Délmagyarország, 1911. november (2. évfolyam, 251-275. szám)

1911-11-01 / 251. szám

1911 Központi szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged, é=a Korona-utca 15. szám é.i Budapesti szerkesztőség és kiadóhivatal IV., a Városház-utca 3. szám­ára ,, ELŐFIZETÉSI AR SZEGEDEtt egész évre . R 24’— félévre . . . R 12­— negyedévre . R 6’— egy hónapra R 2­— Egyes szám­ára 10 fillér. ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN 1.: egész évre R 28'— félévre . . . R 14'— negyedévre . R V— egy hónapra R 2.40 Egyes szám ára 10 fillér. Szerda, november Î 1 TELE­ üh­SZ Art: Szerkesztősei 305 — Kiadóhivatal 308 Interurbán 305 ., Budapesti szerkesztőség telefon­száma 12­8—12 II. évfolyam, 251. szám Darwinizmus a politikában. Vasárnap Justh Gyula a bajaiakat sze­rencséltette látogatásával. Megvalljuk, hogy ez alkalommal erős érdeklődéssel vártuk az obligát politikai nyilatkozatát. Mert ezúttal az előadásnak nagy jelentősé­get tulajdonítottunk. A bajai exkurzió előestéjén ugyanis Kossuth Ferenc nevezetes cikket tett köz­zé. A politikai világ erős meglepetésére kijelenti, hogy a Kossuth-pártnak eddig­­elé következetesen elfoglalt álláspontja, hogy a­­ véderő-reformot a választójoggal összekeverni nem engedik a jó volt teó­riának, a praxisban azonban deferálni kell a Justh-pártnak. Hogy miért? Mert a Justh-párt másnak nem deferál s így a parlamenti rend egyébképen helyre nem állítható. Hozzáteszi ehez a kissé saját­­szerű kijelentéséhez a Kossuth-párt érde­mes vezére (és pedig sokat sejtető kur­zív sorokban) azt is, hogy Justhéknak a béke helyreállításában való közreműködé­sét elérhetetlen célnak nem tekinti. Minden gondolkodó embernek azt kel­lett hinnie, hogy ha Kossuth Ferenc így ir, akkor legalább is valamely kompromis­­­szum lehetőségére alapítja a módosított felfogását; olyan kompromisszumra, a­melyben Justhék is netán valami csekély mértékben honorálják majd a másik, a na­gyobb függetlenségi pártnak eddigi felfo­gását. Mert hiszen a Kossuth-párt olyan meglepően és olyan hirtelen változtatott frontot tegnapról­ mára, hogy ez a súlyos következetlenséget az ország előtt csakis a két párt között létrejött áthidalásnak taktikai sikere igazolhatná valamiképen. Ezért vártuk mi ezúttal fokozott érdek­lődéssel Justh bajai nyilatkozatait. Érde­kelt bennünket, mennyiben enyhítette ő is a maga legszélsőbb radikális álláspontát és mennyiben viseli ő is a másik független­ségi csoporttal való kompromisszum költ­ségeit? Kiváncsiak voltunk rá, miben szív­lelte meg Justh a Kossuth-párt tudós ve­zérének meggyőző erővel citált Darwin­­elméletét az alkalmazkodni tudás szüksé­gességéről. Nos hát, ha Kossuth Ferencnek az a té­tele, hogy a­mi él és alkalmazkodni nem tud, az kipusztul, akkor a Justh-politika napjai meg vannak számlálva. Mert a ba­jai beszédben ugyan nyomát se látjuk an­nak, hogy Justh Gyula készülődnék az al­kalmazkodásra. Ellenkezőleg, ő most is szakasztott olyan nagy hangon hirdeti, mint annak előtte, hogy minden más kér­dést megelőzőleg követeli a legradikáli­sabb, általános, egyenlő és titkos válasz­tójogot; a katonai kérdésekről a döntést pedig bízzák az új parlamentre. Már most mi, a mi véges kormánypárti eszünkkel nem tudjuk megérteni, hogy Kossuth Ferenc ennek a pártvezéri nyi­latkozatnak az alapján, miképen látja el­érhetőnek azt a célt, hogy a Justh-párt a béke létrehozásában közreműködjék. An­­­nyira nem ismerheti félre a szituációt, hogy feltételezze, hogy a kormány és a többség is a Justh diktátuma előtt deferál­­jon. Hiszen ha ezt akarta volna, megte­hette volna már hónapok előtt. Nem,­­ a kormány és a többség még nem tanulta meg Kossuthnak a politikába átvitt Dar­­win-elméletét a kényelmes alkalmazkodás­ról. De nem fér a fejünkbe az sem, hogy egy olyan nagy tábor, mint a Kossuth Fe­renc vezetése alatt álló függetlenségi és. 48-as párt, miképen fogadott el máról­­holnapra helyesnek egy olyan politikai­ felfogást, melyet hónapokon át kiélezett párthatározatban, újságcikkekben és be­szédekben mint helytelent és károsat hi­báztatott és elitélt. Mert ha Kossuth Fe­renc azt írja, hogy Justhékat a béke érde­kében exkontentálni kell, Justh Gyula pe­dig kijelenti, hogy ő a katonai kérdést megelőzőleg a legradikálisabb választójo­got akarja megalkotni és e nélkül le nem szerel, akkor két dolog mindenesetre vilá­gos. Az egyik az, hogy Justh exkontentá­­lása ilyenképen csakis a legradikálisabb választójognak sürgős törvénybe iktatása útján lehetséges. A másik pedig az, hogy Halottak napjai. írta Szalay János. Mindenszentek ünnepe! Halottak napja ... és ilyenkor látjuk, hogy az élet számára az év háromszázhatvanhárom napján nincs annyi hallelujánk, amennyi elmúlási gyöt­relmünk a halottak két napján. Halál, minden élet tragédiája ebből indul ki és ide tér vissza. Az élet s a születés titkait megfejti az ember. De a halálét soha, amig él. Legföljebb a halálban, de ekkor se az élők számára. Halottak napja. Megyünk a holtak biro­dalmába. De még ide is tülekedve. Mintha csak az életről volna szó. Halottak napjai! Ilyenkor megáll a vér­­özön, lankadtan kattog az agy és a sírokon ragyog át a fantáziánk. Mégse látunk sem­mit, csupán porladó csontokat, lerohadt húst és elmúlást. Hiába jön segítségünkre Krisz­tus látomása és Jézus föltámadása, hiába int az egyház. Mindhiába. Még olyanok se va­gyunk, mint a bukott angyalok. Még e két napon is régi titkokat keresünk. És új titko­kat találunk. És nem hiszünk az életben. Csak a halál­ban. Csak a fantáziánk ragyog át életen és halálon, égen és földön, időn, térségen, — az egész világon! És látjuk, hogy az életben már nincs ti­tok. Csak a halálban. Látunk. Látjuk a tárgyak életét is, nem­csak az ember­ állatokéit. Fantáziánk meg­látja a Föld életét is. Amikor az érckopor­sók, a márványemlékek is szétomolnak, ami­kor az utolsó ember is kivész minden emlé­kével együtt, sőt a moszatokkal, sejtekkel, szalagokkal és bacillusokkal egyetemben, amikor a Föld is holtan kering át a végtelen világűrben, vájjon ekkor a Minden-titkok kinek nyi­ladoznak? Vájjon ekkor Chopin dalai és Beethoven szimfóniái minek hangzanak: új bolygók elé a világűrben? — milyen han­gokká átalakulva? Vájjon a krisztusi, élők számára bízott Szeretet kiket-miket nem hat akkor át? Várjon az élők örökös kérdé­seire ki-mi adja meg a feleletet?! Ki tudja... Mit tudnak az élők. Mert most nagyon élünk, hogy halottakra emlékezünk. A halottak két napján a teme­tőben vergődik az élők lelke. Nem értem, ha erősen a halálra gondo­lok, víziók és dübörgő zajok kapnak meg és úgy érzem, mintha a testem valami erő a sk­ontálra taszította volna, igen a túlsó partra. Mintha onnan néznék vissza az élet­re és — a borzalom ne hagyj el! — mintha az én arcomat, az én koponyámat fognám láthatatlan kezekkel s énarcomba néznék, mint tükörbe. De azért hol van még a ha­lál? A túlsó parton ... Mindenszentek estéje. A világ az éj mé­lyébe hanyatlott. Csak a temetők gyönyö­rűek, virágosak, lombosak, élőek s apró gyertyák fénye fölnyulik az égre. Messziről pedig a hold támaszkodik a földre. Mi élők pedig, mi halottak keresői egymás arcára nézünk. És minden arcán fájdalom lakozik. Egymás felé üzenünk, de csak egy szempil­lantással, csak egy ajkrándulással: — Te is meghalsz, te is. És én is! S a krizantémum-fejeket úgy visszük, mintha még élő halottak volnának s mintha az esti ősz szimbóluma is... Úgy visszük a koszorúkat, hogy a fáradt gesztusunk máris várja: vájjon nekünk mikor hozzák majd igy? Mikor hozzák majd igy ... A fantáziánk pedig átsuhan a temetőn és üzen: Ugye kedves élek, ugye halottacská­­ink, a temetőnek nincs eleje és nincs vége se. Ugye átéli az egész világot... A temető átéli az egész világot! Ezért hi­szünk — hiszünk! Remélünk! Szeretünk! Az életből kiáltjuk: Mieink a halottak! Nincsenek is halottak! De ... mink is meghalunk. Meghalunk. Ez az örök refrén, az istenig­, érő árnyék. Ez az Élet élete. Ez ragyog a fantáziánk elé végső eredménynek, bárhová szökünk bár. A fantázia pedig mindig, min­den élőnél elhal, ha a halál titkáról van szó. És nem vehetjük észre, hogy a halál titkát meg se közelítjük — hisz mindig csak az

Next