Délmagyarország, 1915. július (4. évfolyam, 156-182. szám)

1915-07-01 / 156. szám

­&C*rkesztőség Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN K­i­a­d­ó­h­i­v­a­t­a­l Kárász-utó» V TdtUiffiín: 305. egészévre . K 24 — félévre . . K 12*— egész évre . K 28 — félévre . . K 14.­ Telefonszám: 81. Egyed szám &ra !» SSfer. j| negyedévre K 11— egy hónapra K 2­— || negyedévre K 7 — egy hónapra K 2-40_________Egyes szám­ára 10 pitér. Szeged, 19­5._____________IV. évfolyam 156. szám. ___________ Csü­törtök, július 1. LEGÚJABB. Qent: A párisi Matin katonai szakértője foglalkozik a keleti eseményekkel és azt írja, hogy az oroszokra előnyöseb­b, ha végleg föladják Galiiciát. A ném­etek szándéka, sze­rinte, az, hogy Hindensburg együtt kooperál­jon Macken­senn­nel Varsó ellen. Az orosz ve­reségnek a könnyelmű hadvezetés és muní­ciós irán­y az oka. Genf: A Journal des Geneve katonai író­ja szerint nyugaton 1100 német zászlóaljjal szemben 1100 francia zászlóalj, 60, illetve 70 belga zászlóalj, valamint 700.000 angol áll. Dacára e túlsúlynak, a szövetségesek sehol se mehettek át komoly offenzívába. Lugano: Az olasz lapok, úgy látszik, kormányrendeletre támadják a római pápát. A Secolo rámutat a pápa olaszellene­s nyilat­kozataira, melynek éllét Gáspári bíboros enyhítő nyilatkozata semmiben sem gyöngí­tette. A Popolo d'Italia hangsúlyozza, hogy a külső ellenség után a belső ellenséggel — a pápasággal — szintén b­e kell számolni. Mi­lánói jelentés szerint Senigiaglia lelkészt a haditörvényszék 3 havi fogházra ítélte, mert a hadbavonuló katonák közt antittmliturista agitációt fejtett ki. Amsterdam: Amerikai jelentés szerint a „Korea“ gőzösön Yokohamáiból Szainifran­­ciskába 75 olyan német orvos és egészség­ügyi katona érkezett, akik Csingtaóban ke­rültek japáni fogságba, de szabadon bocsá­tották őket. Zürich, június 30: Milánóból jelentik, hogy július hótól kezdve az összes olasz vas­úti vonalon több menetrendszerű vonatot beszüntetnek. Az ok: szén­hiány. Lugano: Itáliában az utóbbi napok ter­mészeti csapásai miatt a terméskilátások na­gyon gyengék. A kenyér és liszt ára rohamo­san emelkedik. Lugano: Gioliitt­i a primesi tartomány­­gyűlésen legközelebb elnökölni fog és nagy beszédet tart, melyben a krízis idején tanú­sított magatartását fogja igazolni. Bukarest: A félhivatalos Incdpendance Roumaine vezércikkben hangsúlyozza, hogy Románia magatartását csakis saját vezető politikusai szabják meg, abba beleszólása idegennek nincs, nem is lesz. Ez az erélyes figyelmeztetés — írja tovább — egyik nagy hatalomnak szól, amely kedvezőtlen helyze­tében mindent ígért, ellenben, miikor ideigle­nesen kedvező volt a helyzete, kijelentette, hogy semmi szüksége Romániára. Ez a ro­mán megnyilatkozás egyenesen Oroszorszá­got figyelmezteti és tekintve, hogy félhiva­talos, nagy horderejű. A Visztula mindkét oldalán hátrál az ellenség. Budapest, június 30. (Közli a miniszter­­elnöki sajtóosztály.) Kelet-Galíciában a Gni­­la—Lipánál, valamint a Kam­­ionka—Strum­i­­rova alatt a Bug mentén ránk nézve eredmé­nyes harcok vannak folyamatban. A Bug és Visztula között az ellenség tovább hátrál. A visszavonulást fedező hátvédeit tegnap min­denütt megtámadtuk és visszavetettük. Csapataink átvonultak a Tanew-Iapá­­lyon és elfoglalták a Frampol és ZakUkow melletti magaslatszegélyt. Az oroszok a szövetséges hadseregek­nek a Visztulától keletre elért sikerei alatt kényszerítve, a folyótól nyugatra is egyik állásukat a másik után ürítik ki, így már éj­jel óta a Zaehiwost—Ozarow—Sienno erős harc­vonalakból is a Visztula felé hátrálnak. Zawichostot csapataink megszállották. Höfer altábornagy, (közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Berlin, június 30. A nagy főhadiszállás jelenti: Keleti hadszíntér: Említésre méltó esemény nem történt. Délkeleti hadszíntér: Támadásunk Gu­­ila—Lipa mellett előrehalad. Lem­bergtől keletre és északkeletre a helyzet változatlan. A Bug és Visztula között a német és osz­trák-magyar csapatok elérték a Belz—Ko­marow—Zamosce vidéket is a tanew-sza­­rkasz erdős lapályainak északi szélét. A Visztula balpartján Zawiohost és Oza­row környékén is hátrálni kezd az ellenség. Egy ellenséges repülőgépet arcvonalunk mögött leszállásra kényszerítettük és a ben­ne ülőket elfogtuk. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) „Pétervárott csak a háború — Orosz félhivatalos cáfolat. A félhivatalos pétervári távirati ügy­nökség a következő jelentést adta ki: Lemberg kiürítésével kapcsolatban ne­vetséges híreik terjedtek el, melyek szerint Pétervárott érezhető a béketárgyalások után a vágy. Ezek a hírek Berlinben kelet­keztek és megerősítenek bennünket, oroszo­kat, hogy az ellenség galíciai sikere pirrhuszi győzelem. A Björn­son-ügynökség em­e ko­holmányai, melyeiken cs­a­k nevethetünk, nem volnának egyébként méltóak a figyelemre, ha nem támasztanának a semleges orszá­gokban bizonyos félreértést. A Björnson­­ügynökség komikus kitalálásai közül a leg­­otrombább az az állítólag Pétervárról jött hír, amely arról szól, hogy a június 27-én megtartott értekezletén a kadett­párt a béke feltételeiről tárgyalt nyilvánosan. A háború egész folyamán az orosz sajtó­ban egyetlen egyszer sem volt szó a béke­­feltételekről, amaz egyszerű oknál fogva, mert itt senki sem gondolt a békére. Az érdekelt német köröknek végül be kellene látniuk, hogy az ententenak megren­­díthetetlen az akarata, hogy végig kitartson. És hogy sem Francia- és Oroszország, sem Anglia nem hajlandó Németország kívánsá­gának megfelelő békét kötni, fia Pétervá­rott üléseiket tartottak, azok nem a béke­föl­tételek megbeszéléséért folytak, hanem a há­ trombitája harsog.a ború folytatásához szükséges eszközök mér­legeléséért. Mondjanak a német ügynökségek és lapok bármit is, az nem változtat azo­n a té­nyálláson, hogy Oroszország egyáltalán nem visszhangos a békedallamoktól. Itt csak a háború trombitája harsog. A Balti-tengertől a legszélsőbb keletig megértik most már, hogy Németország Galiciában­ olyan drá­gán megvásárolt sikereivel vesztébe rohan. Eddig szól a pétervári félhivatalos kom­münikéje, melyhez csak az a megjegyzésünk van, hogy elég hangzatos frázisokkal cáfol­nak meg oly dolgokat, melyeket sem nálunk, sem Németországban senki nem állított. Jelentés a szerb határról. Budapest, június 30. (Közli a miniszter­elnöki sajtóosztály.) Délkeleti hadszíntér: A szerbeknek Szabács melletti támadására vá­laszul repülőrajumk egyike tegnap reggel igen jó eredménnyel bombázta a belgrádi hajógyárat és az Obrenováctól délnyugatra levő orosaci csapattábort. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék