Délamerikai Magyarság, 1939. április-június (11. évfolyam, 1413-1449. szám)

1939-04-01 / 1413. szám

DÉLAMERIKAI ? JFRANQUEO A PAGAR IS Cuenta Wo* 112 Ő 1#CONCESION No. 40!» 3 Tarifa Redaefda ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUENOS ABRES, - Calle L? valle 361 U. T. 31, Retiro 281» Levéleim: "MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és S7vmbaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ * Registro Nacional do la Prnpiaioi Intelectual No. 60838 DE LOS 206.00* HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL 'Délamerikai Magyarság' Dirección: CASILLA CORREO 1483 3s. AIRES — LA VALLE MI U. X. 31 — Retire — 2310 ARA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentimé te renkéut 90 ctvs. Bankok és hajóstársaságoknak Pesó 1.80 Uj határvonalat állapítanak meg Magyarország és Szlorenszkó között A magyar javaslat a tárgyalás alapja Buenos Aires, március 31 Nehány napon keresztül most ismét az érdeklődés központjában állott a ma gyár—szlovák határ rendezésének kér­dése. A ruszinszkói területek visszacsatolá­sa után a rendezetlen magyar—szlovák határvonal bizonytalansága súrlódások­ra, sőt fegyveres csetepatékra is adott okot, amit a szlovákok soraiban időző csehek ellentétek szitására akartak fel­használni s még a folyamatban levő tár gyalások alatt is több fegyveres táma­dást intéztek határőreink ellen, végül pedig — vérszemet kapva — magyar területeket követeltek visaza határrendezés címén. Mai távirataink szerint az ellentéte­ket sikerült eloszlatni és most már re­mélhetőleg végleg visszaáll a nyugalom a Kárpátok ölében... * Távirataink itt következnek: — Eredeti távirat a “D. Magyarság” részére. — Feladták csütörtökön dél­előtt 11 óra 5 perckor. — Hivatalosan jelentik; Szerdán éjféltájt a szlovákok Jolsvá­­nál átlépték a határt, tüzeltek és ké­zigránátot dobtak határőreinkre, majd visszafutottak. A szlovák határőrség parancsnoka, egy hadnagy, megígérte határőrségünk nek az eset kivizsgálását. — Eredeti távirat a “D. Magyarság" részére. — Feladták csütörtökön este 19 óra 28 perckor. — Budapest, március 30 Ma újból megkezdődtek a magyar— szlovák delegáció tárgyalásai. A Pozsonyból ma visszatért szlová­kok igényt jelentettek be a vitás határ mentén magyar területre. Ezt az igényt a delegáció magyar tagjai kereken vlsz­­szautasitották. — Eredeti távirat a “D. Magyarság” részére. — Feladták pénteken éjféli 1 óra 21 perckor. — Budapest, március 31 Az Alföld problémáit intéző országos bizottság tegnapi ülésén Horthy kor­mányzó is megjelent és hosszabb be­szédet mondott. Hangoztatta, hogy a Kárpátalja visszacsatolása» élet­kérdés volt a magyar nemzet szá­mára. A szlovákok most kormányuktól uj utasitást kérnek. Addig a tanácskozások ismét szüne­telnek. — Eredeti távirat a “D. Magyarság” részére. — Feladták pénteken délután 13 óra 50 perckor. — Budapest, március 31 A szlovák delegáció a magyar javas­latot tárgyalási alapul elfogadta. Az uj határvonal megállapítására szakértők ülnek össze. Rámutatott arra, hogy az ottani rend­szertelen, rablógazdálkodásszerü erdő­irtások elkarsztositották volna az egész vidéket és az olvadáskor lezúduló víztö­megek elárasztották, később pedig el­­mocsarasitották volna az Alföldet. Most erőmütelepek létesítésével lehe­tővé válik a villamosítás, víztárolók építésével pedig megoldható lesz az Al­föld öntözése. aoo&a>soi6<aaigiaiBOooeieoacciQ<Boopea»soeiB03>a<aooaooaoaioooaieoooosoopooooeosioooBeosaoc»aoooooaoo8 Lengyelország készül a háborúra Angiia fegyverrel segíti a lengyeleket egy német támadás esetén — Lázas harci készülődés Danzig védelmére — Németellenes tüntetések mindenütt >seo»s«»eQos^ooos»eeo9s>sooo9690see9osisisooQ06isesciOQiűooeoeo9e Kárpátalja fontos szerepe a magyar gazdasági életben XL évfolyam 1413. szám Szombat, 1939 április 1. AL CAPONE utóda, John Torrio, — több bűntársával együtt az egyik new­­jorki törvényszék előtt áll. A hírhedt gangs* terv ezer felesége 50.000 dollár biztosítékot ajánlott fel férje szabadláb­ra helyezése érdekében, amit azonban a bíróság visszautasított. ALESSANDRIA olasz városban, 70 éves korában váratlanul elhunyt Telesio Barsalino, a világhírű kalapgyáros, aki összes vagyonát, . mintegy hatvan mil­lió Urát — még életében jótékonycélra adományozta. COBBY angliai városka közelében le­zuhant egy katonai repülőgép. A gép pilótája ejtőernyővel akart megmene­külni, de miután az nem nyilt ki, ha­lálra zúzta magát. FUNK német ga.zdaságügyi miniszter a Reiehsbank elnöke, hosszú beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy a világ vagy az “amerikai arany” rab­szolgája marad, vagy pedig a német gazdasági szisztéma elfogadására kény szerül. Hozzátette még, hogy a kor­mány hajlandó visszavásárolni a kül­földi kézben levő német értékeket és c 'yuttal bejelentette, hogy Hitlertől teljes meghatalmazást kapott a kivitel és behozatal irányítását illetőleg. LEBliUN francia köztársasági elnök, akinek mandátuma nehány napon belül lejár, a sajtó képviselői előtt kijelen­tette, hogy nem vállal jelöltséget újbó­li megválasztása érdekében. Az elnöki székbe igy Herriot, vagy esetleg Dala­­dier kerül. LONDON több forgalmas helyén újabb bombamerényletek történtek, a melyek — szerencsére — nem követel­tek maguknak emberáldozatot. — A rendőrség letartóztatott hét terroristát, akik a hammersmithi hidat akarták felrobbantani. NEWYORK földalatti vasutján bor­zalmas szerencsétlenség történt. — Két utasokkal zsúfolt vUlamosvonat, eddig ki nem derített okok következtében, összeütközött. A szerencsétlenségnek 7 halott és 50 sebesült áldozata van. PERU kormánya váratlanul lemon­dott, mert Benavides elnök az általá­nos választásokat októberre tűzte ki. — Az elnök a kormány lemondását nem fogadta el. SVÉDORSZÁG kormánya 230 millió koronát irányzott elő az ország had­erejének modernizálására. Az összeget a parlament azonnal megszavazta. SAO PAOLO brazíliai városban óriá­si tűz ütött ki a Cosspi-válialat ipar­telepein. A kárt többmillió millreisre becsülik. A vállalat gyapotfeldolgozó üzemei és szövőtelepei teljesen leégtek. SVÁJC kormánya teljes háborús fel­­készültségbe helyezte haderejét s egyut ta! elrendelte, hogy az országba vezető hegvszorosokat robbanóanyagokkal aké Húzzák c!á. A Svájcból érkező hirek szerint a konstanzi-tó környékén erős német rsapatösszevonások voltak ész­lelhetők. Buenos Aires, március 31 (Távirato kivonata) Lengyelország kormánya szilárdul kitart álláspontja mellett, hogy fegyverrel is megvédi az északi tengerhez vezetni korridort és Danzig szabadváros semlegességét is, amennyiben azokat Németország vissza óhajtaná csatolni. E célból széleskörű intézkedéseket foganatosított és főkép­pen légi haderejét igyekszik tökéletesí­teni. A Varsóból érkező távirati jelentések szerint a lengyel repülőgép-üzemek, — úgyszintén a fegyver- és municiógyárak éjjel-nappal dolgoznak és a határ meg­erősítése is lázasan folyik Pilsudsky marsall özvegye kiáltványt intézett a lengyel nőkhöz, melyben fel­hívja őket, hogy derekasan vegyék ki részüket kötelességeikből s készüljenek el arra is, hogy esetleg a férfiak helyé­re álljanak úgy otthon, mint a csata-' mezőkön. ■ A lengyel nép óriási lelkesedéssel igyekszik a kormány segítségére lenni a háborús készülődésekben. Az ország légi haderejének kibővítésére kibocsáj­­tott belső kölcsönt máris túljegyezték. A lakosság nagyrésze arany- és ezüst­­neműit adja el, hogy a kölcsönben részt vegyen. Sziléziában s az országnak azokban a városaiban, ahol német kisebbség van, újabb tüntetések játszódtak le, melyek véres zavargásokká fajultak el. A fe­szült helyzet most még jobban kiélező­dött Berlin és Varsó között. A német sajtó oldalas cikkekben szá­mol be a német kisebbségek üldözéséről Lengyelországban. A berlini lapok sze­rint Sziléziában valóságos embervadá­szat indult meg a németség ellen, ami könnyen a Reich fegyveres beavatkozá­sát.idézheti elő. Danzigban a helyzet szintén súlyossá vált, miután a többségben levő német | lakosság most már nyíltan követeli a város Németországhoz való csatolását és a korridor megszüntetését is. Anglia kormánya a varsói diploniá­­ciai képviselete révén felajánlotta Len­gyelországnak területi egysége biztosí­tását és azonnali katonai segélyt egy német támadás esetén, miután minden a rendelkezésére álló eszközzel megaka­dályozni igyekszik Németország továb­bi előretörését. Ez az ajánlat készteti valószínűleg a lengyel külügyminisztert arra, hogy a jövő bét elején Londonba utazzék az esetleges angol—lengyel szövetség alá­írása végett. Rómában igen nagy nyugtalansággal tekintenek a lengyelországi eredmények felé, miután Róma és Varsó között me­leg baráti kapcsolat áll fenn és egy esetleges német—lengyel konfliktus va­­lcszinüleg a Berlin—Róma-tengely har-| mónikus együttműködésében is zavaró-1 kát idézne elő. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék