Délmagyarország, 1914. július (3. évfolyam, 153-182. szám)

1914-07-01 / 153. szám

tail Haza a Mollal.­­ Sola Os stamm.' = flHi poszleteh. ■ lUj ^aiat tudósitónktól.) A világ még­lyet nem ocsúdott fel a rémületből, m­e­­lott 3 Szerajevói gyilkos merénylet oko­­z,1A koronás áldozat és szánalomra­­fedé­ ° h­itvese a gyászlobogós hadihajó Cten Vadnak az előre elkészített, °,ru ^a'ládi nyugvóhely felé, ahol Gotten fognak pihenni, emlékéül élen, a féltés, szép együttilétnek, mely ""‘»t iöll^mezté. Hie^ cím,R egy oldalon az áldozatok te­ite Se ^ irányul a közvélemény figyel­me má­sfelől a lángban és vérben kel. ^° Szin,hía jövője aggasztja az embere­ Statárium folytán százszámra tár­tig­­ le az embereket. A levegő villá­iig Szj,l*óráklkal telt. Belgrádban rémület, hadvezét és alakoskodás. A monarchia liSetiizetősége lázas munkában van. Sen­­­ tliti­ le i!UdÍa, ,10 £ y mi f ° 2 következni. De jönnek" ' Se^'’ ho?y ig en komoly napok 3 na* ^nk­ A közvélemény, különösen ^skib V^r ° S­>kban, erősen háborús párti. Siar •] 3 Városokban jól­­ tudják, hogy­­ a ■Vf­­la en­ ypüóil­ o.ntr nrvlitikára adott ^e­ flbon ücf vlr$£ “a engedékeny ponnimja •kas a szerb túlzóiknak és hogy ener­­gijáról lépés nél­kül Szerbia aggresszivi­­'r‘?y­ e S °­ lla letenni nem fog. Valóban nem -e: a külpolitika irányitóinak nely­ Seni aZeZTek élete és halála felett kell reto­ e'- m­ikor arról határoz, hogy mifé­­­ed­?'° Val éljen a Belgrádban szőtt ^rkeVés megtorlására? Híradásaink ^Idülteíjm­ég­leUes bizonytalanságról szó­­^a*Szerajevói nyomozás a legnagyobb Sít Í^Sal folyik, de a napvilágra a­“r­észleteket hét pecsét őrzi. A $al ^ azonban olyan szenzációk ^ vannak a beavatott en*er*’ ÍRtő jelentőségűek lesznek C“ jövendő magatartására. a­ J_ V Nyomozás szálai egyenesen _ bitnek, az ottani legmagasa net* ........' t ugyanazok a kezek intézték-e ° 3- június tizedikén a belgrádi kanak éjszakáját rendezték? A szervezet központjában a szerb katonatiszti kaszinó, az officirszika zadruga áilis. Az a mindenre kapható társaság, mely most már több, mint egy évtizede kisajátította Szerbiát s terrorizálja egész Európát. Ennek a szö­vetségnek az élén Szerbia extrónörököse, György herceg áll s mellette a mostani trónörökös, Sándor herceg, energiátlann ember, akit bátyja úgy rángat, ahogy akar­­ja. A szerajevói merénylet előkészítése a legnagyobb nyilvánossággal történt. Hartwig belgrádi orosz követ már két hó­nappal ezelőtt jelentette a pétervári leg­magasabb körűeknek, hogy Ferenc Ferdi­­nánd trónörökös, ha valóban elmegy Bosz­niába, aligha kerül vissza onnan élve. És beteljesedett, amit hirdettek és amit akar­tak! A mai eseményekről a következő tu­dósításaink szólnak: Gerda kormánybiztos a merénylésről, Szerajevóból jelentik. Arra a hírre vo­natkozólag, hogy Travnik és Mostar lángok­ban állnak, Gerda Ödön dr. kormánybiztos azt mondta, hogy ezek a hírek nem igazak, ellenben az megfelel a valóságnak, hogy eze­ken a helyeken is voltak tüntetések és a szer­bek lakásait feldúlták. — Mostárban és Trebinjében egyéb­ként — mondotta a kormánybiztos, sok­kal kevésbbé váratlan ilyen tüntetés, mint Szerajevóban. Ezeken a helyeken régi el­lentétek vannak a törökök és szerbek kö­zött s ezek az ellentétek gazdasági okok­ból származnak. Szarajevóban azonban más a helyzet. Itt sokkal meglepőbb, hogy összeütközésre kerül a sor. A szerbek és horvátok között sok híve van a trializmus­­nak, azonban a trial­isták és a trónörökös­ben látták törekvéseik reménységét és azért nyilvánvaló, hogy ők is a dinasztia jogara alatt akarták vágyaikat megvalósí­tani, így tehát az ő tüntetésük semmi kö­rülmények között sem minősíthetők forra­dalmiaknak. A trialista program nem je­lent forradalmat, azonban a diákság kö­rében észlelhető nagy­szerb mozgalom. Egyes tanárok­ terjesztik a monarchia el­len való gyűlöletet s fanatikussá nevelik a fiatalokat, akik természetesen nem rendel­keznek elég belátással. A hatóságok nem zárkózhatnak el, hogy a legizgágáibb diá­kok közül néhányat ki ne utasítsanak. Ezek a kiutasítottak azután Belgrádba szoktak menni, ahol betetőzik nevelésüket, s mint irredentisták térnek vissza. Szerbiában egyébként óvakodnak attól, hogy a nagy­szerb mozgalom szereplői szerb illetősé­gűek legyenek, ehelyett bosnyák irreden­­tistákat bérelnek fel. Princip is ilyen szerb szolgálatban álló egyén volt. A lakásán mintegy ezer koronát találtunk, pedig ta­lán azelőtt azt sem tudta, hogy ennyi pénz van a világon. Szóval, a merénylet nem tekinthető összeesküvés művének, hanem a nagyszerb propaganda végtelenül szo­morú eredményének. ELFOGOTT POLITIKAI VEZÉREK, Szerajevó, június 30. A merénylet dolgá­ban megindított vizsgálat legnagyobb szenzá­ciója az, hogy a rendőrség letartóztatta Gri­­gorje Jefanovicsot, a tarto­mánygyűlés tagját, a bosnyák politikai és nemzeti mozgalmak legfőbb vezetőjét. A trónörökös pár halála után megszökött Szerajevóból és Szerbiába akart menekülni, de a határon, Visegrádnál elfogták. A hercegovinai­ Nevesinjában letar­­tóztattak még Athanasia Sola tartomány­gyű­lési képviselőt, és akkor, amidőn az ottani szerb irredenta lakosságot föl akarta lazíta­ni. Sola elnöke az úgynevezett Narod-cso­­portna­k, s érdekes, hogy a trónörökös-pár merénylőinek zsebében a Narod című­ lapot találták. — Sola izgatása következtébben, Ne­­vesinje lakosságának egy része a gaz me­rénylet mellett foglal állást. A RETTEGŐ VÁROS. Szerajevóból telerítik: Az utcákon úgy­szólván csak katonaság van, polgárembert alig lehet látni. Aki kimerészel az utcára, az jó előre gondoskodik rendőrhatósági igazo­lásról, amely szabad járás­ kelést biztosít ne­ki, de így is csak abszolút biztos helyen lát­ni embereket. A város minden pontján kato­naság, századok vannak. Az utcákon őrjára­tok vannak­­ felállítva, a Hitelbank, a Magyar bank és a többi nagy bankok palotáját pedig éjjel-nappal gépfegyverekkel őrzik. Kilenc órakor mélységes csönd van a város felett. Az Appel-rakpart minden sarkán fél század katonaság van gépfegyverrel. Délután Gerda Ödön dr. kormánybiztos a városban rendeletileg megtiltotta további intézkedésig a zenét. A mozikat és a színhá­zat bezárták és őrök járták végig a kültelki utcákat és a híres szerajevói mulatóhelyeket is bezárták. Vasárnap óta Nánási László de­­tektív csoportvezető, Krieler Lipót és Kovacse­­vics Milos államrendőrségi, valamint Kádár Elemér, Bauer Ferenc és Adorján Jeremiás határrendőrségi detektív hat bécsi titkosrend­őrrel Szerajevóban tartózkodnak, razziákat rendeznek a városban, minden gyanús embert ellenőriznek és a katonasággal b­öállittatják. ka V " lH

Next