Délmagyarország, 1913. december (2. évfolyam, 280-303. szám)

1913-12-02 / 280. szám

I BE FMNK­AM14»ILJJŰIflC 30 Sz­er­kesz­tőség Kárisz­ utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Klidékiitil Káién­etei­k egész évre . K 24—félévre . . K 12­— egész évre . K 28­— félévre . . K 14­— negyedévre K 6— egyhónapra K 2 — negyedévre K 7*— egyhónapra K 240 Telefon­szám: 305, Eeyes Slán, íra 10 Estyes szia éra 18 fillér. Telefon­szám: 305. Szeged, 1913 II. évfolyam 280 «am Kedd december 2. '^n nnrMOTfgMiKOTwa.m'uiiHUgMW unt in r t_>n^sn—A—■ ■■''^'WBKWWWPSMJWWfw.MMauswutwwBawnwMMWMMBgp^jr na Courier de Hongrie. Egy tipikus ál­hirlapiró pert indított egy szerkesztő ellen, aki megíratta róla­­ a lapjában, hogy ál­hirlapiró. A bíróság föl­mentette a szerkesztőt, mert fényesen be­bizonyította, hogy a panaszos valóban ál­­hirlapiró. Lapja, a Courier de Hongrie, mellyel az európai sajtót „informálja“ a magyarországi dolgokról, nem hogy na­ponkint megjelennék, de néha esztendő is elmúlik, amíg egy száma napvilágot lát és akkor se akad igazi újságíró, aki a kezébe venné. Kulcsár Béla urat, akit a bíróság íté­letében ál­hirlapírónak nyilvánított, bizo­nyára vigasztalja az a tudat, hogy manap­ság az igazi hírlapíró tulajdonképen egy cseppet sem népszerűbb és kedveltebb egyéniség a társadalomban, mint az ál­­hirlapíró. De míg az igazi hírlapírókat ráncbaszedheti Balogh Jenő, az ál­hirlap­­írók­kal szemben tehetetlen még a törvény­hozó hatalom is. Mert ők nem csupán az apró-cseprő szélhámoskodásaikból, pau­­sáléikból, kijárásaikból és zsarolásaikból élnek, hanem a társadalomnak a felületes­ségéből, ízléstelenségéből és értelmetlen­ségéből. Egy új Linnéé kellene az ál-hírlap­­írók különféle fajainak osztályozásához. Azok a Kulcsár Bélák, akik egyszerűen be­jelentik a polgármesternél, hogy Courier de Hongrie címen lapot alapítanak (s még azt mondják, hogy nincs sajtószabadság!) — a lapjukból két korona befektetéssel vegyi uton sokszorosítanak minden esz­tendőben, vagy minden harmadik évben egy példányt, s azután gyűjtik a szabad­­jegy­eket, pausálékat, arrogánsan benyit­nak a hivatalokba és ott kedvezéseket jár­nak ki „ügyfeleik“ számára, — még a leg­kisebb és legtehetségtelenebb ál-hirlapirók közé tartoznak. Vannak egy pár százan és megélnek valahogy, mint egy kúriai bí­ró vagy miniszteri tanácsos. De mit szól­junk azokhoz a teh­etséges ál-kollégákhoz, akiket még mi, igazi hírlapírók is m­egsü­­vegelünk? Ezek még annyit se fáradnak, mint Kulcsár Béla,­­ nincsen Courier de Hongrie című lapjuk, sohase állítják, hogy csak egy cikket is írtak (az az egy kor­rekt dolog van bennük, hogy valóban nem is írnak), de majdnem előkelőbb föllépé­sük, mint Harkányi János báró, gummike­­rekűn járnak, a külügyminisztériumba ki­bejárnak, nagy pénzeket vesznek föl és egy-egy miniszter vállát megveregetve bo­rús arccal jelentik neki: — F. F. pár nap óta neheztel Ist­vánra! ((Nyájas olvasó, k­i nem vagy be­avatva a nagy politikába, tudd meg, hogy István a miniszterelnök, a titokzatos F. F. pedig a­­ trónörökös.) Előkelő ál-kollégánk, aki a magyar sajtót képviseli a legfelsőbb régiókban,­­so­hase jár szabadjegyek után, — neki a he­lyébe viszik. Mi ő hozzá képest egy kisebb­fajta ál-hirlapiró, akit hatszor is kidobnak, míg ötven koronát adnak neki! Alkotmányos életünkhöz hozzátarto­zik továbbá, hogy csaknem minden állam­­férfiúnak akad egy ál-hirlapírója. Olyik teljesen analfabéta, sőt mosdatlan. De a miniszter urak és államférfiak azt hiszik róluk a maguk csodálatos naivságában, (s a politikai arénán kívül mind oly naivok!) , hogy legalább is három lapba írnak na­ponkint vezércikket. És ha a nagy politikusok ennyire nem tudják megkülönböztetni az igazi hir­­lapirót az ál-hir­apirótól,­­ miért várjunk több emberism­eretet az aktái között élő szegény pénzügyigazgatótól, akitől trafik­­engedelmet, vagy a hitelszövetkezeti igaz­gatótól, akitől pausálét zsarolnak ki derék ál-kollégáink? Mi teljesen értjük, hogy nem szeret bennünket, újságírókat, az a nagy közön­ség, a­mely csak a Couner de Hongre szerkesztőjét látja: ő ugyan­ ráér a kö­zönség­gel megismertetni rnna­ ór mert ír, mig mi, akik ir­a­sztalun­k mellett tölt­jük el az átlagosnál jóval rövidebbre s^­ A fátyol. Irta: Jeanne Nérei. — Anette, mesélj el nekem mindent, őszintén. . . . Emlékezzél vis­sza utolsó bi­zalmas együttlétünkre, am­ikor a kertben es­te bevallottad nagy titkodat: szeretsz egy férfit, meg is mondtak neki, de elfutottál­­ a válasza elől és hozzám menekültél, akol­ egész nyáron csak ő­rá gondoltad ... És emlékszel, mit mondottam neked: menj az életnek elébe Anette, mert bármilyen szomo­rúság is lesz a következménye balgaságod­nak, későbben nem­­ leszel olyan egyedül a vi­lágban, meglesznek az emlékeid, mig az én szívem, az én életem emlékek nélkül mindig sivár marad . . . — Jó . . . De ne emeld föl a lámpaer­nyőt!, Marie, jobb ligy, csak a tűz világítsa meg az arcomat . . . Így legalább, ha mesél­ni fogok és az arcom piros l­esz, nem fogod tudni, vájjon a tűz fénye festi-e azt pirosra, vagy az a titok, amit elmondok neked... és áddf fehér, gyűrűtlen kezedet az enyémbe, hadd­ érezzed a vérem lüktetését is, amikor a hangomat hallod . . . — Találkoztál még vele azután Anette? — Igen, azért utaztam el tőled, mert tud­tam, hogy ő visszatér Bázisba és . . . és el­mentem hozzá. — És azután? — Ne­m emlékszem már arra a pillanat­ra, amelyben megláttam, újból az arcát. Csak azt tudtam, hogy mind a két kezemet oda­­nyújtottam neki és néztem, néztem őt mere­ven, de nem láttam. . . . Azt hiszem, nevet­tem. Marie, nevettem gyermeki kacagással, nevettem oly édesen, ahogyan csak akkor tu­dunk, amikor egészen ártatlanok vagyunk, amikor az öröm felejtet velünk m­inden és újra gyermekek leszünk. Azután észrevet­tem, hogy beszél­­ hozzám és láttam a sze­meiből, hogy szeret. — Biztosan tudod, Anette? — Igen. Biztosan, biztosan . . . érted . . . biztosan és úgy is akarom tudni... Csontos kezeibe tettem az­­ én két reszkető kezemet és hallgattam őt, mohón, mintha f­orrás vizet innék egész napi szomjazás után . . . Oh, a hangja, Marie! — Igen, már mondottad, hogy tudott beszélni jó nőkkel, miind­en nővel ... Te szenvedtél is emiatt, de már elfelejtened.­­ — Mindegy, ha azt mondja, amit hallani­­ kívánok. — Látszik, hogy húsz éves vagy csak, Anette! — Az én húsz esztendőm, Marie, illatos csokor, várjak-e, míg elhervad és azután nyújtsam át? . . . — Anette, Anette, kis szerelmes nő, a rajongásod engemet is magá­val ragad és szinte hihetetlennek tűnik fölé, hogy baj ér­jen téged, aki ily bátran megy az élet felé ... De kérlek, önmagad miatt, győződj meg ar­ról, igazán szeret-e . . . Szereted őt, eke ne menj a legrövidebb után hozzá, mint a gyer­mekek, akik türelmetlenül várnak a játékra. Most gyönge perceid vannak, várt egy kissé barátnőm, mert különben nem fogod érezni a kellemes félelmet, amikor majd kopogtatsz az­­ ajtaján, nála,­­aki még minden vonzóerő­■ill Sill Mules limit 1913. évi december hó 15-én. Jegyek kaphatók VARNAY L. KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN SZEGEDEN, Kárász­ utca 9. Telefon: 81. szám.

Next