Délamerikai Magyarság, 1938. április-június (10. évfolyam, 1264-1299. szám)

1938-04-02 / 1264. szám

ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Registro Nacional de 1& Propiedad Intelectual No 3/562 DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMKKI CA DE! SUD MAS DE tO.OOL ESTAN EN LA ARGENTINA V EN GEN ERA I LEEN E! “Délamerikai Magyarság' Dirección: CASILLA CORREO 1493 Bs AIRES - LAVADLE 361 U I 31 - RETIRO - 2819 Szerkesztőség es kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle La valle 301 U. T 31 Retiro 2819 Levélcím: “MAGYARSÁG” Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ARA 10 CEN I A VOS Előfizetési arak: Egy hónapra 1 argentínai p«só Europat*: I pesó 50 cents vos Hirdetések dija hasábcent méterenként 90 ctvs. Bankok e« hajósts rsaságoknak Pesó 1 80 X. ÉVFOLYAM, 1264. SZÁM. Szombat, 1938. április hó 2. CHICAGO városában és környékén borzalmas erejű szélvihar végzett óriá­si pusztítást. Az Ítéletidő 32 ember­áldozatot is követelt. A sebesültek szá­ma csaknem ezerre rúg. Az okozott ká­rokat két millió dollárra becsülik. EGYPTOM északi vidékein zavargá­sokat provokáltak Nahas pasa fascis­­tái, a “kékingesek”, akik az ország tel­jes függetlenségét követelik. A válasz­tások alkalmával történt összeütközé­seknek számos halott és sebesült áldo­zata van. A “kékingesek” azzal Vádol­ják a kormányt, hogy terrorja követ­keztében csupán 100 mandátumot nyer­hettek a 264 közül. FRANCIAORSZÁG képviselőháza 8 millió frankot szavazott meg az angol királyi pár fogadtatására tervbevett ünnepségek költségeire. — Amint isme­retes, az uralkodópár ez év júniusában fog Párizsba ellátogatni, majd két he­tet készül fordítani az ország városai­nak megtekintésére. KUGOSHIMA japán város közelében több évi szünetelés után ismét műkö­désbe lépett a már kialudtnak hitt Sa­­kurajama vulkán. V város lakói riadtan menekülnek. A tüzhányóhegy rengeteg lávát és mérges gázokat bocsájt ki ma­gából. LICHTENSTEIN hercegség uralkodó­ja, a 84 éves Ferenc herceg lemondott a trónjáról unokaöccse, a 32 éves Fe­renc József javára. A Svájccal határos és vele vámunióban levő parányi önálló német fejedelemség állítólag független­ségét félti, miután nehány ezer főnyi lakosa között a hitlerizmus szintén erős gyökeret vert. VARSÓ és Kovnó között helyreállott a diplomáciai összeköttetés is. A két or­szág követei bemutatták megbízó leve­leiket— 20 év óta először — majd a te­lefon, táviró és póstaforgaloin is meg­indult. Nagy feltűnést kelteti az a tény hogy a litván miniszter az ünnepélyes ceremóniák alatt nem koszoruzta meg a Névtelen Hős sírját Varsóban. VICTOR EMANUEL olasz királyt és Mussolinit az olasz törvényhozó testüle­tek "a Birodalom első marcalijává” ne­vezte ki. A kormányelnök hosszú be­szédben méltatta a fascista Olaszország légi, tengeri és szárazföldi haderejét, a melynek főparancsnokságát személye­sen venné át egy elkövetkezendő há­ború esetén. VILMOS volt német császár állapo­táról egymásnak ellentmondó hirek lát­nak napvilágot. A francia sajtó szerint az aggastyán állapota válságosra for­dult, viszont Hollandiában azt mondják, hogy a “doorni remete” csupán gyen­gélkedik. Parányi erélyes nyilatkozata a kishíttiek és izgatok ellen — Eredeti távirat a “Délamerikai Magyarság” ré­szére. — Feladták pénteken este 20 óra 17 perckor. Budapest, április 1 Darányi miniszterelnök a képviselőház mai ülé­sén felszólalt és az utóbbi napokban tapasztalható nagyfokú, sőt hisztériás idegességről kijelentette, hogy semmi okot sem Iát ezen, főként a fővá­rosban tapasztalható idegességre. — A kormány — mondotta — teljes nyugalom­mal végzi feladatát. Nem adhat folyton brómot az ideggyöngéknek, de ajánlja, hogy pletykázás he­lyett mindenki dolgozzék nyugodtan a nemzet ja­vára. Ezután kijelentette, hogy a kormány tervszerűen megvalósítja a győri programmot és nem tűri, hogy az épitőmunkát egyes körök izgágasága, vagy hisztériája ipegzavarja. — A mostani nehéz európai helyzetben —- foly­tatta — teljes bizalom tölt el a nemzet jövője iránt és megvetem a kishitüekeí... Végül emelt hangon jelentette ki D irányi mi­niszterelnök, hogy a kormány gondoskodik a zava­rosban halászók, vagy felforgatásra törekvők letö­réséről. Hitler elkobozza a Habsburgok vagyonát ,e!arfóztatték az osztrák hadsereg volt vezérét is - Miklas még szabadlábon van - Az "osztrák légió" átlépte a határt Buenos Aires, április 1 (Táviratok kivonata) Ausztria hitle- ¡ rizalása óriási lépésekkel halad előre. A j közigazgatásban már csupán hitlerista ¡ elemek vagy a rezsimmel szimpatizáló j egyének foglalnak helyet. A hadsereg is teljesen átszerveződik a Reichswehr ve-1 zérkari tisztjeinek felügyelete alatt. A volt osztrák hadsereg összes monarchis­­ta érzelmű tábornokait és magasrangu tisztjeit nyugdíjazták, többet közülük azonnal őrizet alá helyeztek. — Kari con Vaugoin tábornokot, az osztrák hadsereg volt főparancsnokát, aki me­nekülni akart, a határon elfogták és le­tartóztatták:. A legújabb bécsi táviratot szerint Hit­ler rendeletileg elkobozta a Habsbur­gok vagyonát, amit nehá. ly évvel ez­előtt Schuschnigg volt kancellár adott vissza a dinasztiának. A Habsburgok ja vait állítólag a világháború rokkantjai fogják élvezni. A mintegy 16.000 főből álló “osztrák légió”, amelynek tagjai már közel tiz éve várják az alkalmat, hogy Német­országból hazájukba visszatérhessenek, rendezett katonai alakulatokban átlép­ték a volt osztrák-német határt s Bécs felé vonulnak, amelynek lakossága ün­nepélyes fogadtatást készit elő szá­mukra. A hivatalos német jelentések szerint Miklas volt elnök a legteljesebb szabad­ságot élvezi Ausztriában. Magyar kitüntetések brazíliai személyiségeknek Hitler kevéssel Becsbe való bevonulása után a “Hősök Tere” előtt felállított emelvényről beszélt, illetve olvasta fel beszédét Ausz­tria bekebelezéséről. (Repülőpóstával érkezett fényképfelvétel.) — Repülőpóstával érkezett tudósítás — A Kormányzó Grazei bécsi brazíliai követet, továbbá Sobrinkot, a brazil kép viselőbázi hivatal elnökét és Certa-t, a 'jelenlegi elnököt Magyarország érdeké­dben kifejtett jótékony tevékenységük elismeréséül a Magyar Vöröskereszt ér­demrendjével, Roxo főtitkárt pedig a Magyar Vöröskereszt érdemérmével tüntette ki. Kolozsvár, március 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék