Délmagyarország, 1914. augusztus (3. évfolyam, 186-217. szám)

1914-08-01 / 186. szám

' Szerkesztős­ég Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ( Tolotiván: 305. Egres­szia ára 19 fillér. Szeged, 1914 egész évre . K 24'— félévre . . K 12'— negyedévre K 6'— egy hónapra K 2'— ELŐFIZETÉSI egész évre . K 28 — negyedévre K 7 — ÁR VIDÉKEN félévre . . K 14­— egy hónapra K 240 !’ Kiadóhivatal Kárász­ utca 9. Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér, il. évfolyam 186. szám Szombat, augusztus I. El!■11! au­s mm. Általános mozgósítás Oroszországban. Vilmos császár elren­delte a fenyegető háborús veszély állapotát. Berlinből jelentik: Pétervárról ma a német nagykövettől hír érkezett, hogy Mik­lós cár elrendelte az orosz hadsereg és a flotta általános mozgósítását. Erre Vilmos német császár — válaszképen — elren­delte a fenyegető háborús veszély állapo­tát.­­ A Berliner Tageblatt ma esti rendkí­vüli száma jelenti: A fenyegető háború-ve­szély állapotát jellemzi az összes katonai intézkedések megtétele a határon, a vas­utak őrzése, postai és távirdai, valamint vasúti forgalom korlátozásai, amelyek má­ris bekövetkeztek a katonai szükségessé­gek érdekében. Ez állapotnak következmé­nye a hadiállapot, vagyis az ostromállapot kihirdetése. Berlinből jelentik: A német csapat­­mozdulatokról és védelmi eszközökről köz­lések tilalmasak. Berlinből jelentik: Vilmos császár Berlinbe költözött. Aminek a háborús események kezde­te óta mindenki feszült várakozással né­zett elébe, az pénteken bekövetkezett: őfel­sége elrendelte a közös hadsereg, a hadi­tengerészet, mindkét honvédség és a bos­­nyák-hercegovinai csapatok általános moz­gósítását. A hír villámgyorsan terjedt el a városban és újra nyüzsgő mozgásba hozta a pár órával előbb még rendes képet nyújtó utcákat. Hat óra tájban a város ka­tonai ügyosztálya mindenfelé kifüggesztet­te az általános mozgósítást elrendelő pla­kátokat, amelyek köré százával csoporto­sultak az emberek. A Délmagyar­ország kiadóhivatalának kirakatában jelentek meg először a mozgósítási hirdetmények, ame­lyek egyike a hadseregnek, a másik a nép­felkelőknek szól. Az előbbi szó szerinti szö­vegében a következő: H­irdetmény. a népfölkelés fölhívására és behívására. Ö császári és Apostoli királyi Felsége a népfölkelés fölhívását legkegyelm­esebben elrendelni méltóztatott. I. Fölhívás. A fölhívás kiterjed az összes nép­fölkelés­re kötelezett egyénekre, a tartózkodási hely­re való tekintet nélkül. A birodalmi tanácsban képviselt király­­­ságok­ és országokban az egész népfölkelés szintén fölhív­at­ik. II. Behívás: Szolgálattételre behívatnak: 1. Az ajánlati lappal ellátott, népfölkelés­re kötelezett összes magyar, valamint osztrák állampolgárok és mindazon népfelkelésre kö­telezettek, akik behívó jegyet kaptak. Ezek az ajánlati lapjuk, illetve bell­ vő­jegyük ren­delkezése szerint kötelesek bevonulni. 2. Az összes 42 éves és fiatalabb ,nép­fel­ke­lés­re kötelezettek, akik a közös hadseregnél, hadi tengerészet­nél, a­ honvédségnél vagy a csendőrségnél szolgáltak. Ezek legkésőbb a jelen hirdetménynek a tartózkodási községben történt kifü­ggesztésétől számítandó 48 óra le­folyása alatt kötelesek onnan elindulni s oly gyorsan, amint lehet következőképen közvet­lenül bevonulni és pedig: a) a 37 éves és fiatalabb népfölkelésre kö­telezett összes magyar, valamint osztrák ál­lampolgárok, akik a fölkelési igazolványt könyveik szerint folyó évben a közös had­sereg valam­ely parancsnokságához, hatósá­gához, csapatához vagy intézetéhez, a hadi­tengerészethez vagy­ a honvédségihez kötele­sek bevonulni, — a népfölkelési igazolványi könyveik első lapoldalán megjelölt fölszere­lési állomásra; b) az összes többi 42 éves és fiatalabb nép­­fölkelésre kötelezett, magyar állampolgárok, akiknek a népfölkelési igazolványi könyveik szerint a folyó évben a­­ népfölkeléshez kell be­vonulnak, — az állandó tartózkodási (lak-) helynek megflelő népfölkelő fölszerelési állo­másra: Szeged; ó) az összes többi népfelkelésre kötelezett osztrák állampolgárok, akik a népfölkelési igazolványt könyveik szerint­­ bevonulni köte­lesek, — a hon illetékes cs. és kir. népfölkelő járásparanicsnoksághoz (kirendeltséghez) — Tirol és voranlbergiek az innsbrucki­­ nép­fölkelő járásparancsnoksághoz Innsbruckba. 3. A munkás-célokra és egyéb hadicélú szolgálatok teljesítésére a tartózkodási (lak­) hely községi elöljárósága által kijelölt nép­fölkelésre kötelezettek. Ezek az alkalmazási helyre való elindulásra nézve az utasítást a községi elöljáróságtól kapják. 4. A kőszénbánya népfölkelésre kötele­zett munkásai, kik a jelen hirdetmény II. a) és b) pontjában foglalt rendelkezések szerint fegyveres szolgálatra behiva nincsenek. Ezek az eddigi alkalmazásukban mint behivott nép­fölkelők megmaradnak. III. Egyéb rendelkezések: 1. A bevonult népfölkelésre kötelezettek népfölkelési igazolványi könyvük vagy aján­lati lapjuk (esetleg a behívó jegyük) felmu­tatása mellett Ausztria Magyarországban, va­lamint Boszniában a vasutaikat és gőzhajó­kat ingyen hezitálhatják. Azok, akik az em­lített okmányok birtokában nincsenek és a bevonuláshoz ,vasu­tat vagy gőzhajót a­ka­­r­nak használni, elindulásuk előtt a tartózko­dási (fák-) hely községi elöljáróságánál je­lentkezzenek, ame­ly általi ingyen utazás cél­jából „Igazoló jegy“-gyel láttatnak el 2. A behívott népfölkelésre kötelezettek magukat két­ napi élelemmel lássák el; a szol­gálatban visszamaradó népfölke­lők a két na­pi élelmezésért naponkint egy korona kárpót­lásiban részesülnek. 3. A külföldön tartózkodó népfelkelésre kötelezettek a népfölkelésnek fölhívásáról és beh­­i­vásáról hozzátartozóik vagy megbízottaik által haladéktalanul értesítendők. IV. A behivási parancs iránt tanúsított enge­detlenség megbüntetése. A behivott népfölkelésre kötelezettek ezen hirdetmény közil­i­té tételétől kezdve a kato­nai fegyelmi és büntető szabályok alatt álla­nak; a szolgálattételre való behivási parancs iránt tanúsított engedetlenség a legszigorúb­ban büntettetik. Kelt Szeged, 1914. julius hó 31. Bokor Pál, i • ipollgármester-h. Mozgósítási hirdetmény. Ö császári és Apostoli királyi Felsége a közös hadseregnek, hadi­­tengerészetnek, mindkét honvédségnek és a bosnyák-hercego­­vinai csapatoknak ÁLTALÁNOS MOZGÓSÍTÁSÁT legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. Ennek folytán és a kiadott egyéb legfel­sőbb parancsok végrehajtásául elrendeltetik: I. A nem-tényleges állományú egyének bevonulása. Valamennyi nem-tényleges állományú egyén e hirdetménynek tartózkodási közsé­gében való közh­­rré tétele után legkésőbb 24 ó­­a alatt elindulni és a legrövidebb után be­vonulni köteles. A legénység a katonai vagy honvéd igazolványi könyvbe bevezetett felsze­relési állomásra, a havidíjasok és az ajánlati lappal ellátott­­ legénység ajánlati lapjaik ada­tai szerint vonulnak be. II. A folyó évben besorozott, de még ál­lományba nem vett újoncok és póttartaléko­soknak állománybavétele és bevonulása. A folyó évben besorozott, de még állo­mányb­a nem vett­ újoncok és póttartalékosok az első mozgósítási napon valamennyien ál­lományba vétetnek. Ezen ujoncok és póttartalékosok közül azok, akik Galíciában, Bukovinában és Dal­máciában, továbbá Be­reg-, Máramaros-, Sza­bolcs-, Ugocsa-, Ung- és Zemplén vármegyék­ben tartózkodnak, vagy ugyanott illetékesek (honilletékesek), e hirdetménynek tartózkod

Next