Délamerikai Magyarság, 1939. január-március (11. évfolyam, 1376-1412. szám)

1939-01-03 / 1376. szám

\ ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Registro Nacional de la Propiedad Intelectual No. 50828 DE LOS 200.000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL 'Délamerikai Magyarság' Dirección: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES — LA VALLE 361 U. T. 31 — Retiro — 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bs AIRES, — Calle Lavalle 361 U. T. 31. Retiro 2819 Ltiéleim : "MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 - Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. Bankok és hajóstársaságoknak Pesó 1.80 Miért csatlakozott Magyarország a Min-római „tengely” politikájához? Imrédy miniszterelnök újabb magyarázó nyilatkozata XI. évfolyam 1376. szám Kedd, 1939. január 3. seegooeo609QC09ooeso990sogo» BECSBEN hivatalos jelentés szerint befejezték a zsidó üzletek nacionalszo­­cializálását. Göring rendelete értelmé­ben ez év január elsejétől kezdve zsidó nem vezethet önálló üzletet. CSEHSZLOVÁKIA híres ágyugyárát, a Skoda-miiveket hír szerint a német Krupp-ágyugyár részvényesei vették meg. Hivatalosan cáfolják a hirt, de tény az, hogy a francia részvényesek kivonultak a Skoda-müvekből. FRANCO tábornok újév alkalmából 5U halálra itéltnek kegyelmezett meg. HOLLANDIA kormánya 20 torpedó­romboló építésére adott megrendelést Anglia hadihajó-épitő cégeknek. LENGYELORSZÁGBAN rendkívül he ves grippe.járvány tört ki. Varsóban a megbetegedések száma eddig 130.000 LIPÖT SALVATOR osztrák főherceg ellen letarlóztatási parancsot adta ki a bécsi hatóságok, állítólag azért, mert kerékpárjával elütött egy embert. LONDONBAN nagyszabású tüntetést rendeztek újév napjára a munkanélkü­liek. A munkanélküliek egy csoportja a királyi palota elé vonult és ott az őr­ségnek egy kérvényt nyújtottak át. — Más csoportok előkelő vendéglőkbe ha­toltak be és ennivalót követeltek. — Eredeti távirat a “D. Magyarság részére. Feladták szombaton délulán 1 óra 08 perckor — Budapest, december öl Imrédy Béla minisztereink ónodi pro­­grammbeszédében hosszabb politikai nyilatkozatot tett. Hangsúlyozta, hogy magyar politikát követ, melynek célja a magyarság életét, fej­lődését, történelmi szerepét biztosíta­ni a Kárpát.medencében, ahol nélküle semmiféle dunavölgyi politika nem foly tatható. — A magyarság húsz éves intranzin­­gens magatartása — mondotta — ez­­idén meghozta gyümölcsét. Köszönhető ez annak á következetes külpolitiká­nak, amely biztosította az Európában egyre nagyobb szerepet játszó két ba­ráti nagyhatalom támogatásának. — Egymilliónyi magyar visszaszerzé se annak köszönhető, hogy mögöttünk állott ennek a százmilliós blokknak az ereje, akarata, támogatása. — A magyar külpolitika — folytat­ta a miniszterelnök — erre a tengely­re támaszkodik érzelmi okokból is, — mert a két nagyhatalom támogatása a közelmúlt diplomáciai kampányban fel. becsiilhetetlen volt. De a tengelyhatal­makra támaszkodunk reális megfon­toltságból is, mert azok célkitűzései az európai béke szilárdabb megalapozásá­ra, a helyesebb rend megteremtésére irányulnak, amelyben meg lesz a magyarságnak is az őt ­­megillető szerepe. — A berlin-római tengelyre támasz­kodó politikát, mint független, öncélú, öntudatos nemzet folytatjuk; ettől nem kell függetlenségi öncéluságunk feladá sát félteni, mert ezeket nem akarja senki megtámadni. Imrédy bejelentette a gyorsított föld. birtokpolitiát, amely évenként legalább százezer holdat juttat a kisegzísztenciáknak. — A magyar kisebbségi politikát fejezte be Imrédy beszédét — a méltá­nyosság és megértés jellemzi. Nem ki­fogásolható a kisebbségek népi mivol­tának öntudatos ápolása, de fel kell is­­merniök, hogy ez az ország számukra: érzelmi közösség, otthon és haza, me­lyet védeni, fejleszteni kötelességük. Németország háborúra készül Uj óriás hadihajókat és 24 uj tengeralattjárót épített a német kormány. — Angol-német diplo­máciai tárgyalások a német flotta kiépítése miatt MIRKOWICZ orosz tábornok, aki a kommunizmus kitörése óta Lengyelor­szágban az orosz határ közelében levő kis földbirtokán élt, öngyilkosságot kö­vetett el. Hir szerint egy orosz GPIJ- ágens volt a tábornok utolsó látogatója. % Buenos Aires, január 2 (Táviratok kivonata) Az angol ad­­miralitás tudomására jutott, hogy Németország hatalmas arányban c's gyors tempóban készül hadiflottájá­nak megerősítésére. -- Jelenéig több óriás-hadihajó es 21 tengeruIáit)áro építését kezdték meg a német hadfel­szerelési üzemekben. Miután az uj hadihajók épitése tul megy az 1935-ben megkötött angol­német flottaszerződés megkötése óta MORAVSKA OSTRAVA cseh bánya­városban, a cseh—lengyel határon a lengyel klub épületében felrobbant egy bomba, amely az épületet súlyosan meg rongálta. Emberéletben nem esett kár. üjjabb véres Mar cok a Katalán fronton A Tremp szakaszon sikeres ellentámadást indítottak a kormánycsapatok. — Barcelonát és Valenciát bombázták újév napján Franco pilótái. — Gibraltárban internálták a “José Luis Díaz” hadihajót” MOSZKVÁBAN letartóztattak egy an­gol mérnököt, aki engedély nélkül repü­lőgépen érkezett Oroszországba, hogy orosz nemzetiségű feleségét felkutassa. A mérnököt 1500 rubel pénzbüntetéssel sújtották és repülőgépét elkobozták. — ezután szabadlábra helyezték. NÉMETORSZÁG január elsején élet. beléptette a szigorított “zsidó”-törvé­­nyeket. Ezek szerint minden zsidöszár­­mazásu egyénnek héber nevet kell vi­selnie, külön igazolványt váltania, nem fogialkozhatik iparral, vagy kiskereske­delemmel, földeladással, nem vezethet, autót és nem folytathat kertészetet sem. ROOSEVELT elnök a kongresszus szer dal ülésén olvassa fel újévi szózatát. — Az újévi szózat hir szerint éles táma­dást fog tartalmazni a diktatúra rend­szere ellen és hangoztatni fogja Ameri­ka védelmének szükségességét a tota­­litáris irányú államok részéről fenyege­tő ves-élyekkel szemben. Buenos Aires, január 2 (Táviratok kivonata) A katalán fron­ton rendkívüli hevességgel tombol a harc az uj év elsó napján is. Franco tábornok csapatai a kormánycsapatok első védelmi vonalának elfoglalása utár, súlyos áldozatok árán folytatják elönyo múlásukat és most a második védelmi vonal előtt állanak. Ez a védelmi vonal a Llena-hegyláncon húzódik végig és hatalmas beton erődítményeivel rendkí­vül nehéz feladat elé állitja Franco ve­zérkarát. A katalán front északi szektorán si­keres ellentámadásokat indítottak a kor mánycsapatok. A felkelők bomba vett, repülői Buree, lona és Valencia elle i újabb heves 'és' támadást, intéztek. Valenciára 50 sú­lyos bombát dobtak a repülök. Gibralátr kiktójének angol parancs­noka internálta a “José Luis Díaz” spa­nyol köztársasági hadihajót, mely a ki­kötő közelében tengeri csatába bocsát­kozott Franco hadiflottájával és heves harc után az angol fennhatóság alatti területen zátonyra futott. A hadihajó internálása ellen tiltakozást jelentett be a hajó parancsnoka. Angol hivatalos jelentés szerint a spa. nyol háború kitörése óta 24 angol keres kedelmi hajót süllyesztettek el és 139 hajót rongáltak meg a spanyol vizeken a felkelők hadihajói és repülői. — A kárt hét millió jietfvt sterlingre becsü-Uk ( ; " —■ • « « in, az angol admiralitás képviselői a német fővárosba utaztak uj tárgyalá­sok megindítása céljából. A német admiralitás azzal indokol­ja a flotta-megerősitésére irányuló tervek végrehajtását, hogy az angol­­német flottaszerződés mgekötése óta az oroszok és az angolok is megerő­sítették hadiflottájukat. Anglia jelenleg 127 tengeralattjáró felett rendelkezik és 12 uj tengeralatt járó építésére adott megrendelést. Oroszország 170 tengeralattjáróval eddig is felülmúlta Anglia és Német­ország buvái'hajó-haderejének létszá­mát és most újabb egységek épitése van folyamatban, amelyeknek pontos számát nem ismerik. Az angol admiralitás képviselői két napi tanácskozás után visszautaztak Londonba. Miután az angol politikai élet vezéremberei jelenleg karácsonyi és újévi szabadságukon vannak, igy az angol hivatalos állásfoglalást a né­met flottamegerösitósére vonatkozólag csak később fogják nyilvánosságra hozni. ■* MCOCCCCCCOOOOCCOOOMiOOSOOOO Az újév első lapszámában nyoma­tékosan arra kérjük a hátralékos elő­fizetőket, hogy tartozásaikat igyekez­zenek a legrövidebb idő alatt rendez­ni, mert a nehéz helyzetre való tekin­tettel kénytelenek lennénk mindazok­nak, akik hátralékban vannak, a lay kü’désM beszüntetni

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék