Délmagyarország, 1915. június (4. évfolyam, 129-155. szám)

1915-06-01 / 129. szám

Szeged, 19­5­­ ¥. évfolyam 129 s­em. Kedd, jun­us I. LEGÚJABB. Stockholm, május 31. Szerbiában nagy a nyugtalanság Olaszország adriai tervei miatt.­­A ország kormányválság előtt áll. Bécs, május 31. A király Kerzl dr. bele­egyezésével a nyáron Schönlmannban marad. Lugano, május 31. Rómában nagy feltű­nés keltett az a hír, hogy Caroni márkit, a konstantinápolyi olasz nagykövetet a lakos­ság bántalmazta. A nagykövet az utca túlsó oldalára akart átmenni, amikor az után két török csapat vonult végig egymással szem­ben. Az olasz követ a két szakasz közé ke­rült és ekkor egy török tiszt kardlappal vé­gig vágott a hátán. Amikor a nagyvezér az incidensről értesült, azonnal bocsánatot kért az olasz nagykövettől. Bécs,­­május 31. A király délelőtt kihall­gatáson fogadta Schönburg vatikáni köve­tünket. London, május 31. A „Tullochmoor ” 3520 tonnás gőzöst megtorpedózták, elsülyeult. A „Dixi“ francia hajó Brestbe menet felszedte a „Glendes'■ angol gőzös legénységét, amely gőzöst német tengeralattjáró elsülyeszte­tte. Bukarest, május 31. A konzervatívok kedd délután rendkívüli közgyűlést tartanak, amelyen részt vesz Carp Péter volt miniszter­elnök is, a monarchia rendületlen híve. Genf, május 31. A pétervári olasz követ kétségesnek tartja, hogy Itália megüzeni a háborút Törökországnak. Az olasz eredekek csupán a magyar-osztrák határterületre irá­nyulnak. Az olasz flotta dardanellai akciójá­nak híre egyenlőre komi. Bukarest, május 31. Caíaraut, aki annak idején a debreceni görög katholikus püspök­ség ellen az országszerte nagy szenzációt keltett pokolgépes merényletet elkövette s a­kit azóta hiába kerestek, egy bukaresti ven­déglőben láttak étkezni. Catamilt azután az utcán sétálni is látták. Budapest, május 31. A Berliner Tage­blatt haditudósítója a következőket írja: Jó­zsef főherceg hetedik hadtestéről röviden ezt ménül hatom: Mind hősök. A hadtestet nálunk is­­ ösmerik. Laborcvölgyi harcait ismertettem már. A nyugat galíciai áttörés után, mikor az orosz Beszkid-h­adsereget hátbakapták, a honvéddivíziónak a Varetiszc­­- hegyet kellett megostromolnia. Ezt a feladatot, mint József­­ főherceg mondotta, a budapesti első honvéd­­ezred elvégezte. Üldözés közben a hadtest ek­kor kétezer foglyot ejtett. A Bukovica hegy­háton az ellenség ismét szembeszállt, de vis­­­szavezete­tt és több vereség után Somokba me­nekült. A hetedik hadtest Przemysl felé útjáig, Bidcáig üldözte az ellenséget. : Az ellenzék vezérei Budapest, május 31. Illetékes helyről ér­tesülünk, hogy őfelsége az ellenzéki vezér­­férfiaknak a miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf Andrássy Gyulát, gróf Apponyi Albertet és gróf Zichy Aladárt m­agánkihallgatáson fogadja. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Budapest, május 31. (Tudósítónk táv­irata.) A Magyar Hírlap értesülése szerint a király az ellenzék vezéreit, gróf Andrássy Gyulát, gróf Apponyi Albertet és gróf Zichy Aladárt kihallgatásra hívta. Andrássy ked­den délelőtt, Apponyi pénteken és Zichy szombaton jelenik meg a királynál, a király előtt. Budapest, május 31. A munkapártban­­ hétfő este sokat beszéltek az ellenzéki vezé­rek kihallgatásáról. A­­ miniszterelnökhöz is kérdést intéztek e tárgyban. Gróf Tisza Ist­ván kijelentette, hogy a legutóbbi parlamenti üléseken többször beszélt ellenzéki vezérek­kel, akik egy ízben azon óhajuknak adtak ki­fejezést, hogy szeretnének a király előtt meg­jelenhetni. A miniszterelnök örömmel közve­títette a kívánságot. Az ellenzéki vezérek e hét folyamán megjelennek őfelségénél. Hogy a kihallgatásnak mi célja van, azt nem tudja,­­­ nem is kérdezte, nem is közölték vele. Przemysl teljes körülzárása. Berlin, május 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Keleti hadszíntér: Nincs je­lentős esemény. Délkeleti hadszíntér: Prze­­m­­ys­ körüli harcokban a német csapatok tegnap közelebb jutottak az északi és észak­keleti arcvonalhoz. Legfőbb hadvezetőség (Közli a miniszterelnöki Sajtóosztály.) Budapest, május 31. O­r­o­s­z h­a­d­s­z­i­n­tér: A Szán mentén és e folyótól keletre tegnap nem voltak komolyabb harcok. Prze­­mysl északi és délnyugati arcvonalán, vala­mint a Dnyeszter felső folyásán harcolunk. Stryj vidékén a szövetséges csapatok heves harcban több helységet rohammal bevettek és elfoglaltak egy orosz üteget. Egyébként az északkeleti hadszíntéren a helyzet válto­zatlan. Höfer altábornagy,­­ a vezérkari főnök helyettese. Nehéz tüzérségünk Budapest, május 31. (Közli a miniszter­­­­elnöki sajtóosztály.) Olasz hadszín­tér : Tegnap délelőtt a lavaronei fensikon levő erődítményeink egyik szakaszán egy alpini ezred támadását véresen visszaver­tük. Paneveggiotól északkeletre egy ellen­séges osztag beásni kezdte magát, de jár­őreink tüze elöl nyomban meghátrált. A ka­ az olaszok ellen, rinthiai határon reánk nézve sikeres kisebb harcok fejlődtek. Kartreittől keletre az el­lenség hiába kísérelte meg a Krn lejtőinek megmászását. A tengerparti határterületen folyó tüzérségi harcba nehéz tüzérségünk is kezd beleavatkozni. . Hofer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék