Délamerikai Magyarság, 1936. október-december (8. évfolyam, 1038-1075. szám)

1936-10-01 / 1038. szám

2 „Délamerikai Magyarság" 1936, október hó 1 f Másfélőrás angol előadást tartott Rozloznik tanácsos a világkongresszuson A magyar delegációt Dr. Verebély tanár vezette Buenos Aires, szeptember 30 nirül adtuk, hogy az északamerikaiak meghívása folytán összeült nemzetközi energia-kongresszus alelnökévé Argén tina magyar delegátusát, Rozloznik An* PESTI CIKKEK A budapesti “Magyar Hírlap” írja; Okos Gyula református lelkész mon­dotta Pest vármegye közgyűlésén: _Horoggal, nyíllal és kaszával akar­ják lerántani a néma Krisztust! Nem a destruktív, a liberális baloldal, hanem egy református pap jajduH fel az ország első megyéjének gyűlésén. Egy református lelkész, aki a világ­háborúban ott állott a lövészárkokban, aki békében nevelője, tanítója, lelkiaty­ja híveinek, fél és aggódik a horog- és nyilaskeresztes agitáció miatt. Okos Gyula úgy látja, hogy e* a rend­szer, amelyet meggondolatlanul, vagy vágyálmokat követve, — némelyek ide akarnak importálni. Krisztus ellen for­dult és Krisztust akadja lerántani. Azoknak szól Okos Gvula jajkiáltása, akik folyton a nemzeti és vallási jelsza­vakat hangoztatják, de a gyűlölködő rendszerért való lelkesedésükben] nem| tudják, vagy nem akarják észrevenni­­hogy ennek a mozgalomnak végcélja hová vezet. A néma Krisztust akarják ezek lerán­tani, ezt végre elhihetik a szélsőjobbol­dalon is az olyan elfogulatlan és meg­fontolt embernek, mint amilyennel; min­denki ismeri Okos Gvulát. HIRDESSEN a „MAGYAR.SAG”-bar Buddha apácái Nemcsak a keresztény vallásnaK van­nak meg a maga szerzetesei és szerze tesnöi. Buddha követői között is vannak nők. akik egész életüket istenüknek! szentelik. Apácák ezek is, épp úgy szer­zetbe tömörülnek, mint a mi kedves nő­véreink. A buddhista apácák is kolostorokban élnek, igen szigorú rendszabályok kö | zött. Nem szabad ágyban aludniok, a puszta földön készitik el hálóhelyüket két takaróból. Magas székre ülniök is tilos- így aztán, ha vasúttal kell utaz­­niok valahová (a szomszéd, sőt a kör­nyező városokba is gyalog mennek csak igen sürgős esetben szállnak vonatra), a kocsiban nem a padra, hanem a padlóra telepednek. (El lehet gondolni, mit je­lent ez egy indiai vasút harmadosztályú kocsijában, ahol a legvegyesebb népség utazik b egymással csak abban egyez­nek, hogy egyformán piszkosak.) Buddha apácái húsétellel nem élnek s a böjt napjaiban még vizet sem szabad inniok. Egész életüket a legnagyobb aszkétaságban imádkozással és bölcs| könyvek olvasásával töltik el. drás bányatanácsos választották meg. Most érkezett északamerikai lapokban olvassuk, hogy Rozloznik tanácsos két alkalommal is felszólalt a kongresszu­son- Először, mint soros társ-elnök, aki az egyik tanácskozási ciklust levezette, később pedig, mint előadó, amikor is kö zel másfélórás angolnyelvü beszédben ismertette azokat a kérdéseket, amelyek Buenos Aires, szeptember 30 (United távirat) — Toledo elfoglalása után, a gyözelemittas felkelők három hadoszlopban vonulnak előre dél , dél­nyugati irányból, az Extramadura völ­gyén .Madrid felé- — Az elesett város­ban 700 halottat hátrahagyó kormánv -.sapatok először rendetlen futásban me­nekültek észak felé. de a fővárosból ér­kezett uj milicia-osztagokkal mesrerő­­-ödve, Bargas és Olia között, Madridtól mintegy 45 kilométernyi­re felvették a harcot a forradalmá­rok oszlopaival, az ütközet már három napja tart, a vé­res polgárháborúban is alig tapasztalt hevességgel. Bargas-t már elfoglalták a felkelők, de Oliánál a kormánycsapatok megerő­sített állásai fogadták Franco tábornok felkelőit, akik tüzérségi tűzzel és repülő '.ámadásokkal igyekeznek biztosítani a 'ámadás sikerét. A kormánv Madrid védelmére minden .röfeszitést megtesz, úgynevezett “Hindenburg védelmi vonalat” vont a főváros körül, .melynek kiépítése éjjel-nappal tart. Tekintve azt, hogy Madrid már csak-A spanyol polgárháború súlyos hely­zetbe hozta a világ legkisebb köztársa­ságát, Andorrát, amely tudvalévőén a Pireneusokban fekszik Franciaország és Spanyolország között. A törpe köztársaságot eddig is nehéz volt megközeliteni s járható ut csak spa nyol területről vitt Andoréba Ez az ut a polgárháború kitörése óta zárva van és Andorra lakói csak francia területről tudják élelmezni magukat. A szállitási nehézségek igen nagyok és a francia árak túlságosan magasak Andorra szegény lakói számára. Az an­dorraiak ezenkívül többnyire spanyol bankokban kamatoztatják pénzüket s je­lenleg egyetlen pezetát sem tudnak visz" ' szakapni betétjeikből. Ha a polgárháború a késő őszi hó­napokba is belenyulik, akkor Andora teljesen elzárul a külvilágtól, mert mi­helyst megkezdődnek a havazásuk, a kis a kongresszus egyik legjelentősebb pro* blémájára vonatkoztak. Hiába kerestük az előadók és felszó­lalók között az óhazai magyar küldött­ség tagjainak nevét, csupán annyit álla­píthattunk meg a lapjelentésekből. hogy Csonka Magyarországot tíztagú delegá­ció képviselte éspedig Dr. Verebély egye térni tanár vezetése alatt-I nem teljesen körül van zárva, az éhínség ! megakadályozására élelmiszerjegyeket osztottak szét a lakosság között. A kormány kiáltvánnyal fordult ft baszk nemzetiségű felkelőkhöz, amely­ben önkormányzatot igér nekik, ha el­pártolnak a forradalomtól. Bilbao bombázása naponta megismét­lődik. A repülőtámadásokat a kikötő közelében manőverező felkelő-flotta egységei is támogatják. Toledo eleste után kiderült, hogy az Alcazar védőinek már csak egy napra való élelmiszerük volt, miután az erő­dítményben levő összes lovakat és öszvéreket meg­ették és faggyújukból mécseket gyártottak, miután villanyvilágításuk nem volt. — Az Alcazarban 500 kadé * és csendőr» úgyszintén 1200 asszony és gyermek volt, akiknek vesztesége 50 férfi és 9 nő volt. A forradalmárok szerint a toledoi székesegyház összes papjait kivégezték a munkáskülönitmények, csupán egyet hagytak életben. Hasonló kegyetlenke­déseket .jelentenek a felkelők rádióállo­másai az összes elfoglalt területekről köztársaságot francia területről semmi módon s mi lehet többé megközelíteni. A politikai helyzet is veszedelmesre fordult Andorrában, mert már feltűntek a kommunista agitátorok, akik csak al­kalomra várnak, hogy ebben a törpe or­szágban is forradalmat szítsanak. A kis köztársaság államfője, az ur­­geli püspök, aki az andorrai herceg ci* met viseli, már számtalan fenyegető le­­ve'et kapott. A békesség kedvéért a püspök egye­lőre elhagyta Andorrát. A kis köztársaságnak ugyan hadsere­ge is van, ez azonban mindössze egy őr­mesterből és hat emberből áll. Van még hat rendőr is, de ha a felfegyverzett kommunisták egyszer akcióba kezdenek, akkor ez a tizenháromfönyi karhatalom semmit sem tud tenni ellenük. Andorrában csak abban reményked­nek, hogy Lebrun francia köztársasági elnök katonai segítséget küld Andorráha 1 KALAUZ Magyar Kir. Követség CALLAO 1150 Hivatalos órák: d. e- 9—1|2 1-ig. Magyar Ingyenes Orvosi Rendelő SAN JOSE 382 Szegény betegek részére rendelés: minden kedden d. u 4 órakot Magyar munkaközvetitö SAN JOSE 383 U. T. 37-0058 Nyilvános Magyar Könyvtár SAN JOSE 382 Könyvtári órák: hétfőn és pénteken délután 7—8 között Magyar Iskolák: Piüeyroban: Paso de la Patria 2211. Valentin Alsinan: Izleta 4391 Templomok: Róm- kftth.: Alsina és Defensa sarot Magyar Keresztény Egyház: Av. Forest 2000 Izraelita: Ecuador 637 és Ecuador 310 A. M. K. E. (Argentínai Magyar Kulturegyesület) . CRAMER 2455 Avellanedai Magyar Egyesület AV. GALICIA 630 (Piñeyro) Comodoro Rivadaviai Magyar Egyesület Km. 3. (Chubut) Docksudi Magyar Egyesület PAUL ANGULO 1488 Hungária-sportklnb SUPERI 2544 La Platai magyar egyesület Calle 54 No. 394 LA PLATA LYRA-dalkör ECHEVERRIA 2491 Magyar Nők Önképzőköre LORIA 1194 Magyar Segélyegylet SAN JOSE 382 Magyarul beszélő zsidók Önsegélyző Egyesülete és „Ajin Jákob" Templomegyesület Ecuador 340-Rákóczi-sportklub PIEDRAS 378 Rosarioi Magyar Egyesület Av. Diana 147 — Saladillo Rosarioi társaskör Av. Pellegrini 1240 Sántáiéi Első Magyar Kör Grál. Lavalle 4479 Törekvés-Sportklub LORIA 1194 Valentin Alsinai Dalkör M. Pedraza 2815 VALENTIN ALSINA Horog, nyíl és kasza Harmadnapja folyik a küzdelem a Toledo és Madrid közötti utón A madridi kormány minden igyekezete a főváros megtartására irányul — Tömegmészárlások hire mindenfelől Válságban a Pünuti köztársaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék