Délmagyarország, 1915. december (4. évfolyam, 287-311. szám)

1915-12-01 / 287. szám

LEGÚJABB. BÉCS: Az osztrák belügyminiszter, ke­reskedelmi és pénzügyminiszter eltávoztak. LUCANO: A Cornere della Sera jelenti: Sarrail hadseregét a bolgárok bekerítéssel fenyegetik. Szalonikiben Monasztir elestét óráról-órára várják. A bolgárok megerősítést kaptak a központi hatalmaktól és átkarolási kísérletet tettek, hogy a szerbeket körülzár­ják. A szerbek­­ Monasztirtól északra kétségbe­esett, végső ellenállást fejtenek ki. Megkezd­ték már a visszavonulást. SZALON­IKI:­­Vasics ezredes azt távira­­tozta a francia vezérkarnak, hogy Monasz­­tirt kiürítették. A szerbek Durazzóba és Szkutariba vonulnak vissza. KÖLN: A Kölnische Zeitungnak jelentik Szófiából, hogy a cár és a román király való­színűleg Beniben találkozni fognak. Ez azon­ban nem lehet döntő befolyással Románia magatartására, mert a jelen helyzetben Ro­mániát az antant nem nyerheti meg. SZÓFIA: A „Ka­ni ha­na“ írja: Délalbá­­niában a felkelők Od­rida és Dibra ellen vo­nulnak fel. ROTTERDAM: Párisi lapjelentések sze­rint Görögország nem hajlandó az antantnak újabb engedményeket tenni. Válaszjegyzéké­­ben követeli, hogy szigorú semlegességét ve­gyék figyelembe. A párisi katonai körök, mivel a cárevics régóta a Beniben összevont csapatoknál tar­tózkodik, azt következtetik, hogy Bulgária ellen az orosz offenzíva hamarosan megkez­dődik. A bolgár Dunapart több pontján tesz­nek partra csapatokat. GENF: A francia hivatalos jelentés sze­rint a szerbek helyzete kritikus. Német had­erők Bulgáriába mentek, hogy az országot az orosz támadás ellen megvédelmezzék. BUDAPEST: Toncsev bolgár pénzügy­­miniszter ideérkezett. SZALONIKI: Prileptől délre a bolgárok megtámadták váratlanul a szerbeket és da­cára, hogy ezek kiépített állásokban voltak, mégis kivetették őket és visszavonulásra kényszerítették. A szerb visszavonulás miatt Monasztir közvetlen veszélybe került. CHIASSO: Olasz lapok előkészítik a kö­zönséget az isonzói offenziva abbanhagyásá­­ra. A lapok hosszadalmasan, élénk színekkel ecsetelik az offenzíva nehézségeit. A legna­gyobb erőfeszítéssel is eddig csak jelentékte­len eredményeket lehetett elérni a hősiesen küzdő ellenséggel szemben. A bolgárok elfoglalták Prizrendet és Krusevot.­ ­ 3000 foglyot ejtettek és 16 ágyút zsákmányoltak. —­­ Gallvitz és Kövess seregei 1200 szerbet fogtak el.­­— A montenegróiakat Prevlje felé üldözzük. — Berlin, november 30. A nagy főhadi­szállás jelenti: Rudinknál, Mitrovicától dél­nyugatra Kövess tábornok seregének részei az ellenséges erőket visszavetették. Itt és a Sitn­icától nyugatra Gallwitz tábornok had­seregének csapatai összesen mintegy 1000 hadifoglyot ejtettek. Bolgár haderők november 28-án elfog­lalták Prizrendet, több mint 3000 foglyot el­fogtak és nyolc ágyút zsákmányoltak. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Budapest, november 30. (Közli a minisz­ter­elnöki sajtóosztály.) Pribojtól délnyugatra a montenegróiakat Prevlje felé vetettük vissza. A montenegrói határon Mitrovicától délnyugatra osztrák-magyar csapatok meg­támadtak egy szerb utóvédet és 210 foglyot szedtek el tőle. A bolgárok a prizrendi völgykatlanhoz közelednek. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Szófia, november 30. A Bolgár Távirati Ügynökség jelenti a november 28-iki had­műveletekről: Prizrend irányában csapataink tovább üldözik a szerbeket, akik nagy rendetlenség­ben Montenegró felé visszavonulnak. A Prisztina és Prizrend felé vezető út minden­féle katonai tárgyakkal és hadianyagokkal volt fedve. Az út mindkét oldalán nagy men­­­nyiségű elhullott lovat és ökröt látunk, ezen­felül cserbenhagyott autókat és megrongált kocsikat. Suharjeca körül pedig jelentékeny mennyiségű elégetett muníciót és megsem­misített ágyút és kocsikat. Egy műszaki szá­zad összes pontonjait és egész hadikészletét is cserbenhagyva találtuk. Ez mutatja, hogy a szerb hadsereg maradványai többé nem egyebek bolygó tömegnél. E nap folyamán 2500 foglyot ejtettünk, 16 ágyút, 22­­ láda muníciót zsákmányoltunk. A déli arcvonalon a hadműveletek ránk nézve kedvezően folynak. 26-án csapataink elfoglalták Kicsevo várost, ma pedig elfog­lalták Krusevót.­­A szerbek e területen már csakis elszigetelt különítményekkel operál­nak, amelyek semmi összefüggésben sincse­nek saját seregükkel. A Cserna-folyó folyásának operálva, ezen folyót átléptük és hatalmunkba kerítet­tük az utakat és a hidat, amelyek Monteneg­róba vezetnek. A többi harcvonalon nincs újság. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az antant csapatok abba­hagyják a balkáni harcot. Lugano, november 30. A Corriere della Serának jelentik Athénből. A francia és an­gol csapatok visszavonulnak Szalonikbe. A bolgárok folyton erősítéseket kaptak és át­töréssel fenyegették az antant frontját. Azért is abba kellett hagyni az egyenlőtlen küzdel­met, mert a központi hatalmak seregeinek megérkezése is előrelátható. Görögország részlegesen sem szerel le. Olasz lapok, főleg a Secolo nyomán je­lentettük tegnap, hogy Sonnino a miniszterta­nácson beszámolt arról, hogy Görögország megígérte néhány napon belül való részleges leszerelését. Mi nem­­ tudjuk, mondja a­­ Ber­liner Tageblatt, mit mesélt Sonnino a minisz­tertanácson kollégáinak, de lehetséges az is,­­hogy ezt az ő állítólagos­ nyilatkozatát a Se­­cc­o adta a szájába. Azt hisszük azonban, hogy bízvást megállapíthattuk, hogy ez a nyi­latkozat, ha Sonnino meg is tette, egyáltalán nem felel meg a tényeknek. A Leszerelés nem kis volt Görögország és az antant közti tár­gyalások anyaga és Görögország soha és senkinek részleges leszerelésre sem tett ígé­retet. A Balkán-dráma második felvonása. Rotterdam, november 30. A Nieuwe Rot­­terdamsche Courant katonai munkatársa egy hosszabb cikkében a következő eredményre jut: — Az antant csapatoknak nem állott módjukban, hogy bármilyen befolyást gyako­roljanak azoknak az eseményeiknek folyá­sára, amelyek Szerbia leigázására vezették. A Balkán-dráma második felvonása kezdődik most. Az antant-csapatok máris heves táma­dásoknak­­ vannak kitéve. Attól tartunk, hogy

Next