Délamerikai Magyarság, 1937. április-június (9. évfolyam, 1113-1150. szám)

1937-04-01 / 1113. szám

OÉLAMERIKAi ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Registro Nacional.de la Propiedad Intelectual No 26410 DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD. MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA V EN GENERAL LEEN EL “Délamerikai Magyarság" Dirección: CASILLA CORREO 1481 Bs. AIRES - LAVALLE 361 U- T 31 — RETIRO — 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS aires, Calle La valle 361 Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton U. T. 31, Retiro 2819 __________" Levélcím : “MAGYARSÁG” FŐSZERKESZTŐ Casilla Correo 1483 — Buenos Aires FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. — Bankok és hajóstársaságok Pesó 1 80. A HALDOKLÓ KISANTANT KONFERENCIÁJA AZ ELLENTÉTEK ELSIMÍTÁSÁT CÉLOZZA Jugoszlávia nyíltan balkáni hegemóni ára törekszik - A Habsburg- kérdésben is éles az ellentét A ROMAN KÜLPOLITIKA VÁLSÁGOS HELYZETE IX. évfolyam 1113. szám Csütörtök, 1937. április 1. BRASSÓ mellett a Concordia-kószén­­bányában felrobbant a bányalég. A rob­banás következtében beomlott tárna több bányászt temetett romjai alá. A katasz­trófának 4 halott és 20 sebesült áldozata tan. DURBAN DEEP délafrikai aranybá­nyában óriási robbanás történt. A sze­rencsétlenség 3 benszülött bányász és egy európai bányamérnök eletébe ke­rült. GLASGOW skóciai iparvárosban ösz­­szeiiit az angol független laborista párt nagygyűlése- A kongresszus felhívást intézett a világ munkásságához, amely­ben a Negyedik Internacionalc megala­kítását kéri, ’’tekintve a második inter­­nacionale erélyteleuségét s belátván azt hogy a moszkvai Harmadik Internacio­­nale — elárulta a dolgozók érdekeit.” HITLER üdvözlő táviratot küldött Pál jugoszláv régenshercegnek és Mussolini­­nek az olasz—jugoszláv kereskedelmi és politikai egyezmény aláírása alkalmából amelyet ”a tartós európai béke egyik alapkövének” nevez-NEiVVORK rendőrsége egy borzalmas módon elkövetett háromszoros bűntény elkövetője után nyomoz- — A gyilkos megfojtotta Veronika Gedeont, a new­­yotki festőművészek kedvenc modelljét, annak anyját, ugyszitén több késszurás­­sal megölte a lány vőlegényét is- — A szörnyű buncselekmennyel egy George Gueret nevii francia nemzetiségű állás­­nélküli seffört gyanúsítanak. PESHAR’AR környékén, az afgán— indiai határon ismét fellázadtak a jár­hatatlan hegyekben élő mohamedán tör­zsek és véres ütközeteket vívnak az el­lenük kiküldött angol és hindu katona­sággal. SZTOJADINOYTTS jugoszláv minisz­terelnök és külügyminiszter nehány na­pon belül Rómába utazik, hogy Ciano gróf belgrádi látogatását viszonozza s hogy az uj jugoszláv—olasz egyezmény több pontjainak részleteit megbeszélje VOLHINIA falvaiban egy nagyarányú ukrán szervezkedést leplezett le a len­gyel politikai rendőrség, aminek célja Ukránia függetlenségének kivívása lett volna- A mozgalom vezetőjét, Jan Palo­­szyn volt ezredest és az összeesküvők közül 44-et letartóztatásba helyeztek ZÁGRÁB uccáin olaszellenes tüntetést szórt szét a rendőrség. A tüntetők a* olasz konzulátus ablakait bezúzták. A rendőrség több rendzavarót őrizetbe he lyezett-HIRDESSEN a “D. Magyarságában! Becs. március 31 (Távirat) Tekintve, hogy az amugyis gyenge lábon ólló béke jórészben a bal­káni és középeurópai politikai esemé­nyektől függ, a világ ezen részének fi­gyelmét jelenleg a kisantant néven is­mert, széthulló félben levő politikai és katonai szövetség konferenciája köti amely e hó 2-án, pénteken ül össze a jugoszláv fővárosban. A meglepetésszerüleg létrejött uj jugoszláv—olasz politikai és gazdasági egyezmény következtében a békeszerző­dések megakadályozása céljából annak­idején megalakult kisántánt létezésének legválságosabb pillanatait éli- — A konferencia célja tehát nem volna más, mint egyrészről uj együttműködési ala­pot létesíteni Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia között a “közös érdek”, a reviziósmozgalom ellen; másrészről pá­dig lehetővé tenni a három ország szá­mára azt, hogy egyénenként együttmű­ködhessenek a római paktum aláíróival, Magyarország, Ausztria s Olaszország­gal SIKERTELENÜL FOG VÉGZŐDNI A KONFERENCIA A két tendencia össze nem egyez­tethető volta már előre is biztosítja a konferencia sikertelenségét, aminek igy még elvi jelentősége sem lehet, tekint­ve azt, hogy Jugoszlávia az olasz szer­ződés aláírásával máris megszegte a kisántánt paktumát- De más, fontos gazdasági és politikai okok sorozata is közreműködik azon, hogy a belgrádi konferencia fiaskója teljessé váljon. BENES TÁMOGATJA OTTO JELÖLTSÉGÉT Csehszlovákia minden erőfeszítése ab­ban merül ki, hogy Ausztriát* is a kis­ántánt érdekkörébe vonja, ami által Né­metország előretörését igyekszik meg-Budapest, március 3,0 (Havas-távirat) Több lap közölte azt a hirt, hogy Hodzsa Milán, a csehszlo­vák köztársaság külügyminisztere, aki rövid időn keresztül az osztrák Semme­­ringen üdült, a húsvéti ünnepek alatt átrándult Balaton Almádi-ba, ahol Ká­akadályozni délkelet felé- így tehát min den ellenkező hangú, hivatalos közle­mények dacára is bebizonyul az, hogy Benes készséggel támogatja a Habsbur­gok visszatérését, hogy ezáltal a még mindig fenyegető “Anschluss” elé gá­tat vessen. Ausztriának Németország­hoz való csatlakozása az abszolút né­met többséggel biró szudétavidék el­szakadását is maga után vonná. JUGOSZLÁVIA PVLKA'ÍI hegemó­niák -.{EREZIK Jugoszlávia külpolitikája jelenleg a Balkán egyeduralmára törekszik- Leg­alább is erre engednek következtetni a közelmúlt politikai eseményei ás Sztoja dinovits miniszterelnök legutóbbi nyi­latkozatai a Skupstina ülésein, ahol — többek között — azt jelentette ki, hogy “Jugoszlávia inkább nagyhatalmi pozí­cióra törekszik a Balkánon, mintsem eg kis, jelentéktelen állammá váljon Euró­pa országai között” Ugyancsak félre nem érthető módon nyilatkozott arról is, hogy Jugoszlávia inkább belemegy Németországhoz való csatlakozásába, mint a Habsburgok visszatérésébe, a melyben balkáni programmjának ve­szélyeztetését látja-SZABADKIKÖTÖ SZALON IKIBEN A legutóbbi évek folyamán a jugoszláv külpolitika minden erőfeszítése odairá­nyult, hogy az ország szaba-ikikötöt kapjon Szalonikiben, — az égei-tenger partján Görögország szivesen belement a tervbe, ami azonban mégis meghiú­sult az olasz diplomácia mere*? maga­tartásán. — A most aláirt olasz—jugo­szláv szerződés által ez a kérdés is el­intéződött s igy most már semmi akadá­lya sincs annak, hogy a vasútvonalakat nélkülöző Délszerbia terményei a közeli görög kikötővároson keresztül» jussanak külföldre­nya magyar külügyminiszter a húsvéti ünnepeket töltötte és hosszabb tanácsko zást folytatott vele. Illetékes helyről ezt a hirt a legha­tározottabban megcáfolják és kijelentik b^ > az minden alapot nélkülöz. Románia egyelőre tanácstalanul áll római paktum és annak következménye által megváltozott középeurópai hely zetben. A fascista pártok megerősödés­­áltál súlyossá vált politikai helyzet csa nem leküzdhetetlen nehézségeket tá maszt a Franciaországgal való együtt működés elé, ami végül is a Szovjetek kel való szövetségre vezetne. A másis ut: a Rómához és Berlinhez való köze ledés, egyre több hívet talál a román politika felelős tényezői között, dacára annak, hogy Franciaország, Csehszlová­kián keresztül a hitelbe eladott vasúti­­anyag, fegyver és lőszerszállitmányok egész özönével árasztja el Romániát. — A német és és olaszbarát politikusok a Mussolinivel és Hitlerrel való kibékülés­től az orosz—román határ sérthetetlen­ségének biztosítását szeretnék megnyer­ni- — A Habsburgok visszatérésének kérdé­sében Bukarest ugyancsak Belgrád pél­­hogy az osztrák restaurációt a régi osz­trák-magyar monarchia újjászületése trák-magyar mosarchia újjászületése fogja követni, amely minden eszközzel igyekezni fog annak egykori területeit visszaszerezni- Ez késztette tehát Tata­­reacu miniszterelnököt arra, hogy múlt heti prágai látogatása alkalmával egy hivatalos nyilatkozatot csikarjon ki a csehszlovák miniszterelnöktől a Habs­burgok visszatérése ellen- Valószínű az. hogy a belgrádi konferencia, legalább a külszin megőrzése végett, — ideiglenes megállapodásra jön majd a Habsburgok uralmának visszaállítását illetőleg. A Belgrádban aláirt olasz—-jugoszláv egyezmény most már végképen felborí­totta a kisántánt államainak szövetsé­gét, amelynek egymással össze nem egyeztethető problémái lehetetlenné te­szik a további gazdasági és politikai együttműködést Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia között-Ilit ér a pesó? 1937. MARC 31-i SZABADFORGALMI ÁRAK: 100— pengő................................. 02.85 1000.— lei ...............•................... 21.30 1000-— csehltorona .......... 116.70 1000— dinár .............................. 74 20 100.— dollár ............................ 333 50 1.— angol font ..................... 16.32 Hodza nem tárgyalt Kányával! Hivatal iC-jyar cáfolat a csel' ' ' vvar T külügyminiszter balatoni tanácskozásairól

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék