Délamerikai Magyarság, 1946. január-március (18. évfolyam, 2443-2481. szám)

1946-01-31 / 2456. szám

6 -i­k oldal DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG Csütörtök, 1946. január 31 . Dr. Bricht István a bécsi klinikák volt orvosa VIAMONTE 752. 2-Ac emelet 4. Rendel: 15-től 18-tg (Szíveskedjék előre fogadó­órát kérni.) U. T. 31-4039 magyarul BESZÉLNEK folytatná saját tevékenységét, de bizonyos kérdésekben együttmű­ködnek, így pld. az egyik által ren­dezett mulatságokat támogatná stb. Megjegyeztem, hogy ez is elfo­gadható átmeneti megoldás le­hetne, de ebben az esetben találni kellene valakit, vagy valakiket, akik ezt a bizonyos koordinálást keresztülviszik; ez a szó,­koordiná­ció azt jelenti, hogy mellérendelés, vagyis ebben az esetben egymás­mellé rendelés, szükséges tehát, hogy legyen egy valami felsőbb fó­rum, amely a két bizottság műkö­­ dését egymás mellé rendelje és akaratának érvényt szerezzen; ha nincs ilyen — a bizottságok felett álló — tekintély, akkor elképzelhe­tetlen az u. n. mellérendelés. A Demr­­­atikus Szövetség meg­­ bízottai egy ilyen felsőbb valami­nek a gondolatát elutasították és az együttműködést úgy képzelték el, hogy mindkét bizottsági akció kijelölt 2—3 tagját s ezek eseten­ként megvitatják a felmerült ter­veket. Közel egy hónapi tárgyalás után meg kellett állapítanom, hogy a két gyűjtőbizottságot egyesí­teni nem sikerült, de mielőtt még eltávoztak volna a szerkesztőségből, hogy az újabb megbeszélés eredményéről (in­kább: eredménytelenségéről) a ve­zetőségeiket informálják, — ezt az üzenetet küldöttem a két gyűj­­tőcsoportnak: — A magyar haza helyzete ha­sonlít egy égő házhoz; a lángok már az egész épületet beborítják és önök most azon vitatkoznak, hogy melyik vaskereskedésben vásárol­janak vizes vödröket, vagy melyik csapon nyissák meg a víz­sugarat! — így a ház egészen bizonyosan porig fog égni!... * Azóta ismét elmúlt vagy 10 nap; sem egységesítésről, sem ama bi­zonyos koordinálásról egy szó sincs többé. S hazulról naponta újabb hírek jönnek a járványok pusztításáról, az apátlan-anyátlan gyerekek száz­ezreinek szörnyű helyzetéről, a tü­dővész halállovasa feltartóztatha­tatlanul vágtat a magyar rónán és Argentina magyarjai ráérnek afelett vitatkozni, hogy mi le­­ gyen a címe egy közös gyűjtőbizottságnak! ...Ha nem volna olyan tragi­kus, hát nevetni kellene rajta! De így csak azt mondhatjuk, amit Kovách alezredes, az észak­­amerikai katonai misszió magyar tagja üzent az északamerikai ma­gyaroknak: " szégyeljük magun­kat az otthoniak előtt, hogy Ar­gentina magyarsága nem áll azon az erkölcsi magaslaton, hogy min­den m­ás szempontot félretéve összefogjon és segítsen megmen­teni a jövendő generációt és ál­taluk a magyar jövendőt­ Faragó Rezső. Prof. Dr. JUAN DUCACH egyetemi orvos tanár Specialista: gyomor, máj, szív, vese, véredény betegségekben. Rendel: Buenos Airesben, minden hó 20­­61 30-ig. AXCHORENA 338 — IT. T. «2 3830 Córdoba városaiban minden hónap 1—20-ig AV. COLON 55. Beszélnek: magyar ■■ német - spanyol nyelven.__________ Dr. FODOR JENŐ fogász szakorvos óra.előjegyzés telefonon* O. T.­­1.0144 SARGENTO CABRAL 881 I. emelet D. (Sulpacha 1127 magasság) Vizelet — Nemi bajok — Vérbaj — Gyengeség Dr. M. RABINOVICH, a Hospital Penna orvosa José E. Uriburu 770 (3-ik emelet) U. T. 47—4970 Rendel d. u. 15-20, vasárnap TO—12 órák között S­ZÍVBAJOK szakorvosa: Dr. LEVIN (azelőtt Berlin-Chanté) CALLAO 545 (2-ik emelet) u. T. 35-8669 Professor Dr. O. KLEIN belgyógyász Rendel: kedden, csütörtökön és szombaton fél 3-tól 6-ig J. E. URIBURU 1081 (Santa Fé sarok) U. T. 41-9036 Magánlakása: 741-4759 Dr. IHHCON ,r* ■mmi i iibiiii■ ■■iwi upimi11_ A HOSPITAL AL VGA11­rvosa magánrendelője Vérbajok: Blenofragia — Sifilis — Bőrbetegségek (kiütések) Olcsó bérletrendszer Tüdő­baj­ok: Tuberkulfizis — Szívbaj — Női betegségek (áldott állapot) szülés stb. Vér és vizelet,vizsgálat. X—sugarak Rendel mindennep délelőtt 10-től este 20 óráig — Vasárnap és ünnepnapokon 10—12 hő. IfcsffU­PU­ BT 1 1 Ar nőtt. Uag­yami bevételek JL I JU3 ^COQCOOSOOQCOOGOeoeeCOQCOSOSOOQCO&SOOSOSCOSOSCO^ fi fi |Mauthauseni Napló] Irta Parragi György A mauthaseni koncentrációs táborba hurcolt magyarok fi szenvedéseit írta le megrázóan Parragi György, a budapesti “Magyar Nemzet” munkatársa, akit bátor kiállásáért ugyancsak megkínoztak a nácik. A “Délamerikai Magyarság” folytatásokban közli a szerző Budapesten megjelent eredeti naplóját. (14) A gázkamrával volt összeépítve az akasztóhelység is, ahol hatal­mas vasrúdon többcsigás akasztó­­­fakészüléket szereltek fel. Régeb­ben gyakoriak voltak a nyilvános akasztások az Appelplatzon, ame­lyeket minden fogolynak végig kellett nézni. Ugyancsak itt, va­lamikor a bunker udvarán történ­tek a tömeges tarkónlövések is, amelyeknek nap-nap után százá­val estek áldozatául. Valaki nyu­godtan lefeküdt este, másnap a Blockschreiber hivatta a központi irodába, ahonnan negyven-ötven­­százas csoportokban vitték a halál­ra ítélteket a fogházudvarra tar­­kónlövésre. A halálraítéltek legna­gyobb része orosz és lengyel volt. A Budapestről elhurcolt lengyelek vezető férfiait, többek között a hős­­lelki­ Laski jezsuita atyát, Moravs­­ki ezredes volt berlini katonai at­tasét, a tábor legpompásabb kiállá­sú foglyát, Shakespeare és Puskin lengyelre ültetőjét, Szlawek len­gyel szociáldemokrata vezért és sok mást is így végeztek ki. Ka­rácsony napján reggel is előve­zettek egy hatvantagú halálra ítélt csoportot a vesztőhelyre. A részeg SS-ek azonban közölték velük, hogy ma nem­ lőnek, jöjjenek más­nap. Az így halálfélelemben eltöl­tött ünnep után másnap csakugyan ki is végezték őket. A karácsonyhoz hasonlóan véres volt az új esztendő napja is. En­nek áldozatai Szentiványi Lajos barátunk és más magyar zsidók voltak. Az SS-ek egész nap dő­zsöltek és részegen járták a blok­kokat. Hozzánk szintén bejöttek és gyalázták az áruló magyarokat. Szentiványi a fekhelyén pihent, mert ez vasárnap délután megen­gedett dolog volt. Egy SS brigan­­ti durván lerántotta az ágyról és össze-vissza pofozta, úgyhogy or­rán, száján dőlt a vér. Szentivá­nyi azonban kemény magyar fából van faragva. Könnyeit a mi csók­jaink gyorsan fels­zárították és La­jos bácsi ezentúl még dacosabban és keményebben viselte nehéz sor­sát, mint eddig. Hogy mi a véle­ménye a németekről, azt gondol­hatják. Sokkal tragikusabb kimenetelű volt az a kegyetlenkedés, amelyet ugyanezen a napon a magyar zsi­dókon követtek el. Több részeg SS felkereste őket a blokkjukban és az egész társaságot felsorakoz­tatta az udvarra. Ezután sorra végigpofozták őket, hogy egymás­után hemperegtek föl véresen a csonttá fagyott földön. Budai Dor­d­­berger Leót sem mentette meg ma­gas kora a pofonoktól, akárcsak a hetvennégyéves szekszárdi Engel­­mann bácsit sem. A legtöbben sú­lyosabb természetű sérfül­ket szenved­tek, de nem mertek kórház­ba jelentkezni, mert a Reus­enig­gerbe való szállítás a biztos halált jelentette. Glück banktisztviselő, akit azért hurcoltak el vejével együtt, mert La Guardia new yorki polgármesternek a sógora és Sie­gel esztergomi főrabbit úgy meg­verték, hogy sérüléseikbe belehal­tak, így kezdődött, az újév M­authau­­senben. Még egy felejthetetlen emlékű barátom agyonveréséről kell be­számolnom, dr. Lukács banktiszt­viselőről, aki viszont azért került Mauthausenbe, mert öccse volt dr. Lukács György egykori népbiztos­nak, a kitűnő esztétának. A magyar zsidókkal gyakran megcsinálták, hogy kőbányába küldték őket köveket hordani, ahol a Boxernek nevezett SS hóhér töl­tötte ki rajtuk bosszúját. Ezenkívül minden fárasztó munkára fel­használták őket. Nem voltak tekin­tettel sem korra, sem betegségre. Sohasem felejtem el az egyik legderekabban viselkedő magyar zsidónak, Aschner Lipótnak, az új­pesti Egyesült Izzólámpa és Vil­lamossági Rt. vezérigazgatójának esetét, aki valóban hősiesen visel­te sorsát és bár felül volt a het­venen, visszautasította azt a le­hetőséget, hogy ne menjen mun­kára a tábor szövőgyárába a töb­bi társával együtt. Aschner bár a blokkban maradhatott volna, egyetlen napot sem hagyott ki és lement a gyárba tizenkét órán át dolgozni, nehogy kivétel legyen a többi magyar között. Ezért az egész tábor egyik legtiszteltebb alakja volt. Egy téli napon a zsidókat kiren­delték az úgynevezett Effekten­­kammer költöztetésére. Nehéz zsá­kokat és koffereket kellett fel- és lecipelni egy meredek hegyen. Aki üres kézzel mászta meg ezt a he­gyet, az is belefáradt, nekik azon­ban egy na­­p tíz-tizenötször kel­lett teherrel megrakodva felka­­paszkodniok ugyanezen a merede­ken. Aki nem bírta, verést ka­pott. Ebben a szomorú menetben vettem észre Aschner Lipótot. A kimerültségtől már alig tudott mo­zogni. Elhatároztam, hogy valami­képpen megszöktetem és elbújta­tom őt. Ez sikerült is. Mivel azon­ban már öt-hatszor megtette a fá­rasztó hegyi túrát, nem akartam hogy mégegyszer felmásszon a me­redekre, ezért elvezettem őt egy más, kényelmesebb, de hosszabb kerülő után, hogy a fáradtság­tól megkíméljem. Utunk egy őr­torony előtt vezetett el. Ascher alig pihegve, magába roskadtati vánszorgott mellettem és nem vet­te észre az őrtorony mellett álló SS katonát. Amikor figyelmeztettem, na­gyothalló lévén, nem értette meg szavaimat, így történt, hogy sap­káját a fején tartva ment el az SS mellett. Valahányszor tudniil­lik egy ilyen gazember mellett mentünk el, lekapott sapkával ke­ményen tisztelegnünk kellett. Az SS látva, hogy Aschner nem csi­nálta az úgynevezett “Mütoen ab”-ot, mint a fenevad rohant rá és három hatalmas ökölcsapást mért az idős férfi arcába. Csodá­latos hogy Aschner a fájdalomtól és megszégyenüléstől nem tört e­sze, hanem szinte most tért ma­gához előbbi fásultságából. Mén­­ő vigasztalt engem. * (Folytatjuk)". Emésztő szervek különösen bel és gyomorba, jók szakorvosa — X-sugarak Dr. SANCHEZ AIZCORBE PARAGUAS 1355 Rendel 9—12 és 15—20 órák között. Dr. Juan Carlo® MILANI FOGORVOS Rendel: 9—12 és 14—20 óráig LAVALLE 407 (Reconquista sarok) u. T. 32-0268 Bíróságon — Mi oka volt rá, hogy földijét szó nélkül agyonütötte. — A felesége kívánságára tet­tem.­­ — Hogyan? — A felesége elment hazulról a igy szól: A férjem alszik, ha egy légy száll rá, üsse agyon, de vi­gyázzon, hogy fel ne ébredjen. Prof. Dr. Schwarcz Rikárd fogadó napjai női betegségek, sebészet, szülész­­segély rendelőjében PARAGUAY 4­16 0. T. 30 (Retiro) 414­ (HARMADIK EMELET) hétfőn, szerdán és pénteken délután 3—5 óra között előzetesen fogadó­órát szíveskedjék kérni RIVADAVIA 5211 o. T. 60*8273 Szü­lezett és női klinika Ondas cortas (rövid hullám) Dr. KUTASA SÁNDOR A Hospital Rawson szülészeti osztályának orvosa lendel: csütörtök kivételével min­den nap Dr. KUTASYNÉ rendelt csütörtök kivételével min­den nap (Szíveskedjék 5- -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék