Délmagyarország, 1910. május (1. évfolyam, 1-7. szám)

1910-05-22 / 1. szám

Központi szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Korona­ utca 15. I. évfolyam 1. szám Vasárnap, május 22, félévre u.—, . f Kiadóhivatal telefonja 835. ■, egy hóra Up .J/­ fAl'A interurbán telefon 836. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: SZEGEDEN VIDÉKEN H13C Szerkesztőség telefonja 836. egész évre 24. —, félévre 12.—, egész évre 28. negyedévre 6.^—, egy hóra 2.—, negyedére 7.­Egyes szám ára 10 fillér. “an"««»*|*»aRBBm«j«síímKssroa^<i3aaiaissBa^H5Zm­­aa»OTi irtnpitirm ALKOTÁS ELŐTT. írta Návay Lajos, valóságos belső titkos tanácsos. A közeljövő egyik legaggasztóbb jelen­sége az ellenzéki pártok egyike része­iről bejelentett szélső obstrukció. Azt hisszük, hogy parlamentáris államban nem igen akadt még párja egy olyan pártnak, amely közvetlenül a választá­sok előtt hirdetni próbálta volna, hogy ő a választások eredményét csak az esetben fogadja el törvényesnek, ha ez eredmény reá nézve kedvező. Az ilyen fogadkozás — ha komolyan veendő — egyenes megtagadása az alkotmányos rendnek, mi több, megtagadása a népakarat megnyilatkozásának, meg­tagadása a többség elvének, mely nél­kül parlament el sem képzelhető. Azok pedig, akik ilyen fogadkozásokkal akar­ják politikai hatalmukat kimutatni, nem tarthatnak igényt arra, hogy mint a nemzeti jogok elszánt elő­harcosai ünnepeltessenek, mert hisz ellenkező­leg — pusztán azért, mert­ egyéni hatal­mukat kielégítve nem látják, — táma­dást intéznek nemzeti jogaink leg­­lényegesebbike, a parlament jogrendje ellen. Ezen a tényen mit sem változtat az­az üres frázisokból táplálkozó okfejtés, mel­lyel eljárásukat igazolni próbálják, aminthogy józan ember nem fog fel­ülni annak, hogy a választások a kor­mány terrorja alatt folynak, amikor nap-nap után tapasztalhatja, hogy ép a Justi-párt az, amely az alsóbb nép­­osztályok felizgatásával, az osztály­ellentétek szításával, a „mob “ -nak mozgó­sításával a választási szabadság sérel­mére a közrendet és közbiztonságot a tömegek útján veszélyezteti. Ilyen előz­mények után és látva az erőszakra való különös hajlandóságot, csak meg­mosolyoghatjuk az efajta kijelentése­ket, hogy obstrukció akkor lesz, ha a kormány erőszaka — a népakarat meghamisításával — a kisebbséget ezen méltó fegyver igénybevételére feljogo­sítja, mi több, egyenesen reákényszeríti. Nem kell­­ nagy jóstehetség ahhoz, hogy ma min tesz egy hová: az uj par­lament esszéje •­étele előtt megjósoljuk, hogy amennyi­e­n a Justh-párt veresé­get szenvedne, úgy bizonyára nem azt fogja ennek kául felhozni, hogy politi­káját az ország többsége helyteleníti, hanem vereségét enyhíteni fogja azáltal, sához, mivel ez — Justh fölfogása szerint — egyesegyedül a választások eredményétől függ. Ha nem sikerül a „lehengerlés“ a választási aktusnál, úgy sikerülnie kell a „rombolás“ mű­vében, aminthogy ezen felfogás szerint a nyílt abszolutizmus is kívánatosabb egy olyan parlamentnél, amelyben nem Juszhék viszik a vezérszerepet. Ezzel az egész nemzetet érintő provo­kációval szemben nem egyes párt ad­hatja meg a kellő választ. Mert nem arról van szó, hogy egyik vagy másik párt hatalmi igényei kielégítést nyerje­nek, hanem arról, hogy egyesek hatalmi túltengésével szemben a nemzet alkot­mánya, évezredes múltjának legbecse­sebb kincsei megvédessenek. Arról van szó, hogy vájjon a nemzet osztja-e azt a felfogást, amely oly csekélynek érté­keli a nemzet alkotmányát, hogy ezt a csekélységet könnyelműen kockára teszi azért, amiért a nemzet választó­­közönsége történetesen nem buzdult fel Justh Gyula agitacionális körútján.­ Mert abban, hogy a parlament rendjé­nek tervszerű felbontásával, a többségi JIMszélfi:'Kéúnél ! ''Vérmmmrorszmarói — Halló, itt Mikszáth Kálmán! — Itt a szegedi Bélm­agyarország munka­társa, aki rövid audienciát és néhány sornyi véleményt kér Nagyságodtól. — Szeged! — Kedves barátom, rendelke­zésére állok, mikor óhajt fölkeresni? — Még ma. — Hát délután öt órára várom. * Ez a rövid telefonbeszélgetés előzte meg azt a látogatást, amelyet május első vasár­napján Mikszáthnál tettem. A nyolcadik kerület egyik legcsendesebb részén, szinte távol a főváros zajától, a Reviczky­ téren lakik Mikszáth. Az első eme­let 10. szám alatti lakás külseje is inkább valami vidéki nyugalmas úri kúriához hason­lít. A nagy palóc lakásának ablaka, — a fővárosban igazán ritka látványosság, — sürü vaspántokkal van védve és mialatt a szobaleány bejelent, alkalmam van meg­győződni arról, hogy a lakás külsejének ehhez a régi­módi berendezéséhez teljesen alkalmazkodik a belső elrendezés is, hogy a­ kormány erőszakáról kötetszámra szóló meséket fog föltálalni. Megjósol­hatjuk tehát, hogy maguknak a válasz­­­­tások „mikéntjének“ ’édeskevés köze i lesz az obstrukció» hadjárat megindítá­s A szűk előszobában néhány divatjamúlt­ régi bútordarab, egy szarufogas, fakereten fénytelen tükör, szekrény, rajta kitömött vizimadarak, a tetejére dobva Mikszáthnak egy portréja, amelyet a festő a nagy palóc birtokán festett meg. A szoba­leány jelentette, hogy Mikszáth vár, mire beléptem dolgozószobájába. Egy­szerű, majdnem ridegen berendezett helyiség Mikszáth dolgozószobája. Az íróasztalon köny­vek, jegyzetek, papírszeletek és kéziratrész­letek Mikszáthnak egy most készülő regé­nyéből. Mindenütt papír, írás, könyv a három íróasztalon, amely néhány széken kívül csaknem egyetlen berendezése a szobának. Mikszáth ott ült a cserépkályha mellett egy hatalmas karosszékben. — Foglaljon helyet, kedves barátom, — mutatott barátságosan a vele szemben levő karosszékre. Mialatt elmondottam, hogy miért kerestem fel, Mikszáth az elmaradhatatlan Virginiájá­val bajlódott, úgy látszik, a szivar rosszul éghetett, mert fejcsóválva, dühösen forgatta hiányos fogai között, leverte hamuját, szívta, piszkálta, de csak nem „szelett“, míg végre egy gyújtó segített a bajon és Mikszáth derűs arccal hallgatta végig a Délmagyar­akarat törvényhozói munkálkodásának­ megállásával a parlamenten kívülálló kormányzás útjait egyengetjük, törté­­­­­­etesen igaza van Justh­ Gyulának.­­ Ennek az igazságnak felderítéséhez nem is s ország tervezett akcióját a magyar sajtó decentralizációját illetőleg. A nagy palóc mosolygós szeme egy pilla­­­natra elkomolyodott, megforgatta ajkai kö­­­zött a Virginiát és elkezdett beszélni az 5 sajátosan zamatos, lassú, palócos előadásá­ban. Egy óránál hosszabb időt töltöttem­­ Mikszáthnál. A nagy író jókedvében volt és­ egymásután csillogtatta szellemének ragyogó brilliánsait, pompás humorát, józan logikáját, amel­lyel rendszer nélkül, a maga eredeti felfogásában beszélt a decentralizációról. * — Az önök programjának egyik lényeges része —­ mondotta Mikszáth — a magyar sajtó decentralizációjának megkezdése és a vidéken egy kultúr­igényeket is kielégítő lapot adni. Igen örülök ennek a törekvésnek, különösen, hogy­ az Szegedről indul ki, de legyenek munkájuknál elkészülve nagy küz­delemre. Magyarországon az ilyen vállalko­zás, fájdalom, bizonyos nehézségekbe ütközik, mert itt minden dolog észszerűtlenül egy városban van összetömve. Németországban vagy Angliában, ahol az egyetemek és hirlap­­központok ki vannak véve a fővárosból, könnyebb helyzetük van a nagy vidéki la­poknak. Nálunk a vidéken nagy lapalakitó1­et-

Next