Délmagyarország, 1913. május (2. évfolyam, 101-125. szám)

1913-05-01 / 101. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász-utca 9. egész évre . K 24­— félévre . . K 12­— egész évre . K 23­— félévre . .KM­— Nappali-telefon . . . . 305. negyedévre K 6 — egy hónapra K 2-— negyedévre K T— egy hónapra K 2-40 Kiadóhivatali-telefon .305. Éjjeli­ telefon . . . 10—83. Egyes szám ára 10 fillér. Egyes szám ára 10 HHér. Kiadó telefonja .... 81. Szeged, 1913._____________H. évfolyam 101. szám. Csütörtök, május 1. A sváb intelligencia. Habozva írtam Le a fönti címet. Mert sváb intelligenciáról szó szerinti értelem­ben nem lehet beszélni. Ne értsük azonban egymást félre! Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a svábság között mincs ér­telmiség, vagy, hogy a ssvábságból nem­ kerül intelligens elem, hanem azt akarom ezzel jelezni, hogy az a társadalmi réteg, mely sváb intelligenciának nevezhető, vol­­taképen magyar intelligencia. Mert szív­ben és érzelemben, gondolkozásban és nyelvben, vágyaiban és céljaiban tökéle­tesen egybeforrt a magyarsággal. S mivel a sváb intelligencia, délmagyarországi svábságunk nem is számít nemzetiségnek, de önmaga a svábság sem számítja magát annak. i * Ellenkezőleg, sértésszámba veszi a sváb, ha nemzetiséginek nevezi valaki. Hogy a svábság mit tart pl. a műveltség tekintetében mélyen alatta álló oláhság­­ról, elegendő, ha elmondok egy anekdo­tát. Mikor a sváb hazajött az egyik dél­vidéki város országos vásárjáról és a falu­beliek megkérdezték, volt-e sok ember a vásáron, így válaszolt: — Ember, az nem volt valami sok, de oláh, az volt bőven! Talán egy kissé erős ennek az anek­dotának az éle, de mindenesetre nagyon jellemző az az éles körülhatárolás, melyet a svábság maga között és az oláhság kö­zött megvon. A sváb intelligencia érdeme, még pe­dig csaknem kizárólag a sváb intelligen­ciáé, hogy míg a svábság egyrészt semmi néven nevezendő közösséget a nemzetisé­gekkel nem vállal, addig másrészt minden külső pressziótól menten, önként és szor­gosan keresi azokat az összekötő szálakat, amelyekkel magát a magyarsághoz fűz­heti. Valami józan életösztön nyilvánul meg ennek az értékes, még­pedig a ma­gyarság szempontjából is értékes népfaj­nak azon törekvésében, hogy hozzásimul­jon a magyarsághoz. Mintha a sváb nép­­lélek átérezné azt a rémséges veszedelmet, mely abból származnék, ha a svábság a nemzetiségekkel egy vizen evezne. Képzeljük csak el, mit jelentene az, ha a nemzetiségi törekvések szolgálatába szegődnék ez az értékes népfaj! Mennyit nyernének anyagi, erkölcsi és szellemi súlyban és erőben a nemzetiségek nem­zetrontó, állambontó mozgalmai?! A sváb intelligenciának az érdeme, hogy a svábságban rejlő nagy anyagi, er­kölcsi és szellemi erő centripetális irány­ban, a magyarság megerősítésének az irá­nyában halad és működik. Amily mérték­ben gyöngíti a svábságnak ez a dicséretes magatartása a nemzetiségeket, ugyanolyan mértékben erősíti a magyarságot. De ugyanakkor önmagát is erősíti a svábság. Amint a svábság a nemzetiségekkel egy malomban őrölne, rögtön közelebb jutna a megvalósuláshoz úgy az oláhság ábránd­ja, mint a szerbek álma. S vájjon mi tör­ténnek magával a svábsággal, ha ez az áb­ránd, ez az álom megvalósulna? Erről mindenesetre érdemes gondolkodni! Az érzelmi momentumoktól teljesen eltekintve, a svábságot földrajzi elhelyez­kedése is a magyarságra, a magyarsággal való együttérzésre és együttmunkálkodás­­ra utalja. Meg vagyok róla győződve, hogy minden józanul gondolkodó sváb ir­tózik, akár a Szerbiához, akár a Romániá­hoz való tartozásának még a gondolatá­tól is. Ennek a megállapítása után azonban rá kell mutatnom arra is, hogy a sváb in­telligencia ifjabb generációjának az a ré­sze, amely a bécsi és különböző németor­szági egyetemekről kerül ki, kezdi bűnös kézzel meglazítani azt a bensőséges kap­csolatot, mely a magyarságot és a sváb- Rokoska trombitál. Irta: Révész Béla. Rokoska Ádám valamelyik délután munkaköziben elaludt a hivatalában. Arra ébredt, hogy az irodafőnök a vállát rázza és rákiált: — Rokoska, Rokoska, megbolondult? Ezt nem tűröm, mért lumpol mindig... Csúnya ébredés volt ez nagyon. Rokos­ka majd­hogynem sírva fakadt s az az egy szó, a lumpolás, tépő könyörtelenséggel nyi­lait a szivébe. Rokoska megdöbbent, már majdnem megtette, hogy odakiált a főnöké­nek keserű­ tiltakozással: — Hazudik ... hazudik ... De a nagy rémület, a lesújtó igazságtalanság megnémi­­totta és meresztgette a szemeit, hogy a kön­­­nyei ki ne buggyanjanak. Rokoskának igaza volt, az ő álma tényleg nem volt közönséges, lumpos álom. Mögötte egy hullámos, azért csendes lelki élet bujdosott. Rokoska családfentartó volt, ő tartotta el az anyját, ő adott kenyeret kis becseinek NEUMANN cs. és kis?*, udvari és kamipai és ő szerzett férjet a nővérének. Rokoska iellemes volt, mint egy igásló. Valami ösz­tönös, gyökeres érzése volt, hogy ő neki kell húznia — a zökkenős utakon — a család szekerét, nem eszmélt ,soha a duzzogásra sem, csak döcögött, bukdácsolt előre, csökö­nyösség nélkül. Szürke mesterségét sem unta meg sohasem, sőt dijnoki hivatalában addig­­addig másolgatta a törvényes iratokat, míg lassanként elérkezett a nagy fizetéshez, a 40 forinthoz. Ez volt a hegy, amire a dijno­­kok ifjan fölkandikáltak — és elfonnyadtak, megöregedtek, mire a magasságba is elérkez­tek. Rokoska kopaszon bár, de friss energiá­val jutott el a kánaáni stációhoz. A tervek, a vágyak épen ekkor duzzadtak benne és zsongott a lelkében a sok tarka életcél. Rokoska alapjában véve boldog ember volt. Még akkor is, mikor elégedetlenkedett, mert ebben az érzésben tulajdonképen erő­­feszítő szándékok szunnyadoztak ... dolgoz­ni, dolgozni másokért. És ez az egyedüli izgalma volt a lelki gyönyörűsége; a roskadt emberke belülről győzedelmesen érezte az óriások csatázó erejét, keskeny vállai a ve­rejtékes munka közben megnőttek, kiszéle­sedtek, érezte, hogy rájuk egy ház, a család támaszkodik, vékony karjait — úgy álmodo­zás közben — acélos izmok kígyóztak át és megfeszültek, pattantak, de erősen tartotta, biztosan óvta a famíliáját. Esténként, mikor Rákoska elköltötte szalonnás vacsoráját, a szemét a plafonéra szegezte és komoly arc­cal hallgatta a család előterjesztéseit: — A gyerekeknek cipő kell. Kifogyott a fa, nincs rá pénz. Jön a beh­atás, könyveket kell venni... Rákoska összeráncolta szemöldökeit, ko­­morkodott, belebámult a levegőbe, és mialatt így a házi gondok foglalkoztatták, bensőjé­ben büszke indulatok ébredeztek a nehéz töprengések között, valóságban örvendezett, forró hangulat szállt reá és valami furcsa önérzet töltötte el, hogy mindenki tőle várja a bajos dolgok megoldását; ő a családfön­­tartó. És kéjesen fürdőzött a család magasz­talaiban: — Szegény Ádám mennyit dolgozik ... Feküdj le Ádám, neked pihenned kell . . . Férfi­, fiú és leányka ruhatelep SZEGED, Kárász­ utca 5. Külön mérték szerinti osztály elsőrangú szabászattal. Szértess árjenfxéket!

Next