Délamerikai Magyarság, 1937. október-december (9. évfolyam, 1189-1225. szám)

1937-10-02 / 1189. szám

o o .5 FRANQUEO A PAGAR CUENTA No- 112 TARIFA REDUCIDA CONCESION No. 409 DEL AMERIKAI ORGANO DE I.A COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUI Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES, Calle Lavalle 361 Megjelenik kedden, csütörtökön és szortibator U. T. 31. Retiro 2819 ___________ “MAGYARSÁG” főszerkesztő Casilla Corree 1483 — Buenos Aires FARAGÓ REZSŐ Registro Nacional de la Propiedad Intelectual No. 26410 DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL “Délamerikai Magyarság” Dirección: CASILLA CORREO 1433 Bs. AIRES — LAVALLE 3G1 U. T. 31 — RETIRO — 2819 ARA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai p.tső Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. Bankok és hajóstámaságoknak Pesó 1 80 IX. évfolyam 1189. szám. Szombat, 1937. okt. 2. CHICAGO város, úgyszintén Illinois állam rendőrsége óriási apparátussal igyekszik kézrekeriteni Charles Ross, a többszörös milliomos elrablóit- A banda óriási váltságdíjat követel a dúsgazdag gyáros szabadonbocsájtásácrt. FRANOSOVICIU román közlekedés­ügyi miniszter kijelentései szerint az általános választások a jövő hó végén, vagy december hó elején zajlatnak le Romániában és igy valószínű az. hogy a Tatarescu kormány azok befejeztéig a helyén marad. ITALO Balbo olasz marsall, Líbia kor­mányzója, Jugoszlávia több városát lá­togatta meg. Jelenleg Zágrábban tartóz­kodik, de utjának céljáról semminemű felvilágosítást nem adott a sajtó képvi­selőinek. LUSEUX, a bucsujáróhelyéről ismert franciaországi város rendőrsége megle­­petésszerüleg rajtaütött egy mennyegzőí lakomán, ahol annak 24 résztvevőjét, úgyszintén a'vőlegényt letartóztatta. — Kiderült, hogy egy nemzetközi betörő­bandáról van szó, akik főnökük házassá­gát ünnepelték. A banda 14 lengyel nem­zetiségű tagját rövid időn belül kiutasít­ják Franc'aország területéről. MAGUIRE Patricia, egy Peltünö szép­ségű csikágói leány, akit az Unió saj­tója, a közismert gyermekmese alapján, “Csipkerózsának” keresztelt el, ¿(teszten' dei szakadatlan alvás után, az orvosok minden erőfeszítése dacára, egy rossz­indulatú daganat következtében meg­halt. MUSSOLINI útban hazafelé, a. német határról táviratot intézett Hitlerhez, megköszönte a fogadtatást és meghívta a német kancellár-elnököt, hogy látogas­son el Olaszországba. OSLO egyik legkomolyabb napilapja Ghandit, Baden-Powel lordot, Aberdeen márkinőjét s Coudenhowe Calerghi gró­fot, a Páneurópai eszme megalapitóját tartja az ezidei Nobel békedij legvaló­színűbb jelöltjeinek- — Edén angol kül­ügyminiszter jelöltsége — az eddigi je­lek szerint — nem válk aktuálissá-PÁRIZS és környékének munkássága sürgős beadvánnyal fordult a kormány­hoz a bevándorlás azonnali megszünte­tése végett, miután a külföldi, főleg kir zépeurópai eredetű szakmunkások le­nyomják az amúgy is alacsonyan álló munkabéreket. SPEZIA olaszországi város kikötőjé­ben egy alacsonyan repülő hidroplán az egyik hajóépitőüzem összesereglett mun kásái közé zuhant. A katasztrófa követ­keztében a repülőgép utasai, úgyszintén 10 munkás az életét vesztette, mig 15 •-endkivül súlyos állapotban van Faji- és síenetiségi alapén nem leltet egységes államéfetet szervezi a Dunavölgyben Magyarországban csak a lelki egyensúly megbont lelek hangoztatása - Újabb nyilatkozatok a kül Budapest, szeptember 24 — Repülöpóstával érkezett tudósítás — Kállay Tibor volt pénzügyminiszter Egerben egy katolikus nagygyűlésen megállapította, hogy s történelem tanul sága szerint a Duna völgyében nem le hét kizárólag faii és nemzetiségi alapon szervezni egészséges államegységeket, — Mi magyarok — mondotta — a nemzetközi életben Olaszország és Né* metország barátságára vagyunk utaiva, ez a körülmény sokakban azt a hitet ke;­­ti, hogy nekünk is utánoznunk kell e ha ráti államok belső berendezkedését. Dl ki van itt ma Magyarországon — egy párunk családján kivül — ősi jogon laló? Minden faji teória hangoztató iá itt csak arra legyen alkalmas, hu ;y megbontsa ennek az országnak a lefci egyensúlyát. Geley József, a szegedi egyetm uj r tora, érdekes székfoglaló beszédében fejtegette, hogy a fejlődés mindig szí ve3en történik. — Sem szervezőt, sem szervezetet mondotta — nem lehet idegenből szá li tani. Nem csenhetünk a szomszédból zért, nem szállíthatunk magunknak vülről világnézetet, nem hozhatunk nan alkotmányt, hanem mindent itthe i, ására vezethet a faji elmé­­öldi eszmeáramlatok ellen Zí. r­v ­r önmagunkbói és történelmünkből megteremtenünk. kell Rassay Károly, a polgári ellenzék egyik vezére, Szegeden állást foglalt a diktaturás törekvések ellen. — Akik diktatúrát akarnak nálunk — mondotta — azoknak ez azt jelenti hogy valamely kótyagos más kótyagosokat ve­zessen. — Magyarországon — folytatta — ma már minden józan ember szemben áll ezekkel a törekvésekkel- Ez a nép nem j veszi be a diktatúrát, ez a nép Kossuth | eszméin nőtt fel. FEGYVERSZÜNETRŐL TÁRGYALNAK VÉGRE A SPANYOL TESTVÉRI Iliid MEGBÍZOTTAI? Anglia és Franciaország a külföldi önkéntesek visszahívását sürgeti - Olasz-' ország csatlakozott a nyoni tengeri egyezményhez - Zaragoza körül újból támadnak a felkelők Buenos Aires, október 1 (Táviratok kivonata) A Párizsból ér kező távirati jelentések szerint béketárgyalási tapogatódzások in­dultak meg a valenciai és salamancai kormányok ki: küldöttei között a francia fővárosban. —• Mig egyrészről a teljesen monarchists és jobboldali, a nemzetiszocializmussal nem túlságosan szinpatizáló Franco,— állítólag — nagyobb engedményeket tenne a munkásszervezeteknek, ha ezek felhagynak a bolsevizmus felé hajló tö­rekvéseikkel, addig a valenciai kormány, amely jelenleg a baloldali köztársasági polgári pártok és szociáldemokrácia kép­viselőiből áll, ugyancsak koncessziókat volna hajlandó adni Franconak, főkép­pen annak központosító elveit illetőleg, miután belátta, hogy Spanyolország széttagozódása csupán a teljes felbom­lást segiti elő. A hírek szerint úgy Anglia, mint Franciaország nagymértékben támogat­ja a békéltető kísérleteket s amennyi­ben egy fegyverszünet létrejönne, úgy egy nemzetközi ellenőrzés alatt végre­hajtott népszavazás döntene az ország kor­mányformájáról. Franco helyzete — e szem pontyból — lényegesen megkönnyebbülne az olasl önkéntesek visszavonásával, miután ki tolezettségei csökkennének az öt támj gató fascista hatalmakkal szemben E hirek valószínűségét eddig mefl semminemű hivatalos közlemény neil támasztja alá. viszont cáfolat sem élj kezett sem Salamancából, sem pedig valenciai kormány részéről. • * Olaszország képviselői Párisban ?.lál Írták a nyoni tengeri egyezményt, melyl nek következtében az olasz flotta a FölJ közi tenger geleti zónáján fog majd crr| kálni a szabad hajózás biztosítására. Ez a tény a nacionalisták buvárhajóharl cának megszűnésével egyenlő, miután — I a hirek szerint — Franco zászlói alatti olasz tengeralattjárók tartóztatták fel és süllyesztették el a köztársasági spa-| nyol kikötők felé haladó fehérhajókat * A Népszövetség politikai bizottsága | elfogadta azt a javaslatot, amelynek ér­telmében Franciaország és Anglia meg­bízatást nyernek a Spanyolország terü l létén küzdő idegen nemzetiségű csapa-1 tok eltávolítására, de egyben visszauta­sította g valenciai kormány kérelmét, a| mi Olaszország és Németország megbé­lyegzésével lett volna egyénjei . V A nehány nap múlva Párisban össze­ülő három-hatalmi konferencián Anglia és Franciaország követelni fogja a Spa' nyolországban küzdő önkéntesek azon­­nali visszavonását- Amennyiben Olasz­ország erre nem lesz hajlandó, a Chau­­temps kormány kilátásba helyezte, hogy megnyitja a francia—spanyol határt és szabad fegyvervásárlást engedélyen a valenciai kormány számára. Valószínűnek látszik, hogy Mussolini Francóék hadviselői jogának elismerésé­től és Abesszinia bekebelezésének tör vényesitésétől teszi függővé az angol — francia követeléseket, úgyszintén bizto­sítékot kér arra is, hogy a köztársasá­giak soraiban küzdő nemzetközi brigá­dok is elhagyják az ország területét. Amennyiben ez megvalósul, úgy a két küzdő fél hadserege újból kiegyenlítő­nk, mert a Franciaországból érkezett nemzetközi önkéntesek és olasz legionis­­ták száma körülbelül ugyanaz. A francia kormány megegyezésre ju­tott úgy a nacionalistákkal, mint a köz­társaságiakkal az ország területén lövő 55 ezer főnyi menekült repatriálásának ügyében is. * Moscardo tábornok felkelői heves el­lentámadást indítottak Pozas tábornok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék