Délmagyarország, 1915. szeptember (4. évfolyam, 212-236. szám)

1915-09-01 / 212. szám

¥ LEGÚJABB. INNSBRUCK: A Neue Tiroler Stimmen jelenti. Csapataink a Stills­ hágóról elűzték az olaszokat és elfoglalták tőlük a Skorluc­­hegyet, amely a szoros fölött uralkodik. A szoros teljesen csapataink kezébe került. Ez által az úgynevezett három nyelv-szögletből két nyelvszöglet tett. A Tonale-szoros kör­nyékén legutóbb lefolyt harcokról Cadorna jelentése szerint Stt­rnóvölgyben állijtóla­g sikereket értek el az olaszok. Erről azonban a tiroli parancsnokság a következőket jelen­ti: A Stoirmo-völgy a Toniale szorosban vé­gesvégig a birtokunkban van. Úgyszintén az ott levő barakkok is. Az ellenséget, a tonalei út mentén ellenünk intézett támadás után ve­tettük vissza. STOCKHOLM: A pétervári Ruskij In­valid jelentése szerint Goremykin miniszter­­elnök elhatározta, hogy öregségére és bete­ges állapotára hivatkozva, beadja a cárnak lemondását. GENF: Parisból jelentik: A Temps meg­állapítja, hogy a francia hatóságoknak ismét töméntelen munkát ad az, hogy az egész or­szágban erőteljes békepropagandát folytat­nak. Párisban és Északfranciaországnak csaknem minden kisebb-nagyobb városában rengeteg békenyomtatványt foglal le a rend­őrség. A párisi nyomozás a Courier du Sol­dat szerkesztőségébe vezetett, itt ládaszám­ra foglalták le azokat az iratokat, amelyek a népet a béke érdekében lázítják. Elég volt a háborúból — hívják fel ezek a proklamációk a népet — s a nép között termékeny talajra találtak ezek a békeszózatok. ZÜRICH: A Temps jelenti Pétervárról. Az orosz­­ hadvezetőség táviratban értesítette Grodnó várparancsnokát, hogy mihelyst a vár hivatásának megfelelt, adja fel. LUGANO: Délolaszországban a kolera­járvány óriási méreteket öltött. STOCKHOLM: A Reuter-ü­gynökség jelenti: Az angol nagykövet közölte az ame­rikai kormánnyal, hogy Anglia bizonyos áruik átszállítását blokád területén Ameriká­ból­ Németországnak s a monarchiának meg­engedi. SZÓFIA: A Kambana írja: Az Aegel­­tengeren egy nagy angol csapatszállító hajó elsülyedt. 320 tiszt és 1600 főnyi legénység elpusztult. ATHÉN: Az antant Kis-Ázsiából jelen­tékeny kompenziókat ad Görögországnak, ha a Szerbiának szánt segélycsapatokat Szalonikin keresztül átengedi. Az oroszok veresége Leseknél. Kobrintól északra üldözzük az ellenséget. — 7700 cljabb fogoly. — Orosz ellentámadás Strypánál. — Budapest, augusztus 31. (Közli a minisz­­terelnöki sajtóosztály.) Lunktól északra és északkeletre ellenálló orosz haderőt tegnap heves harcok közt dél felé vetettük vissza. 12 tisztet, több mint 1500 főnyi legénységet fogtunk el; 5 gépfegyvert, 5 mozdonyt, 2 vasúti vonatot és nagymennyiségű hadiszert zsákmányol­tunk. Csapataink Schnuchy, Groohov, Rad­­ziechov és Turze mellett is kény­szer­ítették, hogy az oroszok a visszavonulást folytassák. Radzsecikovtól délre a budapesti cs. és kir. gyaloghadosztály ezredei a szokott vitézség mellett, rohammal foglaltak el egy erősen elsáncolt védelmi vonalat. A Strypa mentén az átkelés kierőszako­lásáért folyik a harc és az oroszok itt üldöző csapataink előnyomulását egyes helyeken kemény ellentámadásokkal gátolják. A Dnyeszter mellett és Besszarábia­ ha­­tárán nincs újság. Kobrimtól északra küzdő haderőink a Muh­avec felső folyásánál fekvő Pruzanyig nyomultak elő. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Berlin, augusztus 31. A nagy főhadiszál­lás jeleníti: H­i­n­denbur­g tábornok had­­csoportja: Friedrichstadtól délre, a hídfőnél a harc még tart. A Nyementől keletre csapa­taink a Grodnótól Vilnába vezető vasúti vo­nal felé nyomulnak előre, 2600 foglyot ejtet­tünk. Grodnó várának nyugati arcvonalán el­értük Nowc-Dwor és Kusnica vidékét. Gro­­deiknél az ellenség támadásaink elöl kiürí­tette állásait a bialistoki erdőig. A keleti szélen Lipót bajor herceg tá­bornagy hadcsoportja a Felső Nareven he­­lyenkint már kiküzdötte az átkelést. A had­­csoport balszárnya Przuzany felé nyomul előre. Mac­k­e­n­sen tábornagy­i hadcsoport­­ja üldözés közben elérte a Muchavec sza­kaszt. Az ellenséges utóvédeket megvertük, 3600 oroszt elfogtunk. Délkeleti hadszíntér: Brzezanitól északra az ellenségen áttört és az üldöző német és magyar-osztrák csapatokat, na­gyobb orosz erők ellentámadása a Strypa mentén helyenkint feltartóztatta. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Bulgária megszállja a szerb Macedóniát. — Nagy tanácskozások Romániában. — Olaszország anektá! görög szigeteket. — Amsterdam, augusztus 31. Az antant tár­gyalásai a Balkán-államokkal meghiusultak­­nak tekinthetők. Szerbia habozása az oka, hogy az antant a legkedvezőbb esetben sem­legességet remélhet. Berlin, augusztus 31. A Berliner Tage­blatt tudósítója jelenti Athénből: Bulgária és Törökország megegyezése a bizonyíték arra nézve, hogy Bulgária a központi hatalmak­hoz csatlakozik. Athénben már a legköze­lebbi időben várják, hogy a szerb Macedó­niát megszállják a bolgár csapatok. Bukarest, augusztus 31. Derussi szófiai román követ, aki több napig Bukarestben tartózkodott és a kormánytól új utasításokat kapott, tegnap visszautazott Szófiába.­­ Egyébként is mindenfelől román államférfiak feltűnő tanácskozásairól érkezik hír. Take Jomescunál az Akciunca Nacionale vezetői nagy konferenciát tartottak. Tárgyalásukról azonban nem adtak ki jelentést. Zürich, augusztus 31. Nagy feltűnést kelt a Times egy távirata, amely szerint az olasz kormány hivatalosan be fogja jelenteni a Dodekanesos végleges annexióját. Ez vég­kép eltemeti az antant görög segítségbe ve­tett reménységét. Szófia, augusztus 31. Az Echo de Bulga­­rie jelentése szerint a szerb államvasutak vezetősége arról értesítette a bolgár vasutak igazgatóságát, hogy az áruk tranzit­forgalma Szerbián keresztül további intézkedésig fel­­függesztetik. Egy másik jelentés szerint az egész személyforgalmat is beszüntették a szerb vonatokon. Athén, augusztus 31. Venizelosz magá­hoz kérette az athéni lapok szerkesztőit és beható tanácskozást folytatott velük Görög­ország helyzetéről. Venizelosz szívós mun­kája már érezteti hatását nemcsak a sajtó­ban, hanem az egész görög politika irányítá­sában. Az olasz csapatoknak a Dardanellák­hoz való érkezése m­egterhelés hatást kel­tett, mert a görögök kisázsiai aspirációikat féltik az olaszoktól,

Next