Délamerikai Magyarság, 1934. július-szeptember (6. évfolyam, 696-734. szám)

1934-07-03 / 696. szám

FRANQUEO A PAGAR ' ORGANO DE LA COLECTIVIDAD*HUNGARA EN LA AMERICA DEL SÜD DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarság” DIRECCION CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES LA VALLE 361 U. T. 31 - RETIRO - 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalle 361 U. T. 31 Retiro 2819 L e v é I c i m: „MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton--------­­tp 2sí ¿f FŐSZERKESZTŐ * FARAGÓ REZSŐ r+< ÁRA 10 CENTAVOS / Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctv. — Bankok és hajótársaságok számára Pesó 1.80 NÉMETORSZÁG SORSDÖNTŐ ÓRÁI! Bizonytalan és ellentmondó hirek a német megmozdulásról — Agyonlőtték Schleicher tábornokot és feleségét — Kivégezték a roham-csapat több tagját — Röhm százados is közöttük van — ^ H1NDENBURG utolsó óráit éli? Kedd, 1934. julius hó 3. VI. évfolyam, 696. sz. A PÁPA nyaralásának megkezdését julius második felére halasztotta. BAJORORSZÁG területén eddig sza­bályszerű katonai formációt képeztek az Ausztriából odamenekült nazi-k. — Ezeknek a táborát most feloszlatták, fegyvereiket elszedték és az embereket elbocsájtották. BOLIVIA kormánya kijelentette, hogy hajlandó Columbia és Peru elnökeinek javaslatát elfogadni és keresni a békés megoldást Paraguay kormányával. DOLLFUSS csütörtökön Velencébe repül, majd folytatja útját Riccionesbe, ahol Mussolinivel hosszabb konferenciát fog tartani. Valószínű, hogy Hitler leg­utóbbi látogatása és az azóta bekövet, kezett német események is szóbakerül­­nek a két kormányfő tanácskozásán. DÉL-CHILE fellázadt munkásai még mindig ellenállának a kormány csapa­tainak. Az eddigi jelentések szerint több áldozata van már az összeütközésnek. DIATKOVO városban (Oroszország) kivégeztek három vasutast, akik meg­lopták a vasút jóléti intézményét. A többi vádlottakat 2—10 évi fegyházzal büntették. GANDHI ellen egymás után több me­rényletet követtek el. A merényletek­kel az ortodox hinduk pártját gyanú­sítják. URUGUAY kormánya a legszigorúbb rendszabályokat akarja életbeléptetni a tiltott szerencsejátékok űzői ellen. ZARA AGHA, aki állítólag a világ legöregebb embere volt, Konstantiná­poly egyik kórházában meghalt. — Az egyetem összes tudósainak közbenjötté­­vel boncolták fel holttestét, de hosszú életének “titkát” nem sikerült megta­lálni. — Az orvosok véleménye szerint egyes szerveitől eltekintve nem is volt olyan “elhasznált” ez az ember, aki ál­lítólag 165 évet élt. Buenos Aires, julius 2 Amióta — nehány hét előtt — von Papen német alkaneellár a marburgi egyetemen hevesen kirohant azok ellen, akik a nemzeti szocializmus jelszavát visszaélésekre használják fel és akik terrorisztikus fellépésükkel “gyámság” alatt akarják tartani a nemzetet, — nyilvánvaló volt, hogy a német belpo­litikában újabb változások várhatók; nyilvánvaló volt, hogy azok az erők, a ■melyek Hitler fellépése óta szunyadtak, vagy amelyek egy jobb jövő reményében ezt a szélsőséges mozgalmat támogat­ták, most már ismét részt akarnak kér­ni a kormányzásból, mert a nemzet sor­sát nem látják biztositva. Hivatalos helyről az incidenst jelen­téktelennek tüntették fel, de a külföldre kiszivárgott hirek mindjobban megerő. sitették azt az elterjedt véleményt, hogy a német belpolitikai válság komoly és hogy a következő három-négy hó­napon belül gyökeres változás várható. A középeurópai közvélemény általá­ban augusztus végére, vagy szeptem­ber elejére várta ezeket a változáso­kat. Azért nem előbb, mert tudni vél­ték, hogy ekkorra teljesen kiürül az állam­kassza, amely máris alig rendelkezik külföldi értékekkel és ekkor a külföldi hitelezők — akik nemrégen még belementek a moratóriumba — már nem várnak to­vább, hanem pénzt fognak követelni. Változás szükségét emlegették továb­bá jól értesült politikai körök a Saar-vidéken esedékes népszavazás miatt is. Sosem lghet vitás, hogy a Saar-vidék német terület és hogy egyáltalán nép­szavazás alá kell azt bocsájtani, ez egyike a háború utáni igazságtalan és oktalan “békeszerződések” legfelhábori­­tóbb rendelkezéseinek. Nem is volt két­séges soha a franciák előtt sem, hogy ha a lakosságot egyszer meg fogják szavaztatni, feltétlenül és impozáns többségben Németország mellett fog­lal állást. A Hitler-rendszer óta ez a helyzet alaposan megváltozott éspedig nem Németország javára. Igen nagy­számban vannak a Saar-vidéken olya­nok, akik egyáltalán nem kívánkoznak a mai Németországba és ha a népszava­zás időpontjában ez a rendszer válto­zatlanul uralmon lesz, igen kétséges, nem-e fognak a Németországhoz való visszacsatolás ellen szavazni. A német eseményekben tehát min­denki változást várt és mégis az egész világot meglepte szombaton azoknak az eseményeknek a hire, amelyek Német­országban történtek. A német sajtószolgálat szigorú ellen­őrzés alatt áll, a külföldi újságok ré­szére csak a kormány által engedélye­zett híreket szabad kiküldeni, nem tudni tehát, hogy tulajdonképen mi is történt, ha azonban már annyi, amennyi meg­jelent, megjelenhetett a lapokban, akkor valami egészen nagy dolog kellett, hogy történjék és talán az őszre várt átala­kulás kezdetét jelentik ezek a véres ese­mények. A táviratok rövid kivonata ez: A nazi-rendszerben felfedezett kor­rupció és a rohamcsapatok körül elő­fordult visszaélések miatt a közigazga­tásban több személyi változást eszkö­zöltek, ami vérontásra is vezetett. A legtragikusabb volt von Schleicher tábornok, egykori kancellár sorsa. — Ugyanis, amikor Hitler parancsára le akarták tartóztatni, ellenállott, mire •tűzharc fejlődött ki és úgy a tábornokot, mint a védelmére siető feleségét agyonlőtték. Az esetnek hamarosan hire futott, nagy izgalmat keltett, de egyidőben ez­zel a kormány is biztonsági intézkedé­seket foganatosított, készültségbe he­lyezte a német főváros és az állítólagos összeesküvések pontjain a helyőrsége­ket. Őrizetbe vették von Papen alkancel­­lárt is, azonban kihallgatása után újból elbo­csájtották, de úgy lakását, mint az al­­kancellári hivatalt állandó őrség veszi körül. Az első hirek szerint a fölkelés nap. ján 11 egyént végeztek ki. Később hivatalos jelentést adtak ki, a melyben részletesen leírták, a felfede­zett komplott összes körülményeit és megállapították benne, hogy Röhm, a rohamcsapatok volt parancsnoka össze­köttetésben állott Schleicher tábornok­kal, sőt állítólag egy idegen hatalom­mal is (Csehszlovákiára céloznak) a rendszer megdöntése végett. Hétfőn kiderült, hogy Németország­ban a rend már-már helyreállott, de ismét 12 vezető állásban volt személyt végeztek ki, közöttük Röhm kapitányt is. Hir szerint a nazi-vezetők revolvert adtak be Röhm cellájába, hogy a kapi­tány végezzen magával, 5 azonban ki­jelentette, hogy nem hajlandó öngyilkos lenni, ha akarják: öljék meg. A német válság komolyságát fokozza az, hogy elterjedt, de meg nem erő­sített hirek szerint Hindenburg tábornagy, köztársasági elnök egészségi állapota végzetesen súlyosra fordult. Nem lehetetlen, hogy azok az esemé­nyek, amelyek von Papen ismeretes be­széde óta leperegtek, szintén befolyá­solták az agg államfő egészségi álla­potát, de állítólag a katasztrófa minden percben be. következhetik. • Ezzel kapcsolatban rengeteg hir jár szájról-szájra. Ezek között arról is be­szélnek, hogy Hindenburg nemrégen po­litikai végrendeletet készített s abban utódjának von Papent ajánlja és kéri a hadsereget, hogy azt támo­gassa. Gömbös elhalasztotta * • varsói utazását őszig Berlin junius 28 ..Távirat.) A lengyel fővárosból ideérkezett hirek szerint az ottani kor­mánykörökben már régebben híre járt, hogy Gömbös magyar miniszterelnök oda fog érkezni, hogy a lengyel kormánnyal személyesen tárgyalja meg azo­kat a kérdéseket, amelyek a két ország között felmerültek a elintézésre várnak. Most jól értesült körökből úgy tud ják, hogy Gömbös miniszterelnök a len­gyel belügyminiszter meggyilkolása következtében utazását elhalasztotta és előreláthatólag csak az őszi hónapokban fog Varsóba látogatni. A-­V* Berlin, julius 2 Félhivatalos közlés szerint kivégezték Strasser Györgyöt is, aki hossza időn keresztül Hitler helyettese és legfőbb bizalmasa volt. Az Associated Press értesülése szerint Hindenburg elnök a Reichswehrt teszi felelőssé, ha von Papen alkancel lámák bántódása esnék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék