Délamerikai Magyarság, 1940. április-június (11. évfolyam, 1564-1602. szám)

1940-05-28 / 1588. szám

1940. május hó 28. "Délamerikai Magyarság" Mi­ üzent Roosevelt Hírrovatunk élén — eredeti buda­pesti táviratunk alapján közöljük, hogy Roosevelt északamerikai elnök levelet intézett Horthy kormányzó­hoz, akinek sajátkezű­leg aláírt fény­képét is elküldötte. Ezzel kapcsolatban a ”La Nación” vasárnap reggel megjelent száma a következő eredeti táviratot közölte: Washington, május 25 .Hivatalos részről egyáltalán nem kí­sérték megjegyzéssel azokat a híreket, amelyek szerint Roosevelt elnök levelet intézett a budapesti követség útján Horthy kormányzóhoz, hogy kifejezze reménységét hogy ez az ország békében marad. Nem mutatkozik szándék ennek megcáfolására s nyilván úgy kell ezt is fogadni, mint a kormány politikájá­nak újabb lépését, hogy megvédje a békét a nem-háborus országokban. Senki sem kételkedik benne, hogy Roo­sevelt lépését befolyásolta Olaszország háborúba­ lépésének közelsége s jól in­formált körökben az a vélemény, hogy Magyarország választhat: csatlakozik Olaszországhoz a háborúban való rész­vételre, vagy függetlenül lép fel a tria­noni békeszerződés néhány pontjának megváltoztatása érdekében. Ezzel szem­ben áll az a tény, hogy Magyarország ismételten kijelentette, hogy nem igyek­szik egyoldalúan, vagy fegyverrel meg­változtatni ennek a szerződésnek ren­delkezéseit. Roosevelt levelét tehát ud­varias figyelmeztetésnek is tekinthetik ezekre a biztosítékokra. Az Egyesült Államok és Magyaror­szág viszonya a világháborúban általá­ban jó, bár változó volt. A kereskedel­mi minisztérium ma kimutatást közölt a külföldön levő északamerikai követe­lésekről. Ezek között szerepel, hogy északamerikaiak 42.800.000 dollárt fek­tettek be Magyarországba s ebből 66 százalék teljesen, vagy részben késedel­mesen teljesíti kamatfizetéseit.” A buenosairesi LA PRENSA vasár­napi száma a következőket közli: Budapest, május 25 (United) Montgomery északamerikai követ átnyújtotta Horthy kormányzó­nak Roosevelt elnök levelét, amelyben azt a reménységét fejezi ki az elnök, hogy Magyarország zavartalanul élvez­heti egy tartós béke áldásait. A levelet abból az alkalomból kül­dötte Roosevelt, hogy nemrégen töltötte be Horthy kormányzó országlásának 20-ik évfordulóját. Perbefogták Chilében a brit külügyminisztert Santiago de Chiléből jelentik. Ismeretes, hogy különböző vádak me­rültek fel — különösen a titkos beván­dorlás körül — Abraham Ortega volt külügyminiszter ellen, aki maga is kér­te a parlamenti vizsgálatot a vádak ügyében. A chilei képviselőház több napon át tárgyalta a vádakat, felszólalt maga a megvádolt volt külügyminiszter is, ami után a képviselőház — szótöbbséggel — úgy döntött, hogy a három pontba foglalt gyanúsítások közül kettőben fennforogni látszik a volt külügyminisz­ter bűnössége. Az alkotmány értelmében ennek a képviselőházi határozatnak az alapján meg lehet indítani Ortega volt külügy­miniszter ellen a bírósági eljárást. -a- Két hullámhosszon kísérletezik a magyarországi rádió­­ állomás Buenos Aires, május 27 A magyar posta rádió-kíséreti állo­mása — tudvalevőleg — már hónapok óta kísérleteket folytat irányított ante­­nával Délamerika felé és műsorát 25,32 méteres rövidhullámokkal délután 6 órától 7 óra 20 percig továbbítja Bue­nos Aires részére. A rövidhullámú leadás azonban — mint már több panaszos felszólalást kö­zöltünk is — Argentina területén alig fogható s ezt — a beérkezett panaszok továbbításával — a postai kísérleti ál­lomás tudomására is hoztuk. Most távirati értesítés érkezett Bu­dapestről, hogy újabb kísérletképen a m­a­i naptól kezdve még egy hullám­hosszon le fogják adni a műsort Dél­­amerika részére, éspedig a régebben is használt 32,88 méteren — a Centinat idő szerint — 6 óra 35 perctől kezdve 80 percen keresztül. Az újabb kísérleti rendelkezések tar­tama alatt tehát Argentinába két hullámhosszon érkezik a magyar mű­sor: 1. ) 6 órától 7 óra 20-ig 25.32 méteren 2. ) 6 óra 30 perctől 7 óra 50 percig 32.88 méteren. Akiknek módjukban van megfigyelni­­ezeket a leadásokat, közöljék észrevé­teleiket a “Délamerikai Magyarság” szerkesztőségével, hogy azokat illetékes-­ helyre továbbítsuk a budapesti leadá­sok vételének sikere érdekében. .sgoesscssosoeeeo^ecossooeeeccGoecosss&seccceeeűQoccesc Meghosszabbították a kormány kivételes hatalmának tartamát Budapest, május 26 (Havas-távirat) A hivatalos lap mai száma rendeletet közöl, amely­nek értelmében a Teleki-kormány részére megszavazott kivételes hata­lom tartamát — az eredeti törvény szellemének értelmében — szeptem­ber 2-áig meghosszabbították. A magyar kisebbség küzdelmei jogaiért Erdélyben és a Felvidéken Budapest, május 15 — Repülőpostával érkezett tudósítás — Bukarestből jelentik. A román belügyminiszter több, mint egyórás kihallgatáson fogadta a romá­niai magyarság főbb vezetőit. A kihall­gatáson megbeszélték mindazoknak a kérdéseknek a megoldását, amelyek a belügyi tárca keretébe tartoznak. A megbeszélések eredményeképen a miniszter elrendelte, hogy a magyar népközösség jogi tanácsadóinak műkö­dését a jövőben ne zavarják, elrendelte továbbá, hogy a történelmi egyházak alkotmányos szervei szabadon tarthat­nak adminisztratív jellegű üléseket. Pozsonyból jelentik: Gróf Eszterházy János, a szlovák par­lamentben emlékeztetett arra az ismé­telt bejelentésére, hogy a szlovákiai ma­gyarság kész támogatni a konstruktív állami építő munkát. Erre az ajánlatra szlovák illetékes helyről soha megfelelő visszhang nem érkezett. A magyaroknak és szlovákoknak — szerinte — azt kell keresniük, ami kö­­­­zelebb hoz és nem azt, ami eltávolít. A­­ maga részéről mindig a szlovákokkal­­ való barátságot hirdette. ESTUDIO JURIDICO, y ESCRIBANIA Asuntos Civiles, Comerciales V Criminales Dr. Simór, Warat ügyvéd Juan Repun Procurador Univ. y escribano Nac. Kártérités megszerzése — elbo­­csájtás és munkabaleset miatt — költségek nélkül. Ingyenes tanácsadás délután 5 és 8 óra között. CANGALLO 2324. U. T. 47 1516'| Adakozz az árvízkárosultaknak LAVALLE 769 U. T. 32 1518 A magyar kolónia tagjainak legkedveltebb találkozó helye ★ Ma és mindennap: Délután fél 4-től 6-ig Orquesta de “Viena” és a Claire Barnot-Walter Fall-duo Délután 6 tól 9-ig: 150DY AYALA szenzációs jazz-zenekara énekel: GEORGIA Crower: GOGO Este 10 től hajnali 3 ig: ¡LORENZO OLIVAR! nagy szalonzenekara. Zongorázik: KRAMER K­ Elsőrendű kiszolgálás! Valódi importált italok! ! Saját cukrászda és fagylalt-üzem,­­ állandóan friss különlegességekkel. Kitér­ként kém-hálózatot­­ lepleztek le Budapesten?­­ Róma, május 25 (United) A félhivatalos ’’Picco­o” cí­mű itteni lap budapesti jelentést közöl, amely szerint a magyar rendőrség egy kiterjedt kém-hálózatot és propaganda­szervezetet leplezett le és több, mint 200 személyt tartóztatott le. A letartóztatott személyek tevékeny­ségét a rendőrség ’’kereskedelmi kém­­kedés”-nek minősíti s ahoz állítólag igen széles alapokon kidolgozott szabotázs­terv is tartozott. ! Rémes szenvedés — A feleségem mondh­atatlan kínokat szenved. — Szegény asszony! Mi baja van? — Be van dagadva a torka és nem képes róla beszélni. Pártolja lapunk hirdetőit! Groszmann József tulajdonos •xrwTv.v­r.­y­iv.­Rizses és véres hurkák Házilag készített k­is kolbász, disznó sajt és kocsonya TÖMÖTT LIBÁK és KACSÁK, LIBA-APRÓLÉK. Nagy választék belföldi (Rio Negros) borokban MOKRANY nál Lavalle 370 U. T. 31 Retiro 2573 Szerezzen Ön is egy előfizetőt ■■fej - “^^YWyywwwwwra^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék