburg-uralom visszaállítását A nemzetközi helyzettől függ Ottó császársága Becs, április 1 — Az United Press távirata — A közvélemény most már részleteiben is ismeri az uj osztrák alkotmányt, a mély meghatározza az államfő elmét, jogait és megválasztásának feltételeit, valamint időtartamát is. Meg lehet állapítani, hogy a közvéle­mény máris megoszlott atekintet ben, hogy az oj alkotmány csupán tekintve veszi-e, vagy egyenesen előmozdítja a monarchia visszaállításának lehetőségét. Az. hogy az államfőnek biztosítandó jo­gok már szinte teljesen azonosak »x úgynevezett “fclségrjogok’-’-kal, azt je­lenti, hogy Ottó főherceg most már csak egy alkalmas pillanatra kell, hogy várjon, amíg a nemzetközi helyzet meg­érik arra, hogy elfoglalja az osztrák császári trónt. Befizette már az előfize­tését? Nem? Még ma fizesse bet v>/ *.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék