Délmagyarország, 1914. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Sü­rkesztőség Kárász­ utca 9. Telefon­szám: 305. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóklratal Kátiaz-aéca %. egész évre . K 24 - félévre . . K 12 - egész évre . K 28 - félévre . . K 14.­negyedévre K 6‘— egy hónapra K 2•— negyedévre K T egy hónapra K 240 Egyed szám éra 19 fillér. ***K 41* SIM*- Telefon-Szám I 305. - - - ----------------- n ii.min ii.nia^—ii ■ 11 ' i ......... S­í, g­íd, 18 4 Hl. évfolyam­­­szám. Csütörtök, január 1 A város jövője. Lepergett a legsivárabb, legszomo­­rubb esztendő, mely semmit sem hozott, de vinni annál többet elvitt magával. Le­pergett, elmúlt, vége van. Nem fogjuk megsiratni. A küzdelemhez szokott ember összeszorítja az öklét és halad tovább a maga utján, uj munkák, célok és lehetősé­gek felé. Még minden jóra fordulhat, még mindent elölről lehet kezdeni. De hát ez a város, mindnyájunk szerelmese és édes­anyja, olyikunknak gyűlöletes egyhangú­ságok és szintelenségek sziklavára, má­soknak büszkesége, vagy reménye, ez a terpeszkedő, nagy, szomorú város mit vár­hat várjon a jövőtől? Hoz-e változást, föl­­virulást, a mostaninál tűrhetőbb és boldo­gabb életviszonyokat, hoz-e elfogadhatóbb létkörülményeket legalább, melyek között a modern európai standard of life elemi feltételei megvalósíthatók lennének? Az új esztendő a közigazgatás álla­mosítását mutatja mumus gyanánt a vá­rosok felé. Ez persze már politikai, holott a városok fejlődése fordított arányban áll politikai szereplésükkel; ki kellene őket teljesen kapcsolni a politikai élet forgata­gából és ehelyett átvezetni a kommerciális tevékenység területére, ahol polgáraik szá­mára a jobb megélhetést és emelkedettebb kulturális légkört, az életnek simább és inenzívebb formáját, teremthetnék meg. De ha elmarad is a közigazgatás ál­lamosítása, változásnak kell beállania a város vezetésében. A mai irányítás ellen nem alaki, csak tartalmi kifogás merülhet föl, de ez aztán annál alaposabb. A régi közéletnek egy világos fejű, puritán em­bere, Pillich Kálmán, a közelmúlt napok­ban úgy jellemezte a hatóság első embe­rét, hogy jóindulatú, kiváló egyéniség, de kerékkötője a túltengő idealizmus. Lázár György valóban az az ember, akinek őt az öreg oroszlán jellemezte. Művészet­­kedvelő, mérsékelt energiájú, talpig önzet­len és vasszorgalmú férfiú, a jövő számá­ra kitartással építgető amatőr, akit nem zavar álmodozásában a ma disszonanciá­ja. Ám az a szellem, melyet a polgármes­ter képvisel, nem a polgármesternek, ha­nem magának a városnak a szelleme. A város és annak polgársága az, mely nem talál magának monumentálisabb és von­zóbb feladatot, mint hogy fogadalmi tem­plomot építsen a késő nemzedék számá­ra, miközben engedi kisiklani ujjai között a reális és megfogható célok távolabb eső eredményeit. A város maga az, mely nagy vagyonában tűri a lehető legimprodukti­­vebb gazdálkodást, mely fölh­­asznál­a­tla­­­nul engedi a semmiségbe folyni csodálatos erejű, páratlan tanyavilágának kincseit, engedi az analfabéták zaját a város ut­cáin futkosni, patkányok és férgek között tartja kórházi betegeit, mely parkokat és aszfaltokat létesít, holott csatornákat, víz­vezetékeket, iskolákat és kórházakat kel­lene építenie ... A város maga az . . . Lázár György talán mindent tudna és akarna, ha egy ember, aki hozzá még be­tegséggel is birkózik, boldogulni tudna egy lustán elnyújtózkodó, dologtalan, meg­mozdíthatatlan óriással . . . A város jövője vigasztalan és szo­morú, mert semmi kilátás sincs rá, hogy ezekben a dolgokban belátható időn be­lül változás állhasson be. Talán az egye­tem segített volna a bajon. A szellemi életnek az az erőteljes lüktetése, amit az egyetemtől vártunk, itt mindent más me­derbe terelt volna. Ezért soha sem kelle­ne Szegednek elfelejtenie, hogy olyan év­tizedes, régi álmát semmizték ki az össze­­köttetéses politika nagyurai, melynek­­ meg­valósításához Szegeden kívül egyetlen egy más városnak sem volt megközelítően jo­gos igénye! Itt is a politikának kellett el­döntenie nagy, nemzeti érdekek sorsát. De ha már a baj megtörtént, a városnak nem lenne szabad hallgatagon belenyugodnia a változhatatlanba és várni a jó szerencsét, amikor egy barátságosabb kormány ke­gyes lesz a kért alamizsnát feléje nyújta­ni. Szeged, az iskolaváros, mely máról­­holnapra, játszva be tudna népesíteni a meglevőkön kivül még legalább két uj köz­ségi gimnáziumot, még egy uj kereskedel­mi iskolát és tanítóképzőt, Szeged, m­eg­­­­győződéssel vallom ezt, föl tudná építeni­­ az egyetemet a saját erejéből, ország-vi­lág csodálatára és önző politikusok elkép- Rideg napok. írta: Krúdy Gyula. A vonat zakatolva futott a fekete éjsza­kában. Egyszerre elmaradtak a hegyek, amit arról lehetett megtudni, hogy a nyitóit­ab­lkon friss rónasági szellő suhogott be. Az es­ fj’ is megeredt, a halk, hű­s hajnali eső. A­mikor Tokajon túl a Tiszán dübörgőtt ke­­ressztül a vaskocsi a nagy viz felett, szürke Lázatok omladoztak és szinte felhallatszott s?' éjjeli álmából ébredő folyó susogása. Haj­tódott. Már a Nyirben voltak. Ahol az a "­res duhaj nóta járja, hogy: • •­­ Három hétig kuvasz leszek, mégis a szeretőd leszek . . . ’ ál uj jai fekve a bársonykanapén, éjjel ezt a nótát hallotta kerekek kat­ VffvízTan­ Előző éjszaka és nap az újhelyi .hpr ivóban csinálhatták a fekete cirok fnL_, a­ nótát, azelőtt a debreceni Bikában 3 ‘ • annak. A­zt a nótát, hogy Pál ur ku­yf rVilőHn»,­­ 0111 hétig. Amint hogy annak » i?"i­v*crr '1 most, amint a hatnapos dözsö­­l­ésbe e hazavetődött. A kalauz az éjjeli levegő­t Rekedt hangon kiáltotta valami CivoH. NéívKÍr,aTM',áh 37 a­l6t' Már vi‘ Az állomáson Seni.: várta Fcv baMerfé'e jó reggelt dörmögött. Pál ’ur fel­­zyi­rlt d kahaij­. gallor­at a csendesen ’re"S?.*S0,tt5 »valón a le­tenyewrbjn a nedves, homi­kos A jegenyékről lefolyt a viz. A könnyű szellőtől rezegtek a nedves levelek, oldalt a nyires pagonyban, mintha valaki bujkálna, amint a szél keresztül sóhajtozott a gályá­kon. Pál ur, még kissé mámorosan, dörmö­gött magában: — No, elúszott vagy egy ezres!... Vagy egy ezres ... ismételgette. A falu már látszott, a falu szélén az ő kőtornácos, mellvédes uriháza. A lépcsőkön Mariska fogadta, a gazdasszony. Szigoruan nézte végig a gyűrött Pál urat. — Hol volt? — kérdezte röviden. Pál ur lemondólag legyintett. — Hadd el, Mariska. — Kártyázott? — kérdezte szikrázó szemmel a ropogós menyecske. A vénecske, deresedő Pál úr felfortyant: — Mi köze hozzá? — Mi? Mi? — Hogy mi közöm hozzá? — hebegte az asszony. És a köténye csücs­két a szeme szögletébe emelte: Nekem sem­mi, tekintetes uram. Hogyan lehetne nekem ahoz valami közöm? A termés ára már el­ment annak az istenverte Benczi Gyulának a hegedűje mellett... Csakhogy a télen majd mit főzünk, azt a jó ég tudja. Tán az sem. Hallgass, Maris, — mondta a tekin­tetes ur csillapitólag. Az asszony már benne volt a sírásban. — Hogy majd úgy járunk megint, mint most februárban. Hogy kisül a szemem a szégyentől, amikor a zsirosbödönt majd oda kell vinni a mészsás asszony udvarába és megtölteni az ő kamrájából... Mikor pedig a tekintetes ur felöl nem is akar tudni az anyja, — de alamizsnát ád ... Az öreges Pál ur befordult a házba. Egy lompos, esőtől álmos vizsla hevert a szőnyegen. Félig felnyitotta a szemét s lus­tán nézett fel a gazdájára, anélkül, hogy megmozdulna. Pál ur a kutya oldalába döfte a cipője sarkát: — Még ez a bestia is haragudni mer, — kiáltotta. A vizsla vinnyogva bujt az ágy alá. Pál úr ledobta a vizes csarapéját. Hos­­­szu lépésekkel kezdett járkálni a szobában. Igen kutyakedve volt. A gazdasszony be­dugta fejét az ajtón. — Akar valamit a tekintetes ur? — kér­dezte engesztelőig. — Semmit. — mordult fel Pál ur. — Főként téged nem akarlak látni. Csak járkált. Semmire sem gondolt. Mert nem is akart semmire sem gondolni. Levágta magát a medvebőrre és a két karja közé szorította a fejét. Mariska bejött délfelé. Megrázta Pál urat és a fülébe beszélt: — Jó ebédünk van, tekintetes ur. A halászok rákot hoztak. Abból levest csinál­tam. A jegyző nyulat küldött... — A betyár! — mormogta Pál ur. — Bizonyos, hogy mig ittthon nem voltam, folyton az én káposztás rétemen puskázott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék