Délamerikai Magyarság, 1935. április-június (7. évfolyam, 811-848. szám)

1935-04-02 / 811. szám

FRANQUEO A PAGAR nTTITTMTA W» 119. ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 - ESTAN EN LA ARGENTINA y EN GENERAL LEEN EL ,,Délamerikai Magyarság” DIRECCION CASILLA CORR~0 1483 1 Es. AIRES LA VALLE 361 U. T. 31 - RETIRO - 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalle 361 U. T. 31 Retiro 2819 Levélcím: „MAGYARSÁG” Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ T- ARA 10 CENTAVOS .7 Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentina: pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméierenkér.t 90 ctv. — Bankok és hajófársaságok számára Pesó l.S'J GÖMBÖS NAGY GYŐZELMÉT JELENTIK A HAZAI VÁLASZTÁSOK ELSŐ HÍREI Németország felé orientálódik az uj magyar politika? — Nagy izgalmak a választás előtt, nagy nyugalom a választások alatt - « m Buenos Aires, április 1 Még nincs itt a hivatalos jelentés arról, hogy a kormányzói elhatározással feloszlatott magyar parlament helyett milyen összeállítású uj képviselőház, illet­ve felsöreodiliáz fog a közeli napokban összeülni, de az. eddigi láviratok Gombos kormánypo’itikájának a vidéken való fölényes győzelmét jelentik. Etekintetben igen kevés kétség lehetett a választás előtt is, mégis közvetle­nül a választások megkezdése előtt és a résaleteredmenyek ismertetése után is új­ból és egyre erősebben foglalkoztatja a középeurópai sajtót az, vájjon Gömbös megmarad-e a választásuk után is eddigi olasz-barát külpolitikája mellett, vagy­­pedig nyíltan Németország mellé áll, melynek külpolitikája régóta rokonszenves és a versailiesi szerződés felmondása óta egyenesen csábitó lehet. Mi, távolkülföldön élő magyarok szorongó aggodalommal nézzük a kezépeu­­rópai helyzet kialakulását és nem tehetünk mást, mint reménykedünk benne, hogy a kormány — az irányítható választási eredményektől függetlenül is — ismeri az ország igazi hangulatát és komoly érdekeit és ezek ismeretében fogja külpolitikai irányát megtartani, vagy megváltoztatni. Legújabb hazai híreink — közvetett forrásokból — ezek: Kedd, 1935, április hó 2. VIL évfolyam 811.-sz. ANGLIA és Oroszország megegyezé­se — hír szerint — elsősorban az ázsiai politika alapelveire vonatkozott és ete­kintetben Edén főpecsétőr megállapo­dásait igen nagyjelentőségüeknek tart ják. CHILE külügyminisztere magához kérette Argentina, Brazília, az Unió, to­vábbá Peru követeit, hogy velük a cíia­­tói konfliktus ügyében kezdeményezendő újabb békeeljárásról tanácskozzék. ECUADOR és Chile között tárgyalá­sok vannak folyamatban olyan keres kedelmi “modus vivendi" létrehozására, amely a két ország érdekeit kellőképen kielégíti. PARAGUAY hadvezetősége jelenti, hogy az ellenséges bolíviai csapatok Villa Montes környékén rendetlenül vo­nulnak vissza. LAVAL oroszországi utazásával kap­csolatban máris sok szó esik arról, váj­jon az esetleges orosz-francia megegye­zéseket más államokra is kiterjesszék. Valószínűnek tartják, hogy Franciaor­szág a maga részéről nem kívánja sem Lengyelország, még kevésbé 'Németor­szág részvételét ezekben a megegyezé­sekben, úgyhogy semmi kétség sem ma­radna fenn, hogy a régi angol-francia­­orosz szövetség támad fel a megegyező sek létrehozása esetében. LITVÁNIA kormánya bejelentette a Népszövetségnek, hogy újabb ötévre aláveti magát minden nemzetközi vitá­ban a hágai döntőbiróság illetékessé­gének. Azt hiszik, hogy ezt a nyilatko­zatot most azért t i te meg a litván kor­mány, hogy a memel-i kérdésben semmi akadálya se legyen a pemzetVzi döntő­biróság esetleges beavatkozásának. MacDONALD kormányának átalaki tásáról beszél ismét az angol közvéle meny. A kormányelnök állítólag az el­múlt héten is kérte a királyt, hogy egészségi állapotára való tekintettel mentse öt fel, ez azonban előrelátható la.g csupán a koronázási jubileum ün népségéinek betejezése után fog megtör t-nni. Utódjaként most Stanley Bald wint emlegetik. STAHREMBERG herceg a Heimwehr csapatszemiéjén Bregenzben olyan be­szédet tartott, amelyből azt következ­tetik, hogy a kormány k'jzeleken a had­seregre akar támaszkodni, sőt sokan azt hiszik ,hogy az alkancellár az el­nöki, illetve az azt helyettesítendő kor­mányzói méltóságra vágyik. VARSÓ lapjai arról adnak számot, hogy Memel körül nagyobb német csa­­patösszevonások történtek. Becs, március 30 (Unitad) Edén angol főpecsétőr orosz­­országi látogatása élénken foglalköz­­tatja a dunamenti államok közvélemé­nyét is, amelyre egyáltalán nem közöm­bös, hegy föltámad-e a háború előtti an­­gol-francia-orosz szövetség? Ami Magyarországot illeti: fél tőle — és ugyanez a hangulat Ausztriában is — hogy az orosz szovjettel való szövet­ségek elmélyítése előmozdítja a kom­munista propaganda megerősödését az Oroszországhoz közel fekvő államokba?! és erre való tekintettel nem tudja, hogy mi volna most helyesebb: Olaszország, vagy Németország szövetségi barátsá­gát keresni? Becs, március 30 (United) Diplomáciai körökben mind jobban megerősödik az a vélemény, hogy Magyarországon a külpolitikai iránya a holnap kezdődő választások befejezése után határozottan Németország feé fog fordulni. Igen sok jel mutat arra, hogy Ma­gyarország eltávolodik az olaszbarát po­litikától és Németország felé közeledik Hitler határozott és elhatározó fellépő se az utóbbi időben elősegítette a német­barát agita ;iót Magyarországon, ahol igen sokan vannak, akik a békeszerződé­sek revízióját és a fegyverkezési egyen­jogúságot sokkal hamarább remélik a német orientációtól, mint az olaszba­­íátság ápolásától. Nagy jelentőségűnek tekintik, hogy újabban az összes nagy német lapok ás távirati ügynökségek kimagasló egyé niségekkel képviseltetik magukat Bu dapesten, ahol ezelőtt jelentéktelen meg­bízottakat tartottak. Az a megértés, amellyel Mussolini a francia kormány iránt viseltetik és az újabban Jugoszláviával szemben köve­tett békülékeny és barátkozó politikája Magyarországon sokak előtt olyan szín­ben tűnik fel, mintha Olaszország már nem volna olyan eltökélt híve és támo­gatója a magyar revíziós törekvéseknek, mint eddig és ez igen sokakban komo y csalódást váltott ki. Ezek most Német­ország felé fordulnak reménykedve. Az is köztudomású, hogy Gömbös sze mélyes hivei között sokan vannak, akik nyíltan németbarátok és olaszellenesek, az újabban előretörő fiatalság (reform' nemzedék) soraiban pedig határozott nazHrányzat tapasztalható. Maga Gömbös eddig megőrizte Olasz ország barátságát, de jó viszonyt tart fenn Németországgal is, vagyis a “kö­­zép-ut” politikáját folytatta, de nincs kizárva, hogy kényszerülve lesz — a nemzetközi helyzet következményeként — határozott irányt követni. Budapest, március 31 (United-távirat) Nagy tömegekben járult ma a szavazóbizöttságok elé a magyar választópolgárság, hogy a par­lament újjáalakításában résztvegyen, bár a* választások előtt hire járt, hogy a kormány srószakosságokat igyekszik elkövetni és az ellenzék félt tőle, hogy az eredményt meg fogják hamisítani. Hír szerint sok helyen több szavazatot számoltak meg, mint ahány választói jogosultsággal biró személy a listákon szerepelt. A szavazások megkezdésekör, ma reggel, észrevehető idegesség uralko­dott különösen a monarchisták sorai' ban (a legitimisták között), akik biztos­ra vették, hogy Gömbös miniszterelnök minden rendelkezésére álló eszközzel meg fogja akadályozni, hogy valódi ere­jüket megmutassák, egyrészt, mert gyű­lölettel van eltelve a Habsburgok iránt, — másrészt pedig, mert folyton na­gyobb rokonszenvvel viseltetik a német belpolitikai rendszer iránt és Hitler külpolitikai iránya, különösen Oroszörszágo't éj a Tjunavölgye francia­olasz egyezményt illetőleg, rokonszen­ves előtte. Budapest, március 31 (United-távirat) A választások eddig nyilvánosságra hozott eredményei azt mutatják, hogy a kormánypárt, 12S a kisgazdapárt 12 a függetlenek 8 a keresztényszoeiaiisták _ a nemzeti szociálisták 1 mandátumot kaptak. A végleges ered­ményt csak nétfőn reggel fogják nyil­vánosságra nozni. A választás a várakozástól eltéröleg igen csendesen fólyt Ic az egész ország­ban. * A szerkesztőség megjegyzése. A választásokat vasárnap csupán a nyilt-szavazásos kerületekben tartották meg, a székesfővárosban és azokban a nagyobb vidéki centrumokban, ahol tit­kos szavazás utján és lajstromok sze­rint folyik a választás, csak 8 nap múl­va fogják megejteni a szavazásokat. — A titkos-szavazásu kerületekben szerez­ték — az eddigi választásokban — man­dátumaikat i demokrata- és munkás­jelöltek, valamint a polgári ellenzék többi pártjai, úgy, hogy ezek a kerüle­tek fogják eldönteni azt, hogy a kor-­­mány mennyi többséggel rendelkezik? A vidéki választások eredménye azon­ban máris kétségtelenné teszi, hogy Gömbös parlamenti többséggel fog ren­delkezni és — ha a hírek megbízhatóak — az ellenzék a nyiltszavazásos ke: öle­tekben kevesebb mandátumot kapott, mint a legutóbbi választásnál. A kimutatásban szereplő “függetle­nek” valószínűleg azok a volt egységes­­párti képviselők, akik Bethlen Istvánt követték és a kormány ellen, mint pár-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék