Délamerikai Magyarság, 1939. július-szeptember (11. évfolyam, 1450-1488. szám)

1939-07-04 / 1450. szám

D|É LAMER I KAI c3 S FRANQUEO \ PAGAR Cuenta iVo. 112 ur z w CONCESION No. 403 Tarifa Reducida ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUENOS AIRES, - Calle Lavalle 361 O. T. 31, Retiro 2819 Levélcím: 'MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és s7">mbaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ Ktgislrn Nacional de la Propiedad ! Intelectual No. 5082* Dft LOS ZOO UUt HUNGAROS ^ QUE VIVEN EN LA AM ERI-1' CA DEL SUD MAS üt 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL 'Délamerikai Magyarság' Dirección: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES — LAVALLE 361 U, T. 31 — Retire — 2818 ARA 10 CENTAVOS Előfizetési Arak: I Egy hónapra l argentínai pesó Európába: i pesó 50 centavo* Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctvs. Bankok ea hajóstársasAgoknak Besó 1.80 Mégis kitör a háború Haitiig birtoka miatti Német ágyuk, fegyverek, katonaság érkezik a “szabad” városba — Lengyelország — angol és francia támogatással — fegyverrel is meg akarja akadályozni a visszacsatolást y\. r*m 'WWW Iiimiimno—«T»««.josj' rp* -'**#*&&*'ser ^ 1 XI. évfolyam 1450. szám Kedd, 1939. julius hó 4. ANGLIA két különböző vasutsuIomA- sán csaknem egyidöben követtek el bombamerényleteket az ir terroristák. A bőröndökben elhelyezett pokolgépek robbanásának számos súlyosan sebesült áldozata van. BRÉMA kikötőjében nagyszabásu ünnepségek keretében boesájtották viz­­re a német flotta legújabb tizezer ton­nás cirkálóját, a “Liitzovv”-ot. — Ezzel együtt most már ötre rúg az 1937 vége óta épített nehéz csatahajók száma. A vizreboesájtási aktuson Raeder tenger­nagy, a német flotta főparancsnoka kép viselte Hitlert. BECS hatóságai rendeletet adtak ki. amelynek értelmében Johann Strauss, a néhai nagy zeneszerző összes hátraha­gyott javait városi tulajdonnak jelen­tik ki. BROCKVILLE kanadai városban a rendőrség letartóztatta a New-Orleansi egyetem igazgatóját, aki az intézetből 100.000 dollárt sikkasztott, majd onnan nyomtalanul eltűnt. DAMASZKUSZ lakossága között tö­meges letartóztatásokat eszközöltek a francia katonai hatóságok, amelyek egy nagyarányú összeesküvésre jöttek rá. Ennek célja Szíria függetlenségének ki­kiáltása lett volna. A francia uralom elleni elégedetlenséget nagymértékben fokozza az uj francia-török egyezmény, amely Alexandreta várost és vidékét a törököknek engedte át. HAIFA közelében egy angol torpedó­­romboló nyílt tengeren feltartóztatott egy görög h*Jót, amely fedélzetén -teO németországi menekülttel haladt Pa­lesztina felé, hogy az engedéllyel nem rendelkező bevándorlókat oda becsem­péssze. LOS ANGELES rendőrsége letartóz­tatott egy Campbell nevű 21 éves egye­temi hallgatót, aki anyját vadállati ke­gyetlenséggel, álmában gyilkolta meg több kalapácsütéssel, utána pedig egy szórakozóhelyen puszta kézzel megfoj­tott eigy orosz táncosnőt, akibe szerel­mes volt. MILANO olasz város közelében, a Róma felé haladó személyvonat __ hi­bás váltóállítás mialt — belefutott egy ott veszteglő szerelvénybe. A szeren­csétlenségnek három halott és ötven se­besült áldozata van. ’ 1ITERBO olasz város légi kikötője felett gyakorlatozás közben a levegő­ben összeütközött két három-motoros katonai repülőgép. A felrobbant gépek kilenc főnyi személyzete borzalmasan összeégett a katasztrófában. ZOGU volt albán király és Geraldine, újszülött gyermekükkel együtt elhagy­ták Isztambult és Romániába érkeztek egy román hajó fedélzetén, ahonnan valószínűleg Lengyelországon keresztül rövid időn belül Párizsba fognak utazni. Magyar ember magyarnál dcSgostassoia! 'Buenos Aires, julius 11 (Táviratok kivonata) Anglia, Fran­ciaország és Lengyelország kormányai, az eddig még meg nem erősített je­lentések szerint, arra a közös megálla­podásra jutottak hogy amennyiben szül: séges, fegyverrel is megakadályozzák Danzig visszacsatolását Németország­hoz. — Egyelőre közös figyelmeztetést óhajtanak küldeni a város szenátusá­hoz, amelynek értelmében a jelenlegi helyzet megváltoztatását már eleve is törvénytelennek jelentik ki. E híresztelésekkel csaknem egyidejű­leg Albert Forster, a danzigi hitleristák vezére a tegnap megtartott népgyülé­­sen kijelentette, hogy Danzig visszacsatolása befejezett tény, amelyen már semmi és senki sem tud változtatni. — Hozzátette még azt is, hogy Danzig lakossága, ha kell, hajlan­dó az életét is feláldozni, hogy a város Részlet a vitás Danzig városából visszakerüljön Németországhoz. A Varsóból érkező hirek szerint Ke­­letporoszországból nagytömegű német katonaság érkezett Danzigba, amelynek kikötőjében a német hajók rengeteg mennyiségű fegyvert, muníciót és ágyút raktak ki. Danzig körül a hitlerista alakulatok hevenyészett erődítményeket emeltek, amelyek megerősítésén most éjjel-nappal dolgoznak. A -enj7j«el kormány, miután látja azt, hogy Danzig most már teljesen német kézben van sannak formális visszacsa­tolása talán egész rövid idő kérdése. Angliától és Franciaországtól egy je­lentős számú flotta elküldését kérte Gdynia kikötőjébe, amely tudvalevőleg Danzig tőszomszédságában fekszik. A két nagyhatalom kormánya azonban ez ideig még nem válaszolt a lengyel sür­getésre. A svájci jelentések szerint Németországból nagytömegű kato­naság érkezett Olaszországba I a legutóbbi napok leforgása alatt. Ezek azonnal az olasz—francia határmögött, az Alpesekben foglaltak el stratégiai pozíciókat, ugyanakkor viszont a spa­nyol vizekre újabb olasz hadihajók in­dultak el Gibraltár felé. A Szovjetek újabb hallgatásba me­rültek Anglia és Franciaország most már negyedik ajánlata előtt, amely már egyenlő volt az orosz álláspont teljes elfogadásával s ezzel szemben Berlin­ben tudni vélik, hogy Hitler von Pa­­pent rendkívüli követi minőségben még e hét folyamán Moszkvába küldi. A független angol sajtó véleménye szerint Moszkva és Berlin között tárgya­lások vannak folyamatban Len. gyclország feloszlatását illetőleg. Tudni vélik azt is, hogy Minszk kft rül az orosz hadvezetőség nagyarányi csapatösszevonásokat eszközölt, hogj megtámadja Lengyelországot, ha az I németekkel fegyveres konfliktusba ke­veredik. A visszacsatolt Felvidék és Kárpátalja meghívott képviselői a magyar parlamentben — Eredeti távirat a “D. Magyarság’ részére. — Feladták pénteken délután 16 óra 30 perckor. — Budapest, junlus 30 A visszacsatolt felvidéki területek és Kárpátalja 36 képviselője pénteken — lelkes ünneplés közepette — vonult be a magyar képviselőházba. Darányi Kálmán házelnök üdvözölte I őket, megköszönve a felvidékiek hűsé­gét a magyar hazához. Kodlac szlovák képviselő válaszában hangoztatta a magyarok és szlovákok testvériségét és történelmi példákkal igazolta együvétartozásukat. — Nem felel meg a valóságnak — mondotta — az az ellenségeink által terjesztett állítás, hogy a történelem során a szlovákok valaha Is szemben­állónak volna a magyarokkal! A ha­zugságokon felépült Csehszlovák állam­nak össze kellett omlania! Hazugság volt, hogy a szlovákok a cseh nép egyik ága és hogy a szlovák nyelv csak egy cseh nyelvjárás. A kárpátaljaiak vezetője, Bródy An­drás, volt ruszin miniszterelnök rámu­( \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék