Délmagyarország, 1913. augusztus (2. évfolyam, 178-202. szám)

1913-08-01 / 178. szám

m Hald­as Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefon­szám: 305. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász-utca 9, egész évre . K 24 — félévre . . K 12 — egész évre . K 28­— félévre . . K 14­—­­ negyedévre K 6­— egy hónapra K 2— negyedévre K T— egy hónapra K 2~40 Egyes szám ára M Kiér. Egyes szót ára I« Sztár. Telefon-szám: 305. Szeged, 1913. II. évfolyam 178. szám, Péntek, augusztus I. Két győzelem. Két fényes választási győzelmet ara­tott a héten a nemzeti munkapárt. Husz­­ton egyhangú választás alapján, Berettyó­újfalun kemény küzdelem után a munka­párt jelöltjei győztek. Ez a két választás csodás hűséggel tükrözi vissza az ország kedvét és az ellenzék teljesen reménytelen helyzetét. Az egykori koalíció minden eről­ködése, fuzionálása, agitációja, szervezke­dése, terrorizmusa merőben hiába­való. Nincs egy talpalattnyi tér, melyet meg tudna hódítani. Husztban ,még jelöltet sem tudtak ál­lítani, csak úgy, mint az eddigi időközi választások számos kerületében. Ezekben a kerületekben még csak gondolni sem mernek arra, hogy híveket toborozzanak annak a politikának, mely, amikor kormá­nyon volt, kvótát emelt és rossz kiegye­zést csinált. Ahol a választóközönség hat­vanhetes érzelmű és ilyen a közvélemény túlnyomó többsége, ott semmi visszhangja sincs sem a fúziós függetlenségi párt kor­­mányrakész negyvennyolcasságának, sem az Andrássy-féle reparációs és kooperációs hatvanhetességnek. Andrássy összes el­mélkedései, Károlyi, Apponyi, Kossuth minden erőfeszítése egy olyan 48-as pro­gram összetákolása, mely kormánylehető­­séget is ígér, hajótörést szenvednek az ország kijózanodott választóközönségének ellentáb­lásán. Ezt a közönséget meg nem indítják a letört obstru­kció keserves pana­szai és mitől sem irtózik jobban, mint at­tól, hogy valaha még egyszer visszatérjen a koalíció szerencsétlen korszaka. Ez a világos jelentősége a huszti vá­lasztásnak és­­ az előző időközi választá­sok egész sorozatának. Ezek a választá­sok világosan mutatják, hogy az ország választóközönségének az a­­ része, mely ra­gaszkodik a közjogi alaphoz, mely rendet, nyugalmat, békés fejlődést akar, mennyire idegen a koalíciós törekvések zavaros to­­huvabohujától. Ezen a területen nincs egy talpalattnyi föld, amelyen a koalíciónak akár radikális, akár konzervatív szárnyai megvethetnék a lábukat. Más jelentősége van a berettyóújfalui győzelemnek. Az ellenzék jelöltje itt igenis tekintélyes tábort tudott összegyűjteni és a munkapárt csak elkeseredett küzdelem árán tudta ezt a pozíciót megtartani. De az ellenzéknek ez a veresége azért még jellemzőbb és megsemmisítőbb. Igaz, Be­rettyóújfalu 1910-ben is munakpárti kép­viselőt, választott és így a tegnapi győze­lem tulajdonképen nem jelent hódítást és azt a körülményt, hogy ezt a kerületet csak iigen heves küzdelem árán lehetett megtartani, némelyek az ellenzéki küzde­lem sikerének tudhatják be. Ez azonban merőben hamis beállítása a dolgoknak. Mert ez a kerület 1910-ben választott elő­ször hatvanhetes képviselőt. 1865-től 1910-ig Berettyóújfalunak csak két képvi­selője volt: Csanády Sándor és Leszkay Gyula. Mikor a kiegyezés után a függet­lenségi pártnak csak hét tagja volt, Be­rettyóújfalu követe, Csanády Sándor már köztük volt. Itt tehát a legősibb független­ségi kerületről van szó, melyben a hat­vanhetes pártok több mint negyven esz­tendeig még jelöltet sem tudtak állítani. Mit bizonyít ez? Az ellenzéknek tud­valevőleg csak ott van talaja az ország­ban, ahol törzsök és negyvennyolcas vá­lasztók vannak. Ám ha ezt a talajt is elve­szíti a koalíció, akkor nem akad az or­szágban egy zug, ahol pihenőre hajthatja viharedzett fejét. Már­pedig ezt is elveszíti. Ezt mutat­ja Gyoma után Berettyóújfalu példája. És pedig nemcsak maga­­ a választási ered­mény mutatja. Figyelemmel kell lenni a kísérő körülményekre is. Emlékezzünk rá, mily nehezen lehetett Berettyóújfaluba al­kalmas jelöltet találni. Előbb szó volt a régi képviselőről, Leszkay Gyuláról. Nem kellett. Azután Búza Barna volt koalíciós képviselő próbálkozott, ő sem kellett. Vé­gül Balogh Tihamér odavaló földbirtokos próbálkozott meg függetlenségi program­mal, aki eddig nem politizált és nem volt semmi köze a kkonlí­ciós kormányzáshoz, ő, mint ,,száz“ függetlenségi jelölt, mint odavaló függetlenségi választó, alkalmas­nak látszott, de a központ jelöltjei, a volt koalíció jelöltjei, semmi áron sem kellettek Csanády Sándor kerületének. Sadie. Irta : D. Carson Goodm­ann. A nagy jelmezbál közönsége meglehe­tősen vegyes volt. Minden nemzetbeli tán­colt ott, mint az már ilyenkor Párisban szo­kás. A terem közepén fekete Lakkosokból alakult szigeten pedig unott arccal állott né­hány vakító inges amerikai. Borotvált ar­­cualk, gazdagok mind. Párisba akkortájt még nem jutott el a tangó. És most, mikor egy nyúlánk szőke leány — félreismerhetetl­e­n­ü­l amerikai — lendült a középre táncosával — minden szem feléje irányult. A leány Sadie volt, a párisi mulató­világ kedvenc táncosnője, — a fiú pe­dig, aki vele táncolt, úri házból került ki. Táncoltak egy darabig s ez alatt a töb­biek megálltak, úgy nézték őket. — Álljunk már meg — szólt végre a leány. Elég lesz imára. — Le akarsz ülni, Sadie? Fáradt vagy? — Nagyon fáradt vagyok. — Pedig mindenki téged nézett. Milyen szép vagy, Sadie! A leány nem felelt, majd olyan gyöngéd tekintettel nézett a fiúra, mint anya a gyer­mekére néz. Leültek. — Holnap este utazói, Philip? — kér­dezte. A fim nem felelt. Égő szemekkel meredt maga elé, majd kitört: — Én nem tudok elmenni tőled, Sadie! Nem tudoik, nem akarok! Bánom is én, mit mond a mama!! Elmegy ő nélkülem is. Majd csak megkapom a vagyonomat s akkor el­veszlek, Sadie! Nem megye­k el nélküled. A leány mosolyogva simogatta a fiú ke­zét. — Ne sheveskedj, kis fiam! — mondta megint anyásán. Menj csak szépen el a csa­ládoddal Lucernbe. Légy jó kis gyere­k, aztán írjál nékem minden nap. Ott pedig lesz sok szép leány megint. Nemsokára más Sadieval fogod táncolni a tangót, Philip és . . . és... — Sadie! Hogy beszélhetsz így? — A fim szemei szikrákat hánytak. Csönd lett. Végre is a fiú szólalt meg: — Én nem értele­k téged, Sadie. Azt mondod, szeretsz, — és nem akarsz hozzám jönni feleségül. Képzeld el, milyen szép len­ne, milyen boldogok lennénk! Nászútra a Riviérára mennénk! Van ott egy barátom, gróf, az mindig automobilozni vinne minket! Képzeld el, hogy sápadnának irigységükben a hercegek és bárók, mikor a karomon lej­tenél be ragyogón, elegánsan! Tovább beszélt szépen, színesen, ahogy csak fiatalok tudnak. A leány figyelmesen hallgatta. Sápadt arca rózsás szín­be borult, amikor a fiú arról beszélt, hogy a jövő telet Cakóban töltik együtt, — de közömbösen hallgatta, ha vagyonról, gazdagságról be­szélt. — Oh, Philip, — kiáltott közbe, — elég már, elég! — Majd tompább hangon tette hozzá: — Gyerünk ki a kertbe, friss levegőre fiam, beszélni akarok veled. Karonfogva indultak a színes lámpák­kal ki­világí­tot­t utaknak neki. Philip megdöb­bent, mikor a leány arcán ülő elhatározott­ságot és komolyságot meglátta. — Mióta szeretsz már engem, Philip? — kérdezte színtelen hangon a leány. — Mióta élek! — Csak egy hete ismersz még, édes kis csacsim. Ne nagyzolj! — Szeretlek, Sadie! — Hallgass most! Ide figyelj! Érts meg fiú, hogy i én nem vagyok neked való feleség. Te előkelő család fia vagy, én táncosnő. Más világban éltünk min­stanig. Megláttál, meg­szerettél. Pedig nem szeretsz igazán . . . . Mert te jó fiú vagy drágám, aki engedelmes volt mindig az édes­anyjának . . . Most se fogod őt megszomoritani. Olyan szép ezüs­tös haja van ... és puha fehér keze . . . . Messziről láttam csak, de szinte éreztem a hajamon a simogatását. Philip fölugrott. — Sadie! — mondta komolyan. — Én eddig az anyámat szerettem legjobban a vi­lágon. De mióta téged ismerlek, csak te élsz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék