Délmagyarország, 1915. február (4. évfolyam, 29-52. szám)

1915-02-02 / 29. szám

Szeged, 191$. —a——.nmimm ti­ mrr^wi—áj ELőnzerÉgi A« szegedem ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN félévr* . K 14.­­«py hónapra K 2­ 4 ® IV. évfolyam 29 szm A Hofer-féle jelentés. Budapest, február 1. (Közli a miniszter­elnöki sajtóosztály.) Orosz-Lengyelország­ban és Nyugat-Galiciában tegnap élénk harci tevékenység folyt. A legtöbb helyen az ural­kodó kilátási viszonyok következményekép­pen számos felderítő ütközet és csatározás volt, amelyek számunkra némely szakaszon­­ helyi sikereket eredményeztek. A Kárpátok­ban az általános helyzet legutóbbi esemé­nyek óta változatlan. A Lupkovi-nyeregtől nyugatra újabb orosz támadást visszautasí­­tottunk. Az Erdős hegységben lefolyt ütkö­zetben az ellenség 5 tisztjét és 800 emberét elfogtuk, 2 ágyút és 2 géppuskát zsákmá­nyoltunk. Bukovinában semmi lényeges ese­mény nem történt. A déli­­ hadszíntéren a helyzet nem változott. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Kiadóhivatal Kúrász­atc* 1 Telefonszáms 81. Cgyim »£*« ára 18 BiHr. * Kedd, február 2. szaki Mimion jel szerint nagyfontosságú ese­mények történnek Magyarország határain. A harctéri események fontosságát semleges és vo­ltuk harcban álló hírforrások jelzik. Így a londoni Daily News jeleníti Pét­erv­árról, hogy egy nagy csat­a a Kárpátoktól északra Írsz a­, új hadjárat megnyitó fázisa. Az osztrák és a magyar hadvezetőség igen erős haderőt állít fel 130 kilométer frontra, mely a Duklától ke­letre fekvő átjárókat és­ szorosokat védelme­zi.­­Ennek a hétnek az első napjaiban az osz­­trák-magyar csapatok egy kevéssé előre ha­ladtak. Ez azonban nem nyugtalanítja az oro­szokat, mert eddig ezen a vidékem a legjobb eredményeket érték el, amennyiben az osz­trák-magyar csapatokat a sár­i erdőkből ki­csalták a Gared­a felé lejtősödő nyílt terepre. A küszöbön álló csata úgy a szerbiai, mint a bukovinai harcokra befolyásnál lesz. Azoknak a hadműveleteknek, amelyek ezen a vidéken várhatók, sokkal nagyobb jelentőséget kell tu­lajdonítani, mint a közép-lengyelországi ös­­­szecsapásoknak, ahol­ most az orosz harcvo­­n­alnak kevésbé fontos helye van. Az oroszok a kacskaring-és osztrák-magyar vonalat felde­rítő útjukban megállapították, hogy Majdan­­kától keletre s csak kis távolságra a buko­vinai harctérről nagyobb szabású osztrák-ma­gyar fegyveres erő áll. Jól­ járható szoros ve­zet a majdankai erdőkön, keresztül a Prut­h­­völgyön át a vasút felé, amely Bukovinán keresztül ,Kolomea felé visz. Messzebb keletre egy másik ut van Kirlibaba felé. Az egész vo­naté,­ s főleg azon­­ a helyen, ahol a természet is kizárja, hogy akár az egyik, akár a más­ik sereg megkezdje a harcot, nagy hézagok van­nak. A Dunajec melletti sereg az összekötő kapocs a­ magyar vonal s a lengyelországi német hadállások között. A Corriere della Sera jelenti Pétervárról: Az osztrák-magyar seregek kárpáti offenzivája egyre nagyobb terjedelmet ölt. Észrevehető, hogy a harcvo­­nal egyre szélesebbé válik és hogy német erő­sítések érkeztek. Ami ennek a meglepő osz­­t­rák-magyar előnyomulásnak célját illeti, azt hiszik, hogy az osztrák-magyar csapatok erős védelmi vonalat akarnak készíteni, mely mint valami bevehetetlen, gát fárja el a Kárpátok szorosait és megakadályozza az oroszoknak Magyarországba való betörését. A déli harctérre vonatkozólag szintén ér­­dékes hírek érkeztek. Szófiai jelentés szerint az ottani Kambana mai vezércikke kifejti, hogy nemcsak 1912-ben, de már azelőtt is Bulgáriára nézve végzetesnek bizonyult a a szerbekkel való barátkozásnak kísérlete. Ne szerbekkel való barátkozás, de — hangsu­­lyozza a nevezetes eti­ek — Szerbia megsem­misítése legyen a bolgár politika jelszava. Minden vágyunknak, minden cselekvésünknek az legyen a rugója, hogy a szerb királyság leverését siettessük. A Kambana egyben jelenti, hogy az uj szerbiai offenzívát a németek és magyarok oly arányokban készítették elő, hogy minden ku­darc lehetősége teljesen ki van zárva. A Kambana végü­l megjegyzi, hogy Ausztria- Magyarország a legközelebbi napokban más­félmillió új katonát visz az északi harcvonal­ba. bór erre vonatkozólag érkező hírek annyira ellentmondók, hogy nem lehet megbízhatóan tájékozódni. Csak a Szerbiából érkező jelen­tések alapján lehet helyesen eligazodni. A Times közöl is egy k­ragu­je váci értesítést, a­mely azt mondja, hogy ha az osztrák-magyar­­hads­ereg az utakat járhatóvá tudná is tenni, akkor is csak úgy remélhetne­ sikert, hogy ha sokkal nagyobb hadsereget indítana Szer­bia elen, mint novemberben. Nagyon kétsé­ges azonban, hogy ez lehetséges-e, mert az orosz harctérről rem lehet elvonni­­ a csapato­kat. Így, ha Oroszország is megsegíti Szer­biát, aligha lehet komoly veszedelemtől tar­tanii és déli határainkon OROSZ CSAPATELTOLÁSOK A KÁR­PÁTI HARCOK MIATT. A Grazer Tagespost jelenti: Felsőm­a­­gyarország az ellenségtől immár meg van tisztítva. Csapataink helyenként már Galíciá­ban nyomulnak előre. Az oroszok összvesz­­tesége óriási A kárpáti nyomás folytán az oroszok nagyobb jelentőségű csapateltoláso­kat eszközölnek. A kárpáti események az egész orosz küzdelemre nézve nagy jelentősé­gűek. Találgatják, hogy mit akarunk Szerbiával. Rotterdam, február 1. A Times Ausztria- Magyarországnak Szerbia ellen tervezett újabb offenzívájáról írván, azt a megjegyzést teszi,­­hogy a monarchiából és Németország­ a Szövetséges csapatok ÁTTÖRÉSE. A Times katonai munkatársa nagyon va­lószínűnek tartja, hogy a német haderő nem­sokára meg fogja kísérelni a szövetséges csa­patok jobbszárnyának áttörését, hogy így Pa­ris elé nyomuljon. Török győzelem az orosz határon, Konstantinápoly, február 1. A milli táv­irati ügynökség isár­i tudósítójától táviratot kapott az orosz határ közeléből. A távirat szerint a török csapatok egy hét óta vissza­verték az oroszoknak Norpitköprü ellen inté­zett támadását. Az oroszok számbeli túlsú­lyuk ellenére is futva menekültek, 250 halot­tat hagyva hátra. Menekülésük közben több­­ török falut felgyújtottak és gyermekeket gyilkoltak. (M. T. I.) TÍZ FOK HIDEG LENGYELORSZÁGBAN. Krakó, február 1. A Russkoje Siro­vo sze­rint Orosz-Lengyelországban a hőmérséklet jelentékenyen csökkent s a hideg most — 10 nok Celsius. A folyók és a patakok befagy­nak. AZ OLASZ SAJTÓ GYŐZELMET JÓSOL FEGYVEREINKNEK. Róma, február 1. A Mattino haditudósí­tójának jelentései alapján arra a következte­­tésre jut, hogy az orosz hadsereg ellenállá­sának teljes összeomlása küszöbön áll és ta­vaszra a németek döntő támadást intéznek a franciák ellen. A cikk arra a végeredményre következtet, hogy a győzelem feltétlenül a németek részén lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék