Délmagyarország, 1915. október (4. évfolyam, 237-263. szám)

1915-10-01 / 237. szám

P ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN ! Kiadóhivatal K4rász-tttc*”7 TcM £ © £ 5 £ xáaas 3 © S­ egész évre . K 24 °— félévre . . K 12*— egész évre . K 28*— félévre . . K 14­— Telefonszám: 81« ^ Ry« vx&m ára N­ BSgr._______ negyedévre K 1r— egy hónapra K 2•— negyedévre K 7'— egyhónapi* K 2*40 Egyes száma ára 10 fillér.------ Szeged, 1915. IV. évfolyam 237. szám. Péntek, október I. LEGÚJABB. KOPÉN HÁG­A: P­étervári jelentés sze­rint a főhadiszálláson a cár elnöklésével mi­nisztertanács volt. LUGANO: A szakkörökben nem tartják kizártnak, hogy a Benedetto Brin sorhajó ka­tasztrófáját a monarchia egyik tengeralatt­járója okozta. A robbanáskor még három ha­dihajó súlyosan megsérült. GENF: Parisból jelentik. A parlament külbizottságában Viviani miniszterelnök és Delcassé külügyminiszter nyilatkoztak. A szövetségesek a nyilatkozatok szerint elhatá­rozták, hogy Szerbiát megtámadtatása ese­tén támogatják. ROTTERDAM: A Daily News katonai szakértője írja French elismeri, hogy táma­dása a front északi részében nem ért el sikert, mert este előbbi állásaikba visszavonulni kényszerültek. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy az áttörési kísérlet meghiúsult. KONSTANTINÁPOLY: A főhadiszállás jelenti szeptember 27-éről A helyzet változat­lan. Szeptember 27-én parti ütegeink egy el­lenséges torpedónaszádot Kerevizdere mel­lett elsülly­esztettek és hatásosan bombázták az ellenséges állásokat a Szed­il Bohr parti sáv mentén. Az e hó 28-ra virradó éjszaka a különböző irányba kiküldött felderítő oszta­gaink lesből meglepően megtámadtak egy el­lenséges felderítő osztályt, melynek egy ré­szét megölték, illetve elfogták. Más ellensé­ges felderítő osztagokat, amelyekkel a mieink találkoztak, megfutamítottak és zsákmányul ejtettek nagyobb mennyiségű muníciót és pus­kát, amelyeket hátrahagytak. Szeptember hó 28-án tüzérségünk a Szed il Bahr-szakaszban több ellenséges üteget, mely egy darabig lö­völdözte állásainkat, heves tüzeléssel elhall­gattatta. — A többi arcvonalon semmi uj nin­csen. (M. T. I.) BASEL: A Bemer Bund hosszabban foglalkozik az angol-francia támadással és így foglalja össze véleményét.­ Az offenzíva eredményei eddig még nem áttekinhetők. A támadók csupán a németeknek összelövöldö­zött első sorban levő árkaiba nyomultak be. Ezért az eredményért azonban hihetetlen vér­áldozatokat kellett hozni. ROTTERDAM: A „Courant" jelenti Londonból. A hivatalos sajtóiroda jelentései­vel szemben az angol biztosítótársaságoknál az elmúlt héten 13 hajóról jelentették be, hogy megtorpedózták és elsülly­esztették. STOCKHOLM: A „Ruskoje Slov" szófiai jelentése szerint a japán miniszterelnök a „Kobe Jushn" című lap tudósítójának kijelen­tette, hogy azt az orosz álláspontot, mely sze­rint Japán köteles csapatokat küldeni Euró­pába, nem teheti magáévá. A németek győzelme Dünaburg alatt. — Smorgontól keletre áttörték az orosz frontot; 1000 foglyot, 6 ágyút és 4 gépfegyvert zsákmányoltak. — Csapataink győzelme Volhiniában. — Berlin, szeptember 30. A nagy főha­di­szállás jelenti: Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Dünaburgtól délkeletre az el­lenséget a Veszelowtól keletre terjedő ló­szorosokba szorítottuk vissza. A Drysviaty-tó és Postani vidék közti lovassági harcok hadosztályainkra sikeresek voltak. Smorgontól keletre az ellenséges állást rohammal áttörtük, ezer fogoly, köztük 7 tiszt, 6 ágyút, 4 gépfegyvert zsákmányol­tunk. Smorgontól délre a harc tart. L­i­p­ó­t bajor herceg táborszernagy hadcsoportja: Az ellenséges résztámadáso­kat az arcvonal sok szakasza ellen véresen visszavertük. Mackensen tábornagy hadcsoport­ja: A helyzet változatlan. Linsingen tábornok hadcsoportja: Az oroszokat a Felső-Kom­innál keleti irány­ba visszavetettük, mintegy 800 a fogoly. Két orosz légi járművet lelőttünk. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Budapest, szeptember 30. (Közli a­­ mi­­ni­szt­ereln­ö­ki sajtóosztály.) Kelet-Galiciában, valamint az Ikva és a Putilovka mentén a helyzet változatlan. A Kormin-patak vidékén osztrák-magyar és német csapatok rohammal foglaltak több támpontot el és ez alkalommal négy orosz tisztet és 1000 főnyi legénységet elfogtak. Két ellenséges repülőt lelőttünk. A Litvániában küzdő cs. és kir. csapa­tok az orosz támadásokat visszaverték. A harcok helyenkint kézitusává fejlődtek, az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Hofer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Románia is mozgósít. — Megalakult a bolgár operációs hadsereg. — 200.000 görög fegy­verben. — A szerb harctéren nincs esemény. — Budapest, szeptember 30. (Közli a mi­niszter­eln­öki sajtóosztály.) A délkeleti had­színtéren nincs újság. Hofer altábornagy,­­a vezérkari főnök helyettese. Zürich, szeptember 30. A „Matin“ fel­tűnő helyen közli, hogy Románia befejezte már a mozgósítás előkészületeit és rövide­sen mozgósít. Erről Pétervárott, Párisban, Londonban, Rómában, Nisben, Athénben és Bukarestben tárgyalások folynak. Newyork, szeptember 30. A román kor­mány hadianyagok szállítására több meg­rendelést tett. Bécs, szeptember 30. A bolgár vezérkar főnökét, Poljasiev tábornokot egy bolgár operációs hadsereg parancsnokává nevez­ték ki, utóda a vezérkari főnöki állásban Sovtov Konstantin tábornok lesz. Mind a kettő macedón születésű. Rotterdam, szeptember 30. A Daily Mail jelenti Athénből: Kétszázezer ember áll eddig fegy­verben, ö­tszázezer görög had­köteles Amerikából és más országokból út­ban van haza­felé, hogy belépjen a hadse­regbe. Miklós herceg, a király fivére fogja a főparancnokságot átvenni. Szófia, szeptember 30. Csaprasikov nisi bolgár követ hirtelen hazaérkezett. A király a követet kihallgatáson fogadta és hosszasan tanácskoztak. Bulgária bevonul Macedóniába. Hága, szeptember 30. Londonból érkező hírek szerint Bulgáriának Macedóniába való benyomulását egy héten belül várják. A németek útja Konstantinápoly felé Chiasso, szeptember 30. A „Temps“-nek jelentik Rómából, ahogy Szerbia a németek, osztrákok, magyarok ás bolgárok együttes támadását nyugodtan várja, azonban ez a nyugodtság természetesen nem elegendő arra, hogy a németeknek Konstantinápoly felé való nyomulását komolyan feltartóz­tathassa.

Next