Délamerikai Magyarság, 1938. január-március (10. évfolyam, 1226-1263. szám)

1938-01-01 / 1226. szám

C'jjJ i- w ! FRANQUEO A PAGAK > CUENTA No. 119 Registro Nacional de la Propiedad Intelectual No. 37569 m< TARIFA REDUCIDA CONCESION No. 409 o SIL AMERIKA I rr DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Szerkesztőség és kiadóhivatal ... .................. .. , , BUENOS aires Calle Lavalle 361 Megjelenik kedden, csütörtökön es szombaton U. T. 31. Ketiro 2819 _ ____________ “MAGYARSÁG** _ ^ EoSZERKESZTo Casilla Corre® 1483 — Bueno* Air®* FARAGÓ REZSŐ ESTAN EN LA ARGENTINA r EN GENERAL LEEN EL “Délamerikai Magyarság” Dirección: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES - LAVALLE 3G1 U. T. 31 — RETIRO - 2819 ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európát®: 1 pesó 50 centavo* Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. Bankok é* hajóstársaságoknak Pesó 1 80 A választás egész Magyarországon titkos lesz! Kész a törvényjavaslat — Felemelik a képviselők számát — Biztonsági ren­delkezések az államvédelem érdekében X. évfolyam 1228. szám. Szombat, 1938. január 1. ERIVAN vésztörvényszéke valószínű­leg halálbüntetést fog kiróni a helyi szov jet vád alá helyezett nyolc tagjára, akik állítólag Örményország elszakitására és függetlenségének kikiáltására töreked­tek “egy idegen hatalom” támogatásá­val- A moszkvai táviratok szerint az ör­mény függetlenségi mozgalom száiai egész Délkaukáz.usra kiterjednek-KARUK, a fiatal egyiptomi uralkodó lemondatta Nahas- basa kormányát, túri helyett Mohamed Mahmoud alakított ka­binetet. Az uj kormány első intézkedésé­­vel feloszlatta a “kékingesek” néven is­mert i'egyveres fascista szervezeteket, úgyszintén szabadlábra helyezte az elődje által be bőrt önüzt etett 500 egye­temi hallgatót is IMKIZS egyik napilapja, a ‘Taris Midi” berlini tudósítójának tollából szén zációs hirt közöl, amely szerint Hitler elnökkancellár ha igaz — megengedte azt. hogy a világháború befejezése óta száműzetésben élő volt német császár t visszatérhessen hazájába-RAVEL Maurice, a nehány nappal ez­előtt elhunyt zeneszerző temetése óriási pompa keretében folyt le a francia fő­város közelében levő Lcvallois temetö­— Eredeti távirat a “D. Magyarság” ré­szére. Feladták csütörtökön este 7 óra 38 perckor — A kormány parlamenti Ígéretet tett, hogy a választói jog reformjáról szóló törvényt még ebben az évben beterjeszti és ezt az Ígéretét be is váltotta- ameuy­­nyiben Széli József belügyminiszter csü­törtökön benyújtotta a kép viselő házban a választójogi reformot-A javaslat a titkos szavazást va­lamennyi kerületben általánosítja és kombinálja a lajstromos és egyéni ke­rületeket. Előbbiek a városokban, utób­biak a megyében lesznek- A képviselek száma 245 helyett 260 lesz- Egyénileg 135 képviselőt választanak- Egyéni ke­rületekben a megválasztáshoz viszony­­| lagos többség, de a leadott szavazatok­nak legalább 40 százaléka szükséges- — Minden egyéni kerületben egy pótképvi­­selöt is választanak. Választójoga van minden 26 éves fér­finek, aki tiz éve. magyar állampolgár és hat éve ugyanabban a községben la­kik, ha az elemi iskola hat osztályát el­végezte, illetve irni-olvasni tud, csalás fentartó és a világháborúban vitézs5gi érmet szerzett, illetve altiszti fokozatot elért- vagy tűzharcos, vagy önálló loa­ros, illetve kereskedő, vagy saját birto­kán gazdálkodó és legalább 60 aranyko­rona tiszta kataszteri jövedelemmel ce.i­­delkezö földmives, vagy legalább lul éve ugyanannál a munkaadónál dolgozó gazdasági cseléd, illetve mezőgazdasági munkás-A nők csak akkor bírnak választójog­gal, ha 30 évesek, tiz éve magyar állam­polgárok, hat éve ugyanabban a község­ben laknak- amennyiben az elemi is'.ou hat osztályát végezték és magukat sa­ját jövedelmükből, vagy keresetükből el­tartják, vagy ha férjük választó, illetve ha irni-olvasni tudnak és négy élő gyer­mekük van- Egyetemi végzettségnél az életkor nincs korlátozva-Bűntett miatt elitéltek 15 évre elesnek a választójogosultságtól- A megválasz­tás feltétele 30 év betöltése. Bűntett miatt jogerősen elitélteket örökre kizár­ják a választhatóságból. A javaslat szigorú rendelkezéseket tar­talmaz a választások tiszaságának- za­vartalanságának biztosítására. A kormánypárt értekezletén Darányi miniszterelnök ismertetve a választójogi javaslatot, kifejtette, hogy a titkosság uj helyzetet teremtő általánosítása szűk ségessé tette a választójog egész komp­lexumának átvizsgálását és megfelelő intézkedésekkel való kiegészítését. Széli belügyminiszter hangoztatta, hogy a titkosság bevezetése a jogok kiter­jesztését jelenti, de ennek megfelelően a köelezettségek — a nemzet közjava ér­dekében — szintén fokozódnak-Ugyanezen az ülésen Darányi minisz­terelnök, mint földmivelésügyi minisz­ter beterjesztette a mezőgazdasági mun­kások öregségi biztosításáról szóló ja­vaslatot-TERUEL KÖRÜL ELLE1ÖFFEMZIVA INDULT Győzelmeket jelentenek a felkelők — Concud elesett — Véres küzdelem Terueluccain sikerült ozideig még megtörni- A barcelonai kormány haderői — va­lószínűleg azért, hogy Franco csapatait Teruel felől elvonják — meglepetésszerü támadást intéztek az Aragónia északi részén fekvő Huesca ellen is-Lapzártakor elterjedt hírek szerint a felkelők visszafoglalták Teruelt FASC1ZMUS ROMÁNIÁBAN? Goga “meg akarja tisztítani” Romániát a kisebb­ségektől — Másfélmillió zsidót készül kiűzni az országból — Cuza és a “Vasgárda” áll mögötte Buenos Aires, december 31 Goga kormányrajutása hirere már megjegyeztük, hogy félő ag­godalommal gondolunk azoknak a magyar testvéreinknek a sorsára, akik a megszállott Erdélyi,en élnek s ma már itt van ennek az aggo­dalmunknak szomorúan setéi, igazolása: — Goga fascizmust akar s abból is mindenekfelett a nemzeti kisebbségek elnyomását és a zsi­dók kiüldózését fogja megvalósítani. A mai táviratok kivonata: jelien, Ravel- aki korunk egyik legzseni­­áli-s-abb zeneszerzője volt, aránylag fia­talon halt meg és életének utolsó ész­téin -it elborult aggyal egy elmegyógy­intézetben töltötte el. TÖRÖKORSZÁG kormánya erélyeshan­­gu tiltakozó jegyzéket küldött a Nép­szövetséghez a Szandzsák és Alexand­­retta hovatartozóságát eldöntendő nép­szavazás ellenőrzésére kiküldött nemzet­közi bizottság működése ellen, mert ez, állítólag- Szíria követeléseit igyekszik támogatni A szokatlan hangú jegyzék ál talánus feltűnést keltett a Népszövetség tagjai kó'zöt-TRIESZT, Fiume és Póla környékén soha nem tapasztalt zord időjárás ural­kodik. A hőmérséklet 8—10 fokra süly­­lyedt fagypont alatt és az óránkint 100 kilométeres sebességet elérő hózivatarok teljesen megbénítják a hajózást az Ad­ria északi részén-WASHINGTON munkaügyi hivatalá­nak jelentése szerint az Unió gyáripara ismét súlyos krízis előtt áll és máris a munkások tömeges elbocsájtását vonta maga után A “General Motors” autó­gyárai nehány nap leforgása alatt 30 000 munkást bocsájtottaik el- A közgazdasá­gi lapok egy újabb — az 1930-as pénz­ügyi katasztrófához hasonló — általános gazdasági válságot helyeznek kilátásba, amelynek következményei csaknem négy éven keresztül a világ minden részén is észlelhetők voltak. HIRDESSEN • “D. Magyarsáff”-banl Buenos Aires, decembe- 31 (Táviratok kivonata) Franco tábornok haderői általános ellenoffenzivába men­tek át, hogy a köztársaságiak által szo~­­rongatott Teruel védőseregét felszaba­díthassák- A salamancai táviratok sze­rint az ellentámadás egy 2° kilométeres szakaszon, a G*iadalaviar folyó vögyé­­ben indult meg és máris jelentős győ­zelmeket hozott a felkelők számára, akik több helység elfoglalása után visszahó­dították a Teruel közvetlen közelében levő Concud városkát is- A győzelmi je­lentés szerint a Concud mellett vívott ütközetben a köztársaságiak 600 halot­tat, 6000 foglyot. 1000 ágyút, gépfegy­vert, mozsarat és rengeteg lőszert is ve' szitettek-Teruel védőserege elkeseredett elszánt­sággal áll ellen a köztársaságiak ostro­mának, dacára annak, hogy a város jó­része azok kezében van. A külföldi ha­ditudósítók jelentései szerint Pozas tá­bornok hadseregének szine-javát, közöt­tük a Nemzetközi Brigád ezredeit dobta a küzdelembe Terűéinél, akiknek jórésze elvérzett az aragóniai főváros körül és annak uccáin dúló véres küzdelmekben. | A nacionalisták ellenállását még * ne* héz tüzérség állandó bombázásának sem A londoni ‘ Evvening Standard” buka­resti tudósítójának sikerült hosszabb be­szélgetést folytatni Gogával- az uj ro­mán kormány elnökével, aki az ^ngol újságírónak bel- és külpolitikai pvog­­rammjáról szenzációs kijelentéseket tett­—• Románia a románoké! — mondotta Goga, aki Cuza professzorral együtt a legszélsőségesebb nacionalista politika jelszavát tűzte ki zászlajára. Kijelentette, hogy Románia 18 millió lakossága közül másfélmillió zsidó van.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék