Déli Hírlap, 1973. április (5. évfolyam, 78-100. szám)

1973-04-02 / 78. szám

p 2 J 0 Z Az ISA új szerepe Indokínában Ma kezdődik Nixon és Thieu találkozója A kaliforniai „Fehér Ház­ban”, Nixon üdülőjében, San Clementében ma megkezdő­dik a megbeszélés Thieu sai­­goni államfővel, aki nagy óv­intézkedések közepette érke­zett meg Los Angelesbe.­­ A Fü­löp-szigeteken levő Clark­ légitámaszpontról ha­zaindult a szabadon bocsátott amerikai hadifoglyok utolsó csoportja. Thieu elutazása előtt nyi­latkozott a francia Nouvel Observateur című lapnak, s ebben egyrészt arról beszélt, hogy Nixonnal folytatott tár­gyalásain a rendszerének nyújtandó katonai, gazdasági, szociális segítségről kíván tá­jékozódni, másrészt fenyege­tően mondta, hogy „újabb kommunista offenzíva fenye­getése esetén az Egyesült Ál­lamoknak kötelessége beavat­kozni a saigoni rendszer mel­lett”. Hogy az USA ezt mennyire komolyan veszi, arra bizonyíték Richardson amerikai hadügyminiszter tegnap esti nyilatkozata, amely olyként kontrázott Thieunek, hogy a VDK eset­leges újabb bombázását is kilátásba helyezte Thieu tá­mogatása érdekében. rendezés még elég messze van és azoknak a békeszerető erők­nek, amelyek a világ minden részében kiharcolták, hogy a rendezésben eddig jutottunk, még sokat kell tenniük, amíg az indokínai béke beteljesedik. MÁTÉ IVÁN Hírmagyarázat Bármennyire jelentős esemény is, hogy lezárult a vietnami tűz­szünet létrejötte óta eltelt első szakasz, és Saigonban már csak a kéttagú, két Vietnamot kép­viselő katonai bizottság tárgyal, valamint az USA saigoni követ­ségének „védelmét” szolgáló ten­gerészegységek maradtak csak Dél-Vietnamban, no meg civilbe öltöztetett „katonadiplomaták” — a békéig még — a jelek sze­rint — hosszú az út. Ezen a hosszú úton számos buktató­­ je­lentkezhet, aminthogy jelentke­zik máris. Hiszen az USA kato­nai ereje kivonult ugyan Dél- Vietnamból, de a repülőgépek ott maradtak a thaiföldi támasz­pontokon, és Thieu rendkívül je­lentős anyagi (ebbe a katonai felszerelés is beleértendő) támo­gatást kér Nixontól. Nem való­színű, hogy ne kapná meg, hi­szen csak ennek birtokában tud támadóan fellépni a DIFK-kel folytatandó tárgyalásokon. Éppen ezért a dél-vietnami politikai Tavaszias idő Várható időjárás: tava­szias marad az idő, a legma­gasabb nappali hőmérséklet 13—18 fok között, este 21 órakor 8—13 fok között lesz. DVTK—Tatabánya 2:0. Képeink a k­ét gól előtti pillanatot ábrázolják. A bal oldali képen már elhagyta Horváth fejét a labda, hogy kikössön a jobb alsó sarokban. Horváth L. és Kovács a mindkét képen passzív főszerepet játszó védő má­sodszor sem tudta megakadályozni a gólszerzést, hiszen Vass (jobb oldali képünkön) a tőle sokkal magasabb Kovács mel­lett is át tudta fejelni a labdát Tatár elé, aki a következő lé­pés után biztosan lőtte a hálóba első NB I-es gólját. (A mér­kőzésről és a hét vége egyéb sporteseményeiről a 4. oldalon számolunk be.) (Szabó István felvételei) Egészségügyi Az idei egészségügyi világ­nap — április 7-e — témája „Az egészség otthon, a csa­ládban kezdődik”. Ezt a gondolatot a fennállásának negyedszázados jubileumá­hoz érkezett egészségügyi vi­lágszervezet ajánlotta. A jelszó alapja az a köz­ismert tapasztalat, hogy a felnövekvő nemzedékben már kisgyermek korban, a családi környezetben kialakulnak az egészségügyi szempontból he­lyes, illetve káros szokások. Különösen fontos tehát, hogy már kicsi korukban ránevel­jük a gyerekeket a tisztaság szeretetére, az egészséges fej­lődés szempontjából hasznos tudnivalókra. Ehhez hasonló gondolatok kerülnek majd napirendre az egészségügyi világnappal kapcsolatos megemlékezése­­ken. Többet adunk, többet veszünk — Az árucsereforgalmi jegyzőkönyvek összesített adatai szerint az idén mint­egy 230 millió rubellel nő áruforgalmunk a szocialista országokkal — mondotta ma délelőtti sajtótájékoztatóján Tordai Jenő külkereskedel­mi miniszterhelyettes. — A behozatal körülbelül tíz, a kivitel 3,6 százalékkal lesz magasabb, mint tavaly, for­galmunk tehát kiegyensúlyo­zottabbá válik, bár expor­tunk így is túlhaladja majd az importot. A jegyzőköny­vek szerint a szocialista or­szágoktól az idén 1770 millió rubel értékű árut vásáro­lunk, s 1878 millió rubel ér­tékben szállítunk. Különösen a gépipari termékek forgal­ma nő erőteljesen. Impor­tunkban a nyersanyagok és a fogyasztási cikkek részará­nya is nagymértékben foko­zódik. A legfőbb partnerünk to­vábbra is a Szovjetunió, amellyel idei forgalmunk túl­haladja az 1,9 milliárd ru­belt, sőt, az immár gyakor­lottá vált évközi bővítések nyomán, az árucsere valószí­nűleg erősen megközelíti a kétmilliárd rubelt. -jc A nyugat-németországi Frankfurtban heves összetűzé­sekre került sor a lakásüzérkedések ellen tüntetők és a rend­őrség között. Képünkön­ a rendőrség vízágyúja elől mene­külnek a tüntetők. (MTI telefotó) Már készülnek a szezonra Gazdagabb választékot ígér a vendéglátó Tavasz van, közeledik az idegenforgalmi szezon, s ahogy melegszik az idő, egyre többen indulnak sétálni, kirándulni. A vendéglátóipar már készül fogadásukra: serény munkás­kezek festenek, javítanak a legtöbb szezonális szórakozó­helyen. Holnapután nyílik az avasi kilátó Tévépresszója, szerdán nyitják az Augusztus 20. strandfürdő büféjét, s — a szokásosnál tíz nappal hamarabb — vendégeket fogadnak az Annában, az avasi Panoráma sörözőben és több kerthelyi­­ségben is. Arról kérdeztük a vendéglátóipar vezetőit: ter­veznek-e valamilyen változást az új szezonban? — A szerdán elsőként meg­nyíló Tévéspresszóban a szé­keket, asztalokat, függönyö­ket kicseréltük, s valamivel több lesz a férőhely, mint tavaly — mondotta Sugár Já­nos, a Miskolci Vendéglátó­ipari Vállalat igazgatóhelyet­tese. – Ugyanakkor igyekez­tünk az áruellátáson is ja­vítani. A Tévépresszónak ugyanis nincs megfelelő rak­tárhelyisége. Az idén közös vezetője lesz a szomszédos Panoráma sörözővel, így a raktár is „megnövekszik”, és a Panorámában sem számo­lunk fel zenés árakat, ami tíz százalékos árucsökkentést jelent. A sörözőben ennek el­lenére változatlanul megma­rad a zene, de a harsány best helyett csendesebb tánczenét biztosítunk, vasárnapokon pe­dig — délelőttönként — kí­sérletképpen szolid „sörzené­­vel” szeretnénk szórakoztat­ni vendégeinket. Az Augusztus 20. strand­büfé — amelyet ugyancsak szerdán, április 4-én nyit­nak meg — a szezonban grillcsirkét is árusít majd. S foglalkoznak azzal a gon­dolattal is, hogy a strand tej­pavilonját is átveszik: eb­ben — bolti áron — jégkré­met szeretnének árusítani. (Folytatás a 3. oldalon) Díszü­n­nepség Lenin­városban A leninvárosi Derkovits Gyula Művelődési Központ­ban ma díszünnepséget tar­tanak hazánk felszabadulásá­nak évfordulója tiszteletére. Ez alkalomból, s egyben a leninvárosi zenei napok ren­dezvénysorozata keretében a miskolci Liszt Ferenc Zene­­művészeti Főiskola zenekara ad hangversenyt Nemes Fe­renc fagottművész és Tur­­csányi Tibor gordonkamű­vész közreműködésével. A koncertet Reményi János ve­zényli. A kulturális programban ezután a Derkovits Gyula Művelődési Központ énekka­ra szerepel Kiss Lászlóné ve­zényletével. öntők döntője az LKM-ben KISZ Központi Bizottságá­nak felhívására — negyven üzem 450 ifjú szakmunkása jelentkezett. Közülük 96-an jutottak tovább az üzemi, vállalati vetélkedőkről, s mérték össze tudásukat az öt középdöntőn. Ezek során a fiatalok tapasztalataikat is kicserélték, sokan közülük új formázási technológiákkal is­merkedtek meg. A középdöntőkből 13 fiatal öntő szakmunkás jutott az áprilisi országos döntőbe: itt nemcsak az egymás közötti elsőséget kell majd eldönte­niük, hanem össze kell mér­niük felkészültségüket a jár­műprogramban részt vevő vállalatok korábban rendezett országos vetélkedőjének első és második helyezettjével is. A Lenin Kohászati Mű­vekben április 17-én és 18- án redezik meg a „Ki minek a mestere” országos ön­tő ve­télkedő döntőit. A fiatal mesteröntők versenyére — a SZOVJET VENDÉG STOCKHOLMBAN ÉS HELSINKIBEN Koszigin szovjet miniszter­­elnök ma Svédországba uta­zik. Hírek szerint az európai biztonsági konferencia prob­lémakörén kívül a két or­szág közötti gazdasági kap­csolatokat is érintik.­­ Pod­­gornij szovjet államfő a hé­ten Helsinkibe látogat. MA ÖSSZEÜL A FRANCIA NEMZETGYŰLÉS A választások óta ma ül össze először az új francia nemzetgyűlés. Egyetlen­ napi­rendi pont: a nemzetgyűlés új elnökének megválasztása. Noha a kormánykoalíció 122 fővel kevesebb, mint volt, az egyesült baloldal pedig 93 fővel duplája a réginek, az új házelnök minden valószí­nűség szerint gaulleisták je­löltje, Edgar Faure lesz. TÁMADNAK A KAMBODZSAI HAZAFIAK A khmer hazafiak Kam­bodzsában összehangolt tá­madást intéztek Phnom Penh fővárostól mintegy 90 kilométerre délre, a 2-es szá­mú főútvonal mentén fekvő Takeo tartományi székhely ellen. A legfrissebb hírek szerint a hazafiak a tartomá­nyi székhely közvetlen köze­lében elfoglalták a Lon-Nol­­rezsim több, megerősített ál­lását. ENSZ-TALÁLKOZÓ MOSZKVÁBAN A szovjet ENSZ-társaság meghívására március 28-tól április 1-ig Moszkvában tar­tózkodott az ENSZ amerikai baráti szövetségének kül­döttsége. A látogatás alkal­mából rendezett viták során foglalkoztak az egyetemes béke és az európai biztonság problémáival, valamint az ENSZ-nek a szerepével e problémák megvalósítása so­rán. MŰKÖDÉSBEN AZ EGYIPTOMI DIPLOMÁCIA Miközben Kairóban zárt ajtók mögött ülésezik az Arab Liga tanácsa, hogy megvitassa Mahmud Riad főtikár jelentését a közel­­keleti helyzetről. Szadat el­nök és miniszterelnök ma Tripoliba utazik.­­ Ugyan­ekkor Bejrútban tárgyal li­banoni kollégájával El-Zaj­­jat külügyminiszter.

Next