Délamerikai Magyarság, 1939. október-december (11. évfolyam, 1489-1525. szám)

1939-10-03 / 1489. szám

DÉLAMERIKAI O C FRANRURO A PAGAR » £ Cuenta No, 112 *• aL® v O a CONCESION No. 400 < Tarifa Rednclda ORG.'NO OE LA COLECTIVIDAD íiü.'.G ARA EN LA AMERICA DEL SÜD Registro Nacional de U Propiedad Intelectual No. 50818 Díi LOS 200.00» HUNGAROS QUE ílVEN EN LA AMERI­CA DLL SUD MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL ; 'Détorikai Magyarság' Dirección: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES - i/AVALLK 361 U. T. 31 — Retiro - 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUENOS AIRES, - Calle Lavalle 361 U. T. 31, Retiro 2819 Levélcím: "MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ m 10 CENTAVOS Előfizetési arak: Egy nőnapra I argentínai pesó EurópóDa: i pesó 50 centavos Hirdetések dija nasabcentiméterenként 00 ctvs. Bankok és ua.jóstársaságoknatt Pesó 1.80 XS. évfolyam 1489. szám Kedd, 1939. október hó 3. ANGLIA 600.000 bála gyapotot kap az Uniótól kaucsuk ellenében. Az első rako­mányt a jövő héten indítják útnak. — A csere-kaucsukot Singapurbol viszik New Yorkba. ECUADOR területén, Calacali és Cota­­pachi vidékén, Pichincha tartományban igen erős földrengést éreztek. A földren­gés következtében a fővárosban felhősza­kadás és vihar volt és Guayaquilben is — a nyári szárazság dacára — hatalmas eső­zés volt. COLOMBIA fővárosában, Bogotában és a vidékén is a városi választások alkalmá­ból vasárnap több véres incidens fordult elő. Az eddigi jelentések szerint 4 ember meghalt, 21 pedig megsebesült FRITSCH német tábornok rejtélyes ha­lálával kapcsolatban egy angol lap azt je­lenti, hogy a tábornokot Frank különitmé­­nyi vezér tette el láb alól, mert részt vett egy Hitler ellen irányuló merénylet ter­­vezgetésében. Ebből az ügyből kifolyólag 200 tiszt került hadbíróság elé. FRANCO tábornok igen sok politikai foglyot részesített közkegyelemben. Ezek nagyrészét nyomban szabadon is bocsáj­­toíták. Hitler lemond a béke érdekében? Ciano gróf berlini tárgyalásai — Németorszá g kíméletlen buvárhajó-harccal fenyeget — A nyugati fronton folyik a fran cia offenziva — Varsó átvétele Buenos Aires, október 2 Éppen egy nőnapja múlt, hogy Lengyel­­ország fegyveres meg rohanásával elkezdő­dött a háború, amely a keleti fronton — Lengyelországnak egyoldalú felosztásával a nazik és kommunisták között — fizikai­lag végétért. Ebből az alkalomból — a németek és oroszok szerint — aktuálissá vált egy “bé­ke-roham” inditása s nyilván ebből a cél­ból hivatta sürgősen Berlinbe szombaton délután Hitler kancellár Ciano gróf olasz külügyminisztert, Mussolini vejét, hogy vele a helyzetet megbeszélje, sőt — min­den jel szerint — egy újabb békeközveti­­tésre kérje fel olasz szövetségeseét. Olano gróf vasárnap délben érkezett a német fővárosba, nyomban megkezdte a tárgyalásokat, amelyek a legnagyobb tit­kolózás közt folytak Is és hétfőn már visz­­sza is utazott Rómába, ahová — beavatot­tak tudomása szerint — Hitler üzenetét viszi. Bár hivatalosan semmit sem közöltek, biztosra veszik, hogy ezalkalommal Hit­ler részletesen Informálta az olasz kül­ügyminisztert az oroszokkal kötött összes megállapodásairól, jövendő terveiről és megkérte Mussolinit, hogy tegyen sürgős javaslatot az angol—francia szövetsége­seknek a béke megkötésére. Hogy nyilván ez a feladat vár Mussoli­­nire, azt valószínűvé teszi az a tény, hogy a Reichstag ülésének összehívását elha­lasztották. így Mussolininek több ideje lesz a béke érdekében eljárni s Hitler is tudni fogja, hogy mit mondjon a par­lamentjében a helyzetről? Feltevések szerint Hitler közölte Ciano­­vai azt is, hogy amennyiben a szövetsé­gesek nem hajlandók békét kötni, mily eszközökkel akar fellépni ellenük. Egyesek szerint a legközelebbi akciója az angol tengerészet ellen irányulna és annak el­pusztítását tűzte ki első céljául. A kíméletlen buvárhajó-hare ellen, amit a németek bejelentettek, az angolok azzal feleltek, hogy minden hajójukat ágyukkal is felfegyverzik, úgy, hogy az angol ha­józás most teljesen a fegyvereken áll, — vagy bukik. Churchill, az angol admiralitás első lord­ja, teljes bizalommal néz a jövendő elé és újabb beszédében kijelentette, hogy a háború befejezésének napját nem Hitler fogja megállapítani. A “Daily Miror” cimü angol ¿ap azt je­lenti, hogy Hitler el van reá határozva, hogy a béke érdekében le is mondana és kijelentené, hogy “élete célját elérte, meg­teremtette Nagy-Németországot s mint­hogy a szövetségesek az ö személye ellen küzdenek, félreáll és átadja a hatalmat Gőringnek.” * A nyugati fronton a helyi csatározások az eddigi arányokban folynak és lénye­ges eredményhez mindeddig nem vezet­tek. Megélénkült a légi küzdelem, melynek első “nehéz” napjáról a németek azt je­lentik, hogy 12 ellenséges gépet lőttek le és csak kettőt vesztettek. * Varsó átadása hétfőn kezdődött meg 3 a megállapított keretek között folyik, a bevonulok csak a fegyveres erő tagjait te­kintik hadifoglyoknak, a polgári, lakosság­nak teljes bántatlanságot Ígértek ¡ so©5c^-s©sS'eEe©s®©o©ssa©see*coaoooooeoooBOO3©3©BC-isooss9Oi'ö®co0O®sessoaoess<scaaaoaeo.íseei3 A magyar kormányt aggasztják Oroszország balkáni törekvései Nagy érdeklődéssel teki nt Ciano gróf berlini utazása elé LENGYELORSZÁG kormánya. — élén Moscicki elnökkel, — még az ország te­rületének elhagyása előtt lemondott. Az erről szóló okmányt most hozták nyilvá­nosságra és a lemondott elnök által meg­jelölt utód, Wladislaw Raczkiewicz vette át az elnökséget. Az uj elnök a párizsi len­gyel követségen esküt tett és kinevezte kormánya tagjait is. Miniszterelnök lett Sikorski tábornok, külügyminiszter pedig August Zalcsi. LITVÁNIA volt miniszterelnöke, később a nemzeti bank igazgatója, Jomas Tubelis meghalt. MUSSOLINI a fascista vezetők genovai tanácskozásán beszédet mondott, amely­ben bejelentette hogy a fekete ingesek 142 zászlóalja kiegészítő és szerves része az olasz hadseregnek. MEXICO palaui bányavidékén egy szén­bányában gázrobbanás történt, amelyben 60 bányász életét veszítette. MONTEVIDEO egyetemén megkezdő­dött a negyedik latin—amerikai fogászati konferencia, amelyen valamennyi országot népes delegáció képviseli. NÉMETORSZÁG a megszállott lengyel területeken a zloty értékét 50 pfenningben állapította meg. OLASZORSZÁG kormánya több uj adót léptetett életbe. Ezekkel a háborús nyere­ségeket kívánja az állam részére megter­helni. Tervbevették ezenkívül a vagyon­­váiság bevezetését is, hogy az állam foko­zódó terheit elviselhesse. PANAMA munkásszervezetei mozgal­mai indítottak, hogy a csatorna egész te­rületéről távolítsák el az idegen nemzeti­ségű munkásokat. OROSZORSZÁG nehézipari gyári köz­pontjába, az Ural-hegységbe, hír szerint 200 német technikust indítottak el, hogy a gyárakban az oroszok rendelkezésére áll­janak. Ez alatt a cím alatt a buenosairesi “LA PRENSA” vasárnapi száma a kö­vetkező, Budapestről keltezett United­­jelentést közölte: Ciano gróf berlini látogatásának ered­ményét itt rendkívüli érdeklődéssel vár­ják. A magyar lapok már régebben han­goztatták, hogy Olaszországra a közvetítő szerep vár és a magyar fővárosban most azt tartják, hogy az olasz külügyminiszter látogatása a német fővárosban közvetlen hatást fog gyakorolni Róma jövendőbeli tevékenységére. A “Pester Lloyd” lehetőnek tartja, hogy Róma és Berlin egyesülnek egy közös béke javaslatban és rámutat arra, hogy az olasz közvélemény teljesen megegyezik a némettel abban a tekintetben, hogy a há­borúnak — a Lengyelország feloszlatására vonatkozó orosz—német megegyezés óta — semmi értelme sincs többé. A félhiva­talos lap úgy látja, hogy az elkövetkező hetekben olyan események fognak történ­ni, amelyek döntően fogják befolyásolni valamennyi európai nép jövendőjét. A váratlan olasz akció egyik inditó oka lehet azonban az is, hogy tisztázza azt a “megtévesztő szerepet”, amit Törökország játszik. Tudvalevőleg Olaszország is erő­sen érdekelve van a balkáni problémák­ban és az az általános vélemény, hogy ¡ gen gyorsan kell cselekedni, ha meg | akarnak akadályozni egy orosz akciót és ha biztosítani akarják jelenlegi befolyá­­j sukat a Balkánon. A magyar főváros leg­magasabb köreiben azt hiszik, hogy a Ró­­! ma—Berlin-tengely “ma sokkal szilárdabb, mint valaha”. Mi lenne Magyarország helyzete egy Románia ellen irányuló orosz támadás j esetében? íme: — ez a helyi diplomáciai körökben most legjobban vitatott kérdé­sek egyike. Hogy lehetséges egy ilyenirá­nyú orosz kezdeményezés, azt valószínűvé teszik azok a hírek, amelyek orosz propa­ganda-iratok osztogatását jelentik Bessza­­rábiában és szabadcsapatok alakulását ezeken a területeken. — Ha ezek a hirek megfelelnek a valóságnak, akkor fel le­het tételezni, hogy a Szovjet hasznot fog Budapest, szeptember 30 (United Press) A kormány félhivatalos lapja, a “Pester Lloyd" az ujab'o orosz— német megegyezésekkel kapcsolatban egy közeli és tartós európai béke lehetőségeit latolgatja s többek között ezeket írja: “Nem kétséges, hogy igen jelentős ellen­magának huzni ezeknek a bandáknak lé­tezéséből. Általában azt hiszik, hogy egy Románia ellen indítandó orosz támadás esetén Ma­gyarország sem maradhatna tétlen, ha­nem igyekeznék visszaszerezni ’Erdélyt. — Biztosra veszik, hogy ebben az esetben Bulgária is igyekezni fog visszaszerezni Dobrudzsát. Azonban: milyen következményekkel jár­na Olaszországra nézve az oroszok Bal­kán felé irányuló terjeszkedése?. Úgy hi­szik, hogy a jelenlegi német—olasz egyen­súlyi helyzet Magyarországban megbom­­lanék és Magyarország — az oroszoknak előretörésével szemben a Balkánon sok­kal inkább a németek védelme alá igye­keznék helyezkedni. tétek választják el egymástól az érdekelt feleket, de mindenki számára, aki csak gondolkodik: világosan látszik, hogy a há­ború gyors befejezése megakadá'yozhatná az európai civilizáció valóságos kitacztró­­fáját.” Magyarországon félnek a civilizáció katasztrófájától

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék