Délamerikai Magyarság, 1961 (34. évfolyam, 4019-4065. szám)

1961-10-20 / 4057. szám

4. oldal Nem a Tisza partján fekszik ez a csárda,... mégis halpaprikás s jó vörösbor várja... Töltse hétvégét és vakációját a Recreo “TOLEDO”-ban Érdeklődni lehet Pintéreknél: 76 - 4703 Hay lugares con musirá divina Algunos con buena comida Otros tienen buen servicio WINTER GARDEN le ofrece lot tret en uno. ABIERTO TODOS IOS P. MONGELOS Y CHACHO CUBAN CON SUS ORQUESTAS DIAS DE 21 a 4 Hs. W INTER GARREN RESTAURANT - AMERICAN BAR T. E. 76-3439Virrey del Pino 2448 <CASI ESQUINA CABILOO 1600) CÍM VÁLTOZÁS!! Magyar kölcsönkönyvtár a Magyar Könyvexport “KULTÚRA” képviselője Hazai Csomagküldés Vámmentes IKKA-csomagok IKKA dollár-utalványok lecsökkentett árakon. Ruha- és gyógyszerküldés a világ minden országába. Romániai csomagküldés az új rendeletek szerint. ÁNYOS ISTVÁN LAVALLE 887 1. emelet 5. (második lépcső) Hivatalos órák 15—19-ig. Telefon: 35—0834. Reggel 10 óráig és a déli órákban: 86—7091. Magyar könyvek MAGYAR FOLYÓIRATOK nagy választékban Kérje árjegyzékünket! Könyvkereskedés: Lavalle 361 (Földszint, az udvarban) Nyitva: 12 órától este 7 óráig Levelezési cím: Editorial Kárpát S.R.L. Casilla Correo 2250 BUENOS AIRES T. E. 32—8894 PARA HOSTERIA Y HOTEL cerca Mar del Plata se busca MATRIMONIO JOVEN extrangero sin hijos para todo el año. Ella conocimien tos cocina y él quehaceres generales del ramo. — Se exige y se da referencias ¿e primer orden. Buen sueldo con porvenir interesante para personas que saben responder a las exigencias. LLAMAR 73—9282 ESTUDIO JURIDICO DR. HAWLENA Abogados - Escribanos - Procuradores Asuntos Judiciales, Administrativos, Finan­cieros, Notariales; Radicación tje personas y capitales, Emigración U. S. A., Documentación personal, Policiales Rodriguez Peña 382 - l9 C. Calle 11 N9658 T. E. 40—2207 Bs. Aires La Plata - 3-4413 ESTUDIO JURÍDICO SIMON-TELLO Dr. SIMON LÁSZLÓ és Dr. ANGEL TELLO Fogadó órák szompbat kivételével minden hétköznap délután 4—6 óráig. CANGALLO 1133 - Bs. As. - T. E. 35—8349 ”DÉI AMERIKAI MAGYARSÁG* 1961. október 20. Dr. MEZEY SÁNDOR CIKKE: ( i!)21 T'&imG Százötven éve, 1811. október 22-én született a sopronmegyei Doborjánban Liszt Ferenc. Krónikát írok, nem történelmi könyvet. Ol­dalakat lehetne teleírni azoknak a zseniknek a nevével, akikkel a magyarság gazdagította a világ szellemi kincses tárát, de eb­ben a néhány sorban csak példákat mondhatok. Nem emlí­tem se Bartókot, se Molnárt, Se Hubayt, se Szi­getit, se Herczeget, se Korányit, se Adyt, se Dohnányit, se Babitsot, se Kálmánt, se Appo­­nyit, se Mikszáthot, se Munkácsyt, se Irinyi Já­nost; — egyesegyedül a reformkor magyarjai közül idézek néhány nevet, világító hajtásait annak az égő csipkebokorhoz hasonló magyar évszázadnak. Petőfit és Aranyt, Semmelweist és Vörösmartyt, Kossuthot és Széchenyit, Jó­kait és Madáchot, Joachimot és Reményit, Eöt­vös József bárót és Körösi Csom­a Sándort; azo­kat idézem, akik nemcsak a magyarságnak, ha­nem az egész világnak termő szellemek vol­tak s akiket a világ részére jelentőségben s a világ előtt hírben egyetlenegy magyar múlt, csak felül: Liszt Ferencz. Több, mint 100 éve annak, hogy abbahagyta a zongorázást: azóta százával jöttek utána na­gyok és igen nagyok, s még mindig őt nevezik a világ legnagyobb zongoraművészének. Pedig alig volt 33 éves, amikor ezzel a monumentális jelzővel visszavonult a zongorakoncertjeitől s bevonult az előadó művészet örökös királysá­gába. Csak éppen összezongorázott annyit, amennyiből felruházhatta a pesti nagy árvíz áldozatait, megvethette a pesti Nemzeti Szín­ház alapját és felállíttathatta a Beethoven leg­első szobrát. Azután otthagyta a mindennapok személyes dicsőségét, amely nem követte túl a francia határon, mert az apostolok útjára lé­pett, ahol nem tapsok és aranyak teremnek, ha­nem Budhak, Pálok, Vajkok járnak rajta, oly­kor Bramanték és néha Liszt Ferenczek, oly­kor vallások épülnek rajta az istenségnek, oly­kor templomok a vallásnak és — ahogy Liszt Ferenczek­­képzelik — bazilikák a művészet­nek.. S ahogy a Liszt Ferenczek képzelik: ezért — alkotni kell. Ezért ott lehet, mert ott kell hagyni a tapsokat, az aranyakat — és a má­sok életének örömét, a mások sikerét, a mások boldogságát kell építeni valami csodálatos ba­zilika formájában, ahol láthatóan és hallható­an uralkodik trónusán az egy igaz isten, a Szép, amelyet minden teremtett lény imádhat s imád­jon, mint az Inkák valaha a Napot, mert boldog­gá tesz mindenkit, mint a Nap. Liszt Ferencz apostoli működése azt a hitet szolgálta, hogy a muzsika az az egyetemes mű­vészet, amellyel meg lehet váltani a világot. Előbb megajándékozta az emberiséget a Beet­hoven kultuszával, azután a saját zongoramű­veivel s bennük a folklóréval, amelyet ma­gyar motívumokból épített bele új kariatibal a művészi zenébe; ő adta a világnak a szimfoni­kus költeményt, a zenedráma gondolatát, a mo­dern zenekart, a wagnerianizmust, Weimart és a budapesti Zeneakadémiát, ő adott szárnyakat Berlioznak, Chopinnek, Schumannak és Wag­ner Richardnak, Gottschalknak és Joachimnak, mert azt akarta, hogy muzsikáljanak az embe­reknek. — Benne fénylik fel utolsó glóriájával a klasszicizmus, vele emelkedik legmagasabb csúcsára a romanticizmus, ő a forrása az im­presszionizmusnak: egy teljes század muzsiká­jának magvetője, teremtő szelleme, nevelője és mecénása volt; hőse a gondolatnak, építője a jövő emberiségének, dús örökhagyója erkölcsi vagyonának. Krisztusi jóságú önzetlen és ön­feláldozó szolgája volt minden törekvésnek és minden tehetségnek, amely támogatta hitét a művészet mindenhatóságában. A dicsőség, amely koncertjei utolsó akkordjaival hagyta el, halála óta végtelenbe növekedő fénnyel követi: a világnak — mint Vörösmarty nevezte — hír­­hedett zenésze volt, nekünk a világ előtt mind­máig legnagyobb büszkeségünk. Az a másik, aki nagyságban hozzá volt hasonló, Vörösmarty tudott csak méltó szavakkal szólni erről a Liszt Ferenczhez írt gyönyörű ódájában: “És ha hallod, zengő húrjaiddal Mint riad fel e hon a dalon Mellyet a nép millió ajakkal Zeng utánad bátor hangokon, Állj közénk és mondjuk: hála égnek, Még van lelke Árpád nemzetének.” És Liszt Ferencz, aki első hangversenyét ma­gyar földön adta, s első aranyait magyar célok­ra áldozta, aki a magyar honvédek özvegyeit és árváit támogatta és a 67-es koronázáson ma­ga vezényelte a maga írta koronázási miséjét, majdnem haláláig tanára volt a budapesti Ze­neakadémiának. Közénk állt és lelke maradt Árpád nemzetének. Az indiánok száma az USA területén 525 ezer fő, az utol­só tíz év alatt 46 százalékkal növekedett. A néger lakos­ság száma 18.871.831. * Legutóbb elhatározták,­­ hogy a híres sztárokat is be­állítják a propagandagépezet­be. Rádión keresztül fognak anyanyelvükön ,illetve az anyjuk nyelvén beszélni hí­res sztárok, hogy származási illetve szüleik származási or­szágának lakosságát megnyer­jék az Újvilág rokonszenve­­zésére, így Kirk Douglas, — aki orosz-zsidó szülök gyer­meke — oroszul fog rendsze­resen beszélni a rádióban. — Audrey Hepburn, akinek szü­lei német származásuk, a né­met világhoz fog szólni, né­met nyelven, míg Tony Cur­tis, aki magyar zsidó szülök gyermeke,­­ magyarul fog propagandabeszédeket tar­tani a rádióban. Rex Harrison, a nagy an­gol színész nem tud vigyáz­ni a pénzre s elhatározta egy napon, hogy véget vet a fe­lelőtlen pénzköltésnek s min­den kiadásé­ól pontos feljegy­zést készit. Ez ment is egy darabig. Mikor kifizetett va­lamit, elővette a noteszét és beírta az összeget. Aztán es­ténként megvizsgálta a fel­jegyzéseit. Akkor hagyta abb­ba ezt a szorgalmas könyve­­lesét ,amikor az egyik este ez állt a noteszellen: vaxi­b­ól), egyéb kiadások 218 font. * Fernandel, az ismert fran­cia filmszínész Angliában járt. Szerfölött elcsodálko­zott, milyen következetes szigorral ünneplik az ango­lok a vasárnapot. Hogy meg ne ölje az unajom — más szórakozás híján — egy ba­romfitenyésztő terep­­e láto­gatott el. Itt is elcsodálko­­zot, valamennyi kakas be volt zárva egy ketrecbe. — Mi az, a kakasok is ün­nepelnek? — érdeklődött Fernandes. Az argentin közoktatásü­gyi minisztérium betiltotta Vladimir Nabokov Lolita című regényének árusítását az egész ország területén, az­zal az indokolással, hogy a regény — színtiszta porno­gráfia. Furcsa ez a megokolás, különösen ha figyelembe vesszük, hogy Nabokov nem­régiben maga is a puritán szerepében tetszelgett. Law­rence Lady Chetterley sze­retője című könyvéről bor­zadva állapította meg, hogy — színtiszta pornográfia. Filmhíradó A DUVAD Az "Ahogy lehet” című pá­risi magyar folyóirat­­ja a "Duvad’" c. magyar film be­mutatójáról a cannesi film­versenyen. Ragyogó napsütéses dél­utánon került sor a magyar színeket képviselő film,­­ a Fábry Zoltán által rende­zett Dúvad második és javí­tott kiadásának bemutatásá­ra. (Köztudomású, hogy az elsőt még Magyarországon sem engedték bem­utatni, mert a benne szereplő kulák paraszt Besenyei, túlságosan szimpatikus volt). A forga­tókönyv szövege a tragikus körülmények között meghalt Sarkadi novellája után ké­szült. A filmet nagy érdek­lődés előzte meg, hiszen a Körhinta óta becsüli Fábryt a francia kritika. Talán en­nek a nagy várakozásnak tudható be, hogy a film úgy­szólván mindenkiben csaló­dást keltett, egyesekben meg­döbbenést, máokban nyugta­lanságot. A kifogások? Az el­ső: a témaválasztás, a film­ben felvetett probléma nem­csak nem nagyon érdekli a nyugati közönséget, de a film egyik-másik jelenete érthe­tetlen is. A jellemek rajza darabos, elnagyolt. A mon­tázs több törést mutat. — A lovasjelenetet megtapsolták — de megtapsolták a puska dörrenését is, ami minket,, magyarul tudókat megdöb­bentett ,letagadhatatlan jele volt ugyanis, hogy a film lé­nyege sikkadt el. A fényké­pezés is szürke volt. Rossz, vagy gyorsan készült kopia-e az oka?* Az a benyomásunk, hogy állandóan finom fátyol lebeg a felvevőgép előtt. Túl sok a dorbézolás is. Eme kritikák után két dicséret: Medgyesy mam­a természetes, kedves já­tékára mindenki felfigyelt. Egy jobb témával és gondo­sabban készült munkával meg nagy sikerek felé me­het. — S a másik dicséret fábryt illeti: néhány elraga­dóan szuggesztív külső, a tér meszesben végzett felvétele után így kiálthattunk fel: — igazán nagyszerűl — De ez csak pár percig tart. Fabry kameramanjának szeme köl­tői, érzékeny; kár, hogy ez ez inspiráció nem kisérte Vé­gig az egész filmen. De ily témával lehetett-e jobbat al­kotni, az előre és mások ál­tal megszabott keretbe mű­vészi munkát varázsolni?

Next