Délmagyarország, 1912. november (1. évfolyam, 69-93. szám)

1912-11-01 / 69. szám

Szerkesztőség Kárász­ utca 9. Telefon 305. a □ Előfizetési ár Szegeden egész évre . K 240— félévre.... K 12 — negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— Egyes szám­ára 10 fillér. Előfizetési ár vidéken egész évre . K 28­— félévre.... K 14 — negyedévre K T— egy hónapra K 2­ 40 Egyes szám ára 10 fillér. Kiadóhivatal Kárász­ utca 9. □ □ Telefon 81. □ □ Szeged, 1912. I. évfolyam 69. szám. Péntek, november I. Andrássy. Mikor tegnap — miután az ellenzéki pártok ama kisded művelete, hogy a Duna­­part felől lepik meg és játszák ki a fegy­veres kordont, vízbe esett s a vert hadak, a harc méltósága rovására menő uj stra­­tégiájuk gyászos bukásával nem a legvi­­gabban elvonultak, — Andrássy bejött a Házba s hire jutott, hogy fölszólal, azt gon­dolhatta mindenki: kiváló politikus lelkét nagy elhatározások ihlete érintette. A tör­ténelmi név, amelyet visel, kötelez. A hár­mas­ szövetség lángeszű megalkotójának, a monarchia híres külügyminiszterének, a balkánviszonyok elsőrangú mesterének a fiában fölébredt talán az az érzés, hogy mikor a monarchia és benne Magyaror­szág sorsáról, érdekeinek megvédéséről, délkeleti határainkon tornyosuló veszedel­mekről van szó, akkor Andrássy Gyula ju­nior nem hallgathat. Ily viszonyok között talán volna égetőbb feladata is, mint új­ságcikkekben és nyilatkozatokban napról­­napra marék számra dobálni a rőzsét a szövetkezeti pártok tüzébe; volna magasz­­tosabb tiszte is, mint elméleti módon elitél­ni az obstrukciót és gyakorlati eszközök­kel egyengetni az útját a győzelmének; vol­na talán méltóbb hivatása is, mint nap-nap mellett fölidézni azt a látszatot, mintha őt szemelték volna ki az új koalíció genera­­lisszimuszának. Ahogy előkelő, szikár alakja szem­közt állt a többség feketéllő padjaival, va­lami hatalmas megnyilatkozás vártunk tő­le; valami szokatlanul nagy objektivitást; a napi politika apró vakondtúrásai fölé emelkedő sasszárnyalást. Azt reméltük, hogy a hazafiak lelkiismeretére fog apel­lálni, de a hazafiak lelkiismeretére jobbról és balról. Azt gondoltuk, a politikai magá­­baszállás gyönyörű látványában lesz ré­szünk. Andrássy Gyula gróf be fogja is­merni, hogy a pártok élet-halál harcának meg kell szűnni oly időkben, amikor senki sem tudja, mit hoz a holnap s a­mikor a legelevenebb fantáziával sem tudunk el­képzelni oly irtózatos veszedelmeket, a­melyek negyvennyolc óra alatt az orszá­gok nyakába nem szakadhatnak. E helyett vádbeszédet kellett végig­hallgatni a többségnek, egyoldalút, igaz­ságtalant, minden izében elfogultat. Végig kellett hallgatnunk júliusi értekezésének minden aprólékos okoskodását; csupa oly dolgot, amelyet már könyv nélkül tudunk, maga Andrássy, írásbap és élőszóval oly gyakran ismételte. Egyetlen uj szint nem hozott, egyetlen uj érvet nem mondott, egyetlen uj és más gondolattal nem állott elő. Békecsináló művészete ma is abban merült ki, hogy a többség hajtsa járomba a nyakát, vegye magára egy terrorisztikus kisebbség igáját, szolgáltassa ki vezéreit, akiknek minden cselekedetét ellátta a maga jóváhagyásának pecsétjével s akiknek feje ha kosárba hull, csak első fecskéje lesz az összes többségi fejek levágatásának. Ezzel a beszédével Andrássy Gyula nem helyettesítette mással, hanem csak ki­egészítette a szövetkezeti pártok taktikai eljárását. Nem is beszélt másért, — saját vallomása szerint —­ főleg azért, hogy „ál­láspontja a naplóban megörökíttessék“. Ha már tartalmánál és célzatánál fog­va Andrássy beszéde nem kelthette a leg­kellemesebb érzést a többség tagjaiban, a kedvezőtlen benyomást még kedvezőtle­nebbé tette furcsa viselkedésével. Mert valóban a közélet ily jeles eszté­tikusától nem volt esztétikus dolog, hogy elmenekült a Tisza István válasza elöl. Ti­sza ezzel nem veszített semmit, mert be­széde, amellyel a többséget magával ra­gadta és lelkes tüntetésre bírta, szintén meg fog ,,örökittetni“ a naplóban, melléje kerül az Andrássy gróf beszédjének. S a későbbi nemzedék valamelyik tagja, ha e két beszédet, sőt harmadikul a miniszterelnökét is, — azoknak érvelését, igazságait, szónoki lendületét, célzatát ös­­­szehasonlítja, azt fogja gondolni, amit, e beszédeket figyelmesen végig­hallgatva, a képviselőház ma érezhetett: ime a szó és a tett; ime a tagadás szelleme és az önfel­áldozó hazafiságé; ime a tetszetős, hálás szerep és a magasabb küldetésnek teljes Halott testvérkéim. Halott testvérkéim jöttek el hozzám S magukkal hozták régi arcomat. Hogy, kék szemükkel én néztem, magamra S szívem ijedten, furcsán megdobbant. Gyerek-emlékek, örömök, bánatok — Újra éreztem mind az ízeket. S két kis testvérem: nénikém és bátyám, Csengőn, édesen, vígan nevetett. Kis az éjszakában hárman nevettünk: Három hancozó testvér, kis gyerek, Kik még nem ismertük, meg se kóstoltuk a félbehagyott, kicsi életet. NAGY LÁSZLÓ. Vízparton. írta: Krúdy Gyula. Februáriusban már beszélni kezdenek a vizek. A tél komor némaságából egyszerre különös és titkos sustorgás hallatszik a fo­lyók mentén. A hó alól szürke víz jön elő és a barna partok között lomhán eleinte, majd később sebesebben iramlik ismeretlen állomá­sok felé a havas ár. Friss örvények kereked­nek a víz közepén és az ár, emelkedvén a partok között, locsogva nyaldossa a bokrok és fák gyökereit. A tavasz megindult már valahol a folyó felett és sustorogva, halkkal csevegve közeledik a vizen. A tavasz elsőbb a folyókon indul meg, de az ár felett támadó­­ és járkáló széllel együtt bemegy az erdőkbe, falvakba, városokba. A mezőkön láthatatlanul támadnak a tavasz kis patakjai, amelyek lo­csogva, gyöngén hullámozva folydogálnak a tavalyról itten maradott füvek és falevelek között. Barna, halott gályák nedvesen fe­­küsznek összezsugorodva a hó alatt, a szél hiába űzi el a szürke felhők nyájait a hegyek fölé, az ég hasztalan kékül a széltől, ők ta­valyiak, immár halottak maradnak s a földön támadó kis patakok lesodorják őket a vizek­be, mélységekbe, ismeretlen helyekre, vala­mint a tél komorságában kimúlt kis állatkák csontvázait. A folyóból, a szürke vízből friss kiáltások hallatszanak a néma rétekre és ha a hídon, a havas ár felett megállsz, az életet meglátod egy barna, parton álló fa görbe és fekete ágai között, vagy egy lassan szálló madár képében, amely a hullámos viz felett horgászik, — hiába fuj csípős éjszaki szél a magaslatokról. S az erdők milyen titkosak! A fák — na­gyok és kicsinyek, — mereven állnak a bar­na, hótól szürke, viztől tarka földön s alak­juk az égre rajzolódik. A fatörzseken nedvek folynak végig és az egész erdőben csak a víz locsog, különben mélységes és néma szomo­rúság vagyon itt. Mész előre és hallgatózol. Titkosan csöndes minden. A tisztásokon har­matos pára lebeg, — ugyan mi történik itt, hol senki sem jár, csak a nappal, majd a kü­lönös éjszaka? Egy réten, ahol álldogáltam és gyertya­szentelő­ havát akartam meglesni, keskeny, nedves országút kanyargóit. A nap nyugo­vóra hajolt és az erdők, rétek szomorúakká lettek. A keréknyomban a viz jegesedni kez­dett és valahol a homályos­ messziségben ha­rangoztak . . . • A komp nem messzire volt a folyópar­ton, de mire odaértem, már leszállott az este. Amint a nedves országúton ballagtam az es­tében, egyszerre érezni kezdtem a tél sza­gát. Estve még tél van, a vizek többé nem csörgedeznek s a néma alvás, a délutáni han­gok és sustorgások után komorabb az igazi, fagyos téli éjeknél. A komp a túlsó parton volt, épen akkor kötöttek ki vele a legények. A barna folyó felett a deszkaalkotmány úgy lebegett, mint egy nagy, széles árnyék. A közepén lámpás égett, de azt csak sejteni lehetett, hogy ottan ég. Világos nyári estéken a túlsó parton levő kompon árnyak látszanak, amint ide-oda mo­zognak, tesznek-vesznek, ám most csak mor­moló hangok hallatszottak nagy időközök­ben a csöndes, hidegülő folyó felett. A révészház előtt a sötétben ült az öreg révész. Eelinte nem láttam, csak akkor vet­tem észre, midőn megszólalt. Jó estét mon­dott és tovább lógázta lábát a hárságyon, ami az eresz alatt volt. Ez az öreg révész emberemlékezet óta itt lakik és kezeli a kompot. Hajdanában bi­zony egymaga hajtotta keresztül a kompot emberekkel, állatokkal, szerekekkel együtt, de most megöregedvén, két legényt tart és ő maga a rongyos szűrön ül és pipázik. Bizo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék