Délamerikai Magyarság, 1938. április-június (10. évfolyam, 1264-1299. szám)

1938-06-25 / 1297. szám

1938. június hó 25. "Délamerikai Magyarság" RÖVID HÍREK AZ ÓHAZÁBÓL — Repü­lőpostával érkezett tudósítás — Teleki gróf kultuszminiszter a képvi­selőházban a kisebbségek kérdésével fog­lalkozva, hangoztatta, hogy valóra váltja az iskolapolitikában a miniszterelnök a kormány kisebbségi politikájáról tett ki­jelentéseit. — Vitathatatlan joga mindenkinek — mondotta — hogy a maga nyelvét, vallá­sát, szokásait és hagyományait ápolja. A magyar államnak kötelessége, hogy ezt lehetővé tegye és elősegítse a kisebbségek számára. A nemzeti kisebbségek kulturá­lis jogainak biztosítása Magyarországon Szent Istvántól, az első királytól szárma­zó több, mint 900 esztendős hagyomány. Ami a kisebbségi iskolákat illeti, ezt a kérdést meg kell oldani, hogy a feszült­ségek megszűnjenek. Kijelentette, hogy a kisebbségi iskolák­nak egységes oktatási rendszerre való át­térését rövid idő alatt keresztül viszi. * Kalocsán nagy ünnepélyességgel lep­lezték le Tömöri Pál érseknek, a mohácsi csata fővezérének emlékszobrát. Az ün­nepi szónok Zadravecz nyugalmazott tá­bori püspök volt.* Az elmúlt napok nevezetesebb halottai: Elhunyt Bellusi Baross László, József főherceg bánkuti uradalmának felügye­lője, aki nagy eredményeket ért el a gya­korlati búzanemesítés terén és világhír­nevet biztosított a bánkuti búzának. 74 éves volt. Temetésén a főherceg is részt­­vett. Meghalt 83 éves korában Luczenbacher Miklós ismert lótenyésztő. Elhunyt 81 éves korában Nádler Ró­bert neve festő. Párizsban utcai szerencsétlenség áldo­zata lett Horváth Ödön külföldön élő magyar író, akit 1931-ben egy német nyelvű regényéért a Kleist-díjjal tüntet­tek ki. Meghalt 83 éves korában Balázs Ignác, a magyar újságírók doyenje, aki 50 éven át volt belső munkatársa a “Budapesti Hírlap”-nak. 3 80.000 ember­ előtt 2 perc alatt győzött a néger boxoló a német felett Megvédte világbajnoki címét - "Kn­ock out", vagy szabálytalan ütés! Buenos Aires, június 24 (Táviratok kivonata) Mintegy 80.000 főnyi nézőközönség előtt zajlott le a newyorki “Yankee Stadium”-ban a ne­hézsúlyú boxvilágbajnokságért kiírt küz­delem a német volt világbajnok Max Schmeling és a jelenlegi bajnok, az észak amerikai színesbőrű Joe Luis között. A mérkőzés iránt már hónapokkal ezelőtt óriási érdeklődés nyilvánult meg.­­ A mérkőzés csupán 2 perc és 4 másodpercig tartott és mindvégig a jelenlegi világ­bajnok abszolút fölényének jegyében folyt le. A szinesbörű boxoló, minden különö­sebb erőfeszítés nélkül győzte le ellenfe­lét és könnyűszerrel tartotta így meg a világbajnoki címet. Az északamerikai sportközönség biz­tosra vette a szinesbörű világbajnok győ­zelmét, amit ékesen bizonyít az a tény is, hogy a mérkőzés előtti fogadások 2:1 arányban történtek Joe Luis javára. Már több órával a mérkőzés megkezdé­se előtt a Stadion nagy része megtelt. A mérkőzés 80.000 főre rugó közönsége ál­tal befizetett belépődíjak összege megha­ladja az egymillió dollárt, melyből 300.000 dollár a győztes Joe Louist illeti meg. A döntő küzdelem előtti mérkőzésekben az argentínai Jorge Brescia egy 6 mene­tes összecsapásban legyőzte Alex Ketles nehézsúlyú bajnokot. Ezután került a sor a Joe Louis és Schmeling közötti mérkő­zésre. A színesbőrű boxoló súlya 90 ki­logramm és 150 gramm volt a mérkőzés megkezdése előtt, a volt német világbaj­nok jóval kevesebbet nyomott a hivatalos mérlegen, súlya mindössze 87 és fél ki­logramm volt. A heves összecsapás Joe Louis támadá­sával kezdődött. A világbajnok pöröly ütései alatt Schmeling olyan hirtelen esett ösz­­sze, mintha villámcsapás érte volna és egy pillanatig sem volt képes ellentá­madásba menni. Schmeling csakhamar a ring köteleihez szorult és leesett. Ami­dőn Donovan bíró számlálni kezdett, is­mét felemelkedett, de csupán néhány pil­lanatig volt képes ellentállni Louis pö­­rölycsapásszerű ütései záporának. Ismét összeesett, de amidőn a bíró számlálni kezdett, kiegyenesedett, hogy azután vég­kép elterüljön a ringben.­­ A bíró Joe Louist jelentette ki győztesnek, aki így ismét világbajnokká vált és rövid időn belül valószínűleg Max Baer volt világ­bajnokkal fog megmérkőzni. Donovan bíró azt állítja, hogy a küzde­lem mindvégig a legszabályosabb keretek között folyt le. Ezzel szemben a legyőzött Schmeling kijelentette, hogy Louis a mérkőzés első pillanataiban egy sza­bálytalan alsó ütéssel teljesen harcképte­lenné tette s igy annak többi részét félig MAX SCHMELLING eszméletlenül, óriási fájdalmak között tette meg. Ez magyarázza meg a külön­ben abszolút jó kondícióban levő volt né­met világbajnok érthetetlen vereségét né­­hány pillanat alatt. Schmeling tiltakozá­sát az északamerikai box-szövetség nem vette figyelembe és érvényesnek jelen­tette ki Donovan bíró ítéletét. JOE LOUIS “Lásd, egy szép nap végre. Füstfelhő száll az égre. Ott a távol láthatáron... — Pillangó kisasszony. — Maga is az. De megfogtam. Elfogott pillangó... No, adja ide a kezét. Az még nem szentimenta­­lizmus. Mi van benne. Kezet fo­gunk. Mint két ember. Igaz? — Tessék. Most tehát kezet fog­­tunk. — Egész tárgyilagosan szólva, szép keze van. Fehér, puha, for­más és­­ meleg. — Csókolja meg. — Boldogan. — Köszönöm. Ezzel eleget is tett a formaságoknak. Részemről az ügy be van fejezve. — Voltaképpen egy csók is jár­na. Úgy értem, formaságból. — Ne legyünk túlságosan alapo­sak. Úgy értem konzervativek. Ne felejtse el, hogy maga cinikus. — Maga is. — Úgy van. — Akkor meg hát mi van ben­ne? Semmi. Nincs mitől tartani. — Ti... Tiva. . . T.. . — Mi volt ez? Majd megfullad­tam. — Ez, drágám? Egy cinikus csók. . . Átépítik a Panama csatornát Végleg elejtették a nicaraguai csatorna tervét Col­ónból Írják: Az Unió kormánya azzal a tervvel fog­lakozik, hogy kétszázmillió dollár költ­séggel kibővíti és átépíti a Panama-csa­tornát, a nicaraguai csatorna tervét pe­dig véglegesen elejti. Nem messze a Pa­nama-csatornától ugyanis — mint isme­retes — új víziutat akartak építeni, de a tervet, a nagy emelkedések és sok más geológiai akadály meghiúsította. A Panama-csatorna átépítési ideje 13 esztendő lesz. Ha elkészülnek vele, ötszö­rösére lehet emelni a mai forgalmat. — Duzzasztói olyan hatalmasak lesznek, hogy a legnagyobb, akár százezer tonnás hajók is áthaladhatnak rajta. Jelenleg az átkelés csak hatvanezer tonnáig lehetséges, de biztosítást csak 40 ezerig fogadnak el a társaságok. Az is hi­ba, hogy a duzzasztók kevés vizet tud­nak gyűjteni. A Panamán ugyanis úgy kelnek át a hajók, hogy duzzasztókkal szakaszos tar­­­tányokba emelik a hajókat és a hetedik duzzasztótartányban állva,, ezek a tenger színétől majdnem kilencven méter ma­gasságban állnak. pi!ll!llllllllll!!!lllll!llllll!lll!!lll!lll¡l!lll!!!llllllll!llllllllllll!!!lllll!!llllllllll!!l¡!llll¡|¡¡l! (Sírni és vigadnii| = örülni, nevetni csak az igazi magyar muzsika mellett = jV lehet, amit ismét a = = i E I CAFE-ban calle Lavalle 855 (U.T. 35-3866) hallhat. LUX KÁLMÁN cigányzenekarával CARLOS LOEFFLER hangulat­zenekarával szórakoztatja minden nap a t. vendégeinket. Külön figyelmességet ajánl úgy kiszolgálásban, vala­­­­mint ételek és italokban a MI CAFE Rendelje meg a “Magyarság”-ot. Havonta 1 pesó az ára! Megérkeztek a világhírű, az óhazában is előnyösen ismert rr­"00XA"-órák Nagy választék férfi és női kar- és zsebórákban,­­ ékszerekben Magyar órás és ékszerész ROSENZWEIG LAJOS Calle DEFENSA 519

Next