Délamerikai Magyarság, 1938. július-szeptember (10. évfolyam, 1300-1337. szám)

1938-07-02 / 1300. szám

ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Registro Nacional de la Propiedad Intelectual No. 37562 DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL 'Délamerikai Magyarság' Dirección; CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES — LAVALLE 361 U. T. 31 — Retiro — 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bs AIRES, — Calle Lavalle 361 U. T. 31, Retiro 2819 Levélcím : "MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 - Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ . ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. Bankok és hajóstársaságoknak Pesó 1.80 X. ÉVFOLYAM, 1300. SZÁM. Szombat, 1938. julius hó 2. ALLAHABAD indiai város jórészben mohamedán lakosságú vidékén, a ható­ságok legnagyobb erőfeszítései dacára, óriási mértékben pusztít már hetek óta a kolera-járvány. A gyilkos kórnak ezideig több, mint 30.000 halálos áldozata van. BERLIN repülőterén Erich Mayer és Franz Schneider uj világrekordot állítot­tak fel a motornélküli repülés terén. A pilóták 21 óra és 2 percig tartózkodtak a levegőben leszállás nélkül egy kétszemé­lyes motornélküli repülőgépen. A legutób­bi rekordidő 14 óra volt. DE VALERA ir miniszterelnököt a Sza­badállam, azaz most már “Eire” parla­mentje újból megválasztotta. A Dublin­ből érkező táviratok szerint Írország és Anglia kormányai között rövid időn be­lül uj tárgyalások indulnak meg. NEWYORK egyik napilapjának értesü­lései szerint az USA flottája összes 1930 és 1937 között épült csatahajóinak terv­rajzai Japán és Németország birtoká­ban vannak. Az Unió tengerészeti hivata­la szigorú intézkedéseket foganatosított a kémkedések meggátlására. PALESZTINA angol hatóságainak Íté­lete alapján Jeruzsálemben felakasztot­ták a 18 éves Salamon Ben Joseph nevű fiatalembert, a fanatikus zsidó terroris­ták vezérét, akit a cionisták mint egy aj Messiást követtek. A kivégzést véres za­vargásokkal teli éjszaka előzte meg Pa­lesztina területén. A cionisták több he­lyen összetűztek az angol katonasággal, akik a házakra kitűzött fekete lobogókat eltávolították Figyelemreméltó körülmény az, hogy a keresztény időszámítás óta elsőizben történik meg Palesztinában egy zsidó kivégzés törvényes keretek között. JAPAN szigetein árvízkatasztrófát és egyéb óriási károkat is okozott a már napok óta dühöngő szokatlan erejű szél­vihar. A borzalmas “tájfun” következté­ben csaknem félmillió ember maradt haj­lék nélkül. A katasztrófa halálos áldoza­tainak száma többszázra rúg. ROOSEVELT kormánya jóval kevesebb deficittel zárta le a legutolsó pénzügyi esztendőt. Az USA államháztartásának deficitje “csupán” 1.450 millió dollár volt. Az állam bevételeinek összege meghalad­ta a 6250 milliót azaz csaknem egymil­­liárd dollárral több volt, mint az azelőtti pénzügyi év folyamán. TERSCHELLING hollandiai sziget köze­lében a világ legnagyobb kotrógépe, a “Karimata” dolgozik a tenger fenekén iszapba süllyedt “Lutine” nevű vitorlás kiemelésén, amelynek fedélzetén 7 mil­lió dollár értékű aranyrud van. Az óriási kotrógépet négy hajó vontatja. II. VILMOS volt német császár, aki 1918 óta a hollandiai Doom városka mel­letti villájában él, — most megrendült egészségi áUapotára való tekintettel, or-Csehszlovákia újból mozgósított? Benes folytatja kétszínű politikáját - Német tiltakozás Prágában - ki északamerikai ulnváknán Hlinka mellett áll Buenos Aires, julius 1 (Táviratok kivonata) A Prágából érke­ző távirati értesülések arra engednek kö­vetkeztetni, hogy a Hodzsa miniszterel­nök és a szudétavidék németségének ve­zére, Henlein közötti tárgyalások meg­hiúsulása után ismét Benes köztársasági elnök lépett az előtérbe és Hodzsa mel­lőzésével yiltan is a kezébe vette az ese­mények irányitását Legelső ténykedésével ismét részleges mozgósítást rendelt el, azaz négyhetes nyári hadgyakorlatra, a szokásos kettő helyett, négy korosztály tartalékost hivott be és annak dacára, hogy a csehszlovák hadgyakorlatok csu­pán a jövő év nyarára voltak esedékesek, Előreláthatólag a hadgyakorlatok nem 4 hétig, hanem nyolc hétig fognak tartani és részben máris megkezdődtek. Minden valószínűség szerint Benes a részleges mozgósítással nyomást aKar gyakorolni, úgy. a kisebbségekre, mint Né­metországra is, ami élénk ellentétben áll a csehszlovák köztársasági elnök leg­utóbbi beszédével, amelyben Prága béae­­szeretetét ecsetelte és kijelentette azt is, hogy a “csehszlovák köztársaság a leg­messzebbmenő engedményeket is meg­adja a kisebbségek számára az európai béke megóvása érdekében.” Berlin napilapjai újabb támadásokat intéznek a csehszlovák kormány ellen annak kétszínű politikája miatt és rész­letesen beszámolnak a legújabb véres in­cidensekről, amelyek Preiwaldauban ját­szódtak le a szudétanémstség és a cseh katonák között. A német kormány erélyeshangu tiltako­zó jegyzéket küldött Prágába a csehszlo­vák iskolákban tanitott gunydalok ml­att, amiknek szövege “Adolf káplárról” szól és nagymértékben sértő a német ál­lamfő személyére vonatkozólag. A kormánytámogató cseh lapok erősen támadják az északamerikai szlovákság küldöttségét, mely élén Hletkó Péterrel, először közvetítő szerepet vállalt Hlinka párthívei és a kormány között, de az utóbbinak merev s hajthatatlan állásfog­lalása következtében végérvényesen a teljes önkormányzatot követelő tót nép­párt mellett kényszerült állástfoglalni. A csehszlovák kormány bojkottot hirdetett ki és rendeletekkel igyekszik meggátolni az amerikai szlovákság küldöttségének vasárnapi népgyülését Pozsonyban, ami­ben Hletkó a meghiúsult tárgyalások ered ménytelenségének okairól készül részletes beszámolót tartani. Elkobozzák a németek a Habsburgok vagyonát Hitler bécsi helytartójának nyilatkozata - Schuschnigg még mindig Bécsben van! 3780 politikai foglyot ismernek be Buenos Aires, julius 1 (Táviratok kivonat?,) Dr. Buerckel, az uj “Ostmark" kormányzója, mintegy 50 kül- s belföldi újságíró előtt nagyfon­­tosságu nyilatkozatokat tett az uj oszt­rák politikai s gazdasági helyzetről, me­lyet lényegében a következőkben foglalt össze: Schuschnigg volt kancellár Bécsben van, a Belvedere palotában lakik. Életben van, miután Hitler megkegyelmezett ne­ki, de rövid időn belül hazaárulási per indul meg ellene. Nem nősült meg. Sem polgári, sem egyházi- házasságot nem ítö­­tött. Egészségi állapota kielégítő, semmi­ben sem szenved hiányt. A Habsburgok vagyonát rövid időn be­lül elkobozza a német állam. Kivételt csupán azok fognak képezni, akik 1919. óta semmiféle politikai mozgalomban sem szerepeltek. Buerckel kijelentései szerint 3780 poíi­vosainak tanácsára, Svájcba készül köl­tözni. A trónjáról lemondott agg uralko­dó most a svájci szövetségi tanács enge­délyét kéri átköltözéséhez. ( • tikai fogoly van a volt Ausztria terü­letén; ezeknek nagyrésze zsidó. Rotschild Lajos báró helyzetéről csupán annyit mondott, hogy volt vállalatainak helyze­tét egy hivatalos bizottság vizsgálja felül és hamis banimanöverei miatt bírósági eljárás indult ellene. Szabadonbocsájtá­­sáról nem lehet szó nemcsak a párizsi és londoni Rotschildok által felajánlott egy­millió fontért, de még tiz millióért sem. — Rotschildnak — mondotta — az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie a vétkeiért. Hasonló helyzet áll fenn a volt osztrák kancellárral, Sschuschniggel szem ben is. A zsidókérdésről csupán annyit mon­dott, hogy szó sincsen a gyárakban dol­gozó és proletársorban levő zsidóság ül­dözéséről, csupán “az egykori Ausztria gazdasági, pénzügyi, társadalmi és mű­vészi életét teljesen megfertőzött elemek eltávolításáért” küzd. Hull ¡Ciros! iímzipn Három haloltja van a villámcsapásoknak Budapest, junius 28 (Transocean-távirat) Vasárnap óta hallatlan hőség uralkodik az egész országban s mára olyan mértéket öltött, amire emberemléke­zet óta nem volt példa. Az ország egyes részeiben 38 fok meleget mértek árnyékban. A viz-fogyasztás különösen a fővárosban olyan nagy, hogy a vízmü­vek alig tudják kielégíteni. Több helyen vihar vonult el s a villámcsapás 3 embert megölt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék