Délamerikai Magyarság, 1935. július-szeptember (7. évfolyam, 849-887. szám)

1935-07-02 / 849. szám

V / FRANQUEO A PAGAR UJ CUENTA N* 112 új¿3 CJB TARIFA REDUCIDA —=CONCESION N* 409 DÍLAMiniKÁI ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD /r DE LOS 200 000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN-EL „Délamerikai Magyarság" DIRECCION CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES, LAVALLE 361 U. T. 31 - RETIRO - 2819 buenos Tires *calle**Lavaile 363 ^ Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton U. T. 31 Retiro 2819 ­j>. L e véle í.m : „MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Air FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ' AHA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctv. — Bankok és hajótársaságok számára Pesó 1.80. Kedd, 1935, julius hó 2. VII. évfolyam 849 sz. BALDWIN angol miniszterelnök egy nagy népgyüléseiü, amelyen 40.000 főnyi hallgatóság vett részt, kijelentette, hogy a nemrégen kötött angol-német tenge­részeti egyezmény a béke fentartásának egyik biztosítéka lesz. BÉCS polgármestere nem engedte meg. hogy a városházára kitűzzék a Heim­­wehr zászlaját, mire fegyveres csapatok vonultak fel és erőszakkal kitűzték a zászlót, majd félkörbe fejlődtek a vá­rosháza előtt és ágyúik, valamint gép­fegyvereik csövét az épületre irányít­va. hosszasan tüntettek Schmitz pol­gármester ellen. BULGÁRIA valószínűleg ismét kor­mányválságba jut. Hir szerint a szélső­séges elemek ismét tért nyertek és olyan belpolitikai helyzetet idéznek fel, araelv indokolttá teszi a kormány átalakítását. ETIÓPIA kormánya tiltakozását je­lentette be Belgium kormányánál ami­att, mert az már kifizetett és szállítás­ra váró hadifelszerelések kiszállítását megtiltotta azzal az indokolással, hogy nem akar még közvetve sem részese len­ni egy háború felidézésének. Hasonló ál­láspontot tapasztalt Etiopia más euró­pai hadiszergyártó államok részéről is. amiből azt a következtetést vonja le, hogy Európa cinikusan nézi Olaszország nagyszabású háborús készülődéseit, de a védekezésre nem ad módot. GÖBBELS német propaganda-minisz­ter a régi nazi-gárda 14.000 delegátusa előtt beszédet mondott s arra a vádra, mintha a kormány már megfeledkezett volna a régi pártemberekről, kijelentet­te, hogy előttük mindig az első a sárt és a második az állam! LAVAL kormánya bizalmatlansúg! szavazatot kapott, mire a kormány elnök nyári szünetre küldötte a parlamentet. A szünet alatt rendelet-tői vényekkel kormányozzák Franciaországot. NÉMETORSZÁG megtiltotta a “Basler Nachrichten” cimü lap postai szállítását és árusitását. Ez volt a leg­utolsó svájci lap, amelyet eddig szabad volt Németország területén árusítani. ^ ROOSEVELT a közeli napokban meg- j kezdi a nemzeti újjáépítés programmjá- | nak megvalósitását. A kormány 4 mii liárd dollár felett rendelkezik s ebből olyan közmunkákat indit meg, amelyek j a munkanélküliséget megszüntetik. ¡I- ¡ letve csökkentik. TARENTO vizein (Olaszország) két i hadihajó összeütközött. A szerencsétlen- | «égnél 6 személy életét veszítette, 7 pe- j é'V; megsebesült. A külföldi magyarság áldozatkészségét méltatták a világkongresszus központi irodájának ülésén Budapestről jelentik: A Magyarok Világkongresszusának központi tanácsa most tartotta báró Pe­­rényi Zsigmond elnöklete alatt évi be­számoló gyűlését. Dr. Nagy Károly, az állandó iroda vezetője beterjesztette az évi jelentést, amely adatszerüleg szá mólt be arról, hány helyen látta el az iroda 1934-ben is a külföldi magyar in­tézményeket tankönyvekkel, szépirodal­mi könyvekkel stb., továbbá, hogy az iroda felhívására mennyi külföldi ma­­gyai egyesület jelentette be csatlakozá­sát és fejezte Xi az óhazához való ra­gaszkodását. Az évi jelentés során báró Perényi Zsigmond elnök méltatta a külföldi ma­gyarságnak a jugoszláviai magyar me­nekültek érdekében hozott nagy áldo­zatkészségét, valamint az amerikai ma_ gyarságnak azt az áldozatkészségét, a mellyel Bandholtz tábornok szobrának elkészítését lehetővé tette. A központi tanács Raffay Sándor,, Nelky Jenő, Dr. Krywald Ottó hozzá­szólása után az évi jelentést, valamint a Dr. Ajtay József által előterjeszteti zárszámadást tudomásul vette s az el­nökség részére a felmentvnyt megadta. (Báró Perényi Zsigmond elnöki jelen, tését lapunk legközelebbi számában kö­zöljük.) ­ANGLIA BEAVATKOZIK AZ ETIÓPIÁI VITÁBA? Diplomáciai körökben mindinkább hogy Anglia, mely már eddig több lépést cidens ügyében, most már tényleg be Anglia — ezek szerint a hiresztelé barátságos és békés intervenciót, ha egyszerűen le fogja zárni a Suez-csator igy fizikailag lehetetlenné teszi, hogy hadiszereket szállítson Afrikába. London, junius ¿0 hitelt adnak annak, a híresztelésnek, tett az olasz kormánynál az etiopiai in­­avutkozik a vitába. sek szerint — még egyszer megkísérli a azonban ez sem jár eredménnyel, akkor nát az olasz hadiszállító hajók elől és Olaszország még további csapatokat és RÁKÓCZI-PÉNZEKET VERNEK MAGYARORSZÁGON Budapest, junius 28 (Havas-távirat) — Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter javaslatot terjesztett a parlament elé, amelyben felhatalma­zást kér a kormány arra, hogy II. Rá­kóczi Ferenc fejedelem halálának 200-ik évfordulója emlékére olyan pénz-érmé­ket verhessenek, amelyek a nagy feje­delem arcmását viseljék és fel- és kör­iratukban a magyar függetlenségért folytatott harcot örökítsék meg. A Rákóczi-érmék pénzértéke 2 pengő lesz és mindössze 100.000 darabot fog­nak belőlük verni, úgy, hogy előrelátha­tólag nem fognak a napi pénzforgalom­ban semmit sem jelenteni, mert legna­gyobb részüket a gyűjtők fogják meg­tartani. Halált kért az ügyész egy volt népbiztos tejére — Eredeti távirat a „Magyarság" részére — Budapest, junius 28 Rákosi Mátyás volt kommunista nép­biztos perének másodfokú táblai tár­gyalásán Miskolczy ügyész tiltakozott az ellen a rosszindulatú külföldi pro­paganda ellen, amely a trianoni szerző­dés 76. cikkelyére hivatkozik. Az ügyész rámutatott, hogy a kérdéses cikkely csu­pán politikai magatartásra vonatkozik, nem pedig közönséges bűncselekmé­nyekre, melyekkel Rákosit vádolják. — Befejezésül halálbüntetés kimondását kérte. Vámbcry Rusztem védő Rákosi ártat­lanságát hangoztatta, ítélethirdetés hétfőn. Budapest, julius 1 — A “Magyarság” eredeti távirata — Hétfőn délben hirdette ki a táblai ta­nács elnöke az Ítéletet, amellyel Rákosi Mátyást, a törvényszék Ítéletének jóvá­hagyásával, életfogytiglani fegyházra Ítélte s a vizsgálati fogságból 14 hónap beszámítását rendelte el. Az ítélet ellen a védő semmiségi pa­naszt nyújtott be a Kúriához. SZEGÉNY ERDÉLYIEK Nagyváradról jelentik: Marinescu tanfelügyelő a váradszől­­lősí római katolikus magyar elemi isko­lát meglátogatta s az ott talált 26 nö­vendék közül tizenhatnak kizárását ren. delte el, azzal a megokolással, hogy csa­ládi nevük nem magyar, igy nem jár­hatnak magyar tannyelvű iskolába. Az érdekelt szülők a törvénytelen intézke­dés ellen panasszal fordultak a közok­tatásügyi minisztériumhoz; már két jog­erős közigazgatási birósági döntés ál­lapította meg ugyanis, hogy a névele. mezes az alkotmányba ütközik és tör­vénytelen s éppen ezért a közoktatási minisztériumnak egy ilyen irányú ren­deletét is érvénytelenítette a közigaz­gatási biróság. A tanfelügyelő önké­nyeskedése különben csak azt a célz szolgálta, hogy be lehessen záratni a szőllősi magyar iskolát, azon a címen, hogy tanulói száma nem éri el a tör­vényben kívánt létszámot. Mire a köz­­igazgatási biróság állást foglalhat eb­ben az ügyben,-a kizárt növendékek már más iskolákban helyezkedtek els igy nana lesz elég növendék az iskola újabb meg­nyitására, á ; jrl !? CüAUl >■ v \ */'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék