Délmagyarország, 1915. március (4. évfolyam, 53-77. szám)

1915-03-02 / 53. szám

»- I ELŐFIZETÉSI ád SZEGEDEN I ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN-------7 i tefeMnszám: 305, egész évre . K 24 — félévre .­­ K 12— egész évre . K 28— félévre K­ 4- I Egy« szám­ára H­illér. negyedévre K 6­— egy hónapra K 2— negyedévre K 7 — egy hónapra K 2:40 í Kiadóhivatal Kárász­ utca 9 Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér. ~ Kedd, március 2. Szeged, 1915. IV évfolyam 53 szám. LEGÚJABB. Póla, március 1.­­A pólai földrengésjelző­­készü­lékek tegnap este katasztrofális föld­rengést jeleztek körülbelül kilencezer kilo­méter távolságra. Berlin, március 1. A tengeralattjárók háborújára vonatkozó második amerikai jegyzékre ma válaszolt a német kormány. A jegyzéket Berlinben adták át Amerika nagykövetének és szövegét holnap fogják publikálni. Budapest, március 1. A tengeri készletek bejelentése március elsején lejárt. A f­öld­­mivelésügyi miniszter a készletek bejelen­tését most március tizenötödikéig meg­hosszabbította. Budapest, március 1. Az Oporvölgyben megvert orosz sereg visszavonulás közben megerősítésit kapott és Wyszkowtól északra újra szembeszállt üldöző csapatainkkal. A harcok folyamatban vannak és igen heve­sek. Az ágyúszó egész Toronyáig hallható. Uzsoiktól északra álló frontunkat is megtá­madta az ellenség. A harc itt is épp oly he­vességgel folyik, mint Wyszkownál. Hely­zetünk, az eddigi előjelek szerint, ikitünö. Budapest, március 1. Az oroszok Uzsok­­nál és Duklánál végső erőfeszítéssel küzde­nek. Minden emberüket a tűzbe vetik. A küzdelem példátlanul heves és a mieink bá­torsága, önfeláldozása és hősiessége eddig minden támadást visszavert. Róma, március 1. Az orleansi herceget, aki angol vezérkari egyenruhában járt, a francia katonák állítólag kémkedésére letar­tóztatták. Berlin, március 1. Németországban leg­közelebb összeírják a burgonyát s megszám­lálják a sertéseket. London, március 1. Az „Eitel Friedrich“ német cirkáló elsülyesztett egy francia s egy angol vitorláshajót. Szófia, március 1. Az albán—monteneg­rói határon a harcok egyre hevesebbek. A törökök pénzzel és fegyverrel segítik a fel­kelőket. Amsterdam, március 1. A s­ievi kor­mányzóságtól ötezer magyar, német és osz­trák családot száműztek. Berlin, március 1. Wilson, az Egyesült­ Államok elnöke az ententéhez intézett jegy­zékében azt javasolja, hogy az összes akná­kat szedjék fel, amelyek az Atlanti-óceánon és az Északi-tengeren vannak elhelyezve. Párisban és Londonban ellenzik, mert fegy­verszünet kellene hozzá, amire egyik fél sem hajlandó. __ Bécs, március 1. Szmirnából érkezett jelentések szerint, oda érkezett utasok talál­koztak egy nagy angol hajóval, mely súlyo­­san meg volt sérülve. A hajón számos se­besült tartózkodott. Róma, február 1. A „Tribuna“ jelentése szerint egy héttel ezelőtt egy francia had­test indiaiakkal elindult a Gallipoli félszi­getre. A Berliner Tageblatt írja a következő szenzációs hírt: Poklovszky [UNK]‘Közeit, a bukaresti orosz kö­vet, mint már jelentettük, a minap Pétervárra utazott, hogy Szasszanovtól új utasításokat kérjen. Új kísérletével Bukarestben ugyanis kudarcot vallott. Az Osmanische Lloyd érte­sülése szerint Románia ,a következő titkos ajánlatot kapta Oroszországtól. A románoknak a Dardanellák miatti­­ ag­gályát azzal akarta eloszlatni, hogy az orosz kormány nevében feltétlenül biztosította a román érdekeket a Fekete-tengeren. Biztosí­totta továbbá a bukaresti szerződés elismeré­sét, ennek logikus következményeként pedig Románia támogatását az oroszok részéről az esetben, ha a bolgárok, a Dobrudzsa vissza­vételét kísérelnék meg. Oroszország ezzel szem­ben azt követelte, hogy Románia rögtön vonuljon be hadsere­gével Erdélybe. 150.000 embert e célra Orosz­ország is rendelkezésre bocsát Romániának. Ezzel kapcsolatban Erdélynek Romániához való csatolását ígérte meg. A BesszarábiáM vonatkozó román igények elhallgattatására, az ott lakó románságnak nagyszabású sza­badságokat helyez kilátásba, valamint a ro­mán elemeknek a városi közigazgatásba való belevonását. Követelte Oroszország azt is, hogy Ro­mánia az Olaszországgal való együttműködé­sért tanúsított fáradozásainak vessen véget és a Bulgáriával való tárgyalásokat is hagyja abba. A bolgár átmeneti forgalomba semmi­képpen se egyezzék­­ bele. Magától értetődő­nek jelezte azt is, hogy be kell szüntetnie mindennemű gabona- és lisztkivitelt Ausztriá­i M­­agyaro­rszágba és Németországba, a köz­ponti hatalmak­­ hírei pedig Romániából eltá­­volítandók. További követelése, hogy a ro­mán dunai kikötők­­ az orosz hajók számára megnyitandók és egy orosz kikötő-állomás alapításának az engedélyezése a Duna torko­latában, valamint a román flottának, főképp pedig az „Erzsébet királyné“ cirkálónak az orosz fekete-tengeri hajóhadhoz való csatla­kozása. Szerbiát egy bolgár támadás ellen meg­védendő, Románia vonultasson fel legalább kétszázezernyi hadsereget a Dobrudzsában, a bolgár határra, arra az eshetőségre, ha Bul­gária a szerb Macedóniába akarna bevonul­ni. Jutalmul ez esetben Ruszcsukot és Várnát ígérte Romániának.­­Ezeket az orosz ajánlatokat azonban Ro­mánia visszautasította. Az olasz közvélemény ébredése. Róma, február 26. A Giornate dTtalia eddig a legellenségesebb indulattal írt­­ Német­országról. Meglepő és egyúttal jellegzetes változás észlelhető most ebben a lapban, ami­kor a németellenes olaszok fejét mossa. Ve­zércikkben gúnyosan és dühösen kel ki azok ellen az olasz lapok ellen (főleg a­ milánói saj­tó ellen), amelyek napról-napra kövér betűk­kel írnak a pusztulás előtt álló Németország­ról, borzasztó német vereségekről és a Ma­­zuri-tavak közti német időkatombákról mesél­nek. Ezek a badarságok, hazugságok és hami­sítások­­— mondja ez a lap — a külföldön azt a látszatot kelthetik, mintha Olaszországban csak vakok és bolondok laknának. Egészen másképpen viselkednek szerinte az angolok, akiknek van bátorságuk az igazság szemébe nézni. Dacára a halálos gyűlölségnek, amel­­­lyel Anglia Németország iránt viseltetik, — egyetlen egy angol lapban sem jelent meg ezredrésze sem azoknak a­z ostobaságoknak, amelyeket az olasz sajtó írt meg Németor­szágról. Az angolok okosságának a bizonysá­gául rámutat a Giornale d Italia a Tunes azon cikksorozatára, amelyet az Németor­szágról közöl. Kivonatokat is közöl belőle és végül azon reményének ad kifejezést, hogy ezeknek az elolvasása bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy szétoszoljon a tudatlanságnak az a köde, amely Németországra vonatkozóan Olaszországban még most is ránehezedik a­­ német dolgokra. szervezett repülő-osztály vezetője Girod képviselő, egy felderítő repülés alkalmával súlyosan megsérült. A gép kigyuladt és a képviselő a lábain égési sebeket szenve­dett. Berlin, március 1. Az amerikai kormány felfüggesztette a búza behajózását. Róma, március 1. Monte Christo szige­ténél egy súlyosan megsérült francia búvár-Róma, március 1. A Paris védelmére hajóra akadtak. Részletek még hiányzanak. Oroszország titkos ajánlata Romániának.

Next