Délamerikai Magyarság, 1934. október-december (6. évfolyam, 735-771. szám)

1934-10-02 / 735. szám

DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VWEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL ,,Délamerikai Magyarság” DIRECCION CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES .LAVALLE 361 U. T. 31 - RETIRO - 2819 ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Saerkesztöség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalle 361 U. T. 31 Retiro 2819 Levélcím: „MAGYARSÁG” Casilla Conreo 1483 —- Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 etv. — Bankok és hajótársaságok számára Pesó 1.80 Kedd 1934. október hó 2 VI. évfolyam, 735. sz. A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI Hi­vatal (Genf) jelentése szerint a világ minden részében a munkanélküliség ha­tározott csökkenése állapítható meg. BECK lengyel külügyminiszter Géni­ből útban hazafelé ellátogatott Becsbe, ahol Schussnigg kancellárral folytatod tanácskozásokat. DOLLFUSS kancellár koporsóját mintegy százezer ember jelenlétében szállították át — Seipel volt kancellár koporsójával együtt — a Seipel emléké re emelt kis kápolnába, amely mostan­tól kezdve mindkét kancellár örök nyugvóhelye lesz. ECUADOR bejelentette a Népszüv^­­ségnek, hogy belép, illetve visszalép a tagállamok közzé. Ezzel a tagok száma 60 lett. GENF jólértcsült köreiből eredő hír szerint “az egyik dunai állam, amelyre különösen kihatással voltak a legutóbbi események”, nagyobb fegyver-rendelést tett egy angliai hadianyag gyárnál. (Ez az állam csak — Ausztria lehet!) KEMAL basa közelesen megnősül. Zogu albán király egyik húgát veszi feleségül. OLASZORSZÁG — hivatalos nyilat­kozat szerint — az osztrák kérdésben nem nem kezdeményező, hanem figyelő álláspontra helyezkedik és az a véle­ménye, hogy Ausztriát magára kell hagyni, hogy sorsa felett egyedül ha­tározzon. Olaszország sosem fog sem­mit kezdeményezni, hacsak Ausztriát meg nem támadják. ROMANI hadbirósági eljárást indí­tott Dumitrescu tábornok ellen, akit 25 millió lei elsikkasztásával vádolnak. SPANYOLORSZÁG ismét belpolitikai válságba jutott: Samper kormány elnök benyújtotta lemondását. Megkezdődtek az uj kormány alakítására irányuló tár­gyalások. Egyesek polgárháború kitöré­sétől tartanak. TATARESCU román miniszterelnök benyújtotta lemondását. Carol király újból őt bízta meg kormány-alakítás­sal. Mit ér a pesó? 1934. OKT. 1 i SZABADFORGALMI ÁRAK: 100.— pengő ................... 84.30 1000.— léi ............................ 33.60 1000.— dinár ........................ 86.10 1000.— csehkorona .........,, 159.40 100.— dollár ........................^378.80 Gömbös két éve miniszterelnök Ma fog nyilatkozni a magyar külpolitika tényle­ges irányáról — Von Papen budapesti tárgyalá­sai — Kánya külügyminiszter olaszországi sza­­badságja — Magyar-osztrák-német kereskedelmi szerződés készül Budapesten? Budapest, szeptember 30 (UNITED-távirat.) Gömbös minisz­terelnök kedden nagyjelentőségű beszé det fog mondani, amennyiben körvona­lazni fogja Magyarország bel- és kül­politikai legutóbbi eseményeiről és jö­vendő irányáról. A beszédben, melyet Gömbös abból az alkalomból fog tartani, hogy két éve vette át a kormány vezetését, valószí­nűleg nyilatkozni fog Magyarországnak külpolitika kapcsolatairól úgy Olasz-, mint Németországgal szemben. • A Gömbös-kormány 1932 szeptember 30-án alakult meg. Előtte közel egy évig Károlyi Gyula gróf volt a kormány­­elnök, Gömbös pedig hadügyminiszter. A Gömbös-kormány kétéves fenállása alatt belső válságon sosem ment keresz­tül, tagjai ma is azok, akik az egykori ’hadügyminiszter vezetése alatt az or­szág belső ügyeinek intézését vállalták: Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz­ter, Imrédy Béla pénzügyminiszter, Hóman Balázs dr. kultuszminiszter, Fabinyi Tihamér kreskedelmi miniszter Lázár Andor dr. igazságügyminiszter, Kállay Miklós föMmivelésügyi minisz­ter. Változás csupán a külügyminisztéri­um vezetésében állott be; az eredeti kormányban Puky András volt a kül" 'ügyminiszter, de ő nemsokára nyugal­masabb pozícióba, a közigazgatási bí­róság elnöki székébe vonult vissza, míg helyét Kánya Kálmán volt berlini kö­vet vette át, aki jelenleg szabadságon levő (és hir szerint lemondani készülő) tagja a kormánynak. Budapest, szeptember 28 (UNITED-távirat.) Ma ideérkezett von Papen volt alkancellár. bécsi né­met nagykövet, aki mindenekelőtt Me­­csér András képviselőt, Gömbös minisz­terelnök bizalmas barátját kereste fel. (Mecsér volt annak idején Gömbös — akkor még ismeretlen — kísérője, ami­kor Hitlert meglátogatta ) Politikai körökben igen nagy jelentő­ségűnek tartják, hogy von Papen bé­csi hivatalának újból való átvétele előtt tett látogatását a magyar fővárosban. Von Papen több, mint két órán ke­resztül folytatott tanácskozást GömbAt miniszterelnökkel. Diplomáciai körök különösen jelentős­nek tartják ezt a találkozást abból a szempontból, hogy Gömbös október má­sodik hetében Varsóba utazik, majd pe­dig Rómába megy. hogy ott Mussolini­­vel tárgyaljon. Más forrásból azt állítják, hogy von Papen látogatása és különösen Mecsér Andrással való előzetes tanácskozása azt mutatja, hogy Mecsér lesz a köz­vetítő Gömbös és a nazi k között. Budapest, szeptember 30 (Eredeti távirat.) Kánya Kálmán ma­gyar külügyminiszter a közeli jövőben hat hetet fog tölteni — üdülés céljából — Olaszországban, ahol egyúttal a két ország között megkezdett bizonyos po­litikai tárgyalásokat is be fog fejezni. Kánya hosszas és beható tanácsko­zásokat kíván folytatni Mussolini kor mányelnökkel a magyar külpolitika ak­tuális kérdéseiről, különös tekintettel Gömbös miniszterelnök közeli varsói lá­togatására. Buenos Aires, szeptember 30 A “La Prensa” bécsi tudósítójától hosszabb táviratot közöl, amely kimerí­tően tárgyalja azokat a fontos tárgya­lásokat, amelyeket a nagyhatalmak kül­ügyminiszterei a kisentente államaival folytatnak s amelyeknek egyik célja Németország teljes elszigetelése a többi európai államoktól. Ezzel kapcsolatban megemlékezik a beszámoló a magyar helyzetről is s töb­bek között ezeket írja: “Magyarország egyike azon államok­nak, amely hajlandó volna rést ütni azon szigetelő falom, amely Németor­szágot elzárja. Németország egykori szövetségese (Magyarország) nincs megelégedve azokkal az eredményekkel­­melyeket az Olaszországgal s Ausztria val való együttműködése hozott, mert bár ezek gazdaságilag kétségkívül ered­ményesek voltak, politikailag nem vol­tak azok, hisz Magyarországot revíziós programmjától eltéríteni látszottak. Magyarország barátsága Olaszország iránt elsősorban abból eredt, hogy Mussolinit a békeszerződések revíziója legelső harcosának és Németi őszinte barátjának tekintették. őst azonban, amikor Olaszország magé hagyja Németországot és Francia r­­szág felé hajlik, Magyarországon »s úgy találják, hogy igen keveset remél­­htenek a “régi” olaszoktól.” Budapest, szeptember 30 (Eredeti távirat.) Jelenleg igen be­ható kereskedelmi tárgyalások folynak a magyar fővárosban Ausztria és Né­metország képviselőivel. A magyar kormány mindent elkövet, hogy Ausztria nagyobb mennyiséget ve­gyen át — az eddiginél jobb áron —­­buza-feleslegéitől, Németországtól pedig azt reméli, hogy több mezőgazdasági cikk előtt újból megnyitja határait és nagyobb vásárlási eszközül. — Ezzel szemben a magyar kormány hajlandó­nak mutatkozik nagyobb ipari megren­delést adni Németországnak olyan cik* kökben, melyek a magyar nemzeti ipar gyártási körén kivül esnek. Rendszerint jól értesült köröknek az a véleménye, hogy abból, hogy egyszer­re van a magyar fővárosban úgy az osztrák, mint a német kereskedelmi de­legáció, nem lehet semmiféle nagyobb jelentőségre való következtetést levon ni. Azt hisz'k, hogy ezek a tárgyald f sok könnyen vezethetnek egy hármas egyezségre is. Egyelőre mindenesetre igen nagy ti­toktartással folynak a megbeszélések, de mégis annyi kiszivárgott, hogy az osztrák kormány felhasználja az alkal­mat arra, hogy Németország nyilt színvallását kérje az osztrák függetlenség és önállóság tekintetében. * Magyarország fentartja jóviszonyát mindkét országgal szemben és nem tart­ják kizártnak, hogy egy hármas-keres­kedelmi szerződés jön létre Budapes­ten. Budapest, október 1 (Associated Press.) Von Papen bécsi, követ, aki rövid tartózkodásra Buda­pestre érkezett, Bethlen István gróf és S . \ 1=

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék