Délmagyarország, 1910. szeptember (1. évfolyam, 85-109. szám)

1910-09-01 / 85. szám

1910. Központi szertesztősség és Kiadóhivatal Szeged, 11 c=j Korona-utca 15. szám ca Budapesti szerkesztőség és Weén Mojtil­­y„ <—I Városház-u­tca 3. szám c=a ,. ELŐFIZETÉSI AR SZEGEDEN: egész évre. R ?i— félévre . .. R 12*— negyedévre. R 6­— egy hónapra R 2‘— Egyes szám­ ára 10 fillér ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN: egész évre . R 28­— félévre . . . R 14­— negyedévre . R 7— egy hónapra R 2*40 Egyes szám ára 10 fillér 1' TELEFON-SZÁMI Szerkesztő­ség 835 é=i Kiadóhivatal 831 Interurbán 835 I, Budapesti szerkesztőség telefon­száma 128—17 Csütörtök, szeptember 1­­. évfolyam, 85. szám. Szezőn. (f. á.) A szezőn annyira aktuális, hogy egy napra bátran meg lehet tenni ko­moly problémául. Súlyos cicerebetűkre méltó ma a szezőn, mert ez a szó most nem a divat, a fényűzés és az élvezetek összefoglaló fogalma, hanem a forga­lom s általában az újból erőteljesen meginduló kulturális élet megjelölésére szolgál. Az ősz, a bágyadt szeptemberi napok, ebben a tekintetben mindig föl­­újulást jelent. Amíg valósággal téli ál­mukra készülnek a falvak, a városok benépesednek és megélénkülnek. Csak meg kell állni a szegedi Széchenyi-tér immár rétszinti platánjai alatt és arra tekinteni a belváros ragyogó üzletei felé. Igazán jóleső látvány: alkonyatkor a belváros utcái, melyekben tolong a közönség. És általában: évről-évre fris­sebb, tartalmasabb és értékesebb a dél­vidék szezonja. Szeged, Arad és Temesvár, különö­sen ez a három város az, amelyekben Délmagyarország élete lüktet és össz­pontosul. Nemcsak az ipar és a keres­kedelem, hanem némileg az irodalmi és jórészt a művészeti élet is. Hogy egyéb örvendetes körülményre ne hivatkozzunk: Szeged, Arad és Temes­vár színházainak legállandóbb és leg­több a publikuma az ország vala­mennyi vidéki városáéhoz viszonyítva, alig egy-kettő kivételével. Ezt kétség­kívül kívánatos jelenségnek tekinthet­jük, ámbár túl vagyunk Feld apónak azon az álláspontján, hogy a színház műintézet és a lélek temploma. Igenis, a színház üzleti vállalkozás, de mint ilyentől, kétszeresen meg lehet kí­vánni, hogy irodalmi és művészeti igényeket is kielégíteni törekedjék. Azért mondjuk ezt, mert bár a Dél­vidék nagy színházai eléggé nívósak, az elkerülhetetlennek látszó és eddig le nem küzdött rövidlátóság és fél­­szegség gyakorta viharzik körülöttük. A modern sajtó kötelessége, hogy ellenőrizze a közönség életének minden részét. Hirt ad az ipar, a kereskedelem és a társadalom közérdekű eseményei­ről és figyelemmel kiséri a kultúra szolgálatában álló üzleti vállalkozáso­kat. Épen ezért a szezon fölpirkadása alkalmából időszerűnek tartjuk, hogy a kritika szükségességére rámutassunk. Ama kritikáéra, amely a kákán nem akar okvetlenül csomót fölfedezni, amely nem parányi érdekek gyanús hangú har­sonája, hanem őszinte, hivatott és tisz­tességes. Nem nagyképű egyéni véle­ményeknek a publikumra mindenáron való rátukmálása, de sőt kifejezője a nagyközönség változó, kifinomult és jogos ízlésének. Eljutottunk addig, hogy a sajtó többé nem lehet az élet, a szezon elemi iskolája. Minden újság egy-egy tárgyilagos fejezete kell, hogy legyen az emberiség történetének, minden lap, amely magyarnak és modernnek vallja magát: Magyarország egy napjának hű krónikája. Nem az a cél tehát: a sze­zon eseményeinek ok nélkül való di­csőítése, sem nem pedig a gáncsolása. A cél az, hogy az ország közélete megtisztuljon a korrupciótól és vele együtt váljék erőteljessé, igazán ne­messé, hazugságok nélkül valóvá az irodalom és a művészet is. Kitű­nő példa kínálkozik. Ha valamely színház estéről-estére zsúfolva van, ez még nem jelenti azt, hogy kielégítők is az előadásai. Ez csak annak a bizonyítéka, hogy a közönség érdeklődik a művé­szet produkciói iránt, de ennek fejében méltán meg is követelheti, hogy a mű­vészet valóban művészet legyen. Az ilyen vállalkozások vezetőinek féltő gonddal kell őrködniök a publikum mindenfajta kívánsága fölött, különben a kritika, a közönség akaratának ki­fejezője, elsöpri őket. Speciálisan Szegednek és a délvidék városainak szezonja kezdetén szüksé­gesnek tartottuk ezeket elmondani. Egyébként ismételten örömmel konsta­táljuk, hogy nagyszerű kedvvel és szép­­reménységekkel indul a szezon. Talán, a szokottnál is élénkebbek ezek a kora­őszi bájos napok, amiknek fényében új erőhöz jut és fiatallá válik az élet. A bábsütő. Irta: Szekula Jenő. Élt Budán a középkorban egy tejbőrü és lenhajú polgárleány: Czobor Marietta. (így írta: Marietta di Czobor, egész nápolyiasan, ahogy ebben az időben szokták a finom és müvelt hölgyek.) Egy nápolyi lovagkirály ült a magyar trónon, az Anjouk magyar földön fakadt hajtása; a visegrádi várban virágillatos hercegnők, velencei apródok, genovai nemes fiuk pompáztak, mint a kö­kényfa, a divathoz tartozott, olaszul tudni. Talán a kedves és szép Czobor kisas­­­szonyka is ezért kapta a különös, bár ked­vesen csengő Marietta nevet, ahelyett, hogy Zsófikénak vagy Sárikának keresztelték volna. (De ő büszke patrícius-családból szár­mazott, az apjának is előkelő a mestersége, — harangöntő volt. A divathoz kellett al­kalmazkodnia.) A budai vár kissebb volt, mint ma. Csak a temploma volt szép, csipkeszerű tornyával, mit boldog Margit építtetett a régihez, amely eredetileg a céhek templomának készült. Óh, boldog torony, amelyhez egy szentéletű leány emléke fűződött­! Úgy merült bele az azúrkék égbe, mint egy hótiszta és szerel­mesek közt fogant kívánság. Ide járt misére a Czobor-leány is a patriciusleányok közé, hátrább a parasztleányok és a céhek kiöl­­töztetett kisasszonykái ültek. Arcuk fehér volt, mint a kréta. Böjtben és imádkozásban szépült ki. Bár a szerecsikát már akkor is ismerték. Itt találkozott­ e Marietta kisasszony Fran­cesco de Farmini lovaggal, akinek nagy sze­repe lesz ebben a titokzatos történetben, vagy a Piroska-kútnál látták meg egymást, ki tudja . Érdekes volt már maga ez a kút is. Ide jártak a polgárleányok minden alko­­nyatkor vizet meríteni. (Nem mintha cseléd nem akadt volna a háznál, de hát itt ked­vükre kipletykázhatták magukat.) A Piroska­­kutnál meg lehetett tudni minden hírt, ami csak a városban keringett, vagy a királyi udvar körül kapott szárnyra. (Hogy hova jár a pesti jegyző éjfélkor vacsorára, mit gyónt meg Lukrécia grófnő a budai prépost­nak; a nyolc éves Mária királykisasszonyka eljegyzését, — kinek ki lesz a jövendőbelije és hogy melyik urfi és mi okból kapott a leg­utóbbi huszonnégy óra alatt kosarat.) Helyette­sítette a modern hírszolgálatot s jaj volt annak, akit ennél a kutnál kikezdett a leánycselédek nyelve. Inkább pellengérre állították volna. Igen, itt a kút körül kelt híre először Ma­rietta szerelmi regényének is, de ah , ak­kor a lovag már rég halott volt ! Kísérteties és furcsa történet. A lovag Pádovából jött, még nagyon fiatal volt és mint zászlós állott Anjou Lajos szolgálatába. Halálosan unatkozott. Átkozta a budai hegye­ket, amik eltakarják még az eget is, a bal­sorsát, ami idevetette (no egy szerencsétlen végű párbaj is közrejátszott), de különösen az asszonyokat, akik itt oly erkölcsösek s ah, annyira kegyetlenek! Nem tudta elfelej­teni az alkonyatot a hazájában, a sötét és szerelemért sóvárgó szépségeivel, a korzót, a pletykát, amely megfűszerezi az életet, a virágözönben fogant lakomákat, a szán­­házat, a párbajokat, a csókokat, amelyek, ah, amikor végződtek egy tátongó és halá­los tőrdöfésben. Úgy érezte magát, mint a lepke, amelynek leverték a himporát. — Nem fog csókolni igazi asszony ajka soha többé! — sóhajtotta sírva minden reg­gel borotválkozás közben, a tükörbe nézve, s elborzadva nézte, mint rutul el mindjob­ban napról-napra az arca. Különben sem volt szép fiú. A haja vörös, mint a megolvasztott kén. Csak ha kiöltö­zött aranyhímes és csipkekönnyű ruháiba, mégis megfordultak utána az asszonyok. Művésze volt az öltözködésnek, de az élet­nek is, ahogy az a korabeli világfihoz illett. Azt hiszem, mégis a templom előtt látta először Mariettát, gyönyörű téli napon, február végén. Sűrü rajokban jöttek le a leányok a lépcsőkön, sütött a nap, hullott a hó, kiáradt a zenés mise hangja is, mint egy megaranyozott, de ködbe borult költe­mény. A patricius-leány különváltan jött leánypajtásainak jókedvűen hazafelé tör­tető csoportjától. Könyv kis ruhácskája gyönyörű idomokat takart el, hamvas arcát kicsipte a hideg. (A legolcsóbb szépitőszer.) Minden oly ingerlő és kívánatos volt rajta Violaszin ujjasának szétomló csipkefodra, csattos selyemcipőcskéje, prémes karman­tyúja, de különösen a magasan fölfésült és csokorba kötött hajdisze, — különös és étvágyas viselet, — amit a lovag még soha­sem látott. Most valósággal bűvöletbe ej­tette. A túlsó utcasarkon a patricius-leány elé került és megszólította: — Kisasszony, — mondta, — ön, aki oly kedves s annyira elragadó, mintha csak egy oltárképről szállott volna le, engedje meg egy szegény és boldogtalan lovagnak, hogy elkísérhesse hazáig. Marietta megütődve állott meg. Világos­­színü, de nagy és örökké tágra nyilt szeme-

Next