Délmagyarország, 1915. május (4. évfolyam, 103-128. szám)

1915-05-01 / 103. szám

Szerkesztőség Mrész­ utca 9.­­] ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN ‘ Kiadóhivatal KárásT^oT» Tdzf«»száma­ 305. egész évre . K 24*—félévre . . K 12*— egész évre . K 28*—félévre . . K 14.—­­ Telefonszám: 81« ! Egyes szám­ ára I» Széf. negyedévre K 6 — egy hónapra K 2 — negyedévre K 7­— egy hónapra K 2 40 j Egyes szám­ára 10 a,tór . Szeged, 1815. IV. évfolyam 103. szám. Szombat, május I. Jelentős sikerek nyugaton és keleten. (Dünkirchen­ bombázzák a németek. — Elvágták a németek a varsó-szentpétervári vonalat.) Hónapok óta alig jött olyan nagyjelen­tőségű közlés, mint ma, május elsejére. A német nagyvezérkar beszámol úgy a nyu­gati, mint a­­ keleti harctér óriási eseményei­ről. A nyugati­­ harctérről egy hét óta igen jó hírek érkeztek s a jelentéseket betetőzi a m­ai közlés, amely szerint a németek áttör­ték a francia—angol—belga balszárnyat (minden jel szerint Ypres körül) és eljutot­tak a francia tengerpartig s megkezdették Dünkirchen bombázását. Ezenkívül is csupa olyan dolgok történtek, amelyek a német fö­lény határozott dokumentumai. A jelentés így hangzik: Berlin, április 30. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: A tengerpar­ton ellenséges repülők élénk tevékenysé­get fejtettek ki. A repülők bombái Osten­­dében csak házakban okoztak jelentékeny kárt. Dünkirchen várát tegnap tüzérségi harc alá vettük, Flandriában a nap különös esemény nélkül telt el. Éjjel az ellenség Steenstatte és Het-sas közt támadott, a harc még folyik. A csatorna nyugati part­ján Steenstatte, Het-sas helységek közelé­ben a hídfőket kiépítettük és erősen tart­juk. A csat­onától keletre, Yperntől észak­ra a zuávok és tarkók támadást­­ kíséreltek m­eg jobbszárnyunk ellen, a támadás tü­zünkben összeomlott. Champagneban Le­­mesniltől északra a franciák semmit sem voltak képesek visszafoglalni a tőlük teg­napelőtt elragadott hadállásból. Az ezer méter hosszúságú és 300 méter szélességű erődcsoportot egész terjedelmében átépí­tettük és tartjuk. Az Argonneokban csapa­taink Le Jour de Paristól északra roham­mal bevettek egy ellenséges lövészárkot, egy tisztet és 30 főnyi legénységet elfog­tak és az elfoglalt terepet az ellenségnek több rendbeli ellentámadásával szemben is megtartották. Cornaynél, az Argonneok keleti szélén egy ellenséges repülőgép le­zuhant, utasai meghaltak. A Maas és Mo­sel közt a franciák tegnap a Maas magas­latokon általunk elfoglalt hadállásokat eredménytelenül támadták. — Flireytől északra is az ellenség nagy veszteségei mellett meghiúsult egy francia támadás. A Maas magaslatokon április 24-től 28-ig vívott harcokban a franciák csupán fog­lyokban 43 tisztet, köztük 3 ezredparancs­nokot és kerekszámban 4000 főnyi legény­séget vesztettek. Harwich erődje, Anglia keleti partján, ma éjjel bombákat dob­tunk. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Dünkirchen ostroma tehát megkezdő­dött. Minden jel szerint a 30 és felesek, na meg a jó öreg 42-esek megteszik itt is a ha­tást és akkor ... akkor Calais következik! Dünkirchen és Calais — itt kezdődik csak. Anglia végzete. A britt óriás gyávasága e két vár elfoglalásával kifelé is meg fog nyi­latkozni. Most már nem páholyból fogja a tragédia eseményeit élvezni, hanem a bom­bák beesnek a páholyba is, a szigetország­ba. Nem lehetetlen, hogy Dünkirchen elfog­lalása — amiben méltán hihetünk, —­ olyan diplomáciai fordulatot vált ki, amely kiha­tással lesz az egész világháborúra, termé­szetesen Németország, a monarchia és Tö­rökország javára. De a keleti harctéren is rendkívüli ese­ményről érkezett hír. Hindenburg zseniális sakkhúzása ott borította fel az orosz hadve­­zetőség terveit, ahol legkevésbbé várták. A német nagyvezérkar közli: Orosz­ország északnyugati részében operáló haderőnk előcsapatai tegnap széles arc­­vonalban elérték a dünaburg—libaui va­sútvonalat. Komoly ellen­állást az azon a vidéken levő orosz csapatok, — köztük a Memel elleni rablóhadjáratban résztvevők maradéka, — eddig sehol sem kíséreltek m­eg. Jelenleg Sawli körül vannak harcok folyamatban. Kálváriánál az oroszok na­gyobb támadásai nagy veszteségük mel­lett meghiúsultak, öt tiszt és ötszáz főnyi legénység sebesületlenül került kezünkre. Tovább délre is Kalvaria és Augostow kö­zött kudarcot vallottak az oroszoknak el­lenünk irtozott előretörései. A legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A diinaburg—libaui vasúti vonal egész északon van és arról nevezetes, hogy érinti Oroszország legelső kikötőjét, Libául, va­lamint arról is, hogy a Varsó és Szentpéter­vár közt levő kettős vágányú vonal itt vezet át. A németek tehát részben elzárták Libaut, másrészt elvágták Szentpétervárt, az orosz fővárost a legfontosabb vártól, Varsótól.­­ Szinte át se lehet tekinteni az eredmény ki­ható erejét. Talán az egész hadjáratot befo­lyásolja majd. És még egyet mutat, ragyogó világossággal: Hindenburg tábornagy ki­fogyhatatlan zsenialitását. Hisz az oroszok főerejüket éppen az ellenkező ponton kon­centrálták — a Kárpátokban. Átcsoportosí­tották seregeiket, mint a lavina gördültek országunk felé s mára tudjuk, hogy az ellen­ség terve itt kudarcot vallott. S a kudarcot most betetőzi a legészakibb eset. Ez kivált­képen fáj az oroszoknak, ami nem csoda, mert a büszke Szentpétervárt érinti megle­hetősen közelről. A német offenzív szellem most kezdi igazában éreztetni erejét úgy nyugaton, mint keleten is. Úgy látszi­k, a harctereken meg­érett már ,a helyzet s rövidesen óriási ese­mények következnek. Az alkalmatlanok behívása Bécs, április 30. A M. T. I. jelenti, hogy a Fremdenblatt, az Ostrauer Zeitung egy cik­két reprodukálja, amely többek között így szól: hivatalosan közlik, hogy a legénység­hez tartozó ama katonákat, kiket katonai or­vosok „ez idő szerint­­ alkalmatlanoknak“ mi­nősítenek és akiknek nincs igényük rokkant­­nyugdíjra, a háború további folyamán nem vetik alá újabb felülvizsgálatnak, hanem te­kintet nélkül szolgálati alkalmatlanságuk ide­jére, a p­ót zás­z­ló­al­jaknál felállított üdülő osz­tagokhoz fogják beosztani. A hadügyminisz­ter e rendelkezése visszaható erejű. Azokat akiket a háború kezdete óta felülvizsgálat ut­ján mint ideiglenesen alkalmatlanokat sza­badságoltak és akiknek rokkantnyugdijra igé­nyük nincs, azonnal behívják. A behívottak díjtalanul utaznak a monarkia vasútjain és gőzhajóin tartózkodási helyükről oda, ahol jelentkezniük kell. Az utazási jegypénztárak­­­­nál katonai­­ okiratokkal, ilyenek hiányában a­­ községi elöljáróság által hitelesített igazol­­­­vánnyal igazolhatják személyazonosságukat.

Next