Délmagyarország, 1915. január (4. évfolyam, 1-28. szám)

1915-01-01 / 1. szám

IlffsmtikmBgtétég pli­mETA'lA'^OE^^ H K fmd * h­I­r­a­tTí KArász­utt»^ Trefa&MRtet 9 ®*­ egénkénw. K 2*'— féléne . . K 13*— egészén*. K 28*—félévre . . K 14.— Telefonsiim: 81. Stews mám ára 1 ® B*&r, Kaggpedfein K 6"— egyhónapb­a K 2­— negyedén* K 7‘— egyhón*prsK 2­40 Fjtv«s *zása ár* s# fillér "■* a—„jawuw......... •.. ------------------------------------­Szeged, 1915. y *>£ IV évfolyam 1. szám. Péntek, január 1. J/ij Wi'/ A német hivatalos jelentés a legkelle­mesebb újesztendei üdvözletét küldi egész Németországnak és a Monarchiának, vala­mint az ozmán birodalomnak. A német hi­vatalos jelentés egyszerűen beszámol arról, hogy a döntő harcokban hány ezer oroszt fogtak el, hány ágyút és gépfegyvert zsák­mányoltak. A magyar miniszterelnöki sajtó­­osztály közlése szerint a hivatalos jelentés így hangzik: Berlin, december 31. A Wolff-ügynök­­ségnek a nagy főhadiszállásról szerzett ér­tesülése szerint a Lengyelországban harcoló német csapatok a lodzi és lovici harcokkal kapcsolatos üldözés során több mint 56 ezer foglyot ejtettek és sok ágyút és gépfegyvert zsákmányoltak. A Lengyelországban no­vember 11-én megindult offenzívánk összes zsákmánya tehát ezzel 136 ezer hadifogoly­ra, 100-nál több ágyúra és 30G-nál több gép­fegyverre emelkedett. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez csakis Lengyelországra vonatkozik és abszolúte nem érinti a galíciai, bukovinai és kárpátoki harcokat, illetve az itt elfogott orosz töme­geket. A német hivatalos jelentés főként az orosz centrumra vonatkozik és csak kis részben érinti az­ orosz jobb­oldal vesztesé­gét. Az orosz centrumot tehát mégis csak döntőleg sikerült megverni, hiszen egy of­­fenzíva gyümölcse a 136 ezer fogoly, a 100- nál több ágyú és a 300-nál több gépfegyver. Az igaz, hogy az offenzíva másfél hónap óta tart, szakadatlanul, de ebből ,a tényből le kell vonnunk még azt az igazságot, hogy ilyen óriási offenzívával, ötven nap óta tartó har­coknál az oroszok halottakban és sebesül­tekben sokkal de sokkal többet veszítettek, mint foglyokban. Erről azonban abszolúte nem lehet még csak megközelítő statisztikát se­m készíteni.­ A Hofer-féle jelentés így­­ hangzik: Budapest, december 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) A tegnapi napon az oroszok Bukovinában és a Kárpátokban élénkebb tevékenységet fejtettek ki. Csapa­taink a Szuztava folyónál, a Czeremos felső vidékén tovább nyugatra a Kárpátok gerin­cein, azután a Nagyág völgyében, Ökörme­zőnél, — ahol tegnap az ellenségnek egy tá­madása súlyos veszteségük mellett meghiú­sult, — végül pedig a Latorca legfelső vidé­kén és az uzsoki szorostól északra állanak. Ettől a szorostól nyugatra az ellenségnek, amely az előnyomulást beszüntette, egyetlen egy kárpáti átjáró sincs birtokában. Gorlice vidékén és Ze’­líczyntól észak-keletre az oroszoknak tegnap és múlt éjszakán át is folytatott heves támadásait mindenütt vis­­­szautasították. A Nida mentén nyugalom volt. Tovább északra a szövetségeseik tá­madása előrehalad. Przeraysl előtt megálla­pították, hogy az orosz járőrök osztrák-ma­gyar egyenruhát viseltek. Az ellenség tiszt­jei és legénysége, akik ezzel a meg nem en­gedett hadicsellel élnek, nem igényelhetik a nemzetközi egyezmények és hadiszokások kedvezményeit. Hősér­ altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. A jelentésben említett Szuztava és Cze­remos folyó Bukovinában van, így az oro­szok jóval lejebb vanak már Csernovicnál és Románia különösen azóta nyilatkozik meg a monarchia mellett, amidőn elég kö­zelről szemlélheti az orosz hordák orgyilko­sokhoz méltó vandalizmusát. A hivatalos je­lentés szerint a Kárpátok legtöbb átjáróján kivü­l van már az ellenség és minden jel sze­rint az oroszok nyolcadik hadseregét az egész vonalon megvertük. Ez a hadsereg, melyet több hadosztállyal kiegészítettek, igen hatalmas; ez foglalta el Lemberget és vezére az oroszoknak egyik leghíresebb tá­bornoka Brusilov generális. Mégis csak döntő volt az a csapás, amelyet az oroszok balszárnyára Limanova mért. Meggyöngült ellenséges hadaik állanak ottan, másodrendű csapatok, rosszul képzett legénység, hiva­tására méltatlan tisztikar, újonc és fegyel­met nem ismerő tartalék, mely a fegyverrel is alig tud bánni. Nézzétek meg, kik állanak e hadal szemben. A mi katonáink, akiknek magasztalásába belefárad a költő éneke is, nemhogy a krónikás fáradt tolla... szerint a következő okoknak tulajdonítandó az, hogy Oroszország túltenné magát a szö­vetségesek ama megállapodásán, hogy csak együtt kötnek békét: Nem új dolog, hogy Franciaország és Oroszország nem szívesen folytatják a háborút attól a pillanattól fog­va, amikor Anglia annak a kötelezettségének, hogy Belgiumot a tengeren nagy csapatok odaszállítása által felszabadítja, nem tudott eleget tenni. Anglia apátiáját szövetségesei­vel szemben, mutatja ujoncozásának lassú­sága és számos kudarca a német flottával szemben, mely Oroszországot a Balti-tenge­ren állandóan fenyegeti. Ezek miatt vonná ki magát Oroszország a háborúból. HIVATALOS JELENTÉS DÉLRŐL. Budapest, december 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) A balkáni hadszínté­ren a nyugalom tovább tart. Tr­ebin felöl ke­letre tüzérségi harc után visszavonulásra kényszerítettük az ellenséget. Hofer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. MIÉRT KÖTNE KÜLÖN BÉKÉT AZ OROSZ? A Washington Post legutóbb ideérkezett számában vezető helyen foglalkozik azzal a hírrel, hogy Oroszország a maga részéről hajlandó volna a béke megkötésére. A lap AMERIKA NÉPE AZ ÁNTÁNT ELLEN FORDUL. A londoni Morning Post jelenti Wa­shingtonból: A közvélemény helyesnek tart­ja azt a rendkívül éles jegyzéket, amelyet az Unió Angolországhoz intézett. Több kon­gresszusi tag nyilatkozott úgy, hogy az amerikai közvélemény már egyáltalán nem érez úgy az ántanttal, mint a háború kezde­tén. Sok kereskedelmi és iparág pang, ami természetesen a közvéleményt is a háborút okozók ellen hangolja. KONSTANTIN KIRÁLY A GÖRÖG SEM­LEGESSÉGRŐL. Athénből jelentük: Konstantin király a diplomaták fogadásánál kijelentette, hogy Görögország a háború végéig meg akarja óvni semlegességét. — Ha valaki bennünket megtámadna, — mondotta a király — ,akkor védekezni fo­gunk teljes erővel és esetleg szövetsége­sünkkel bármily ellenség ellen. A görög­­ király nyilatkozata nagy feltű­nést kelt az ántánt köreiben, ahol utóbbi időkben ütőkártyául igyekeztek kijátszani Görögországot az ántánt mellett. Hamis hí­resztelések ellentéteket­­ akartak támasztani Görögország és Bulgária közt, ez azonban mindig meghiúsult. Most pedig a király nyo­matékos nyilatkozata után Görögország fel­tétlen semlegessége holtbizonyos. 16 ANGOL GŐZÖST ELFOGTAK A NÉ­METEK. A Cor­ere ditalia jelentése szerint tizen­hat angol gőzös nem érkezett meg rendel­tetési helyére a kitűzött időre. Valószínűnek tartják, hogy az angol hajókat a német flotta elfogta.

Next