Délamerikai Magyarság, 1938. október-december (10. évfolyam, 1338-1375. szám)

1938-10-01 / 1338. szám

Hin3 ÖT O 5 ■ .............. ~ "■mi...... FRANQUEO A PAGAB CUENTA No. 112 O r* CONCESION No. 409 O£ TARIFA REDUCIDA DEL AMERIKAI ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Registro Nacional de la Propiedad Intelectual No. 37562 DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL 'Délamerikai Magyarság' Dirección: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES — L AVALLE 361 U. T. 31 — Retiro — 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal: . , , .......... . , Bs AIRES, — Cálle Lavalle 361 Megjelenik kedden., csütörtökön es szombaton U. T. 31, Retiro 2819 * ____________ Levélcím : "MAGYARRÁ G” FŐSZERKESZTŐ Casilla Correo 1483 . Buenos Aire, FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. Bankok és haióstársaságoknak Pesó 1.80 X. ÉVFOLYAM, 13». SZÁM. Szombat, 1938. október hó 1. BRÜGGtE belga város székesegyházának tornyába ütközött bele a nagy kód követ­keztében egy katonai bomba vetőrepülő ­­gép, amely azután a közeli püspöki palota kertjébe zuhant le és két embert életva­­szélyesen megsebesített. A gép pilótája és kísérője a gép roncsai között veszítették életüket. CHANG-KAI-SHEK marsall kínai nem­zeti hadserege Hankow mellett döntő gyö zelmet aratott a japán haderők felett. A kínai csapatok egy háromnapos borzal­mas erejű ütközetben csaknem teljesen megsemmisítették a japánok 30-ik diví­zióját és rengeteg ágyút, tankot és hadi­szert zsákmányoltak. CHARLESTON északamerikai városban borzalmas erejű tornádó pusztított, amely az épületek százait döntötte romba. Az óriási szélviharnak 25 halott és 300 sebe­sült áldozata van. FARINACCI olasz publicista az egyik római újságban viharos támadást intéz a prágai érsek ellen, aki Szent Vencel kard ját Syrovy tábornoknak ajánlotta fel. Az olasz újságíró ironikusan jegyzi meg, hogy a keresztény szent kardja végül még Sztálin oldalára kerül. HAMBURG egyik külvárosában — ed­dig még ki nem derített okból — felrob­bant egy festékgyár. A szerencsétlenség­nek 13 halálos áldozata van. JERUZSÁLEM angolnyelvü lapjának, a “Palestine Post”-nak jelentése szerint a véres incidenseknek 1762 halálos áldozata van ez év júliusától szeptemberig terjedő időben. MEXICO kormánya újjászervezi az ál­lam haditengerészetét, amely mindössze nehány partvédő naszádból és elévült cir­kálóból álL Cárdenas elnök jelenleg több tengeralattjárót készül vásárolni Fran­ciaországban. PERU és Ecuador között váratlanul megszakadtak a Washingtonban lefolyó béketárgyalások, amelyek a két ország kö­zött felmerült területi viszálykodást vol­tak hivatva elintézni. Ecuador köztársa­ság kormánya Perut teszi felelőssé a tár­gyalások sikertelenségéért. SZTÁLIN “tisztogató” intézkedéseinek állítólag a Szovjet tengeri haderőinek két admirálisa is áldozatul esett. Az állítólag kivégzett két admirális között van Vikto­­roff tengernagy is, aki Oroszországot az angol király koronázásán képviselte. UGARI tábornok, japán külügyminisz­ter lemondott. Utóda Konoye herceg lett, aminek következtében a tokiói kormány most már teljesen a hadsereg ellenőrzé­se alá került. Nem lesz háború! Hiller, Mussolini, Daladier és Chamberlain megegyezel! minden vitás kérdésben - A német csapatok szombaton megkezdik bevonulásukat a szudétavidékre Népszavazás (esz a Felvidék magyar területein Hirdessen a ’Magyarság'-ban Buenos Aires, szeptember 30 (Táviratok kivonata) Miután már-már csaknem teljesen kikerülhetetlennek lát­szott az uj világháború, az utolsó pilla­natban a szudétavidék ellen tervezett né­met támadás előtt két órával, megegyezés létesült Münchenben, a villámgyorsan ősz szehivott négyhatalmi konferencián Hit­ler, Mussolini, Daladier és Chamberlain között a csehszlovák kérdés békés megol­dását illetőleg. Tagadhatatlan tény hogy 1914 augusz­tusa óta Európa soha ilyen közel nem állott az uj világháborúhoz. Portugália és Görögországot kivéve, minden európai ország mozgósította haderőit s állig fegy­verben várta azt a tragikus pillanatot, a midőn az uj világégés szikrája kipattan a cseh—német határon, ahol már tom­bolt az elkeseredett küzdelem a lakosság és a cseh katonaság között. A Rajna mind két oldalán, a Maginot- és Siegfried-von­­nalak mögött milliós hadseregek néztek egymással farkasszemet, talpig fegyver­ben, a tankok, ágyuk és repülőgépek ez­reitől támogatva. Londonban, Párisban, Berlinben, Budapesten és Prágában a ha­tóságok lassan készülődtek a polgári la­kosság azonnali eltávolítására a várható légi támadások elleni félelmükben. Úgy az angol és francia, mint a német és olasz flotta hajói befütött kazánokkal várták az indulási parancsot az ellensé­geskedés megindítására. Tény az, hogy a háború kitörését fő­képpen Hitler és Chamberlain hárították el. Az angol miniszterelnök Godesberg­­ben eredménytelenül lefolyt tárgyalása: után hosszú beszédben számolt be a par­lament előtt béketörekvéseiröl. Szerdán délután a német kancellár táviratilag hívta meg Chamberlaint, úgyszintén Daladiert és Mussolinit is Münchenbe, a négyhatalmi konferen­cia azonnali megtartására, hogy a már-már kitörőiéiben levő uj világ­háborút megakadályozza. A három nagyhatalom kormányelnökei repülőgépen érkeztek csütörtökön délelőtt a volt bajor fővárosba, ahol azonnal tár­gyalásokba bocsátkoztak. A müncheni tárgyalások megindulása­kor az egész világ megkönnyebbülten lé­legzett fel, a lelkeken ismét a bizakodás vett erőt. Az ezerszámra érkező távirati jelentések világosan rámutattak arra, hogy a reménytelennek látszó helyzet rö­vid nyolc óra leforgása alatt teljesen meg változott. Csupán Csehszlovákia mutatta még a teljes harci készülődés képét, a mozgósított cseh hadsereg kíméletlen ter­rorral járt el a német lakosság ellen. Csaknem egész napi és éjszakai ülése­zés után, végül is sikerült megegyezésre jutni a négy nagyhatlom képviselőinek a csehszlovák probléma ügyében pénteken, a hajnali órákban. A megegyezés értelmében a szudéta­­vidéket a nagyhatalmak Németor­szághoz csatolják. A vidék katonai megszállása négy szakaszban történik október 1-től 10-ig bezárólag, egy nemzetközi bizottság felügyelete mel­lett. — A vegyes lakosságú zónák nép­szavazás alá kerülnek, — ugyancsak nemzetközi felügyelet mellett. A csehszlovák kormány nem vihet el és nem semmisíthet meg semmit az átadan­dó területen és rövid időn belül szabad­lábra helyezi az összes német nemzetisé­gű politikai foglyokat is. A végleges határokat egy nemzetközi vegyes-bizottság állapítja meg. A megállapodás függeléke szerint a magyar- és lengyellakta terület sor­sáról egy népszavazás fog dönteni, ugyancsak nemzetközi felügyelet alatt s amennyiben ez nem kerülne elintézésre, a fentnevezett időn belül, úgy annak Sóttii sáról az újból összeülő négyhatalmi kefcc' ferencia dönt. . sfxorf Németország és Olaszország nem ga­rantálják Csehszlovákia uj határait a magyar és lengyel kérdés Végleges e, ,’ " intézéséig,' jj ^ nitii irrslKoru a ,>1oi A müncheni tárgyalásokon ^.érjdekety. államokat u. n. “mogf^olq^,,képyi^l­­ték; Magyarország , részénöj, , gráf Csáky István a külügyminiszter állandó hetyeti tese jelent meg,iftkín -rr ..külön, •wegfeiváa alapján — a tárgyalás napján reggel re-, Pülőgépen sietett, Münchenbe, hogy n nagyhatalmak kormányelnökeinek tanács kozásain résztvegy^i -éstijtrLa áiükségés ifel világo-sitásokáVüi' 'megadjál' “ fi m <Í;loi¿RBv t¿nn;y;s£m "vni M-i ti-,.*- i as¡ Visszavonják Spanyolországit a külföldi ön«isie&" Az olasz tégionislák elhagyják aaacionalisla zónát - Negrin leszerelte az idegen brigádokat Béketárgyalások Párisban! Buenos Aires, szeptember fllj, ért, (Táviratok kivonata) A már két és,egy­negyed éve dúló borzalmas spanyoluteótí várháború a jelek szerint a vége feléi ;kö* zeledik, miután mindkét fél szemmellétr hatólag teljesen kimerült a hosszú áldat­lan küzdelemben. jfajsuoo Jii A harci tevékenység már héíe!k)óta:'a minimálisra csökkent úgy az Ebró front­ján. mint az ország nyugati1 rfeSzefi,| Extré­­madurában is. Előrelátható'^vólti,' békés megegyezés készül1’ iáaróeíóiiá1! 'és Burgos között, amit fÖífeépéá' : ahgoí kormány hivatalos mistiiójá szorgálhíázott Chetwood marsall diplómácíál' 'ivézétéfed alatt s ami most ¿Ü éfelWpár' hóíyüét jfeU szültségének enyhültével '*klál8szMtlléfer eredményre is fog- óófcéirii.!Uiv öurfílliei/ A Párisban nagy titokban folyó béketár­­gyalasok sikerere enged (k^yetkeztetjii az. a tény is, hogy.Ñégrin ¿ormánya máris' megkezdte a mintegy ,70-80 ezer fői® rugo 1 nemzetközi brigádok leszerelését és egy prokla ¡nációban mondóit köszönetét áz-' . Váí^á] ért, hogy a Váíáágos' órákban KÍ5zt^r¿ti-iri sá’g s'egiiségfeté' siették. vflorf ,ijí fT«9l9t íiosniK/ÍJfo-iöí j Mussolini Szintiéit! visszahívta ,á JPrapcc-ü c^ldalán küzdő «dasz/ önkénteseket,:, akijíi , közül !-30e0i (máris. hajára- /h*## Olaszor- t f ^zág áslé¡rrtfiy[Ikríf;fao tortái -...iría:. :-,<i < Öacá,ra'anf(aiJ,' hogy": Franco ’ hiyata^s '¿ozleméH^eikbén 1 Hefi ’ íjátezanák/nagy fórítoáságoi' 'tulajiióíiitiapi 1 m íi W ^ tlkíP> Quiote bélije :ele_ 9íí‘ .fíT9fi T^jíjjíTTo ,\ü .jteí-if/l .rípAÍBqgöiöe JÍijttnlfj .itKnbs/ls íó>í jliiisitií .jTTPfTPrrr.t mimo'i ddo-^g H9Bi >'(9 aft OÖSh íI;)m;-:¡ íio't '-y>í bsx luydjj JJo-JII .yxjlorí IkIbií ÍVASABÑAFTór; i^üdvé Ww esz a; MAGYARSÁG rádió-órája..! A közvetítési reggel fél <Í0 óraköi" kezáodik.0íaíxitr íl0'^sn man n«t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék