Délmagyarország, 1914. október (3. évfolyam, 248-278. szám)

1914-10-01 / 248. szám

iTserifeTi^ eLŐFIZETÉSI ÁR SZECÍN­DÍn fíÜlŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász­ utca «. T«878.b*zA«2 305. jj egész évre . K 24*— félévre . . K 12­— egész évre . K 28 — félévre . . K 14­— Telefonszám: 81. Egye» «gäa» ára 19 mér. __ff negyedévre K 1r— egy hónapra K 2-~- jj negyedévre K T— egy hónapraK 240 Egyes szám­ára 10 fillér. ^ Szeged, 1814. " HL évfolyam 248. szám. Csütörtök, október 1. LEGÚJABB. Budapest, szeptember 30. A Budapesti Tudósító jelenti: Szerbiai offenzivánk sike­resen halad előre. Szerbeknek az a kísér­lete, hogy ezt a Száván való újabb betörés­sel megzavarták, teljes fiaskóval járt, mert a Száván­ átjött alárendelt minőségű, cseké­lyebb szám­ú szerb csapatokat a közelben le­vő határvédő csapataink azonnal kiverték az országból. (Közli a miniszterelnökség saj­tóosztálya.) Berlin, szeptember 30. Minden katonai szakértő egyetért abban, hogy a főhadiszál­lás mostani nagy hallgatása csakhamar vé­get ér. A nagy döntő küzdelem nyugaton már megkezdődött és a döntés küszöbön van. Budapest, szép lem­be­r 30. A hadfelü­gye­­lő bizottság engedélyével a Magyar Távirati Iroda jelenti: Auffenberg tábornok hadsereg­­parancsnok megbetegedett. Ez a hir bizo­nyára általános sajnálkozást fog kelteni. Konstantinápoly, szeptember 30. A per­zsa főpapok a perzsa nemzethez felhívást in­téztek. A proklamációban az áll, hogy elér­kezett a pillanat Perzsia felszabadítására az orosz járom alól. A kiírt törzs már át is lépte az orosz határt és a Transz Káspi tar­­tományba előrenyomult. Konstantinápoly, szeptember 30. Az Ik­­dam szerint az afganisztáni emír az orosz határon kétszázezer főnyi katonaságot vont össze. Braila, szeptember 30. A Románia cí­mű lap közli Károly királynak azt a beszé­dét, amelyet a legutóbbi minisztertanácson mondott el. A király beszédében kijelentette, hogy Oroszország hagyományos hódító po­litikája engeszthetetlen konfliktusban van Románia érdekeivel. Ezért határozottan el­lene van, hogy Oroszországot segítsék a monarchia elleni harcában. Az ősz uralkodó beszéde, mint a Romá­nia írja, több mint egy óra hosszat tartott. Beszéde végén a király tollat ragadott és sa­ját kezével írta le, hogy milyen magatartást kell tanúsítania a román népnek a jelenlegi helyzetben. — Azt kívánom — mondotta, — hogy a történelem ismerje meg, hogy 1914-ben mi­lyen nézeten volt Románia első királya az ország szerepéről. Berlin, szeptember 30. A Lokalanzeiger a nyugati harctérről a következő szenzációs jelentést közli: A legközelebbi napok meg fogják mu­tatni a franciáknak, hogy helyzetük a jobb­szárnyon pillanatról-pillanatra tarthatatla­nabbá válik. Remélhetjük, hogy a nagy fran­cia hadsereg elvonulása már nem fog soká késni. Ez az elvonulás nagyon véres lesz. A világháború első fázisa a befejezéshez közeledik. Pár­is körül megkezdődtek a dön­tő harcok. Heteken keresztül visszafojtott lé­legzettel és hivő reménységgel lestük a né­metek­­ titáni küzdelmet, azt a hősies harcot, amelyet szövetségesünk az egyesült francia-­ angol védelem ellen kitartó eréllyel inté­zett. A franciák minden talpalattnyi helyet az utolsó elszántsággal védelmeztek. Megkísé­reltek mindent, amire csak az emberi erő haláltusájában képes. És a németeket még­sem bírták visszaszorítani. A germán hata­lom, a germán megfontolással és észszerű­­­séggel párosult. Kedvező védelmi pontból hatásos támadásba mentek és most türelmes számítás, ügyes elhelyezkedés után elérke­zettnek látják a németek megvívni a dön­tő harcot. A háborúnak talán már a második fá­zisához tartozik az a kedvező fordulat, mely az oroszok és a szerbek elleni hadjáratban is beállott. Miután a Kárpátok közül kiver­tük az oroszokat, Galíciában a németekkel egyesült seregünk támadásba ment át és mint Frigyes főherceg, a­­ főparancsnok je­lenti, az orosz offenziva Galíciában össze­omlás előtt áll. Ehhez járul még az az örvendetes hír is, hogy Hindenburg tábornok ágyúi újból meg­szólaltak. Az északról előnyomuló porosz sereg Ossowiec várát bombázza és erős of­­fenzívájával hátrálni kényszeríti az oroszo­kat, akik már a Suvado kormányzóságból végkép kivonultak. Szerbiában pedig a mi seregünk hősies támadása ér el szép eredményeket. Szerbia összeomlása már csak napok kérdése. És ha Páris bevétele után, amely már szintén ha­marosan megtörténik, felszabadul az óriási német sereg, akkor a háború második és bi­zonyára utolsó fázisa az entente csúfos le­verésével éri el méltó befejezését. ZÚGOLÓDIK PÁRIS. Géni, szeptember 30. A nagyszámú se­besült­ vonatok érkezése, valamint a hivata­los hadi jelentések lakonikus rövidsége mi­att Páris lakosságának idegessége a legutób­bi huszonnégy órában erősen fokozódott. Súlyos szemrehányásokat tesznek a kor­mánynak és a hadvezetőségnek. Általában attól tartanak, hogy a francia hadsereg már a legközelebbi napokban kénytelen lesz a párisi vonalig visszavonulni. Berlin, szeptember 30. A Lokalanzeiger kopenhágai jelentése szerint a Daily Tele­graph jelenti Parisból, hogy a szövetséges francia-angol hadsereg veszteségei óriásiak és a hadseregek ki vannak merülve. A Lo­kalanzeiger genfi tudósítója arról a lesújtó hatásról ír, melyet Franciaország lakossá­gában Hindenburg tábornok az oroszok fe­lett aratott fényes győzelme előidézett. Iz­­volszki orosz nagykövetnek elküldték a la­kására a Liberté című lapot és vörös ceru­zával megjelölték a lap vagy harminc soros cikkét, melyben kifejti, hogy a pétervári kormány Franciaországgal s annak hadi cél­jaival nem törődik. A franciák ezenfelül az angolokra is neheztelnek. Ribot pénzügymi­niszter a legutóbbi minisztertanácson kese­rűen panaszkodott, hogy Anglia tőkései pénzügyi műveleteit a várakozásnak egyál­talán meg nem felelő módon támogatták. Páris, szeptember 30. A Liberté cikket közölt, amelyben azt írja, hogy a pétervári kormány egész figyelmét a bécsi Stephans­kirche tornyai kötik le és e közben teljesen megfeledkezik a szövetségesek céljairól és helyzetéről és súlyos szemrehányásokkal il­leti az orosz hivatalos köröket. Ezt a cikket a vörös kereszttel jelezve eljuttatták lz­­volszki orosz nagykövet kezeihez. A fran­ciák Anglia felé is gyanakodással néznek. A FRANKTIRÖRÖK GAZSÁGA, Berlin, szeptember 30. A Wolff-ügynök­­ség jelenti: A nagy főhadiszállásról von Scheming, a hadsereg főtörzsorvosa és a tábori egészségügyi szolgálat főnöke a kö­vetkező jelentést tette a császárnak: Or­­chiesben néhány nappal ezelőtt franktirőrök megtámadtak egy kórházat, amikor a 35. honvéd zászlóalj Orchies ellen büntető expe­dícióra indult. Minden fegyvernemben túl­erőben levő ellenséges csapatokra bukkant azonban és nyolc halott és harminc sebe­sült veszteséggel volt kénytelen visszatér­ni. A következő napon egy bajor zászzász­­lóalj vonult ki, amely sehol sem akadt el­lenségre többé és a helységet üresen találta. A helyszínen húsz borzalmasan megcsonkí­tott németet találtak­, akik az előző napi üt­­közetben sebesültek meg. A németeknek fü­leit és orrát levágták, néhánynak szája és orra fűrészporral volt betömve és ily módon fulladtak meg. A felvett tényálladék valódi­ságát két francia pap aláírásával erősítette meg. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztá­lya. Di­d küldi Pariskort!. A FRANCIÁK ELKESEREDÉSE. »

Next