Délmagyarország, 1915. április (4. évfolyam, 78-102. szám)

1915-04-01 / 78. szám

LEGÚJABB. Budapest, március 31. A munkapárti klubban Tisza István gróf miniszterelnök el­mondotta, hogy őfelsége a király, aki őt teg­nap egy órás kihallgatáson fogadta, pompás egészségnek örvend. Az uralkodó minden részletre kiterjedő érdeklődéssel kíséri az eseményeket. A miniszter­elnök hallgatósága jóleső érzéssel hallgatta Tisza fejtegetéseit. Berlin, március 31. Április 1-én van szá­zadik évfordulója Bismarck születésének. Az egész országban em­lék-ü­nnepélyek lesz­nek. A császár rendeletére Berlinben a Bis­marck szobornál lesz a hivatalos emlék­ün­nep. A szobrot feldíszitették fekete-fehér-vö­­rös szalagú babérkoszorúkkal. London, március 31. A Matin newyorki jelentése szerint a Prinz Eitel Friedrich se­gédcirkálót értesítették, hogy legkésőbb áp­rilis 1-én este hét órakor Newport News ki­kötőjét elhagyni tartozik. Genf, március 31. A nieuporti Yser-hidat a német nehéz ütegek az ellenséges hajó­üte­gek heves tüzelése közben szétrombolták. A francia hadvezetőség a lassú menetelű har­cokat főképpen azzal mentegeti, hogy csak árkásztámadások történnek, melyek során eddig 7000 kilogrammnyi robbanóanyagot használtak el. Lisszabon, március 31. Portugáliában a helyzet rendkívül komoly. A­­ köztársaság elnöke ellen, mert a parlament jogaiba bele­avatkozott, megindították az eljárást. Azon­kívül titkos összeesküvéseket is lelepleztek. A lapok hangoztatják, hogy rövidesen kitör a forradalom. Athén, március 31. Az angolok Alexan­driában hatvanezer embert vontak össze, hogy Szmirnát megszállják. Bukarset, március 31. A Dardanelláknál a helyzet változatlan. Az orosz flotta teg­nap a Boszporusnál az ereglii bányavidéket bombázta. Kétezer lövést adtak le. Kilenc vi­torlás elsülyedt. Az orosz flotta délben vis­­­szavonult. Rotterdam, március 31. Kilencszázezer munkás felmondására az angol bányatulajdo­nosok azt válaszolták, hogy az általános bér­emelés nem engedélyezhető. Miután a mun­kások kitartanak követeléseiknél, nagy sztrájk várható. Negyvenezer oroszt fogtunk el. A márciusban lefolyt harcok nagy he­vességére és csapataink halál­át megvető hő­siességére lehet következtetni Höffer leg­utóbbi jelentéséből, amely hírül adja, hogy március elseje óta több mint negyvenezer orosz foglyot ejtettünk. A márciusi nehéz harcoknak jó része a Kárpátokban folyik le, a­hol az utóbbi időben is éjjel-nappal dörögnek az ágyuk és irtózatos csaták, rettenetes üt­közetek mennek végbe. A hivatalos jelentés már napok óta leg­­f­ők­épen a kárpáti harcokkal foglalkozik. Az oroszok hihetetlen erőfeszítéseket tesznek, hogy a másfélszáz kilométeres kárpáti front valamelyik szakaszán a mi defenzív állásun­kat benyomni tudják, de minden­­ kísérletük véres kudarccal végződik. Tegnap Lupikovtól délre és keletre fekvő területen voltak nagy küzdelmek, melyekben az orosz erők újból támadtak. A lupkovi nyereg és az uzsoki há­gó között még mindig makacsul folyik a harc, azonkívül Cisnától északra és Kalmi­­cától északkeletre fekvő magaslataikért har­colnak. Dacára, hogy megállapítást nyert, hogy az oroszok már belevitték a küzdelem­be a Przemyslnél felszabadult orosz erőket, de ez a friss, pihent ellenséges megerősítés sem használt, az oroszok támadása sikerte­len maradt. Valószínűleg még sokáig fog tartani a kárpáti frontunkon a harc és a donti és még messzi van, mindazáltal abból a körülmény­ből, hogy egy hónap ala­tt negyvenezer oroszt fogtunk el, már nagyon sokat lehet előre látni. Az oroszok végre is kénytelenek lesznek feladni lehetetlen vállalkozásukat, mert a Kárpátok érc­szikláin kívül a mi hon­­védeink elszánt bátorsága is feltartóztatja őket. Höfer altábornagy jelentését itt közöl­jük: Budapesti, március 31. A kelet-beszkidi arcvonalon a nap nyugodtabban telt el. Kelet felé, a szomszédos szakaszokon a harc to­vább tart. Cisnától északra és Katnicától északke­letre fekvő magaslatokon az ellenségnek éj­jel is megismételt több rohamitámadását vis­­­szavertük. Az uzsoki szorostól északra az el­lenség súlyos veszteségei mellett szintén meghiúsultak az oroszoknak éjjeli támadásai. További 1900 embert elfogtunk. A többi arcvonalon lényeges esemény nem történt, csak tüzérharcok voltak. Március elseje óta az ellenségnek ös­­­szesen 183 tisztjét és 39.942 főnyi legénysé­gét fogtuk el és 68 géppuskát zsákmányol­tunk. Höfer altábornagy a vezérkari főnök helyettese. AZ ENTENTE SZERBIÁT OFFENZÍV HADJÁRATBA akarja UGRATNI­ Szaloniki, március 31. Az u­tóbbi­­ napok­ban a vasúti­­ kocsik százai rengeteg mennyi­ségű hadi­anyagot szállítottak Szerbiába. Azonkívül angol és francia gőzösök repülő­gépeket, motorcsainakokat, muníciót, ágyút, lisztet, ruhát, kötszereket, kőszenet visznek Szerbia felé. A szövetségesek azt szeretnék, ha Szerbia folytatná a harcot a monarchia el­len, pedig ebben a szerencsétlen, járványok pusztította országban már­­ senki sem kívánja a háború folytatását. Három nappal ezelőtt francia és angol repülők indultak el Nisbe és Belgrádba, , ,w„ - GOLTZ TÁBORNAGY A ROMÁN KIRÁLY ELŐTT, Bukarest, március 31. Goltz pasát Buka­resti tartózkodása alkalmával Ferdinánd ki­rály kihallgatáson fogadta. A­­ tábornok Bra­­tianu miniszterelnökkel is tanácskozott. Bu­sche német követ Goltz pasa és kíséretének tiszteletére a Jockey­ Clubban díszlak­omat adott, amelyen az osztrák-magyar követség tagjai Czernin gróffal az élükön, to­vábbá Saf­­fy bég török és Vremdenburg hollandi követ is rész­t vettek. ROMÁNIÁVAL HELYREÁLLT A BUKOVI­NAI KÖZLEKEDÉS. Bukarest, március 31. A­­ Dimineata tudó­sítója jelenti Burdnceniből: A Csernovic mellett levő Pruth-hidat, a­melyet az oroszok megrongáltak, már helyre­állították és átadták a forgalomnak. Az osz­trák és magyar külügyminisztérium értesítet­te erről a román kormányt azzal, hogy a for­galom Romániával Burdujenín keresztül is­mét megkezdhető. A román kormány hozzá­járult a javaslathoz s a román vasutak most már Burdujenin keresztül ismét közlekednek iikánáig, ahonnan a rendes módon osztrák vasutak viszik tovább az utasokat Csernovis­­ba.

Next