Délamerikai Magyarság, 1936. április-június (8. évfolyam, 964-999. szám)

1936-04-02 / 964. szám

awBWBWiwpjEzg; ■|H H| I o FRANQUEO A PAGAR 8_f CUENTA No 112 o 8, TARIFA REDUCIDA ü < CONCESION No 409 OELAMERIKAI ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarságé DIRECCION: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES, LAVALLE 361 U. T. 31 - RETIRO - 2819 Szerkesztőség: és kiadóhivatal BUENOS AIRES, Calle Lavaile 361 U. T. 31 Retiro 2819 Levélcím: Megjelenik kedden, csütörtököiv és szombaton „MAGYARSÁG1* Casilla Correo 1483 — Buenos Aires FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcenoiméterenként 90 ctv. — Bankok és hajótársaságok számára Pesó 1.80. VIH. évfolyam 9o4 sz. Csütört., 1936, április 2. AUSZTRIA kormánya csapatössze­vonást eszközölt a német határ felé, mert attól tartanak, hogy Hitler szülő­falujában, amely a határhoz közel, de osztrák területen fekszik, valami akciót terveznek. Azt a hirt, mintha Ausztria erődöket is akarna építeni Németoiszag felé, megcáfolják s hangoztatlak, hogy erre Ausztria a saját erejéből nem is volna képes. BULGÁRIA haditörvényszéke halálra Ítélte Koleff volt belügyminisztert es Kalinderoff ezredest, akiket összeeskü­véssel vádoltak. Mindkét vádlottat ki­rályi kegyelemre ajánlották. CUBA elnökévé egyhangúlag Gomez ideiglenes elnökét, alelnökké pedig l,a­­redot jelölték. HAPUTMANN kivégzését ismét 48 órával elhalasztották. Ezalatt az idő alatt állítólag fontos bizonyítékokat terje-ztenek elő a Lindbergh-baby meg­gyilkolása miatt halálraítélt német be­vándorolt mellett. “H1NDENBURG”, az uj német lég­hajó. elindult első délamerikai útjára- Mivel sem a franciák, sem a belgák nem adtak engedélyt az átrepiilésre. a lég­hajó Hollandia felől repülte át a < : j Manche csatornát és az angol partok ! mentén vágott neki az Óceánnak. — A léghajón 37 utas és 54 főnyi személyzet utazik. NÁPOLY mellett a Vezúv megkezdte működését s nagymennyiségű lávát és sötét füstöt ereget ki magából. A kör­nyék idegenforgalmának gyors megnö­vekedését remélik a tűzhányó “tavaszi” működésének ilyen korai megkezdődésé­től. SCHUSCHNIGG osztrák kancellár bejelentette, hogy ezen >! minden 16— 42 év közöt'i férfi köteles katonai szol­gálatot teljesíteni. Hangsúlyozta, hogy ezt a rendelkezést önvédelemből kelleti behozni, mert a nemzetközi szerződések értéke igen kétséges már. ZÁGRÁB ismét véres események szín­helye. Egy temetés alkalmából a hordá­tok tüntetést rendeztek és a rendőrség fegyverét használta. Tizenöt tüntető és hét rendőr sebesült meg. Anglia visszavonul a Földközi tengerről! Olaszország együttműködését reméli az európai helyzet tisztázásánál — Gazdag területekre jutnak a megszálló olasz csapatok London, március 30 (Eredeti távirat) Az angol-belga és francia hadvezetőség között tervezett katonai megbeszélések ügyében az an­gol kormány több tagja megbeszélést folytatott Edén külügyminiszterrel, majd bevonták ebbe a francia nagykö­vetet is. Az angol miniszterek arról beszélget­tek, hogy a lo:ainoi egyezmény aláirói közül Olaszország még mindig nem ad­ta meg végleges hozzájárulását a ter­vezett lépésekhez. — Beavatott helyről származó értesülések szerint a Ra ina­­kérdés. áll. még mindig előtérben ésrsze­retnék az ebből kialakult nemzetközi helyzetet is tisztázni. Bizonyos jelek szerint Anglia egy szágga] szemben, ami nagy mértékben hozzájárulhat a fenálló helyzet megol­dásához. Gibraltárból érkeeztt hírek szerint az angol kormány elhatározta, hogy visszavonja tengerészete nagyré­szét a Földközi ter-gerböb Már kedden több egység indult meg az angol vizek felé és ez fokozatosan folytatódik addig, amig a tervezett visz szavonulás befejezést nyer. Mindenki biztosra veszi, hogy az an­gol flotta részleges visszavonulása a Földközi tengerből elő fogja mozdítani azt, hogy Olaszország hozzájáruljon a locarnista államok által tervezett közös eljáráshoz. London, március SO (I/NITED-távirat) Az “Echange Te­legraph Agency”-nek az olasz hadsereg észak: parancsnokságánál működő tu­dósitója közli, hogy az olasz megszálló seregek ismét jelentős területen halad­tak előre és az újabban elfoglalt részek mezőgazdasági szempontból igen érté­kes és gazdag területek. Megsemmisítő vereséget szenvedett Etiópia? Róma április 1 I mél>'e*en vezetett csapatokra Quoram (Associated Press) Hivatalos jelente, közli, hogy az olasz hadsereg mégsem- | olyar. gesztust akar tanúsítani Olaszor- , raisitö csapást mért a Négus által sze­meUett. Badoglio tábornagy véleménye sze­rint az etiopia iák 7000 halottat veszí­tettek ebben az ütközetben. Hitler uj szövetséget ajánl Locarno helyett A tanácskozások ideje alatt mindkét oldalon ellenőrizzék a határokat mány rendezzen népszavazást, hogy megállapíthassa: mennyiben helyesli a lakosság a politikusok eljárását? Egyes hirek szerint Hitler hajlandó visszatérni a Népszövetségbe, hogyha az összes függő kérdések rendezést nyer­tek. dci mi. api ms -L (Associated Press) Most már nagy vonásokban ismerik azokat az ellenja­­vaslatokat, amelyeket Hitler a locarnoi egyezményt aláíró államoknak tett. A javaslatot von Ribbentroo repülő­gépen vitte Londonba és ott Edén kül­ügyit inisztrenek adja át. A német ko’-mány azt javasolja, hogy tartsanak egy nagy általános konferen­ciát, amelyen vitassák meg a fegyver­kezés csökkentésének kérdését és a lét rejövő megállapodások négy' hónap múlva lépjenek a locarnoi szerződés he­lyébe. Mialatt ezek a tárgyalások folynak, úgy a belga és francia, mint a német • határvidéket egy bizottság ellenőrizheti. mmm mm a mmmm Összeolvadt a felvidéki Magyar Nemzeti Párt és a Keresztényszocialista Párt Pozsony, március 10 A felvidéki magyar nemzeti párt és Mit ér a pesó? 193G. APR. 1-i SZABADFORGALMI ARAK: 100.— pengő ........................ 64.31 1000. lei ................................ 2-3.10 1000.— csehkorona ................. 151.50 1000.— dinár ............ 81.30 100.— dollár ....... 364.30 í 1.— angol ’ font ...............• • 18.04 Félmillióval emelkedett ezidén a magyar kivitel Budapest, március 20 — Repülöpóstán érkezett tudósítás — Hivatalos kimutatás szerint a folyó év első két hónapjában a magyar leül kereskedelmi mérleg 4,9 millió pengő: kiviteli többletet mutat, mig a múlt év megfelelő időszakában a kiviteli többlei 4.4 millió pengő volt. Kiviteli cikkeink közül emelkedett a friss hús, a lóhere- és lucerna-mag, a sertés, a tojás, a vasúti kocsik és vas­féle gyártmányok forgalma. — viszont csökkent a buza, maláta, továbbá a vil­lamos gépek és készülékek kivitele. A behozatalban emelkedett a tengeri, a nyers ásványolaj, a nyers és ócska vas, a fa és dohány forgalma, viszont, csökkenést mutat a gyapjú, gyufaíiiHl és a pamutfonál behozatala. a keresztényszocialista párt egybeolva­dása befejezett ténnyé vált. A kereszténvszocialista párt kedden megtartott pozsonyi értekezletén a párt oiszagos elnöke, gróf Eszterházy János beielentette, hogy a magyar nemzeti párttal folyó tárgyalások során teljes : megegyezés jött létre a két párt fúziója ügyében. A keresztényszocialista párt nem mondott le programmjának egyet­len pontjáról sem s keresztény politi­káját most a magyar nemzeti párt esz­mekörével akaria eiősiteni. Az újonnan megalakítandó párt alapszabályai kö­zös választmány által lesz kidolgozva. Az egyesült párt neve: “Egyesült Ma­gvar Keresztényszocialista Párt és Ma­gyar Nemzeti Párt” lesz. — A vezetést előreláthatóan SzüUő Géza képviselő ve- 2j- maid át.-'■''10, a \ y m1 ■r szag és egy másik, semleges állam meg bizottai vehetnek részt. Ezalatt az Idő alatt egyetlen állam sem emelheti a ha­­tármenti katonaságának létszámát. Végül azt javasolja Németország, hogy úgy a belga, mint a francia kor-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék