Délmagyarország, 1913. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1913-06-01 / 126. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász-utca 9. egész évre . K 24-— félévre . . K 12-— egész évre . K 28 — félévre . . K 14­— negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— negyedévre K 7-— egy hónapra K 246 Telefon­szám: 305. Egyes szám ára 10 fillér. Egyes szám ára 19 fillér. Telefon-Szám: 305. Szeged, 1913. II. évfolyam 126. szám. Vasárnap, junius I. Redl ezredes esete. A mozidrámák hajmeresztő, hát­­borzongató és élére állított helyeztei, mik ahhoz a borzalomhoz képest, amelyet Redl ezredes tragikuma váltott ki az emberek­ből. Egy megrázó erejű, megsemmisítő ha­tású tragédia zárójelenete, ami a bécsi Klemser-szál­lóban Redl ezredes, három rang és baj­társa, valamint a hadbíró között lejátszódott. A revolvergolyó, melyet az áruló ezredes az agyába röpített, csak a pont, egy nagy pont ezen zárójelenet után. Egy nagy pont, amely után nem következik semmi a tragédia hősére, ő befejezte di­csőnek indult, de dicstelenül végződött pá­lyafutását. Egy fényes, a legfényesebb ka­tonai karrier tört ketté. Hadtestparancs­nok, hadseregfelügyelő lehetett volna be­lőle, vagy még annál is magasabb rangú állást is tölthetett volna be. Ez azonban ránk nézve teljesen érdektelen. Minket az a kép érdekel, mely a gyil­kos revolvergolyóval egyidejűleg villant meg előttünk, minket azok a tanulságok ér­dekelnek, amelyek ebből a rémséges eset­ből levonhatók. Egy háborút kétszer lehet elveszí­teni. Először még a háború kitörése előtt, másodszor a háború folyamata alatt. Már vesztett háború, ha a hadsereg fölvonulási terve, ordre de batailleja az ellenség kezei között van. A vereségnek már csak effek­­tuálása — s ez a második elvesztése a há­borúnak —­ az összeütközés alkalmából megy végbe. Szörnyűség még csak elgon­dolni is, mi történik velünk, ha tavasszal csakugyan kitört volna köztünk és Orosz­ország között a háború! Mert hiszen Redl ezredesnek még a háború folyamata alatt is módjában állott volna a legminuciózu­­sabb részletességgel kidolgozott terveket orosz kézre játszani. Gondoljunk csak vissza, mennyire el­­szörnyűködtünk, mikor arról értesültünk, hogy a török vezérkar tele volt árulókkal, akik minden haditervet eladtak a bolgá­roknak. Nem mondtunk-e mindnyájan szörnyű ítéletet a törökök fölött? Nem mondtuk-e mindnyájan, hogy az olyan nemzet, melynek ilyen fiai vannak, nem ér­demel különb sorsot? Szabad-e ilyen rém­­ségesen komoly órákban önmagunkkal szemben kevésbé szigorúaknak lennünk? Az erkölcsi züllöttségnek milyen meg­döbbentő képe tűnik elénk, ha azt­­ kell lát­nunk, hogy ime az a vasfegyelméről híres hadseregünket, hadseregünk elitejének az elitejét, a vezérkart is kikezdte. A vezér­kar a hadsereg esze. Képzettség, tehetség, ész, becsület és jellem kvalifikálnak a ve­zérkarba juthatásra. S­ime! . . . Ha csak egy Redl lett volna a hadse­regben, kínos incidensnél, kellemetlen epi­zódnál nem volna egyéb az egész eset. Saj­nos azonban, arról van szó, hogy Redí­­nek nem is egy, hanem sok a társa az áru­lásban. írják, hogy az áruló ezredes ho­­moszekszuális hajlamú volt. De hát a töb­biek is valamennyien azok? Az egyenesen hihetetlen. Nem a homoszekszuálitás ma­gyarázója ennek az árulásnak. Azt his­­­szük, nem tévedünk, ha ennek lelki rugóit másutt keressük. Vegyük csak az életet úgy, ahogy van, a maga prózai ridegségében. És ál­lítsuk csak bele Redl Alfréd ezredest ebbe a komoly, prózai életbe. Aki a katonai pá­lyára adja magát, jegyességre lép a nyo­morúsággal, még­pedig a cifra nyomorú­sággal, az régóta közkeletű frázis. Azaz nem is frázis, hanem szomorú igazság. A pályáját mindenféle adóssággal kezdő alantas tiszt egyetlen reménye, hogy az aranygallérral járó magasabb fizetéséből majd törleszti fiatalkori adósságait. S mert a hitelezőknek ugyanaz a reményük, nem önmaguknak, hanem a hitelezőknek lépnek elő a tiszt urak, nekik maguknak az előléptetésből csak a külső dísz és az azzal járó nagyobb terhek és nagyobb társadal­mi igények jutnak. Egyik-másik közülök tehetségénél és L’art Pour L’art. Irta: Ignotus. 1. A tenger szürkéskék volt, üdítő, eilamda­­■lito, mint a hajnali félálom. A délelőtti map arany fénye oly könnyű lábbal járt hullá­­mai im & ie hu liláinak is, oly lágyan s­­ freccsenés nélkül fodrozódtak, mintha vizük megadod­t volna. A vízzel s fénynyel i együttj rezgő levegő szinte láthatóan perdült vissza az égbe, sza­kasztott, mint a­hogy ugyancsak hajnali fél­­álmában szökött az ember i lekeringőzni a lép­csőmn s fölrö­pködni a mennyezetig. Egy fiatal festővel il­tűnik a­ hajó ha­djám, a schevenin­­geni partot néztük, s képekről beszélgettünk. Lelkesen beszélt, családi bensőségge­l, így beszélhet egy Habsburg ötödik Károlyról­, Németalföldiről­ és Spanyolországról. De én hirtelen megszakítottam. S azt kér­deztem tőle: — Nem tudja, járt-e Byron Hágában, s ha igen, az ő idejében Hágában volt-e már a Rembrandt Saul és­­ Dávid képe? — Nem tudom, — csodálkozott ő. — De miért kérdi? — Megmondom, — feleltem. — A­miket most oly szépen kifejtett, ha nem is lily szé­pen, de nem egyszer kifejtettem magam is. S nem is mi találtuk ki, sem maga, sem én. Épp olly közhelye már az értelmes aestheti­­káinak, mint a­milyen volt a rrégi értelmetlen­nek az az ostobaság, hogy minden­ képnek egy-egy eszmét­ kell képeznie. Dehogy kell. Vart pour Vart! !A festő nem novellista. Nincs köze egyébhez, mint színhez, fényhez, árnyékhoz és vonalhoz, s nem is mond egye­bet, mint szint, fényt, árnyékot és vonalat. Foltokat rak egymás mellé, viszonyít egy­máshoz, old fel­­ egymásba, s ez éppen elég egy életre, egy embernek s egy művészi mes­terségnek. Novellát írjanak a­ novellisták, s eszmékkel ám vesződjenek a f filozófusok. Ez így van —­­azaz dehogy is van így. Mert én, ha festő vagyok, megtehetem, hogy ne akar­jak többet mondani, mint színt és fényt és árnyékot­ és vonallal .De­­ csak­­ a magam száját foghatom be, nem a­ színét, a fényét, az ár­nyékát, a vonalét. A világ nem néma, s min­den beszél benne, öt, hat hét nyelven, már ahány érzéket meg tud állapítani a tudo­mány. Láttunk-e valaha fényt, árnyékot, színt vagy fonalat,­­a­mi nem volt egyéb, mint fény, árnyék, szín vagy vonal, s nem­­ mon­dott semmi többet, mint hogy ő fény meg árnyék, meg sízin, meg vonal? S ha nem te­szek egyebet, mint hogy lefestem­­ egymás mel­lé a violaszint, indigót,­­kéket, zöldet, sárgát, narancsot, vöröset, akkor sem pusztán hét szint jelenít, ez, hanem, hülyítsem i bár él ma­gamat­­ mesterségesen, akkor is szivárványt jelenít, s akkor is gondolok mellé valamit. Könnyű nektek azt mondanotok: ne láss ezen Palais de Danse : nagy megnyitó előadás. Fillipnik 15 eisörindü nemzetközi ének- és tánc attrakciók. nil | M­AD|| Szabad bemenet- Cigányzene. Buffet! Szolid kiszolgálás kezdete 10 órakor. Belápti-dij 1 kor. Előadás után: DnLL M­­HDILi szolid árak. uj vezetés uj bérlők. fo«m Mnzts. fővárosi mulatóhely, Deák Ferenc­ utca 28. sz. Junius hó 1-én

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék