Délmagyarország, 1914. augusztus (3. évfolyam, 186-217. szám)

1914-08-01 / 186. szám

4. DIÉLM­A­G­YA­RORSZÁ­G Szeg­ed, 1914. augusztus 1. íPfiöHIRDETÉSEL ES 11? = FÉRFI SZABÓ = Oroszlán­-u. és Bajza-u. sarok (Politzer-ház.) Csipke-és szövetfüggönyök külö­nös gondai vegyileg tisz­­tittatnak olcsó árak mel­lett és rövid idő alatt LUCZA JÓZSEF kelmefestő és vegytisztitónál Laudon-utca 9., Valéria­­tér sarok. Telefon 994. Gizella­ tér 3. sz., Balog­h­­­palota. Telefon 1055. Fióküzlet: ZENTA, Főtér Zenta és Vidéke Takarék­házában. HÓDMEZE­­VÁ­SÁRHELY, Szegedi­ u. 8. ■■■■■■■■BaaHKSBaBBaBaBBi Fájós fogára vegyen mielőbb a hires Leinzin­­ger-féle f­o­g­c­s­e­p­p­b­ő­r üvegje 50 fillérért kap­ható Leinz­inger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi tér. Legjobb bajfestő az országosan elismert L­ein­­zinger-féle Ara 2 korona, Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárába Szegd­en, Széchenyi­ tér 520 Modern képkereteket a legfinomabb kivitelben a legrövidebb idő alat­t HOFFER ÉS társa­ készít Iskola-ofíra IS.j JOHANN MARIA FARINA minden jobb drognerlában, illat­szer-­es gyógytárban kaphatók. SASMäiS'ikonivi,', kölnivíz-szappan és pudsír Ügyeljünk a pontos címre: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz Min'en hasonló nevü utánzatot utasítsunk vissza, FÖRAKTÍR SZEGEDEN, ANGYAL“ drog néh­a Magyarországi k­pviselő: 110 EZER EMIL ZOLTÁN, BUDAPEST, VIII. NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA H­a jó r­uhát, felöltőt, Ragpisen­t olcsón, készpénzért akar vásárolni KERESSE FÖL A B§M ¥ 1 MIH ÜT Ü RUHAÁRUHÁZAT H Szegeden, SZÉCHENYI­ TÉR 2. SZ. Ezen m i Valódi angol és francia illatszerek ere­deti üvegekben és kimérve, az összes pipere-cikkek, festék, haj-, ruha és fog­kefék, hajsülővasak s lámpák, tükrök, szivacsok, kötszerek és gummi-áruk nagy választékban. A Dr. Hassán-féle Perbydroios fogkrém kizárólagos árusítása. Fényképészeti cikkek raktára, késig lezsi parfü­mérlájdb­an, az „Ilpanii kepeszr-hez ””. SZABOTT RRAK 1 Református palota — Gőzfürdővel szenten. Alkalmi vételek 1 Vászon blousok . . Hímzett női ingek . Cloth női kötények Mosó pongyolák . . Női fodros nadrágok Női c­oth alsók . . * ETTAM«NŐK,SZÁDÁK,CREPEK, KARTONOK, VÁSZNAK, i­ Öl SZÖVETEK HÍMZÉSEK, KÉZ ÍVÜK, HARISNYÁK ÉS SOK EZER MÁS CZIKKEK bámulatos olcsó árban lesznek elárusítva. SZABOTT URAK ! SZEGED SZAB. KIR. VÁROS ADÓHIVATALÁTÓL. 18706/1914. adóhiv. sz. Hirdetmény. A hadi szolgálat alól felmentett s hadmentességi dij fizetésére kötelezett egyének terhére az 1914. évre kirótt hadmentességi dijakat kitüntető kivetési lajstrom az 1909. évi XI. törvénycikk 4. §-a értel­mében folyó 1914. évi julius hó 30-tól augusztus 6-ig bezárólag a városi adóhivatal helyiségében 8 napi közszemlére kitétetnek. Felhívatnak tehát mindazok, akik a hadmentességi díj kivetésében meg nem nyugszanak, az említett t­c. 13. §-a értelmében felebbezéseiket az adóív kézbe­sítését­ követő 15 napon belül beadhatják. Szeged, 1914. évi julius hó 29-én. Városi adóhivatal. Szeged, szab. kir. város tanácsától. 26893 1914. tan. sz. Versenytárgyalási h­irdetm­ény. A város területén levő nyilvános kertek korlátja fes­tési munkáinak vállalati utón leendő biztosítása iránt f. évi augusztus hó 5-én délelőtt 10 órakor a gazdasági 1. tan. ügyosztályban (Bérház 1. emelet) tan. jóváhagyás fenntartása mellett zárt ajánlati versenytár­gyalás fog tartatni. A szabályszerű, s (100) Egyszáz korona óvadék letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával ellátott aján­lati levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi igtató hivatalba (Városháza földszint) nyújtan­­dók be. Elkésve érkezett megfelelő bánatpénzről szóló letéti nyugtával el nem látott, szabálytalan avagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. Vállalati feltételek ajánlati minta a fenti ügyosztály­ban a hivatalos órák alatt betekinthetők, s rendelkezésre állanak. Szeged, szab. kir. város tanácsának 1914. julius 27-én t. ü. BOKOR PÁL, h. polgármester 15­« O AK szájp­ad­lás nélkül. smr Az általára készített rágásra kitünően használható a valódi fogak tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel­­jesen pótolják. Készítek továbbá arany koroná­kat és levehető arany hidakat jutányos árak mellett..Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve . Barta Ágoston fogtechnikus M SZEGED, KIGYÓ­ UTCA 1. SZ. m TELEFON 1364. Vénig Gyula | cijjisz & orthopíd SZEGED, Jókai-utca. Mérték utáni megrendelések a leg­jobb anyagból, kizárólagosan a láb fekvése szerint jutányosan készülnek. — A vadász urak figyelmét felhívom vízhatlan cipőimre és csizmáimra. ni hÖiS«3 NCfl Si<3 te kHOca <N­si 9 1.50 1.96 1.96 3.50 1.96 1.96 (fiN­ 03 9H“4 SB* 23 >m (fiN&GB 9HH Sb-SIPR VVVV ¥ ¥ Vi 1 VV 1 V 3 V GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.

Next