Délamerikai Magyarság, 1936. január-március (8. évfolyam, 927-963. szám)

1936-01-04 / 927. szám

FRANQUEO A PAGAR UJ * CUENTA N* 112 Q UÜ TARIFA REDUCIDA CONCESION N9 409 ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Szerkesztősét: és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavaile 381 U. T. 31 Retiro 281¡» Levélcím : „MAGYAES4 G“ Casilla Correo 1483 — Buidos Air«v Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ DE LOS 200-000 HUNGAI QUE VIVEN EN LA AMI CA DEL SUD, MAS DE 40 ESTAN EN LA ARGENT! Y EN GENERAL LEEN „Dclaroerikai Magyars; DIRECCION C ¿.SILLA CORREO 148 B*. /.IRES, LAVALLE U. T. 31 - RETIRO - 281 \ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pe Európába: 1 peso 50 ceniav; Hirdetések dija hasábcentiméter< 90 ctv. — Bankok és hajótársi számára Pesó 1.80. VIII. évfolyam 927 sz. Szombat, 1936, január 4. ALEXANDRIA közelél on (Egyptom) lezuhant egy személysállitó angol re­pülőgép és 12 utasa szörnyethalt. BRAZÍLIA kormánya elhatározta, hogy a folyó év első hón-apjában fel­mondja az összes még érvényben levő kereskedelmi szerződéseit és helyettük iijakat fog kötni a mai viszonyoknak megfelelő feltételek mellett. GöBBELS nemet propagandaminisz­ter az újév alkalmából nagy fcoszédet mondott, amelyben hangoztatta, hogy nz elmúlt évben sikerült Németország, rak régi becsületét visszaszerezni és életfeltételeit is megjavítani, anélkül, hogy ezzel a békét veszélyeztette volna. JUGOSZLÁVIA lakosainak száma a legújabb népszámlálás adatai szerint 15 mi'lió. Ezek közül több, mint 4000 ha­ladta tul a századik életévét, sőt 62 oly lakosa is van, aki 120 évesnél idősebb. PALESZTINA tervezett kormányzó­­tanácsának megalakítása az arabok el­lenállása folytán- egyre nehezebben va­lósítható meg. SANTIAGO de Chilében megkezdték az amerikai államok közötti munkakon­ferenciát, amelyen a genfi nemzetközi munkaügyi hivatal igazgatója 3 29 szak értője is résztvesz. SPANYOLORSZÁG parlamentjét a kormány váratlanul elnapolta és ig.v február 1-ig a vá!ság, amelyet a par. lamer-1 feloszlatásával és uj választás kiirá.iival akartak megoldani, eltoló­dott. URUGUAY kormánya közkegyelem­ben részesítette a politikai menekültek egyrcszét, kik, lassanként valamer.-nyien visszatérnek elhagyott otthonaikba. VENEZUELA elnökévé López Contre­ras tábornokot választották meg, aki már meg is alakította kormányát. Az ul kormány az ország belső rendjér.ok helyreállítását tűzte ki legfőbb cél­jául. A buencsairesi “La Nación” január elsején megjelent számában a követ­kező eredeti budapesti táviratot — (Especial dg La NACION) közölte “Maurice Negre” nevű tudósítójának név.aláirásáva:: Budapest, december 31. j “A magyar kormány kulturális előnvö­­j két nyújt a német kisebbségnek, azon­­í ban védekeznie kell a pán.germanizmns ' ellen. A magyar nemzet, amely kényei­­metlenül érzi magát uj határai között és visszakövetel kétmillió személyt, akik magyar eredetűek és most csehszlovák, jugoszláv, osztrák és román területen élnek, úgy látja, hogy saját területén is felmerül a kisebbségi kérdés A legjelentékenyebb, úgy számánál, mint tevékenységénél fogva, a német kisebbség, amely Magyarország lakos­ságának 12 százalékát képezi, vagyis körülbelül másfél milliót. Ebből a ténv. ből egy igen különös helyzet alakul ki. Miközben a magyar kormány igen ba­rátságos viszonyt tart fenn a nemet kormánnyal, megalapítást nyert, hogy Egy nemlétező állapot hangoztatásá­val, épenugy, mint Moszkva, mely kü­lönbséget tesz az összes társadalmi sza­bályokat betartó és udvaiias szovjet­kormány, valamint a Harmadik Inter­­nacionálé között, amely a kommunista propagandát az egész világia kiterjesz­ti. épugy Berlin is különbséget akar tenni a hivatalos kormány-tevékenv. ség és a nazi-párt, valamint annak szer­vezetei és a külföldön élő németek szö­vetségei akciói között, melyek ki akar­ják terjeszteni hatalmukat mindazokra, akiket német eredetüeknek i irtanak, le­gyenek azok bármilyen álV.mpolgá'ok. A pángermán propaganda, mely kel­lemetlen a nagy nemzetek részére, a mennyiben “emésztési zavarokat” idézhe fel, halálos ehet egy oyan nemzetre, ! amely nem rendelkezik több népesség­gel, mint nyolc millió lakossal és amely úgy poitikai, mint gazdasági • szem­­nontböl erős kapcsolatban van Német­országgal. Ha Magyarország jóindulattal kezeli az ország területén azok között a nénié- ja német kisebbséget, annak a veszély. tek között, akik magyar állampolgárok, igen erős kormányellenes propagandát folytatnak, amely annál komolyabb — mert azt egy 60 milliós külföldi nép irányítja és mert azt a nacionalszoei­­aüsta mozgalom ereje táplálja. nek teszi ki magát, hogy a n. *netek vé­gül úgy lógnak beszélni Magyarország­ról. mint ami az ő tulajdonuk, másrész­ről pedig akkor ugyanolyan bánásmó­dot igényelhetnek a szlovákok és ju­­goszlávok is. akik te'ületén élnek. Ha ellenben megtagadják ezel nemzetiségi jogokat, akkor eg magára vonhatja a németek hai másrészt elveszítheti a jogot pan saját nemzetiségei sérelmét, aim kisentente államaiban szenvednél mi ma egyik legértékesebb propa eszköze is egyben A két veszedelem között a G< kormány most úgy választott, hof turális téren elmegy a lehető le szebb határig, amíg azt a mag lám érdeke engedi, ellenben p< vonatkozásban meg fog akad; minden u. n. kisebbségi propagan Az erre vonatkozó rendelet m pitja a kisebbségi iskolák működ lét Ezekben az iskolákban az e s rom osztályban a gyermekek an vükön tanulhatnak, a felsőbb ősz bar azonban csak a magyar n együtt. Ezzel szemben a kormány a 1' rozottabban fog fellépni ateki: hogy a német kiaafrbség sajtójs bizható kezekbe örüljön. A kisebbségi iskolák létesítési megelégedéssel fogadták, azonbi n bizonyos időre van szükség, hog; vehetők legyenek azok az eredi amelyeket a pángermán propaga leni intézkedések hozni fognak.” Üj béke-ajánlatot tesznek Qenfben íz olasz-etióp iái háború befejezés Olaszország erősen készülődik a fegyveres befejezés meggyorsitásárí Nagy izgalom a svéd Vörös Kereszt-kórház bombázása miatt Mit ér a pesó. 1235. DEC. 30-iki SZABADFORGALMI VRAK 100.— pengő ........................... 70.3S 1000.— lei .,..........'.............’.. 25.10 1000.— nsehkorona .................. 154.70 1000.— dinár ...................... 34.40 ICO.— dollár ................... 370.60. 1.— angol font ..................... 18.25 Buenos Aire3, január 3 Beléptünk tehát az uj esztendőbe és a nemzetközi helyzet talán még söté­­tebb, mint volt pár hét előtt. Minden­ki azzal a nyomasztó érzéssel néz a kö­zelgő napok eseményei elé, hogy azok­ból semmi jót, de nagyon sok háborús veszélyt lehet csak előresejtpni... Londonban és Párizsban tovább foly­nak az úgynevezett diplomáciai csatá­rozások; Laval különösen élénk tevé­kenységet fejtett ki az elmúlt utolsó és az újév első napjeiban' is, többször és hosszasan tanácskozott Cerutti párizsi olasz nagykövettel, aki egy idő óta a legfontosabb szerepet látszik, betölteni az egész konfliktusban, azorhan Géni­ben úgy tudják, hogy egy másik hatalomnak fog sikerülni a béke-müvet megteremteni. Hogy ez a hatalom melyik, arra néz­ve csak találgatások folyna* — Sem Anglia, sem Franciaoiszág, de bizonyo­san Svédország sem, mely most ugyan­csak haragszik Rómára; Németország tös” állam marad már, melytől a béke ségnek, így azután nem is sok “jelen­az uj békejavaslat, mely ugyan te­­zöld ágát olyan biztosan remélik az il­letékesek. . . Genfi jelentés szerint január első fe­lében a Népszövetség elé kerül ez az uj bákejovasiat, mely ugyan te­rületi engedményekben kevesebbet ígér, mint a Hoare-Laval ée«.v, — azonban mégis közelebb kér olasz igényekhez, ugy, hogy ennek sikerét szir előre leszámítolják, mert ugy lini, mint a Négus által elfogj nak tartják. Hogy az uj javaslatról mi a nye Mussoüninek, azt talán' ak fogjuk megtudni, ha a javaslí t ban testet ölt és Genfbe kerül, < a az olaszok minden törekvése az. háborús tényekkel és sikerek! remtrrék meg a béke előfelt és addig is minednre felkészülve az eseményeket. A harct'ren való siker kierő. . sát nagyszabású repülőtámac fog iák megindítani és amennyib r A Gömbös-kormány nem tü; i tovább I a pán-germán agitációt Magyarországi ! Rendezik a kisebbségi oktatás ügyét, de véget vetnek a féktelen izgatás ..................................... ”----------— t.-------------------------TI­­_____ ,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék