Délamerikai Magyarság, 1937. július-szeptember (9. évfolyam, 1151-1188. szám)

1937-07-01 / 1151. szám

mmmm ■ o o.S FRANQUEO A PAGAR CUENTA No- 112 TARIFA REDUCIDA CONCESION No 409 Registro N acional de la Propiedad Intelectual No- 26410 DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL “Délamerikai Magyarság’1 ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Dirección: CASILLA CORREO 1482 Bs. AIRES - LAVALLE 361 U. T 31 — RETIRO — 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIBES, Calle Lavalle 361 U. T. 31, Retiro 2819 Levélcím: “MAGYARSÁG” Casilla Correo 1483 — Buenos Airea Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton ÁRA 10 CENTAVOS FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ Előfizetési ¿rak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. — Bankok éa hajóstársaságok Pesó 1 80. IX. évfolyam, 1151. szám.| Csütörtök, 1937. julius l.j Dr. SABINO Lembo hírneves olasz orvostanár legújabb felfedezése — a mennyiben igaznak bizonyul — meg­szünteti az emberiség egyik legnagyobb csapásának, az eddig gyógyíthatatlan­nak bizonyult rákbetegségnek veszedel­mét. GORING német miniszter a Kereske­delmi Kamarák berlini nemzetközi kon­gresszusának megnyitó ülésén hosszú beszédben megismételte Németország követeléseit a yersaillesi békeszerződés következtében elveszített tengerentúli gyarmataira. Beszéde végén azonban ki­jelentette, hogy a német kormány min­den erőfeszítésével az nj világháború el­kerülésére törekszik. GÖRÖGORSZÁG kormánya egyez­ményt kötött Jugoszlávia, Bulgária és Romániával, a három országban élő tö­rök nemzetiségű földmivesek repatriá­lását illetőleg. A többszázezernyi nj bevándorlót a török kormány Tráciában, a* égéi tenger partján szándékozik le­telepíteni, ahol földet és mezőgazdasági gépeket bocsájt rendelkezésükre. — Az első csoportok — körülbelül 70.090 csa­lád — még e nyár folyamán megérkez­nek Törökországba. IRWIN Róbert északamerikai szob­rászművész, aki nehány hónappal ez­előtt bestiális kegyetlenséggel ölte meg NewYorkban az ottani müivészek ked­velt modelljét, a magyar származású Gedeon Veronikát, annak édesanyját és egy barátjukat, Chicagóban jelentkezett a rendőrségen és bevallotta szörnyű tet­tét, amit állítólag féltékenységében kö­vetett el. Amint emlékezetes, a new­­yorki rendőrség több héten keresztül a leány apját gyanúsította a gyilkosság elkövetésével-OSTENDE belga fürdőváros közelé­ben, a szárazföldtől mintegy 50 kilo­méternyire egy Frederic Michaelis nevű angol állampolgár a “Josephine Char­lotte” nevű kirándulóhajó fedélzetéről, anélkül, hogy a szerencsétlenséget a gőzösön valaki is észrevette volna, bele­esett a tengerbe. Michaelis csodálatos módon menekült meg, mintegy kétórai kétségbeesett úszás után az arra haladó “Princess Astrid” nevű hajó vette a fe­délzetére. RADEK >lt népbiztost, az “Izvesz­­tia” nemrégen Szibériába szümüzött fő­­szerkesztőjét, aki a szovjethatóságok vádja értelmében Trotzk javára ellen­­forradalmat készített elő; a “Paris Soir” -nevű francia lap moszkvai levelezőjének tudósítása szerint állásába visszahelyez ték, miután az összeesküvés vezetőit — közöttük a kivégzett Tukochevsky mar sálit is — elárulta Sztálin híveinek. E hét végétől kezdve még szabadabb lesz a külföldi beavatkozás a spanyol bábomba? Megbukott a nemzetközi ellenőrzés gondolata - Portugália kitessékeli az angol ellenőrző közegeket? Buenos Aires, jimias 30 (United távirat) A spanyol szárazföl­di és tengeri ellenőrzés kérdése Német­ország és Olasország kiválásával kriti­kus helyzetbe került. A tegnap összeült be-nem-avatkozási bizottság tárgyalá­sai teljes kudarccal végződtek, miután Róma és Berlin visszautasították az an­gol—francia javaslatot, aminek értel­mében a tengeri és szárazföldi ellenőr­zést e két ország flottája, azaz meg­bízottai látnák el- Anglia és Franciaor­szág kormányai a sikertelenség láttára jegyzéket küldtek Rómába ás Berlinbe, azzal fenyegetődzve, hogy amennyiben Hitler és Mussolini kitartanak állás­pontjuk mellett, úgy az ellenőrzést e hét végén megszűntnek tekinti és elis­meri úgy a valenciai, mint a salaman­­cai kormány számára a fegyverviselői fél jogát, azaz sorsára bízza a küzdő­ket. sva bad kezet engedve a bármely ol­dalról jövő külföldi beavatkozás szá­mára. Az angol—francia jegyzék következ­ményei máris érezhetővé válnak. — A Dortugál kormány ugyanis arról értesí­tette az angol külügyi hivatalt, hogy “a legnagyobb sajnálatára sem biztosi­hatja az eddig élvezett előnyöket a szárazföldi ellenőrzés angol közegei számára, azaz — ki tessékeli őket. Ismét feszültté vált a helyzet tehát Európában a spanyol belháboru követ­Edén nyilatkozata ) a kisebbségi jogokról London, junius 25 — Repülőpóstával érkezett tudósítás — Procter képviselőnek a magyar ki­sebbségek ügyében előterjesztett inter­pellációjára Edén külügyminiszter ezt válaszolta: — A kérdéses szerződések értelmé­ben a kisebbségekre vonatkozó intéz­kedések nemzetközi kötelezettséget al­kotnak. A szerződések rendelkezései­nek betartásáért a Népszövetség vál­lalt szavatosságot- A brit kormány, — mint a múltban — a jövőben is teljes mértékben részt kivan venni a kisebb­ségi szerződések végrehajtásában. MARAKODNAK A KONCON! keztében. Félő az, hogy egy újabb, s “Deutschland” és a “Leipzig” esetéhea hasonló incidens nyílt európai konflik­tussá változtatja át a spanyol félszige­ten dúló “miniatűr világháború”-t. JULIUS ELSEJE Az erdélyi premontrei rend elkobozott vagyonából a görögkatolikus egyház is részt követel Az átirt premontrei-rend birtokaira igényt jelentett be Hájó község görög­katolikus lelkésze és egyháza számára kérte a birtokokat, tekintve, hogy a föld osztás során ő nem részesült birtokban. A lelkész kimutatást kért azokról az er­dőségekről is, amelyek a nagyváradi püspökség birtokában vannak. Ghibu tanár példáján felbuzdulva, a cseh állam — hir szerint — most tör­vényes módot keres arra, hogy miként igényelhetné ki Csehország számára a máramarosszigeti görögkatolikus rutén internátus épületét. A jövő évben szentté avatják árpádházi “Boldog Margit”-ot Budapest, junius 24 — Repülőpóstával érkezett tudósítás — Serédi hercegprimás római tartózko­dása alkalmával kieszközölte, hogy Róma — a magyar katolikusok több év­százados óhajának teljesítésével — megindítsa az eljárást IV, Béla szent­életű leányának, Árpádházi Boldog Margitnak szentté avatása érdekében. Az eljárást most gyorsan lefolytat­ják, úgy, hogy a szenttéavatás már a jövő évi budapesti eukarisztikus nagy­gyűlés alkalmával megtörténhetik. uj félév kezdetét jelenti az előfizetések szempontjából. Igen sok kedves előfize­tőnknek jár le a* eddigi befizetése, — ezeket (valamint a hátralékosokat is) kérjük, hogy befizetésükkel most külö­nösen ne késlelkedjenek, mert — mint tudják — a papir ára világszerte meg­drágult s még további drágulásra van — sajnos — kilátás, úgy, hogy igen fon­tos a “Magyarság” zavartalan megjele­nése szempontjából az. hogy elegendő papirkészletet tudjon vásárolni. De a fél-év fordulója arra is kellő al­kalom, hogy uj előfizetők lépjenek tá­borunkba és hogy a mi kedves régi ba­rátaink uj barátokat szerezzenek. Nem akarjuk felsorolni és megismé­telni azokat a tényeket, amelyek a “Délamerikai Magyarság” eredményes múltjának útját jelzik, sem azokat a nagy szolgálatokat, amelyeket egyének-, nek, testületeknek és az össz-magyar­­ságnak már kilencedik esztendeje végez, hisz ezeket mindenki jól ismeri. Csak annyit mondunk, hogy a jövőben is azok leszünk, amik voltunk és vagyunk a megindulás percétől kezdve: az itteni magyar élet bátor, becsületes és ma­gyar szolgálói. Hívjuk és szeretettel várjuk tábo­runkba mindazokat, akiket ennek a ko­lóniának jövendője komolyan érdekel. Előfizetési díj HAVI 1 pesó és ezért HETI HÁROM kiadást kap 8—12—16 oldal terjedelemben és MINDEN MÁS LAPOT MEGELŐZŐEN értesülhet be­lőle az itteni és óhazai, valamint világ­­eseményekről. ' A “Délamerikai Magyarság”-ot magyarok Írják magyarokról magyaroknak, nemcsak magyar nyelven, hanem magyar szívvel, magyar szellemben. MINDEN MAGYAR HÁZBAN OTT VAN ÉS OTT IS KELL, HOGY LE­GYEN» V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék