Délmagyarország, 1914. november (3. évfolyam, 279-308. szám)

1914-11-01 / 279. szám

2 DÉLMAGY­ARORSZÁG Dünkirchen ostro­mára készülnek. Ma­ina-Frankfurt, október 31. Parisból jelentik Rotterdamon át a Frankfurter Zei­tungénak . Dünkirchen a németek ostromára ké­szül. A város lakossága nagy tömegekben menekül. Ha a németek közelednek, a ten­geri gátakat megnyitják és víz alá borítják a környéket. Csak egy három kilométeres sávot fognak szárazon hagyni. Azt hiszik, hogy az ostrom nagyon sokáig fog elhú­zódni. A lakosságot már egyszer pánik fog­ta el, akkor, amidőn a németek elfoglalták Casset. Már akkor megkezdődött a polgár­ság kivonulása a városból. Eddig több ezer ember elhagyta Dürnkirchent. Több német repülőgép jelent m­eg a város fölött és teg­nap harcba keveredett két angol aeroplán­­nal, amelyeket sikerült megsemmisíteniük. Bordeaux, október 31. A minisztertaná­cson, amelyen Poincaré elnökölt, a tenge­részeti miniszter előadta, hogy mennyiben voltak hasznosak a belga partok menti har­cokban a francia hadihajók, melyek az an­golokhoz csatlakoztak. A miniszter kijelen­tése szerint öt torpedóvadász hevesen ágyúzta a német jobbszárnyat. Egyikük, a Francois Garnier 10 cm­-es ágyúival lehe­tővé tette, hogy a belgák felvegyék az of­fenzívát. Perzsia is hadba száll Konstantinápolyból jelentik: Urnia kö­zelében kurdok és orosz csapatok között csatára került a sor, melyben a kurdok orosz ágyukat zsá­kmányoltak és számos foglyot ejtettek, köztük tiszteket is. A meg­vert orosz sereg a megerősített urmiai vo­nal mögé vonult vissza. A kurdok megkezd­ték az előnyomulást a város ellen. TÖRÖKÖK VEZETIK A PERZSA HADAKAT. A Petrograder Zeitung október 20-iki­ száma rendkívül érdekes adatokat közöl a törökök és perzsák közös készülődéséről. A legutóbbi események bebizonyították, hogy az oroszországi lap értesülése alapos volt. A cikk érdeke ért , fezei a következők: A németeknek s Ausztria-Magyaror­­szágnak sok külpolitikai számítása közül csak egy vált be: sikerült a törököt és a perzsát közös akcióra serkenteni. Tegnap szövegezték meg a megegyezést, amelynek leglényegesebb pontja tíz esztendőre szóló katonai, vám- és postaszövetség. A perzsa h­adsereg török vezetés alá kerül s a perzsa közgazdasági élet irányítása is Konstanti­nápolyból történik. Igen valószínű­, hogy e megegyezést hamarosan nyomon fogja kö­vetni az együttes offemzíva, amely azonban Oroszország részéről rendkívüli intézkedé­seket nem követel. A török fiotta újabb sikerei: Konstantinápoly, október 31. Az Agene Ottomane által kiadott fél­hivatalos kommüniké a tengeri üt­közetet a következőképen írja le: Mialatt folyó hó 27-én és 28-án a török flotta egy egészen kis ré­sze a Fekete-tengeren gyakorló tű­zött, az orosz flotta, amely eleinte mindenüvé követte a török flottát és annak gyakorlatait megakadá­lyozta, 29-én megkezdte az ellen­ségeskedést, amennyiben megtá­madta a török flottát. A támadást követő harcban a török flotta a Prith nevű ötezer tonnás aknalera­kó hajót, amelyen 700 akna volt, fenékbe fúrta. Egy orosz torpedó­­naszád súlyosan megsérült. Egy szénszállító hajót lefoglaltak a tö­rökök. A Ghairet I Millije török tor­­pedózuzó által landirozott torpedó elsüllyesztette az ezeregyszáz ton­na tartalmú Kubanec nevű orosz ágyúnaszádot. Egy másik, a Mua­­velíe I. Millije által land­rozott tor­­pedózúzó megrongált egy másik orosz partvédő hajót. Harminc tisztet és hetvenkét matrózt, akik az elsülyesztett és megsemmisített orosz hajókhoz tar­toztak, a törökök kimentettek és el­fogtak. A török flotta hála Istennek nem szenvedett veszteségeket. A harc a török flottára kedve­ző állásban tovább tart. A császá­ri kormány nyilván a legerélyesebb formában fog tiltakozni az orosz flottának ezen flottáknak csak egy kis jelentéktelen része ellen inté­zett ellenséges magatartása miatt. (Közli a miniszterelnökség sajtó­­osztálya.) Köln, október 31. A Reuter-ügynökség jelenti: Török hadihajók behatoltak az odesszai kikötőbe és elzsákmányolták az ott hor­gonyzó orosz gőzösöket. A Godbsti bombázza Sibastopoltt. Konstantinápoly, október 31. Szebaszto­­polt a Szultán Szelim­, a volt Goeben, ame­lyet a törökök tudvalevőleg megvettek a németektől, nagyon eredményesen bom­bázza. ELSÜLYESZTETT OROSZ ÁGYUNASZÁD Konstantindpoty, október 31. A Fekete­tengeren tegnap lefolyt harcban a Kubanec nevű orosz ágyunaszád is elsülyedt, Az ÁZSIAI partvidéket alá­aknázták. Berlin, október 31. Kopenhágából táv­iratoztak: Törökország hivatalosan közölte, hogy az ázsiai partvidékeiket Törökország aknákkal elzárta a semleges kereskedelem elől. Eltávozz­a­k az ersfetiste követei. Konstantinápoly, október 31. Giers orosz nagykövet a nagykövetség egész sze­mélyzetével tegnap elutazott. Holnap, leg­ Szeged, 1914. november 1. később holnapután fog eltávozni a francia és az angol nagykövet. Köln, október 31. A Kölnische Zeitung szerint a Reuter-ügynökség Konstantiná­polyból azt az értesülést hozza, hogy Giers konstantinápolyi orosz nagykövetet kormá­nya visszahívta. A török főváros terejét a háború mellett Konstantinápoly, október 31. A mai Baj­­rám-ünnep alkalmából már a kora reggeli órákban nagy háborús tüntetések voltak a török fővárosban. Több ezer­­ főre menő tö­meg járta be a város utcáit és örömének adott kifejezést a török flotta győzelmei fö­lött. A német és az osztrák-magyar nagy­­követségek előtt is lelkes­­ tüntetések vol­tak. Az Emden legalább brawd írja: Pétervár, október 31. A tengerészeti ve­zérkar a Zamatg orosz cirkálónak Pelang­­nál történt elsülyesztéséről a következő rész­leteket jelenti: Folyó hó 28-ikán reggel öt órakor az Emden cirkáló, mely egy negyedik hamis ké­ményt szerelt fel, az önhajóhoz közeledett a­ sötétben, amely az Emden-t a szövetséges fi­­ Etához tartozó hajóinak tartotta. Az Em­den teljes gőzzel ment a Zemcug felé és tü­zelni kezdett rá. Egy torpedót irányított fe­léje, amely a hajó orránál explodált. A Zem­­eug viszonozta a tüzelést, de az Emden egy újabb torpedó lövéssel elsüllyesztette a Zem­­eugot. Az elsülyesztett hajó legénységéből 85 ember életét vesztette, 250 megmenekült, de ezek közül 112 megsebesült. (M. T. I.) A bárok nijiai felkelése. A berlini Deutsche Tageszeitung jelen­ti: A Rotterdamei­ Nachrichten szerint az egész Granje-gyarmat nyílt felkelésben van Anglia ellen. A Frankfurter Zeitungénak jelentik Am­sterdamból: Német-Dél­nyugatafr­ika kor­mányzója, Sédz,­ a felkelő burok vezéréhez, Maritz­­ ezredeshez, a következő p,*o<'?in.id­ót intézte: De intrika t.Fondi polgáraihoz' Mivel az angol csapatok elfoglalt­ íó IF-­­mensdriffet és átlépték a német határt, ezzel az európai bábom­ átvitték Délafrike terüle­tére is. Kijelentem, hogy a németek nem óhaj­tanak a délafrikai hollandi polgárok ellen há­borút viselni, sőt megtesznek mindent, hogy az angol bet­ör­ést minden ponton visszaver­jék. A német csapatok az angolok és csakis az angolok ellen fognak küzdeni. BRÜSSZEL KÖRÜL VÁRAT ÉPÍTENEK A NÉMETEK. A Stampa közli párisi távirat alapján, hogy a német műszaki csapatok lázas erő­feszítéssel dolgoznak Brüsszel körül, mert Belgium volt fővárosát várrá alakítják át. ALBERT KIRÁLY PROKLAMÁCIÓJA, Berlin, október 31. Albert király prok­lamációt intézett csapataihoz, amelyben közli, hogy a belga hadsereg nemsokára erősítéseiket fog kapni, újoncokat és önkén­teseket.

Next