Délmagyarország, 1915. augusztus (4. évfolyam, 183-211. szám)

1915-08-01 / 183. szám

Szeged, 1915. IV. évfolyam 183. szám. Vasárnap, augusztus I. I Mil b­lasiii illm u MB. — Hadsereg- és flottaparancs. — Budapest, július 31. (Közli­t a miniszter­­elnöki sajtóosztály.) A ki­rály az Olaszország ellen küzdő­­ haderőkhöz a következő hadse­reg és flottaparan­csot intézte: OLASZORSZÁG ELLEN KÜZDŐ HADERŐIMHEZ! Hetek óta álltak a monarchia minden részéből származó derék katonáim nehéz küzdelemben, a számra nézve nagy túlerő­ben levő ellenséggel szemben. Úgy a vezé­rek mint a legénység rangra való tekintet nélkül, idős férfiak és ifjú harcosok versen­genek a halált megvető bátorságban. Hegytetőkön, az uttalan Karszt-vidéken és ,a tengeren oly tetteket hajtottatok végre, amelyek méltóak elődeitekhez, akik ugyan­ezen elelnség ellen harcoltak és azt legyőz­ték. Megsemmisítettétek ennek az ellenség­nek azt a rögeszméjét, hogy a harcba vetett csapatainak tömegével könnyen betörhet szeretett hazánkba. Még mindig kemény munka vár reátok. Ha azonban ilyen kiváló és kitünően ve­zetett csapatok, telve igaz lelkesedéssel, leg­jobb erőiket vetik latba, akikor legyűrik a legsúlyosabb feladatokat. Megoldjátok eze­ket a feladatokat a magatok becsületére és a haza üdvére. Hálatelt szívvel emlékezem meg fényes fegyvertényeitekről, csodálattal tekint a ha­za a szárazföldön és a tengereken küzdő hő­sies fiaira és bizalommal néz felétek, a mon­archia délnyugatán álló hűséges őrségre. Bécs, 1915. julius 29. FERENC JÓZSEF s. k. A sajtóhadiszá­í­ásról jelentik: A király a­­ következő legfőbb kéziratot intézte Jenő főherceg vezérkari ezredeshez, a délnyugati fronton küzdő csapatok parancsnokához, egy hadsereg- és flottaparanc­csal egyidőben: Kedves unokaöcsém, Jenő főherceg! Át­adom kedvességednek mai napon kelt had­sereg- és flottaparancsomat és önnek, az Olaszország ellen küzdő hősök bevált pa­rancsnokának, a hadiékítményes első osztá­lyú érdemkeresztet adomáyozom. Amiként teljes mértékben beigazolta azt a bizalmat, amellyel ön iránt viseltetem, amidőn a bátor harcosai fölötti parancsnok­ságot kezembe adtam, ugyanúgy sikerült a maga részére biztosítani összes alárendelt­jeinek feltétlen odaadását. Az ily céltudatos vezetés, kapcsolatban kiváló csapatainak működésével, Isten se­gítségével biztosítják a végleges sikert. Bécs, 1915. július 29.­­ FERENC JÓZSEF s. k. A sajtóhadiszállásról jelentik: Frigyes főherceg tábornagy, i hadser­eg­ főpara­ncsnok a király legutóbbi kegyelmi ténye alkalmá­ból a következő­­ táviratot intézte Jenő fő-Budapest, július 31. (Közli a­­ miniszter­­elnöki sajtóosztály.) József Ferdinánd főher­ceg hadserege tegnap délután elfoglalta Dub­lint. Balszárnya üldözés közben átlépte a Bisztrót. Német csapatok a Wieprz mentén lefelé előnyomultak és délnyugat felől Cholm városához közelednek. Az ellenség különbö­ző helyeken megkísérli, hogy ,az előre elké­szített állásokban ellenálljon. Mindenütt tá­madjuk. Ivangorodtól északnyugatra a Visztula keleti partjára előre nyomult német erők he­ves támadásokat utasítottak vissza. Az oro­szok nagy veszteségeket szenvedtek. Kelet-Galíciában a helyzet változatlan maradt. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Berlin, július 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Lomzától északnyugatra és a vasút mellett Goworowótól északra Pózaiból ke­letre támadásunk előre halad. Tegnap 1890 oroszt elfogtunk, 3 géppuskát zsákmányol­tunk. Woyrsch vezérezredesnek a Visztula jobbpartjára átkelt csapatai makacs harcok közben nyomulnak kelet felé. A sietve harc­herceg vezérezredesihez, a déli hadszíntéren küzdő csapatok parancsnokához: Büszke örömmel fogadta az egész had­sereg és haditengerészet hadúrunk kegyes szavait, amelyeket a monarchia délnyugati határán hűségesen őrt álló haderőkhöz inté­zett. Megindulva üdvözlöm az összes Olasz­ország ellen küzdő csapatokat, bámulatos teljesítményeik ezen legfelsőbb helyről ér­kezett elismerése alkalmából és őszintén ör­­vendek annak, hogy Fenségednek mint a bátor hősök diadalmas vezérének érdemeit, az első osztályú katonai érdemkereszttel való kitüntetéssel megjutalmazva láthatom. 1915. július 30-án, Frigyes főherceg, tábornagy­­ba vitt orosz erősítések minden ellentáma­dása teljesen meghiúsult; a foglyok száma 7 tisztre, köztük egy ezredparancsnokra és 1600 főnyi legénységre emelkedett. Úgy látszik, az ellenség Mackensen tá­bornagy üldöző szövetséges seregével szem­­ben körülbelül azon a vonalon akar újból el­­lentállni, amely a Visztula melntti Nova-Ale­­xandriától a tegnap megszállott Lublinból északra emelkedő magaslatokon át a Cholm­­tól délre fekvő területig húzódik. Az ellen­séget mindenütt támadják. Német csapatok Bisztrica-Pieski mellett július 30-án vívott harcokban 4930 oroszt el­fogtak és 5 ágyút és 8 géppuskát zsákmá­nyoltak. Legfőbb hadvezetőség: (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az oroszok Varsó feladására készülnek. Hága, július 31. A Daily Mail jelentést közöl arról, hogy a német csapatok Pétervár és Varsó között a vasúti összeköttetést meg­szakították. Krakó, július 31. A Glos Naroda megbíz­ható magánjelentések alapján jelenti, hogy A németek Cholm előtt. - Folytatjuk az oroszok üldözését. - 8500 újabb orosz fogoly. -

Next