Délamerikai Magyarság, 1935. január-március (7. évfolyam, 772-810. szám)

1935-01-01 / 772. szám

TrÁÑOUeO APAGAR ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HWíGARA EN LA AMERICA DEL SUD DÉ LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD. MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarságé DIRECCION CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES LA VALLE 361 U. T. 31 - RETIRO - 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavall» 3S1 U. T. 31 Retiró 2819 Levélcím: „MAGYARSÁG*" Casilla Conreo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön es szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ARA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Eg? hónapra 1 argentínai, peső Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcenti méterenként 90 ctv. — Bankok és hajótársaságol számára Pesó 1.80 MAGYAR TESTVÉREIMHEZ! A beköszöntő ÚJÉV alkalmából hazafias szeretettel üdvözlöm délameri­kai honfitársaimat. őszintén kívánom, hogy úgy egyénileg, mint pedig mint külföldi magyar j csoport a Gondviselés segítségével kiépítsék erkölcsi és anyagi boldogulásu­kat és hogy az Uj Esztendőben a kölcsönös bizalom, megértés s nemzeti együtt­érzés jegyében szoros összemüködéssel olyan lendületet és fejlődést adjunk a Magyar Kolóniának, amelyet az tagjainak külföldön is elismert tulajdonságai­nál fogva méltán megérdemel. Köszönetét óhajtok mondani ezúttal is mindazoknak, akik a koloniális élet szervezésében eddig is közreműködtek és felkérem összes magyar restvérei­met, hogy adják meg nekem az uj évben is értékes közreműködésüket. Ezen elhatározással és bizalommal kezdjük meg vállvetett munkánkat az 1935-ös évben. HAYD1N ALBERT an. Ur. rendk. követ és inegh. miniszter Nem! Nem! Soha! Magyarország nem adja fel revíziós törekvéseit — Wrsuletes és nyílt magyar válasz egy csehszlovák ajánlatra Kedd, 1935. január hó 1. VII. évfolyam 772. sz. BOLDOG UJ ÉVET KÍVÁNUNK kedves előfizetőinknek, olvasóinknak és hirdetőinknek. BUKAREST főuccáján elgázolta a német követség autója a román munka ügyi minisztérium igazgatóját.. Protopo, pesent. A lapok a diplomáciai halálauló vezetője ellen a legszigorúbb eljárást követelik. CHILE lakosságának élelmezési vi­szonyait fogja tanulmányozni a helyszí­nen Carlo Dragoni tanár, akit a Népszö­vetség küldött ki ebből a célból. DIAMANDI tárcan'élküli román mi­niszter benyújtotta lemondását. Való­színű, hogy január első napjaiban a ro mán kormány lényegesebb változásokon tog átmenni. CHILE turisztikai érdekei szolgálatá­ra Buenos Airesben külön hivatalt fog felállítani. HAUI’TMANN német állampolgár el len szerdán kezdik meg Északameriká ban a biröi eljárást Lindbergh ezredes gyermekének meggyilkolása miatt. JUGOSZLÁVIA belpolitikai helyzete egyre súlyosabb. Az ellenzék az amnesz­tia dacára igen élesen áll a kormánnyal szemben s most Liotich volt igazság­­iigyminiszter vezetése alatt a “fascista" mozgalom is megerősödik. A kormány menesztete Lazarovits rendőrfőnököt, a kinek feláldozása a jelek szerint az el­lenzéknek való kedvezés akar lenni. KÁNYA külügyminiszter autója ősz szeütközött egy bér-autóval. A külügy­miniszter sértetlen maradt, a másik autó utasai súlyosan megsebesültek. PARAGUAY jelentése szerint ujab ban ismét két bolíviai ezredet semmisí­tettek meg az előnyomuló paraguayi katonák. Igen sok hadianyagot is zsák­mány oltak. ZfNOVIEFF és Kemeneff szovjetve­­zert nem végezték ki, hanem száműzték az országból. Bűntársaik közül igen so kát kivégeztek, őket azonban oly nagy népszerűség övezte az országban, hogy a halálos Ítélet végrehajtása rendkívüli eseményekre adhatott volna okot. Százmillió ember érti meg a szavát, ha megtanul spanyolul. Mennyi uj alkalom az érvényesülésre, ha valaki egy világnyelvet beszél. S mindezt megszerezheti magának 4 pesóért. Ennyibe kerül a „Magyarság” ál* tal kiadott Spiré-féle spanyol-ma­gyar nyelvkönyv. Rendelje, ’«eg még ma. Budapest, december 29 (UNITED távirat.) A félhivatalos “Budapesti Hírlap” válaszod Milos Kobr budapesti csehszlovák követnek egy prá gai lapban megjelent nyilatkozatára és kijelenti, hogy Magyarország sosem fogja föladni revíziós törekvéseit. Kobr követ ugyanis cikket irt egy -prágai lapban és azt a “belátást” igyek­szik a két kormánynak szuggerálni, hogy hozzanak létre a Németország és Lengyelország között létesített egyez­ményhez hasonlót; ennek alapján Ma­gyarország bizonyos számú év után le­mondana irredenta politikájáról, ami­vel szemben Csehszlovákia csatlakoz­­natnék a római egyezményhez. Erre az ajánlatra vo'riátkozik a “Bu­dapesti Hírlap” válasza, melyben hang­súlyozza, hogy Magyarországnak foly­tatnia kell revíziós politikáját és hogy Magyarországnak minden felelős politi­kai személyisége egyetért abban, hogy három pontra alapítja a jövőt: 1., A határok módosítása a néprajzi, történelmi s földrajzi feltételeknek meg­felelően. 2., Teljes egyenjogúság elismerése Magyarország részéré úgy katonai, mint gazdasági és politikai kérdésekben. 3., A szomszédos államokban élő ma­gyar kisebbségek jo'gainak elismerése és nemzetközi biztosítékokkal való meg­védése. ) Szegény erdélyiek.. Sepsiszentgyörgyről jelentik; Háromszék megye tanácsának magyar tagjai lemondtak megyetanácsi tisztsé. gükről, mert nem vállalhattak felelős­séget a román főispán oktalan és fel­háborító költekezései miatt, amellyel súlyos adósságokba sodorta a megyét. A belügyminiszter egyszerűen napirend­re tért az ügy felett és a lemondott ma­gyarok helyére románokat nevezett ki, úgy, hogy az ősi székely Háromszék vár megye* mo'st kizárólag románokból álló megyetanács igazgatja. Bukarestből jelentik: Azoknak a magyar kisebbségi vasúti tisztviselőknek mestereknek és munká­soknak kik a szeptemberi román nyelv­vizsgán elbuktak, — újból nyelvvizsgát kell tenniük. Ha vizsgájuk most sem se­kerül, elbocsájtják őket a szolgálatból. Tordáról jelentik: Az utóbbi napokban megjelentek az Asíra kulturegyesület orvosai a faluban több csendőr kíséretében és a község mintegy hatszáz lakóját a községháza udvarán terelték össze; összéfogdosták azonkívül az összes járókelőket és be­terelték a községházára, ahol mindenki­től vért vettek. A véreseppeket gondo­san kis fiolákba helyezték el. A faluban természetesen nagy riadalmat keltett ac oivoso'k feltűnése, mert nem tudták, hogy mi a szándékuk. Az a hir terjedt el, hogy kolerajárvány van és az ellen oltják be a lakosságot. Aki vonakodott az orvosok felszólításának eleget tenni, azt a csendőrök ostorral verték. Egy öreg asszonyt például brutálisan össze­vertek és összerugdostak. A vérképie­teket azután az illetők személyi adatai­nak pontos megjelölésével Kolozsvárra szállították, hogy bizonyítékot szolgál­tassanak a “székelyek román eredeté­ről.” Mit ér a pesó? 1934. DEC. 31 i SZABADFORGALMI ,ARAK: 100.— pengő ...................... 86 — 1000.— lei ............................. 33.— 1000.— dinár ......................... 91.90 1000.— csehkorona .............. 167.40 100.— dollár ................. 400.10 Az uj évben szeretettel kérjük azokat a kedves előfizetőinket, akik még mindig hátralékban vannak, rendezzék az előfizetési dijat, n« késlelkedjenek vele, — mert az uj esztendőre nem hozhatjuk át a tarto zásokaj, és esetleg a lap küldésében fenakadás fog beállani. A magyar kolónia —1935 - ben! A délamerikai magyar tömegek helyzetéről és jö­vendőjéről a következő év célkitűzéseiről hosz­­szabb cikksorozatot kezdünk a „Dél­amerikai Magyarság” hasábjain. Min­denkiről - mindenkinek szól; min­denkit érdekel ! — Kisérje figyelemmel!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék